Çocuk Hakları ve Hukuku 2021-2022 Final

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021-2022 Final

#1. Çocuk işçi yıllık izin süresi asgari olarak kaç gün olmalıdır?

#2. Denetim görevlisine yardım etme yükümlülüğü altındaki kimseler arasında aşağıdakilerden hangisinde yer almaz?

#3. Boşanma davalarında özel bir bedel aranmaksızın çocuklara verilen nafaka hangisidir?

#4. 24 saat aralıksız olarak çalışan genç ya da çocukların dinlenme süreleri kaç saattir?

#5. Akıl hastası çocuk hakkında toplum açısından tehlikeliliğinin devam edip etmediği veya önemli ölçüde azalıp azalmadığı hususunda mahkeme veya çocuk hakimine en geç ne kadar sürede bilgi verilir?

#6. Boşanma hukuku ile ilgili olmayıp, yakın hısımlar arasında verilen nafaka aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Zina sebebi ile boşanma için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

#8. Evlat edinme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#9. Vesayet altındaki çocuk ne zaman tam ehliyetli olmaz?

#10. Evlat edinecek kişilerde bulunması gereken özelliklerden hangileri çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince diğerlerine göre ikinci planda kalır?

#11. İşverenin çocuk genç işçi varisi ile yapıldığı sözleşme ........... yapılır. Yukarıdaki cümlede boşluğa uygun aşağıdakilerden hangisi getirilir?

#12. Soybağının reddi davası kime karşı açılır?

#13. Aşağıdaki işlerden hangisi 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaz?

#14. Çocuk işçilerin sözleşmesi ne zaman yapılmalıdır?

#15. Hangisi çocuğun tanımıdır?

#16. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#17. Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

#18. Aşağıdaki hukulardan hangisinde evlat edinme kurumuna rastlanmaz?

#19. Çocuk Hakları Bildirgesi ne zaman yürürlüğe girmiştir?

#20. Çocuğun cinsel istismarı suçu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

??????????????

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

lolonolo

lolonolo

HD Quiz powered by harmonic design

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021-2022 Final

1- Çocuk işçi yıllık izin süresi asgari olarak kaç gün olmalıdır?

A) 15
B) 25
C) 20
D) 3
E) 30

Cevap : C) 20

2- Denetim görevlisine yardım etme yükümlülüğü altındaki kimseler arasında aşağıdakilerden hangisinde yer almaz?

A) Çevredekiler
B) Okul müdürü
C) Komşular
D) Okuldaki öğretmenler

Cevap : C) Komşular

3- Boşanma davalarında özel bir bedel aranmaksızın çocuklara verilen nafaka hangisidir?

A) Bakım nafakası
B) İştirak nafakası
C) Yoksulluk nafakası
D) Yardım nafakası

Cevap : B) İştirak nafakası

4- 24 saat aralıksız olarak çalışan genç ya da çocukların dinlenme süreleri kaç saattir?

A) 20 saat
B) 12 saat
C) 10 saat
D) 30 saat
E) 14 saat

Cevap : E) 14 saat

5- Akıl hastası çocuk hakkında toplum açısından tehlikeliliğinin devam edip etmediği veya önemli ölçüde azalıp azalmadığı hususunda mahkeme veya çocuk hakimine en geç ne kadar sürede bilgi verilir?

A) Üçer aylık dönemlerde
B) ikişer aylık dönemlerde
C) Dorder aylık dönemlerde
D) İkişer haftalık dönemlerde
E) Birer aylık dönemlerde

Cevap : A) Üçer aylık dönemlerde

6- Boşanma hukuku ile ilgili olmayıp, yakın hısımlar arasında verilen nafaka aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaç nafakası
B) Tedbir nafakası
C) Yoksulluk nafakası
D) İştirak nafakası
E) Yardım nafakası

Cevap : E) Yardım nafakası

7- Zina sebebi ile boşanma için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Zina sebebi ile boşanma özel bir boşanma sebebidir.
B) Zina sebebi ile boşanma kusura dayalı bir boşanma sebebidir.
C) Zinanın ispatı boşanma için yeterli olduğundan mutlak bir boşanma sebebidir.
D) Zinanın öğrenilmesinden itibaren altı ay içerisinde dava açılmazsa dava hakkı düşer
E) Zina sebebi ile boşanma için zinanın evlilikten önce ya da sonra yapılmış olması önemli değildir.

Cevap : E) Zina sebebi ile boşanma için zinanın evlilikten önce ya da sonra yapılmış olması önemli değildir.

8- Evlat edinme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sınırlı evlat edinme sisteminde evlatlık ile evlat edinen arasında hısımlık ilişkisi kurulmaz.
B) Türk Hukuku sınırlı evlat edinme sistemine yakın olmakla birlikte karma öğelerde bulunmaktadır.
C) Tam evlat edinme sistemi çocuğun üstün yararı ilkesi açısından daha olumlu sonuçlar doğurur.
D) Sınırlı evlat edinme sisteminde anne ve baba isterlerse çocuk ile sınırlı bir ilişki kurulmasını talep edebilirler.
E) Tam evlat edinme sisteminde evlatlık ile anne ve babası arasındaki ilişki kesilir

Cevap : A) Sınırlı evlat edinme sisteminde evlatlık ile evlat edinen arasında hısımlık ilişkisi kurulmaz.

9- Vesayet altındaki çocuk ne zaman tam ehliyetli olmaz?

A) 18 yaşını doldurunca
B) Akli yetersizlik
C) Mahkemeyle ergin olunca
D) Evlat edinildiğinde
E) Vasi onayıyla evlenince

Cevap : B) Akli yetersizlik

10- Evlat edinecek kişilerde bulunması gereken özelliklerden hangileri çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince diğerlerine göre ikinci planda kalır?

A) Çocuğun eğitimini karşılayacak nitelikte olmaları
B) Çocuğun bedensel gelişimini karşılayacak nitelikte olmaları
C) Çocuğun ruhsal gelişimini karşılayacak nitelikte olmaları
D) Çocuğun refah içerisinde olmasını sağlayacak maddi varlığa sahip olmaları
E) Çocuğun bakımını karşılayacak nitelikte olmaları

Cevap : D) Çocuğun refah içerisinde olmasını sağlayacak maddi varlığa sahip olmaları

11- İşverenin çocuk genç işçi varisi ile yapıldığı sözleşme ……….. yapılır.
Yukarıdaki cümlede boşluğa uygun aşağıdakilerden hangisi getirilir?

A) İki tanık huzurunda
B) Yazılı olarak
C) Sözlü olarak
D) Noter
E) Mahkeme

Cevap : B) Yazılı olarak

12- Soybağının reddi davası kime karşı açılır?

A) Anne ile birlikte çocuğa
B) Biyolojik babaya
C) Nüfus dairesine
D) Sadece anneye
E) Sadece çocuğa

Cevap : A) Anne ile birlikte çocuğa

13- Aşağıdaki işlerden hangisi 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler arasında yer almaz?

A) Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri)
B) Selüloz üretimi işleri
C) PVC’nin imali ve PVC’den mamül eşyaların yapımı işleri
D) Parafinden eşya imali işleri
E) Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri

Cevap : C) PVC’nin imali ve PVC’den mamül eşyaların yapımı işleri

14- Çocuk işçilerin sözleşmesi ne zaman yapılmalıdır?

A) Eylem hangi suç tipine uyuyor ise hakim ona uymak zorundadır.
B) Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yaptığı iş sözleşmesinin yazılı yapılması gerekir.
C) Birbirine yakın suçlarda hakim takdir hakkını kullanarak cezası düşük olan suçu tercih edebilir.
D) Tipiklik, failin işlediği suçun daha önce hiç işlenmemiş bir suç olması demektir.
E) Ağırlaştırıcı ya da hafifletici nedenler suçun tipini değiştirebilir.

Cevap : B) Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yaptığı iş sözleşmesinin yazılı yapılması gerekir.

15- Hangisi çocuğun tanımıdır?

A) Soy bakımından oğul ya da kız
B) Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döenminde bulunan erkek ya da kız
C) Küçük yaştaki erkek veya kız
D) Uşak
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

16- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birlikte evlat edinme ancak eşler tarafından yapılabilir.
B) Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler
C) Eşlerden birisi diğer eşin açık rızası ile tek başına evlat edinebilir.
D) Eşler otuz yaşını tamamlamamışlarsa birlikte evlat edinebilirler.

Cevap : C) Eşlerden birisi diğer eşin açık rızası ile tek başına evlat edinebilir.

17- Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) İşi yapabilme kapasitesi
B) Kişisel yatkınlıkları
C) Çocuğun işverene tutumu
D) Ahlaki gelişimi
E) İş güvenliği

Cevap : A) İşi yapabilme kapasitesi

18- Aşağıdaki hukulardan hangisinde evlat edinme kurumuna rastlanmaz?

A) Babil
B) Mısır
C) İslam
D) Sümer

Cevap : C) İslam

19- Çocuk Hakları Bildirgesi ne zaman yürürlüğe girmiştir?

A) 1989
B) 1973
C) 1983
D) 1913
E) 1990

Cevap : E) 1990

20- Çocuğun cinsel istismarı suçu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çocuğun cinsel istismarı suçunun oluşması için onbeş yaşından küçük olan çocuğa karşı cinsel davranışların cebir ve şiddet kullanılarak işlenmesi gerekir.
B) Onbeş yaşından küçük olan çocuğun kendisine karşı gerçekleştirilen cinsel davranışa rızası varsa gerçekleşen eylem suç değildir.
C) Onbeş yaşından küçük olan çocuğun kendisine karşı gerçekleştirilen cinsel davranışa rızası varsa ceza ..
D) Onbeş yaşını tamamlamış bir çocuğa, cebir şiddet ya da hile ile yapılan cinsel davranış, reşit olmayan ile cinsel ilişki suçunu oluşturur.
E) Onbeş yaşını tamamlamış bir çocuğun kendisine karşı yapılan cinsel davranışa rızası varsa eylem çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturmaz.

Cevap : E) Onbeş yaşını tamamlamış bir çocuğun kendisine karşı yapılan cinsel davranışa rızası varsa eylem çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturmaz.

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021-2022 Final

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Çocuk Hakları ve Hukuku 2021-2022 Final

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: