Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2021-2022 Final

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2021-2022 Final

#1. Çocukluk dönemi kronik hastalıklar ve psikososyal etkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde sigara, alkol madde kullanımına karşı en az düzeyde koruyucu faktör olduğu söylenebilir?

#3. Çocukluk çağı obezitesi ile ilgili hangisi doğru değildir?

#4. Zorba-kurbanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#5. Hangisi çocukluk çağı travmaları kategorisinde yer almaz?

#6. Sevgiye dayalı ve hoşgörülü ailelerle ilgili hangisi yanlıştır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi aşırı medya ve internet kullanımının olumsuz bedensel ve ruhsal sonuçlarından biri olamaz?

#8. Ergenlik dönemindeki ahlaki gelişim ile ilgili hangisi söylenemez?

#9. Ergenlik döneminin genel özellikleriyle ilgili hangisi söylenemez?

#10. Aşağıdakilerden hangisi bir gelişimsel bozukluk değildir?

#11. Çocukluk çağı travmalarının gelişim dönemlerine göre etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

#12. Anksiyete bozuklukları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#13. Aşağıdakilerden hangisi olumlu ebeveynlik tutumlarından biridir?

#14. I. Çocukluk çağı travmaları yaşamın ilerleyen dönemlerinde pek çok ruhsal bozukluğun ortaya çıkmasıyla ilişkili bulunmuştur. II. Beyin gelişiminin hızlı olduğu dönem olan gebelikten altı yaşına kadar ki dönem travmanın uzunlamasına etkileri için büyük öneme sahiptir. III. İhmal bir eylemsizlik olarak görülse de sonuçları çok büyük bir eylemdir. IV. İhmal bir travma değildir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

#15. I. Çocukluk çağı travmaları yaşamın ilerleyen dönemlerinde pek çok ruhsal ortaya çıkması ile ilişkili bulunmuştur. II. Beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönem olan gebelikten 6 yaşına kadarki dönem travmaların uzunlamasına etkileri için büyük öneme sahiptir. III. İhmal bir eylemsizlik olarak görülse de sonuçları pek pek çok büyük bir eylemdir IV. İhmal bir travma değildir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

#16. I. Akran zorbalığının önlenebilmesi için öğretmenlerin ve okul çalışanlarının zorbalığa dair farkındalıklarının yüksek olması gerekmektedir. II. Zorbalığa maruz kalma bakımından yüksek riskli çocuklar belirlenerek okuldan uzaklaştırılmaları sağlanmalıdır. III.Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye, kendilerini ve hissettikleri duyguları sözlü olarak ifade edebilmelerine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Zorbalığı önleme çalışmaları ile ilgili yukardakilerden hangileri doğrudur?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2021-2022 Final

1- Aşağıdakilerden hangisi bir gelişimsel bozukluk değildir?

A) Major Depresyon
B) Özgül Öğrenme Güçlüğü
C) Otizm Spektrum Bozukluğu
D) Tik Bozukluğu
E) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Cevap : A) Major Depresyon

2- I. Çocukluk çağı travmaları yaşamın ilerleyen dönemlerinde pek çok ruhsal bozukluğun ortaya çıkmasıyla ilişkili bulunmuştur.
II. Beyin gelişiminin hızlı olduğu dönem olan gebelikten altı yaşına kadar ki dönem travmanın uzunlamasına etkileri
için büyük öneme sahiptir.
III. İhmal bir eylemsizlik olarak görülse de sonuçları çok büyük bir eylemdir.
IV. İhmal bir travma değildir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I, II
B) II, III, IV
C) I, III
D) II, III
E) I, II, III

Cevap : E) I, II, III

3- Çocukluk çağı obezitesi ile ilgili hangisi doğru değildir?

A) Fiziksel sonuçları yanında ruhsal sonuçları pek önemli değildir
B) Erken çocukluk yıllarında dahi sıklığı artmaktadır
C) Ailecek yenilen yemekler önleyicidir
D) Düşük benlik saygısı ile ilişkilidir
E) Obez çocuklar yaşıtları tarafından daha az sevilir ve kabul görür

Cevap : A) Fiziksel sonuçları yanında ruhsal sonuçları pek önemli değildir

4- Anksiyete bozuklukları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Anksiyete bozuklukları homotipik tanısürekliliğini göstermemek de birlikte heterotipik tanı sürekliliğini göstermektedir
B) anksiyete bozukluklarının ortaya çıkmasında ebeveyn tutumlarının herhangi bir katkısı bulunmamaktadır
C) anksiyete bozukluklarının tanısını alan çocuk ve ergenler için yaşamın ilerleyen dönemlerinde depresyon açısından herhangi bir risk içermemektedir
D) çocuk ve ergenlerde en sık görülen anksiyete bozukluğu panik bozukluktur.
E) Anksiyete bozuklukları çocuk ve ergenlerde nadir görülür

Cevap : A) Anksiyete bozuklukları homotipik tanısürekliliğini göstermemek de birlikte heterotipik tanı sürekliliğini
göstermektedir

5- Ergenlik dönemindeki ahlaki gelişim ile ilgili hangisi söylenemez?

A) Hak hukuk adalet Vicdan gibi kavramlar benimsenmeye ve içsellestirmeye başlanır
B) Çocukluk döneminden bazı farklılıklar gösterir
C) Toplumsal yönelimlerin ve dini yükümlülüklerin anlamı ve işlevleri sorgulanır
D) Aile bireylerini memnun etmek ve aile değerlerini benimsemek önemli hale gelir
E) Otoriteyi ve toplumsal düzene uyuma isteği ve çabası görülür.

Cevap : D) Aile bireylerini memnun etmek ve aile değerlerini benimsemek önemli hale gelir

6- I. Çocukluk çağı travmaları yaşamın ilerleyen dönemlerinde pek çok ruhsal ortaya çıkması ile ilişkili bulunmuştur.
II. Beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönem olan gebelikten 6 yaşına kadarki dönem travmaların uzunlamasına etkileri için büyük öneme sahiptir.
III. İhmal bir eylemsizlik olarak görülse de sonuçları pek pek çok büyük bir eylemdir
IV. İhmal bir travma değildir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) II. III ve IV
B) I, II ve III
C) II ve III
D) I ve II
E) I ve III

Cevap : B) I, II ve III

7- Ergenlik döneminin genel özellikleriyle ilgili hangisi söylenemez?

A) Akranları tarafından kabul görmek aileyi memnun etmekten çok daha önemli bir hale gelir
B) Düşünce biçimleri bu dönemde gelişir
C) Fiziksel değişimlere uyum zorlukları olumsuz psiko-sosyal sonuçlarla ilişkili olabilir
D) Artan bilişsel gelişim duyguların farkındalığını ve denetimini sağlayamaya yardımcı olur
E) Bu dönemde üreme yeteneği kazanır ve cinsel gelişim tamamlanır

Cevap : E) Bu dönemde üreme yeteneği kazanır ve cinsel gelişim tamamlanır

8- Aşağıdakilerden hangisi olumlu ebeveynlik tutumlarından biridir?

A) Ders başarısını diğer başarıların üstünde tutmak
B) Çocukların diğer yetişkinler tarafından uyarılmalarına açık olmak
C) Çocukların olumsuz davranışlarına sıklıkla görmezden gelmek
D) Çocuklara çok sayıda seçenek sunmak
E) Çocukların olumlu davranışlarını aşırı örgü göstermek

Cevap : B) Çocukların diğer yetişkinler tarafından uyarılmalarına açık olmak

9- Sevgiye dayalı ve hoşgörülü ailelerle ilgili hangisi yanlıştır?

A) Sıklıkla her iki ebeveynin de çalıştığı, sosyo – ekonomik düzeyi yüksek ailelerdir.
B) Anne – baba ile çocuk arasında sevgiye ve güvene dayalı ilişkinin hakim olduğu aile modelidir.
C) Ebeveynler ahlaki değerlerisözle değil fiillerle öğretme gayretindedirler.
D) Ebeveynler çocuklarının merakını destekler ve öğrenmeye teşvik ederler.
E) Güvenli bağlanma örüntüsü ile ilişkilidir.

Cevap : A) Sıklıkla her iki ebeveynin de çalıştığı, sosyo – ekonomik düzeyi yüksek ailelerdir.

10- Hangisi çocukluk çağı travmaları kategorisinde yer almaz?

A) cinsel istismar
B) yakın kaybı
C) duygusal ihmal
D) fiziksel istismar
E) duygusal istismar

Cevap : B) yakın kaybı

11- Çocukluk çağı travmalarının gelişim dönemlerine göre etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Kazanılmış becerilerde kayıp erken çocukluk çağı travmalarında ziyade 6 18 yaş arası yaşanan travmalar görülür
B) Çocukluk çağı travmalarının etkileri gelişim dönemlerine göre farklılık göstermez
C) Çocukluk üç yaşından sonra yaşadıkları travmatik Olayı tam olarak ifade edebilirler
D) 0-3 yaş döneminde travmaya maruz kalan çocuklarda uyku problemleri gece korkuları oyunlarında travmatik temalar görülebilir
E) Bir çocuğun 18 aylıktan önce yaşadığı bir travma ile ilgili anıyı hatırlaması ve sözel olarak ifade etmesi sık görülen bir durumdur

Cevap : D) 0-3 yaş döneminde travmaya maruz kalan çocuklarda uyku problemleri gece korkuları oyunlarında travmatik temalar
görülebilir

12- Zorba-kurbanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Çoğu özellikleri kurbanların sosyal davranış kalıplarıyla benzerlik gösterir.
B) Sıklıkla reaktif saldırganlık davranışları gösterirler.
C) Genellikle sosyal ilişki kurma becerilerizayıftır.
D) Hem zorba davranışlarda bulunan, hem de zorbalığa maruz kalan kişilere zorba kurban denir.
E) Kendilerini zorbalık yaparak etkin kılmaya çalışırlar.

Cevap : A) Çoğu özellikleri kurbanların sosyal davranış kalıplarıyla benzerlik gösterir.

13- Aşağıdakilerden hangisi aşırı medya ve internet kullanımının olumsuz bedensel ve ruhsal sonuçlarından biri olamaz?

A) popüler kültürün hatalısöylem ve teşvikleri
B) sosyal izolasyon
C) uzaktaki gelişmeleri takip etme
D) fiziksel hareketsizlik
E) siber zorbalık

Cevap : C) uzaktaki gelişmeleri takip etme

14- Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde sigara, alkol madde kullanımına karşı en az düzeyde koruyucu faktör
olduğu söylenebilir?

A) güvenli arkadaş çevresine sahip olma
B) sigara alkol maddelerine zararlı oldukları bilgisi
C) Öz denetim ve zevk erteleme becerileri
D) iletişim kendini ifade etme ve hayır deme becerileri
E) Stresle baş edebilme ve sorun çözme becerileri

Cevap : B) sigara alkol maddelerine zararlı oldukları bilgisi

15- Çocukluk dönemi kronik hastalıklar ve psikososyal etkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Kronik hastalık süresinde çocuk ve ergenler, duygusal davranışsal ve eğitimsel problemler sıklıkla yaşanmaktadır
B) Kronik hastalıklar hasta olan çocukla birlikte ailenin diğer bireylerinide etkilemektedir.
C) Çocuk ve ergenlerin %25 Kronik hastalığa sahip olmakta ve %10’undada bu hastalıklar günlük yaşam becerilerini şiddetli bir biçimde etkilemektedir
D) Hastalıkla ilgili sık hastane ziyaretleri,beklenmedik hastane yatışları çocukların günlük yaşam rutinine devam edememesine ve okul devamsızlıklarına yol açmaktadır
E) Kronik hastalığı olan çocukların hastalığın türü ve etkisinden bağımsız olarak günlük yaşam aktivitelerine katılmaları sınırlandırılmalıdır

Cevap : E) Kronik hastalığı olan çocukların hastalığın türü ve etkisinden bağımsız olarak günlük yaşam aktivitelerine katılmaları
sınırlandırılmalıdır

16- I. Akran zorbalığının önlenebilmesi için öğretmenlerin ve okul çalışanlarının zorbalığa dair farkındalıklarının yüksek olması gerekmektedir.
II. Zorbalığa maruz kalma bakımından yüksek riskli çocuklar belirlenerek okuldan uzaklaştırılmaları sağlanmalıdır.
III.Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye, kendilerini ve hissettikleri duyguları sözlü olarak ifade edebilmelerine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Zorbalığı önleme çalışmaları ile ilgili yukardakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II ve III
E) I ve III

Cevap : E) I ve III

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2021-2022 Final

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2021-2022 Final

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: