Psikometrik ve Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2021-2022 Final

Psikometrik ve Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2021-2022 Final

#1. I. Kişilerarası zeka II. Görsel uzamsal zeka III. Akıcı zeka IV. Yaratıcı zeka Yukarıdakilerden hangileri Gardner çoklu zeka kuramı alanlarındandır?

NOT: Gardner’in kuramındaki zeka alanları :
-Görsel uzamsal zeka
-Sözel zeka
-Bedensel-kinestetik zeka
-Mantıksal-matematiksel zeka
-Kişilerarası zeka
-Müziksel zeka
-İçsel zeka
-Doğa ile ilişkili zeka

#2. Yapı geçerliğinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Gardner zeka kuramı alanıdır?

NOT: Gardner’in kuramındaki zeka alanları :
-Görsel uzamsal zeka
-Sözel zeka
-Bedensel-kinestetik zeka
-Mantıksal-matematiksel zeka
-Kişilerarası zeka
-Müziksel zeka
-İçsel zeka
-Doğa ile ilişkili zeka

#4. I. Sadece araştırmalarda kullanılır. II. Sık kullanılan ölçeklerdir. III. Çocuklarda zeka değerlendirlmesi için kullanılır. IV. Geniş kitlelerde psikolojik problemi olan kişilerin tahmin edilmesi için kullanılır. Psikolojik problem tarama amacıyla kullanılan ölçekler hakkında yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

#5. Dikkatli bir uyarandan ayırıp başka bir uyarana odaklanmaya ne denir?

NOT: *Seçici dikkat: Dağıtıcıları görmezden gelip belli bir uyarana odaklanabilme.
*Sürdürülen dikkat: Uyarana zaman geçmesine rağmen odaklanmaya devam edebilme.
*Bölünmüş dikkat: Aynı anda birden fazla uyarana odaklanabilme.
*Dikkati kaydırma: Dikkati bir uyarandan ayırıp başka bir uyarana odaklama.

#6. I. Ölçüm yapan kişi II. Ölçümü yapılan kişi III. Ölçme ortamı IV. Ölçme aracı Hangileri ölçmede hataya sebep olan faktörlerdendir?

#7. I. Bilgilendirme hakkı II. Saygılı hizmet alma hakkı III. Test geliştirme hakkı IV. Uygulamanın standartlara uygun olması Yukarıdakilerden hangileri ölçme ve değerlendirme yapan kişilerin haklarındandır?

#8. Değerlendirme için getirilen çocuk hastalandıysa ne yapılmalıdır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi zeka kuramı değildir?

NOT: Zeka Kuramları:
1. İki Etmenli Zeka Kuramı
2. Cattell-Horn-Carroll Kuramı
3. Küme Etmen Kuramı
4. Çoklu Zeka Kuramı
5. Üçlü Zeka Kuramı
6. Bilgi İşleme Yaklaşımı

#10. Erikson'un psikososyal kuramına göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

#11. Gelişimsel değerlendirmede gelişim seviyesi 2 yaş civarında çıkan 5 yaşındaki çocuk için hangisi doğrudur?

#12. Aşağıdakilerden hangisi Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryasının alt boyutudur?

#13. I. Otizm davranış kontrol listesi II. Güçler ve güçlükler anketi III. Weiss işlevsellikte bozulma ölçeği IV. Çocukluk çağı otizm derecelendirme ölçeği Yukarıdakilerden hangileri Otizm Spektrum Bozukluklarının (OSB) değerlendirilmesinde kullanılan ölçeklerden değildir?

NOT: Otizm Spektrum Bozukluğunun Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçekler:
1. Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği
2. Çocukluk Çağı Otizm Derecelendirme Ölçeği
3. Otizm Davranış Kontrol Listesi
4. Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği

#14. Aşağıdakilerden hangisi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB) değerlendirilmesinde kullanılan ölçeklerden değildir?

#15. Çocuğun değerlendirilmesinde ısınma faaliyeti kullanılmasının sebebi nedir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi Metropolitan Okul Olgunluğu testinin alt testlerinden değildir?

NOT: Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 1949 yılında Hildreth ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, 1980 yılında Ayla Oktay tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Test 5 yaş 6 ay ile 6 yaş arası çocukların okula hazırlık düzeyini saptamak amacıyla kullanılır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 6 alt test ve 100 maddeden oluşur, uygulanması sırasında zaman
sınırı vardır ve yaklaşık 30 dakika kadar sürer. Alt testleri şunlardır:
1.Kelime anlama alt testi
2.Cümleler alt testi
3.Genel bilgi alt testi
4.Eşleştirme alt testi
5.Sayılar alt testi
6.Kopya etme alt testi

#17. Aşağıdaki ölçeklerden hangisi otizm spektrum bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılan ölçeklerden biri değildir?

NOT: Otizm Spektrum Bozukluğunun Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçekler:
1. Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği
2. Çocukluk Çağı Otizm Derecelendirme Ölçeği
3. Otizm Davranış Kontrol Listesi
4. Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği

#18. I. Stanford-Binet Testi II. Leiter Uluslararası Performans Ölçeği III. Stroop Testi IV. Rorschach Mürekkep Lekesi Testi Yukarıdakilerden hangileri zeka testlerindendir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Psikometrik ve Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2021-2022 Final

1- Aşağıdakilerden hangisi Metropolitan Okul Olgunluğu testinin alt testlerinden değildir?

A) Sağ-sol ayırt etme
B) Kelime anlama
C) Genel bilgi
D) Sayılar
E) Kopya etme

Cevap : A) Sağ-sol ayırt etme
NOT: Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 1949 yılında Hildreth ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, 1980 yılında Ayla Oktay tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Test 5 yaş 6 ay ile 6 yaş arası çocukların okula hazırlık düzeyini saptamak amacıyla kullanılır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 6 alt test ve 100 maddeden oluşur, uygulanması sırasında zaman sınırı vardır ve yaklaşık 30 dakika kadar sürer. Alt testleri şunlardır:
1.Kelime anlama alt testi
2.Cümleler alt testi
3.Genel bilgi alt testi
4.Eşleştirme alt testi
5.Sayılar alt testi
6.Kopya etme alt testi

2- Dikkatli bir uyarandan ayırıp başka bir uyarana odaklanmaya ne denir?

A) Pratik dikkat
B) Seçici dikkat
C) Bölünmüş dikkat
D) Sürüdürülen dikkat
E) Dikkati kaydırma

Cevap : E) Dikkati kaydırma
NOT: *Seçici dikkat: Dağıtıcıları görmezden gelip belli bir uyarana odaklanabilme.
*Sürdürülen dikkat: Uyarana zaman geçmesine rağmen odaklanmaya devam edebilme.
*Bölünmüş dikkat: Aynı anda birden fazla uyarana odaklanabilme.
*Dikkati kaydırma: Dikkati bir uyarandan ayırıp başka bir uyarana odaklama.

3- Aşağıdakilerden hangisi Gardner zeka kuramı alanıdır?

A) Algısal hız
B) Muhakeme
C) Doğa ile ilişkili zeka
D) Dikkat
E) Bellek

Cevap : C) Doğa ile ilişkili zeka
NOT: Gardner’in kuramındaki zeka alanları :
-Görsel uzamsal zeka
-Sözel zeka
-Bedensel-kinestetik zeka
-Mantıksal-matematiksel zeka
-Kişilerarası zeka
-Müziksel zeka
-İçsel zeka
-Doğa ile ilişkili zeka

4- Gelişimsel değerlendirmede gelişim seviyesi 2 yaş civarında çıkan 5 yaşındaki çocuk için hangisi doğrudur?

A) Gelişimsel değerlendirme sonuçlarına göre davranışlar değerlendirilemez.
B) Davranışları değerlendirilirken 2 yaşındaki çocuklarla kıyaslanmalıdır.
C) 5 yaş çocuğundan beklenen davranışları sergiler.
D) 5 yaşındaki bir çocuğa gelişimsel değerlendirme yapılmamalıdır.
E) Çocuk yaşıtları ile iyi anlaşabilir.

Cevap : B) Davranışları değerlendirilirken 2 yaşındaki çocuklarla kıyaslanmalıdır.

5- I. Kişilerarası zeka
II. Görsel uzamsal zeka
III. Akıcı zeka
IV. Yaratıcı zeka
Yukarıdakilerden hangileri Gardner çoklu zeka kuramı alanlarındandır?

A) III ve IV
B) I, II ve IV
C) I ve II
D) I, II, III ve IV
E) I, II ve III

Cevap : C) I ve II

6- Aşağıdakilerden hangisi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun (DEHB) değerlendirilmesinde kullanılan ölçeklerden
değildir?

A) Dikkat eksikliği ve yıkıcı davranış bozuklukları tarama ve değerlendirme ölçeği
B) Conners Öğretmen değerlendirme ölçekleri
C) Conners Anababa ve Değerlendirme Ölçekleri
D) Weiss İşlevsellikte Bozulma Ölçeği
E) Güçler ve Güçlükler anketi

Cevap : E) Güçler ve Güçlükler anketi

7- Aşağıdakilerden hangisi zeka kuramı değildir?

A) Çoklu zeka kuramı
B) Cattell-Horn-Carroll Kuramı
C) Psikoanalitik kuram
D) İki etmenli zeka kuramı
E) Küme etmen kuramı

Cevap : C) Psikoanalitik kuram
NOT: Zeka Kuramları:
1. İki Etmenli Zeka Kuramı
2. Cattell-Horn-Carroll Kuramı
3. Küme Etmen Kuramı
4. Çoklu Zeka Kuramı
5. Üçlü Zeka Kuramı
6. Bilgi İşleme Yaklaşımı

8- I. Bilgilendirme hakkı
II. Saygılı hizmet alma hakkı
III. Test geliştirme hakkı
IV. Uygulamanın standartlara uygun olması
Yukarıdakilerden hangileri ölçme ve değerlendirme yapan kişilerin haklarındandır?

A) I ve IV
B) I ve III
C) I ve II
D) III ve IV
E) Hepsi

Cevap : C) I ve II

9- Aşağıdakilerden hangisi Özgül Öğrenme Güçlüğü Test Bataryasının alt boyutudur?

A) Şekil zemin ayrımı
B) Kelime anlama
C) Küplerle desen
D) Eşleştirme
E) Yazma

Cevap : E) Yazma

10- I. Otizm davranış kontrol listesi
II. Güçler ve güçlükler anketi
III. Weiss işlevsellikte bozulma ölçeği
IV. Çocukluk çağı otizm derecelendirme ölçeği
Yukarıdakilerden hangileri Otizm Spektrum Bozukluklarının (OSB) değerlendirilmesinde kullanılan ölçeklerden değildir?

A) II ve IV
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) I ve II

Cevap : D) II ve III
NOT: Otizm Spektrum Bozukluğunun Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçekler:
1. Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği
2. Çocukluk Çağı Otizm Derecelendirme Ölçeği
3. Otizm Davranış Kontrol Listesi
4. Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği

11- Yapı geçerliğinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölçüm aracının maddelerinin o konudaki teorik bilgiye uygun bir yapı oluşturup oluşturmadığı
B) Ölçüm aracının sonuçlarının tutarlı olması
C) Ölçüm sonucunun ölçütle kıyaslanmsı
D) Ölçüm aracının maddelerinin tutarlı bir şekilde aynı değişkeni değerlendirmesi
E) Ölçüm aracının amaçlanan değişkeni ve bununla ilişkili özellikleri kapsaması

Cevap : A) Ölçüm aracının maddelerinin o konudaki teorik bilgiye uygun bir yapı oluşturup oluşturmadığı

12- Değerlendirme için getirilen çocuk hastalandıysa ne yapılmalıdır?

A) Test yapılmaz, çocukla oyun oynayarak değerlendiriciye alışması sağlanır.
B) Çocuğun ailesiyle görüşme yapılarak çocukla ilgili bilgi alınması sağlanmalıdır.
C) Yapılacak test iptal edilir.
D) Test, çocuğun durumu düzeldikten sonra yapılmak üzere ileri tarihe ertelenir.
E) Test, çocuk daha da kötüleşmeden hemen yapılmalıdır.

Cevap : D) Test, çocuğun durumu düzeldikten sonra yapılmak üzere ileri tarihe ertelenir.

13- Aşağıdaki ölçeklerden hangisi otizm spektrum bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılan ölçeklerden biri değildir?

A) Otizm Davranış Kontrol Listesi
B) Çocukluk Çağı Otizm Derecelendirme Ölçeği
C) Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği
D) Değiştirilmiş Erken Çocukluk Otizm Tarama Ölçeği
E) Gilliam Otistik Bozukluk derecelendirme ölçeği

Cevap : C) Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği
NOT: Otizm Spektrum Bozukluğunun Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçekler:
1. Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği
2. Çocukluk Çağı Otizm Derecelendirme Ölçeği
3. Otizm Davranış Kontrol Listesi
4. Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği

14- Çocuğun değerlendirilmesinde ısınma faaliyeti kullanılmasının sebebi nedir?

A) Çocuğun ebeveynini etkilemek
B) Çocuğun değerlendiriciye ve ortama ısınıp rahat edebilmesini sağlamak
C) Çocuğun özgüvenini olumlu etkilemek
D) Değerlendiricinin dinlenmesi
E) Çocuğu mutlu etmek

Cevap : B) Çocuğun değerlendiriciye ve ortama ısınıp rahat edebilmesini sağlamak

15- Erikson’un psikososyal kuramına göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) İlk Çocukluk Dönemi – Vefa
B) Okul Çağı Dönemi – Güven
C) Bebeklik Dönemi – İrade
D) Ergenlik – Üretkenlik
E) Oyun Çağı Dönemi – Amaç ve sebat

Cevap : E) Oyun Çağı Dönemi – Amaç ve sebat

16- I. Sadece araştırmalarda kullanılır.
II. Sık kullanılan ölçeklerdir.
III. Çocuklarda zeka değerlendirlmesi için kullanılır.
IV. Geniş kitlelerde psikolojik problemi olan kişilerin tahmin edilmesi için kullanılır.
Psikolojik problem tarama amacıyla kullanılan ölçekler hakkında yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) II ve IV
B) I ve IV
C) II ve III
D) I ve II
E) I ve III

Cevap : A) II ve IV

17- I. Stanford-Binet Testi
II. Leiter Uluslararası Performans Ölçeği
III. Stroop Testi
IV. Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
Yukarıdakilerden hangileri zeka testlerindendir?

A) I-II-III
B) I-II
C) III-IV
D) I-II-IV
E) Hepsi

Cevap : B) I-II

18- I. Ölçüm yapan kişi
II. Ölçümü yapılan kişi
III. Ölçme ortamı
IV. Ölçme aracı
Hangileri ölçmede hataya sebep olan faktörlerdendir?

A) II, III, IV
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

Psikometrik ve Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 2021-2022 Final

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: