Sağlık Eğitimi Final 2022 Deneme Sınavı -1

#1. Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliğine göre eğitimin değerlendirilmesinde başarılı sayılmak için kaç puan almak gerekir?

#2. Halkın sağlık eğitimi faaliyetlerinin yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesinden, izleme ve değerlendirilmesinden sorumlu kişiye ne ad verilir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimi ile ilgili çıkarılmış bir kanun değildir?

#4. Uyarıcılara karşı organizmanın gösterdiği davranış olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Halkın sağlık eğitimi faaliyetlerinde öğretici olarak görevlendirilen kişiye ne ad verilir?

#6. İnsanların duyu organlarını harekete geçiren ve insanda bir tepkiye yol açan, iç ve dış durum değişikliği oluşturan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Sağlık kolejinin adı “sağlık meslek lisesi” olarak hangi öğretim yılından itibaren değiştirilmiştir?

#8. Olağanüstü Sıtma Savaş Kanunu aşağıdaki hastalıklardan hangisiyle mücadeleyi amaçlamaz?

#9. Psikolojinin bireylerin nasıl öğrendiği üzerinde duran psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Psikolojinin fiziksel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkileri konusunda çalışmalar yapan psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında yer almaz?

#12. Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm projesinin ana başlıklarından biri değildir?

#13. Sağlık eğitiminin kurumsallaşması, uluslararası düzeyde ilk defa ne zaman olmuştur?

#14. Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliğine göre eğitim faaliyetlerine katılanlar, mazeretli olarak eğitim süresinin % kaçını gelmezse ilişiği kesilir?

#15. Psikolojinin yaşamlarında zorlanan bireylere yardım eden alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Türkiye’de sağlık eğitiminin kurumsallaşması, Cumhuriyet sonrası dönemde ilk defa ne zaman olmuştur?

#17. Halk sağlığı eğitimini ülke çapında yaymak ve geliştirmek amacıyla uluslararası kuruluşlarla (UNESCO) iş birliğine ne zaman gidilmiştir?

#18. Doğuştan getirilen, belli bir uyarıcıya karşı gösterilen belli ve basit davranışlar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı hangi tarihte kurulmuştur?

#20. Aşağıdakilerden hangisi Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin ana başlıklarından biri değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık Eğitimi Final 2022 Deneme Sınavı -1

Sağlık Eğitimi Final 2022 Deneme Sınavı -1

Sağlık Eğitimi Final 2022 Deneme Sınavı -1

Psikolojinin bireylerin nasıl öğrendiği üzerinde duran psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fizyolojik psikoloji
B) Psikolojik danışma
C) Çevresel Psikoloji
D) Öğrenme Psikolojisi
E) Gelişim Psikolojisi

Cevap : D) Öğrenme Psikolojisi

Psikolojinin fiziksel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkileri konusunda çalışmalar yapan psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fizyolojik Psikoloji
B) Psikolojik Danışma
C) Çevresel Psikoloji
D) Öğrenme Psikolojisi
E) Gelişim Psikolojisi

Cevap : C) Çevresel Psikoloji

Psikolojinin yaşamlarında zorlanan bireylere yardım eden alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fizyolojik Psikoloji
B) Psikolojik Danışma
C) Çevresel Psikoloji
D) Öğrenme Psikolojisi
E) Gelişim Psikolojisi

Cevap : B) Psikolojik Danışma

Doğuştan getirilen, belli bir uyarıcıya karşı gösterilen belli ve basit davranışlar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tepki
B) Uyarıcı
C) Refleks
D) Güdü
E) Dürtü

Cevap : C) Refleks

Uyarıcılara karşı organizmanın gösterdiği davranış olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tepki
B) Uyarıcı
C) Refleks
D) Güdü
E) Dürtü

Cevap : A) Tepki

İnsanların duyu organlarını harekete geçiren ve insanda bir tepkiye yol açan, iç ve dış durum değişikliği oluşturan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tepki
B) Uyarıcı
C) Refleks
D) Güdü
E) Dürtü

Cevap : B) Uyarıcı

Refleks, ………….. getirilen belli bir uyarıcıya karşı gösterilen belli ve basit davranışlardır.

Cevap : doğuştan

Bireyin gelişimini etkileyen etmenler ………….. ve çevre olarak iki grupta toplanmaktadır.

Cevap : kalıtım

Eğitim Psikolojisi ………… psikolojinin kesiştiği alandır.

Cevap : eğitimle

Gelişim; …………….., yaşantı ve olgunlaşma sonucu bireyde görülen düzenli ve sürekli değişikliklerdir.

Cevap : öğrenme

Türkiye’de sağlık eğitiminin kurumsallaşması, Cumhuriyet sonrası dönemde ilk defa ne zaman olmuştur?

A) 1930
B) 1923
C) 1922
D) 1925
E) 1935

Cevap A) 1930

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında yer almaz?

A) Halkın sağlık eğitimi
B) Mezuniyet sonrası sürekli eğitim
C) Sosyal olanakların iyileştirilmesi
D) Tıpta uzmanlık eğitimi
E) Hizmet içi eğitimi

Cevap C) Sosyal olanakların iyileştirilmesi

Halk sağlığı eğitimini ülke çapında yaymak ve geliştirmek amacıyla uluslararası kuruluşlarla (UNESCO) iş birliğine ne zaman gidilmiştir?

A) 1940
B) 1955
C) 1950
D) 1960
E) 1965

Cevap B) 1955

Aşağıdakilerden hangisi Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin ana başlıklarından biri değildir?

A) Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon
B) Genel sağlık sigortasının kurulması
C) Sağlık hizmet sunumunun yeniden yapılandırılması
D) Aile hekimliği uygulamasından vazgeçilmesi
E) Halk sağlığı okulu kurulması

Cevap D) Aile hekimliği uygulamasından vazgeçilmesi

Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimi ile ilgili çıkarılmış bir kanun değildir?

A) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
C) 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunu
D) 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu
E) 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Cevap B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı hangi tarihte kurulmuştur?

A) 1919
B) 1922
C) 1920
D) 1923
E) 1924

Cevap C) 1920

Olağanüstü Sıtma Savaş Kanunu aşağıdaki hastalıklardan hangisiyle mücadeleyi amaçlamaz?

A) Obezite
B) Sıtma
C) Çiçek
D) Frengi
E) Cüzzam

Cevap A) Obezite

Sağlık eğitiminin kurumsallaşması, uluslararası düzeyde ilk defa ne zaman olmuştur?

A) 1950
B) 1943
C) 1955
D) 1946
E) 1960

Cevap D) 1946

Sağlık kolejinin adı “sağlık meslek lisesi” olarak hangi öğretim yılından itibaren değiştirilmiştir?

A) 1971-1972
B) 1973-1974
C) 1982-1983
D) 1978-1979
E) 1985-1986

Cevap D) 1978-1979

Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm projesinin ana başlıklarından biri değildir?

A) Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon
B) Genel sağlık sigortasının kurulması
C) Sağlık hizmet sunumunun yeniden yapılandırılması
D) Aile hekimliği uygulamasından vazgeçilmesi
E) Halk sağlığı okulu kurulması

Cevap D) Aile hekimliği uygulamasından vazgeçilmesi

Halkın Sağlık Eğitimi

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliğine göre eğitimin değerlendirilmesinde başarılı sayılmak için kaç puan almak gerekir?

A) 60
B) 70
C) 65
D) 50
E) 55

Cevap : B) 70

Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliğine göre eğitim faaliyetlerine katılanlar, mazeretli olarak eğitim süresinin % kaçını gelmezse ilişiği kesilir?

A) %8
B) %7
C) %6
D) %5
E) %10

Cevap : E) %10

Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu Sağlık Eğitimi

Sağlık Eğitimi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: