Sağlık Eğitimi Final 2022 Deneme Sınavı -3

#1. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda bireylerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimde kullanılan görsel araç gereçlerden biri değildir?

#3. Ana, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aile tipine ne ad verilir?

#4. Eğitim faaliyetlerine katılanlara muhasebe ve idari işlemlerde kullanılmak üzere verilen belgeye ne ad verilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde kullanılan bilgisayarın yararlarından biri değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun sanayi toplumundan farklı olarak ortaya çıkardığı üretim faktörüdür?

#7. Ekonomik olaylarla nüfussal olaylar arasındaki ilişkiyi inceleyen demografinin alt disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitimini etkileyen içsel etmenlerden biridir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi sürekli mesleki gelişim ilkeleri arasında yer almaz?

#10. Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda eğitimin hedeflerinden biri değildir?

#11. Eğitim programı parçacıklardan oluştuğunda, her parçacıkta en çok kaç mesaj olmalıdır?

#12. Eğiticinin hasta ile konuşması beslenme eğitiminde iletişimin hangi boyutunu ilgilendirmektedir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda demografik alanda meydana gelen bir değişim değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi hastaların beslenme eğitiminde görev alabilecek kişilerden biri değildir?

#15. Eğitimin ne zaman, nerede, ne kadar süre verileceği ve hangi mesajları içereceğinin belirlenmesi eğitimin hangi ayağını içermektedir?

#16. Öğrenme üçgenine göre insanlar göreme ve duyma ile öğrendiklerinin yüzde (%) kaçını hatırlayabilmektedir?

#17. Bireysel ihtiyaçlar belirlenerek birebir yapılan eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?

#18. “Toplumdaki bireyleri mevcut siyasal düzene bağlı yurttaşlar olarak yetiştirmek” eğitimin hangi işlevi ile gerçekleştirilir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin gizli işlevleri arasında yer almaz?

#20. Bir toplumun erişkin nüfus olarak değerlendirilmesi için 65 yaş üzerindekilerin oranının % kaç aralığında olması gerekir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık Eğitimi Final 2022 Deneme Sınavı -3

Sağlık Eğitimi Final 2022 Deneme Sınavı -3

Sağlık Eğitimi Final 2022 Deneme Sınavı -3

Eğitimin ne zaman, nerede, ne kadar süre verileceği ve hangi mesajları içereceğinin belirlenmesi eğitimin hangi ayağını içermektedir?

a) Kontrol etme
b) Uygulama
c) Yeni durumu tekrarlama
d) Planlama
e) Kaynakları değerlendirme

Cevap : d) Planlama

Eğitim programı parçacıklardan oluştuğunda, her parçacıkta en çok kaç mesaj olmalıdır?

a) 4
b) 3
c) 5
d) 6
e) 7

Cevap : b) 3

Etkin eğitim için etkin…………………gerekir.

Cevap : eğitici

Eğitim, öğrenilen ………………………….yaşama geçirilmesidir.

Cevap : bilgilerin

Her eğitim programının bir …………….ve mesajları olması gerekir.

Cevap : amacı

Günümüzde Sağlık Anlayışı

Ana, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aile tipine ne ad verilir?

A) Ataerkil Aile ( Patriarchal Family )
B) Geniş Aile ( Extended Family )
C) Dağılmış Aile ( Broken Family )
D) Çekirdek Aile ( Nuclear Family )
E) Kalabalık Aile

Cevap : D) Çekirdek Aile (Nuclear Family

Bir toplumun genç nüfus olarak değerlendirilmesi için 65 yaş üzerindekilerin oranının % kaçtan az olması gerekir?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

Cevap : A) 4

Bir toplumun yaşlı nüfus olarak değerlendirilmesi için 65 yaş üzerindekilerin oranının % kaç aralığında olması gerekir?

A) %1-3
B) %2-5
C) %4-5
D) %6-5
E) %7-10

Cevap : E) %7-10

Var olan eski kayıtlar çerçevesinde eski nüfusları inceleyen demografinin alt disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik Demografi
B) Toplumsal Demografi
C) Sağlık Demografisi
D) Tarihsel Demografi
E) Paleo Demografi

Cevap : D) Tarihsel Demografi

Ekonomik olaylarla nüfussal olaylar arasındaki ilişkiyi inceleyen demografinin alt disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik Demografi
B) Toplumsal Demografi
C) Sağlık Demografisi
D) Tarihsel Demografi
E) Paleo Demografi

Cevap : A) Ekonomik Demografi

Aşağıdakilerden hangisi toplumun sağlık düzeyini belirlemede rol oynayan sağlık düzeyi ölçütlerinden biri değildir?

A) Doğumda yaşam beklenti süresi ( yıl )
B) Güvenli su kaynaklarının kullanımı
C) Ülkedeki yüksekokul mezunu sayısı
D) Kişi başına düşen millî gelir
E) Millî gelirden sağlığa ayrılan pay

Cevap : C) Ülkedeki yüksekokul mezunu sayısı

Bir toplumun erişkin nüfus olarak değerlendirilmesi için 65 yaş üzerindekilerin oranının % kaç aralığında olması gerekir?

A) %8-10
B) %4-7
C) %10-12
D) %2-3
E) %3-4

Cevap : B) %4-7

Kadınlarda erkeklere kıyasla daha ……….olan yaşam süresinde rol oynayan üç temel değişkenden söz edilmektedir.

Cevap : uzun

Gelişmekte olan ülkeleri tehdit eden bir diğer hastalık insan dışkısı, su, ………. ve toprak kirlenmesi ile taşınan ishaldir.

Cevap : besin

Az gelişmiş ülkelerde insanların en çok …………..’ü sağlıklı ve güvenli suya ulaşabilmektedir.

Cevap : 1/3

Eğitim Ve Toplumsal Değişim

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun yükselen değerleri arasında değildir?

A) Hızlı değişme
B) Hızlı gelişme
C) Bilgiye dayalı organizasyonlar
D) Bilgi insanı
E) Gelişmelere ayak uyduramama

Cevap : E) Gelişmelere ayak uyduramama

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda eğitimin hedeflerinden biri değildir?

A) Sorunlara çözüm üreten bireyler yetiştirmek
B) Her türlü bilgiyi sürekli sorgulayan bireyler yetiştirmek
C) Kendini sürekli yenileyip geliştirilebilen bireyler yetiştirmek
D) Evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmek
E) Sorun çıkaran bireyler yetiştirmek

Cevap : E) Sorun çıkaran bireyler yetiştirmek

Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumu ile bilgi toplumu arasındaki farklardan biridir?

A) Sanayi toplumundaki kol gücünün yerini, bilgi toplumunda beyin gücü almaktadır.
B) Sanayi toplumundaki insan ve bilgi sermayesinin yerini bilgi toplumunda maddi sermaye almaktadır.
C) Sanayi toplumundaki beyin gücünün yerini, bilgi toplumunda kol gücü almaktadır.
D) Sanayi toplumundaki eğitimin bireyselleşmesi ve sürekliliğinin yerini bilgi toplumunda genel eğitim almaktadır.
E) Sanayi toplumundaki gönüllü kuruluşların önem kazanmasının yanında bilgi toplumunda özel ve kamu iktisadi kuruluşlar görülmektedir.

Cevap : A) Sanayi toplumundaki kol gücünün yerini, bilgi toplumunda beyin gücü
almaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun sanayi toplumundan farklı olarak ortaya çıkardığı üretim faktörüdür?

A) Emek
B) Girişimci
C) Teknik bilgi
D) Tabiat
E) Sermaye

Cevap : C) Teknik bilgi

Bilgi toplumunun eğitim programlarının en belirleyici yanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrenmenin sürekliliği
B) Dilin değişimi
C) Gelişmiş ülkelerde doğum oranının azalması
D) Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması
E) Girişimci

Cevap : A) Öğrenmenin sürekliliği

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda bireylerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Yararlı bilgiyi tarayabilme hızına sahip olma
B) Ulaştığı bilgiyi değere dönüştürebilme yeteneği taşıma
C) Bilgiye erişebilme
D) Gelişmelere karşı olma
E) Yeni bilgi üretebilme

Cevap : D) Gelişmelere karşı olma

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda kültürel alanda meydana gelen bir değişim değildir?

A) Dilin değişimi
B) İnançlarda değişim
C) İş yönetimi değişimi
D) Yaşayış biçiminde değişiklik
E) Gelenek ve göreneklerde değişim

Cevap : C) İş yönetimi değişimi

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumda demografik alanda meydana gelen bir değişim değildir?

A) Hızlı nüfus artışı
B) Kentleşme
C) Dilin değişimi
D) Gelişmiş ülkelerde doğum oranının azalması
E) Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması

Cevap : C) Dilin değişimi

Bilgi toplumunun eğitim programlarının en belirleyici yanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrenmenin sürekliliği
B) Dilin değişimi
C) Gelişmiş ülkelerde doğum oranının azalması
D) Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması
E) Girişimci

Cevap : A) Öğrenmenin sürekliliği

Sanayi toplumundaki genel eğitimin yerini bilgi toplumunda…………… bireyselleşmesi ve sürekliliği almaktadır.

Cevap : eğitimin

Tıbbi Dökümantasyon Facebook Grubu Sağlık Eğitimi

Sağlık Eğitimi Vize 2022 Deneme Sınavı -1

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: