Siyasal İletişim Vize Soruları

Siyasal İletişim Vize Soruları

Siyasal İletişim Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimde olması gereken zorunlu niteliklerden sayılmaz?

a) Söylemin ideolojik olması
b) Kaynağın ikna yeteneğinin olması
c) Hedef kitlenin özelliklerinin bilinmesi
d) Mesajın içeriği
e) İletişim kanallarının doğru seçimi

Cevap : a) Söylemin ideolojik olması

İletişimi bir süreç olarak açıklayan ‘Psychologie Sociale’ adlı yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) M. Weber
b) J. Soetzel
c) J. Habermas
d) G. Mead
e) G. Gerbner

Cevap : b) J. Soetzel

Kuralcı bütünleşme terimini kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a) Habermas
b) Gerbner
c) Landecker
d) MacCombs
e) McLuhan

Cevap : c) Landecker

Televizyon siyasal iletişim uygulamalarında hangi dönem itibariyle yer almaya başlamıştır?

a) I. Dünya Savaşı
b) II. Dünya Savaşı
c) 1960 sonrası
d) 1980 sonrası
e) 1990 sonrası

Cevap : b) II. Dünya Savaşı

“‘Medya vasıtasıyla politika yapmak’ olarak adlandırılan bu yeni toplumsal dönemde, ………………………………………………………………….. , politikacıların ve secmenlerin kitle iletişim araçlarına sıkı biçimde bağımlı hale geldiklerini ve böylece medya ve çalışanlarının politik sistem içinde önemli bir konuma yükseldiklerini; medyanın siyasal öneminin arttığını, politik mesajların medyaya kabul ettirilmesi ve seçmenlerin ikna edilmesi işini üstlenen yeni bir meslek dalının (kampanya danışmanlığı) ve profesyonelleşme sürecinin ortaya çıktığını; politikacılar, kampanya danışmanları ve medya mesupları arasında ilişkilerin, pazarlıkların ve uzlaşmalar sürecinin başladığını ifade etmektedirler.”
Yukarıdaki paragraftaki boşlukta yer alması gereken isimler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Jürgen Habermas ve Louis Althusser
b) G. Gerbner ve M. MacCombs
c) Maurice Duverger ve Max Weber
d) G. Almond ve S. Verba
e) Jay Blumler ve Michael Gurevitch

Cevap : e) Jay Blumler ve Michael Gurevitch

Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimin temel fonksiyonları arasında yer alamaz?

a) Süreç iletişimi
b) Tek yönlü iletişim
c) Çift yönlü iletişim
d) Aktörel iletişim
e) Maksatlı iletişim

Cevap : e) Maksatlı iletişim

Democracy in America adlı yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Noam Chomsky
b) Jean Baudrillard
c) Harold Laswell
d) Alexis de Tocqueville
e) Georges Gerbner

Cevap : d) Alexis de Tocqueville

İletişimi “bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” olarak tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ünsal Oskay
b) Merih Zıllıoğlu
c) Alaaddin Asna
d) Üstün Dökmen
e) Çiğdem Kağıtçıbaşı

Cevap : d) Üstün Dökmen

Siyasal İletişim Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimde olması gereken zorunlu niteliklerden sayılmaz?

a. Söylemin ideolojik olması
b. Kaynağın ikna yeteneğinin olması
c. Hedef kitlenin özelliklerinin bilinmesi
d. Mesajın içeriği
e. İletişim kanallarının doğru seçimi

Cevap : a. Söylemin ideolojik olması

. İletişimi bir süreç olarak açıklayan ‘Psychologie Sociale’ adlı yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

a. M. Weber
b. J. Soetzel
c. J. Habermas
d. G. Mead
e. G. Gerbner

Cevap : b. J. Soetzel

. Kuralcı bütünleşme terimini kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a. Habermas
b. Gerbner
c. Landecker
d. MacCombs
e. McLuhan

Cevap : c. Landecker

. Televizyon siyasal iletişim uygulamalarında hangi dönem itibariyle yer almaya başlamıştır?

a. I. Dünya Savaşı
b. II. Dünya Savaşı
c. 1960 sonrası
d. 1980 sonrası
e. 1990 sonrası

Cevap : b. II. Dünya Savaşı

. “‘Medya vasıtasıyla politika yapmak’ olarak adlandırılan bu yeni toplumsal dönemde, …………………………………, politikacıların ve secmenlerin kitle iletişim araçlarına sıkı biçimde bağımlı hale geldiklerini ve böylece medya ve çalışanlarının politik sistem içinde önemli bir konuma yükseldiklerini; medyanın siyasal öneminin arttığını, politik mesajların medyaya kabul ettirilmesi ve seçmenlerin ikna edilmesi işini üstlenen yeni bir meslek dalının (kampanya danışmanlığı) ve profesyonelleşme sürecinin ortaya çıktığını; politikacılar, kampanya danışmanları ve medya mesupları arasında ilişkilerin, pazarlıkların ve uzlaşmalar sürecinin başladığını ifade etmektedirler.”
Yukarıdaki paragraftaki boşlukta yer alması gereken isimler aşağıdakilerden hangisidir?

a. Jürgen Habermas ve Louis Althusser
b. G. Gerbner ve M. MacCombs
c. Maurice Duverger ve Max Weber
d. G. Almond ve S. Verba
e. Jay Blumler ve Michael Gurevitch

Cevap : e. Jay Blumler ve Michael Gurevitch

. Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimin temel fonksiyonları arasında yer alamaz?

a. Süreç iletişimi
b. Tek yönlü iletişim
c. Çift yönlü iletişim
d. Aktörel iletişim
e. Maksatlı iletişim

Cevap : e. Maksatlı iletişim

. Democracy in America adlı yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Noam Chomsky
b. Jean Baudrillard
c. Harold Laswell
d. Alexis de Tocqueville
e. Georges Gerbner

Cevap : d. Alexis de Tocqueville

. İletişimi “bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” olarak tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ünsal Oskay
b. Merih Zıllıoğlu
c. Alaaddin Asna
d. Üstün Dökmen
e. Çiğdem Kağıtçıbaşı

Cevap : d. Üstün Dökmen

. “……………………………………………..’a göre ‘iletişimi’ siyasallaştıran önemli faktör bir mesajın kaynağı değil içeriği ve amacıdır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen isimler aşağıdakilerden hangisidir?

a. Gerbner ve McLuhan
b. Duverger ve Weber
c. Almond ve Verba
d. Blumler ve Gurevitch
e. Denton and Woodward

Cevap : e. Denton and Woodward

. İletişimi kişilerarasında anlam veriş-alışını sağlayan bir süreç olarak tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?

a. K. Horney
b. J. Soetzel
c. H. Taifel
d. M. MacCombs
e. G. Gebner

Cevap : b. J. Soetzel

Siyasal İletişim Vize Soruları

. ‘The Civic Culture’ adlı yapıtın yazarları aşağıdakilerden hangisidir?

a. Habermas ve Althusser
b. Almond ve Verba
c. Gerbner ve MacCombs
d. McLuhan ve İnnis
e. Duverger ve Weber

Cevap : b. Almond ve Verba

. “Siyasal düzenin bütünüyle farkındadır; hem isterse onun üzerinde etkili olabileceğini düşünür. Faal, dinamik hareket eden, toplum ve siyasal hayata yoğun bir şekilde katılan birey, başat ve yaygın bir örnek teşkil eder.” Almond ve Verba’ya göre bu kategoriye giren siyasal davranış aşağıdakilerden hangisidir?

a. Teba
b. İtaatkar
c. Katılımcı
d. Edilgen
e. İzleyici

Cevap : c. Katılımcı

. Siyasal kültürün çoğul karakterinin ortaya konduğu, siyasal zihniyetle siyasal gelişme arasındaki bağlantının derinlemesine araştırıldığı Political Culture and Political Development adlı yapıt hangi tarihte yayımlanmıştır?

a. 1960
b. 1965
c. 1970
d. 1975
e. 1980

Cevap : b. 1965

. “………………………………… ’a göre “gelişen ve karmaşıklaşan toplumda, toplumu oluşturan çıkar ve görüş farklılıkları çoğulcu bir ortamı kendiliğinden oluşturuyordu. Böylece, gelişen toplumda giderek daha fazla sayıda farklı siyasetler ortaya çıkıyor ve bu siyasetler kendi aralarında yarışarak, ittifaklar kurarak amaçlarına ulaşmaya çalışıyordu. Toplumun gelişmesi, hem çıkar ve görüş farklılıklarının oluşması, hem siyasi karar tekelinin ve buyurgan siyaset anlayışının yerlerini poliyarşiye, başka bir anlatımla çoğulcu demokrasiye terk etmesi demekti.”
Yukarıdaki paragraftaki boşlukta yer alması gereken bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Jürgen Habermas
b. Georges Gerbner
c. Harold İnnis
d. Ünsal Oskay
e. Robert Dahl

Cevap : e. Robert Dahl

. Hareketli kişilik kavramı kimin tarafından ortaya atılmıştır?

a. Lerner
b. MacCombs
c. Habermas
d. Veber
e. İnnis

Cevap : a. Lerner

. Comtemporary Political Culture (Çağdaş Politik Kültür) adlı derlemeyi aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

a. J. R. Gibbins
b. S. Verba
c. L. Pye
d. G. Almond
e. D. Robertson

Cevap : a. J. R. Gibbins

. Aşağıdakilerden hangisi Samuel N. Huntington’un belirlediği modernleşme nitelikleri arasında yer almaz?

a. Modernleşme, karmaşık bir süreçtir.
b. Modernleşme, koruyucu bir süreçtir.
c. Modernleşme, devrimci bir süreçtir.
d. Modernleşme, küresel bir süreçtir.
e. Modernleşme, tedrici bir süreçtir.

Cevap : b. Modernleşme, koruyucu bir süreçtir.

. “Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında …………………………………………. olgusu barışçıl siyasal rekabeti anlatır. Buradaki başat sav, çoğulcu demokrasinin ekonomik refah sayesinde kurulabilen bir siyasal düzen olduğudur.”
Yukarıdaki boş kısıma uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Siyasal düzen
b. Siyasal katılım
c. Siyasal modernleşme
d. Siyasal mücadele
e. Siyasal kültür

Cevap : c. Siyasal modernleşme

. “James Coleman’a göre demokratlaşmanın nitelikleri arasında sayılan ………………………… siyasal modernliğin başlıca unsurlarından biri kabul edilir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Özgürlük
b. Araştırmacılık
c. Yarışmacılık
d. Akılcılık
e. Retorik

Cevap : b. Araştırmacılık

. K. Deutsch’ün 1953 yılında Toplumsal İletişim ve Ulusçuluk adlı yapıtında açıkladığı toplumsal mobilizasyona aşağıdakilerden hangisi dahil edilemez?

a. Okur-yazarlık oranındaki artış
b. Kırsal alanlarda oturan nüfusun artışı
c. Askere alınabilir nüfusun oranı
d. Radyo ve TV alıcılarının sayısal artışı
e. Vergilendirilmiş nüfusun oranı

Cevap : b. Kırsal alanlarda oturan nüfusun artışı

Siyasal İletişim Vize Soruları

‘The Civic Culture’ adlı yapıtın yazarları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Habermas ve Althusser
b) Almond ve Verba
c) Gerbner ve MacCombs
d) McLuhan ve İnnis
e) Duverger ve Weber

Cevap : b) Almond ve Verba

“Siyasal düzenin bütünüyle farkındadır; hem isterse onun üzerinde etkili olabileceğini düşünür. Faal, dinamik hareket eden, toplum ve siyasal hayata yoğun bir şekilde katılan birey, başat ve yaygın bir örnek teşkil eder.”
Almond ve Verba’ya göre bu kategoriye giren siyasal davranış aşağıdakilerden hangisidir?

a) Teba
b) İtaatkar
c) Katılımcı
d) Edilgen
e) İzleyici

Cevap : c) Katılımcı

Siyasal kültürün çoğul karakterinin ortaya konduğu, siyasal zihniyetle siyasal gelişme arasındaki bağlantının derinlemesine araştırıldığı Political Culture and Political Development adlı yapıt hangi tarihte yayımlanmıştır?

a) 1960
b) 1965
c) 1970
d) 1975
e) 1980

Cevap : b) 1965

“………………………………… ’a göre “gelişen ve karmaşıklaşan toplumda, toplumu oluşturan çıkar ve görüş farklılıkları çoğulcu bir ortamı kendiliğinden oluşturuyordu. Böylece, gelişen toplumda giderek daha fazla sayıda farklı siyasetler ortaya çıkıyor ve bu siyasetler kendi aralarında yarışarak, ittifaklar kurarak amaçlarına ulaşmaya çalışıyordu. Toplumun gelişmesi, hem çıkar ve görüş farklılıklarının oluşması, hem siyasi karar tekelinin ve buyurgan siyaset anlayışının yerlerini poliyarşiye, başka bir anlatımla çoğulcu demokrasiye terk etmesi demekti.”
Yukarıdaki paragraftaki boşlukta yer alması gereken bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Jürgen Habermas
b) Georges Gerbner
c) Harold İnnis
d) Ünsal Oskay
e) Robert Dahl

Cevap : e) Robert Dahl

Hareketli kişilik kavramı kimin tarafından ortaya atılmıştır?

a) Lerner
b) MacCombs
c) Habermas
d) Veber
e) İnnis

Cevap : a) Lerner

Comtemporary Political Culture (Çağdaş Politik Kültür) adlı derlemeyi aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

a) J. R. Gibbins
b) S. Verba
c) L. Pye
d) G. Almond
e) D. Robertson

Cevap : a) J. R. Gibbins

Aşağıdakilerden hangisi Samuel N. Huntington’un belirlediği modernleşme nitelikleri arasında yer almaz?

a) Modernleşme, karmaşık bir süreçtir.
b) Modernleşme, koruyucu bir süreçtir.
c) Modernleşme, devrimci bir süreçtir.
d) Modernleşme, küresel bir süreçtir.
e) Modernleşme, tedrici bir süreçtir.

Cevap : b) Modernleşme, koruyucu bir süreçtir.

“Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında …………………………………………. olgusu barışçıl siyasal rekabeti anlatır. Buradaki başat sav, çoğulcu demokrasinin ekonomik refah sayesinde kurulabilen bir siyasal düzen olduğudur.”
Yukarıdaki boş kısma uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Siyasal düzen
b) Siyasal katılım
c) Siyasal modernleşme
d) Siyasal mücadele
e) Siyasal kültür

Cevap : c) Siyasal modernleşme

“James Coleman’a göre demokratlaşmanın nitelikleri arasında sayılan ………………………… siyasal modernliğin başlıca unsurlarından biri kabul edilir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Özgürlük
b) Araştırmacılık
c) Yarışmacılık
d) Akılcılık
e) Retorik

Cevap : b) Araştırmacılık

K. Deutsch’ün 1953 yılında Toplumsal İletişim ve Ulusçuluk adlı yapıtında açıkladığı toplumsal mobilizasyona aşağıdakilerden hangisi dahil edilemez?

a) Okur-yazarlık oranındaki artış
b) Kırsal alanlarda oturan nüfusun artışı
c) Askere alınabilir nüfusun oranı
d) Radyo ve TV alıcılarının sayısal artışı
e) Vergilendirilmiş nüfusun oranı

Cevap : b) Kırsal alanlarda oturan nüfusun artışı

Siyasal İletişim Vize Soruları

. “Patrimonyalizm bir egemenlik biçimidir; temel doğrultusu gelenekler tarafından belirlenen, ancak gerekleri, mutlak bir kişisel hukuk adına yerine getirilen her tür egemenliktir. Ancak kavramın egemenlik biçimi olmaktan daha derin bir anlamı vardır. Patrimonyalizm, esas olarak, toplumsal bir örgütlenme biçimidir. Patrimonyalizm, hem Osmanlı İmparatorluğu ve de hem Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde siyasal yapının sui generis özelliğidir.”
Yukarıdaki paragraftaki görüşler aşağıdaki hangi düşünüre aittir?

a. Jürgen Habermas
b. Max Weber
c. Maurice Duverger
d. Harold İnnis
e. Ünsal Oskay

Cevap : b. Max Weber

. “Cumhuriyet kurulduktan sonra patrimonyalist devlet geleneksel söyleminden vazgeçerek, önce …………………………., daha sonraları da cumhuriyetçilik, laiklik ve ulusalcılık söylemlerini benimsemiştir.”
Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Demokrasi
b. Politea
c. Yönetim
d. Parlamento
e. Batılılaşma

Cevap : e. Batılılaşma

. “Devlet/toplum arasında varsayılan birliktelik ve bütünsellik ilişkisinin varlık koşullarının kültürel kimlik, laiklik, temsiliyet ve yönetimsel ussallık boyutlarında yaşanan krizler ve değişimler sonucunda sarsıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda devlet/sivil toplum ilişkilerinde gündeme gelen bu ……………………….., 21. Yüzyıl Türkiyesi’nde siyasal yaşamın kurucu ögesi olma niteliğini korumaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Söylemsel boşluk
b. Siyasal iktidar
c. Hükümet
d. Siyasal rekabet
e. Siyasal retorik

Cevap : a. Söylemsel boşluk

. Siyasal kültürümüzün taşıdığı yapı gereği evrensel demokratik değerler ile ilişki kurmakta zorlandığını belirten, Türkiye’deki siyasal kültürün özelliklerini analiz eden sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ünsal Oskay
b. Metin Kazancı
c. İlter Turan
d. İrfan Erdoğan
e. Merih Zıllıoğlu

Cevap : c. İlter Turan

. “Temsili kamunun kurumlarının, kısaca kilisenin, krallığın ve soyluluğun, 18. Yüzyıl sonlarından itibaren çözülmeye ve ‘ kamusal’ ve ‘özel’ unsurlar arasında parçalanmaya başladığını belirtir. Dinsel alanda, yeni düzenlemelerle birlikte, din ya da insanın ilahi kudretle bağ kurma yolu, kilisenin tekelinden çıkarak özel bir duruma çekilmiştir. Kilise de kamu hukukuna bağlı sıradan bir kuruma indirgenmiştir. Siyasal alanda ise, özel ve kamusal unsurlar arasındaki parçalanma en görünür biçimini, kamu bütçesi ile feodal hükümdarın özel serveti ve harcamaları arasındaki ayrışmada göstermiştir.”
Yukarıdaki görüşler aşağıdaki hangi düşünüre aittir?

a. Max Weber
b. Georges Gerbner
c. Maurice Duverger
d. Jürgen Habermas
e. Giovanni Sartori

Cevap : d. Jürgen Habermas

. “………………………………. uzlaşma değil, çatışma ön plana çıkmaktadır. Toplumsal anlayışlarımızdan ödün vermek bir zaaf belirtisi olarak görülmektedir. Uzlaşma rejimi olarak tanımlanan demokrasiyle, uzlaşmacı olmayan yapı arasında sürekli bir gerilim yaşanmaktadır.”
Yukarıdaki boş kısıma uygun gelen aşağıdakilerden hangisidir?

a. Modern yaşantımızda
b. Geleneksel yaşantımızda
c. Cumhuriyet yaşantımızda
d. Siyasal kültürümüzde
e. Kamu yönetimimizde

Cevap : d. Siyasal kültürümüzde

. “ Ulus-devletlere ilk biçimini Fransız Devrimi’nin insanlığa bıraktığı miras kabul edilen ………………………. vermiş bulunmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Demokrasi
b. Laisizm
c. Liberalizm
d. Sekülarizm
e. Cumhuriyet

Cevap : e. Cumhuriyet

. Osmanlıda Batılaşma sürecini başlatan ‘Islahat Hareketleri’ hangi yüzyılda başlamıştır?

a. 15. Yüzyıl
b. 16. Yüzyıl
c. 17. Yüzyıl
d. 18. Yüzyıl
e. 19. Yüzyıl

Cevap : d. 18. Yüzyıl

. ‘Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’ adlı yapıt aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?

a. Georges Gerbner
b. Harold İnnis
c. Jürgen Habermas
d. Max Weber
e. David Easton

Cevap : c. Jürgen Habermas

. 1976 yılında yayımladığı ‘Türk Kültür Devrimi ve Karşı Devrimi’ adlı yapıt aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?

a. Ünsal Oskay
b. Şükrü Galib Erker
c. Metin Kazancı
d. Oya Tokgöz
e. Alaaddin Asna

Cevap : b. Şükrü Galib Erker

Siyasal İletişim Vize Soruları

“Patrimonyalizm bir egemenlik biçimidir; temel doğrultusu gelenekler tarafından belirlenen, ancak gerekleri, mutlak bir kişisel hukuk adına yerine getirilen her tür egemenliktir. Ancak kavramın egemenlik biçimi olmaktan daha derin bir anlamı vardır. Patrimonyalizm, esas olarak, toplumsal bir örgütlenme biçimidir. Patrimonyalizm, hem Osmanlı İmparatorluğu ve de hem Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde siyasal yapının sui generis özelliğidir.”
Yukarıdaki paragraftaki görüşler aşağıdaki hangi düşünüre aittir?

a) Jürgen Habermas
b) Max Weber
c) Maurice Duverger
d) Harold İnnis
e) Ünsal Oskay

Cevap : b) Max Weber

“Cumhuriyet kurulduktan sonra patrimonyalist devlet geleneksel söyleminden vazgeçerek, önce …………………………., daha sonraları da cumhuriyetçilik, laiklik ve ulusalcılık söylemlerini benimsemiştir.”
Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Demokrasi
b) Politea
c) Yönetim
d) Parlamento
e) Batılılaşma

Cevap : e) Batılılaşma

“Devlet/toplum arasında varsayılan birliktelik ve bütünsellik ilişkisinin varlık koşullarının kültürel kimlik, laiklik, temsiliyet ve yönetimsel ussallık boyutlarında yaşanan krizler ve değişimler sonucunda sarsıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda devlet/sivil toplum ilişkilerinde gündeme gelen bu ……………………….., 21. Yüzyıl Türkiyesi’nde siyasal yaşamın kurucu ögesi olma niteliğini korumaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Söylemsel boşluk
b) Siyasal iktidar
c) Hükümet
d) Siyasal rekabet
e) Siyasal retorik

Cevap : a) Söylemsel boşluk

Siyasal kültürümüzün taşıdığı yapı gereği evrensel demokratik değerler ile ilişki kurmakta zorlandığını belirten, Türkiye’deki siyasal kültürün özelliklerini analiz eden sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ünsal Oskay
b) Metin Kazancı
c) İlter Turan
d) İrfan Erdoğan
e) Merih Zıllıoğlu

Cevap : c) İlter Turan

“Temsili kamunun kurumlarının, kısaca kilisenin, krallığın ve soyluluğun, 18. Yüzyıl sonlarından itibaren çözülmeye ve ‘ kamusal’ ve ‘özel’ unsurlar arasında parçalanmaya başladığını belirtir. Dinsel alanda, yeni düzenlemelerle birlikte, din ya da insanın ilahi kudretle bağ kurma yolu, kilisenin tekelinden çıkarak özel bir duruma çekilmiştir. Kilise de kamu hukukuna bağlı sıradan bir kuruma indirgenmiştir. Siyasal alanda ise, özel ve kamusal unsurlar arasındaki parçalanma en görünür biçimini, kamu bütçesi ile feodal hükümdarın özel serveti ve harcamaları arasındaki ayrışmada göstermiştir.”
Yukarıdaki görüşler aşağıdaki hangi düşünüre aittir?

a) Max Weber
b) Georges Gerbner
c) Maurice Duverger
d) Jürgen Habermas
e) Giovanni Sartori

Cevap : d) Jürgen Habermas

“………………………………. uzlaşma değil, çatışma ön plana çıkmaktadır. Toplumsal anlayışlarımızdan ödün vermek bir zaaf belirtisi olarak görülmektedir. Uzlaşma rejimi olarak tanımlanan demokrasiyle, uzlaşmacı olmayan yapı arasında sürekli bir gerilim yaşanmaktadır.”
Yukarıdaki boş kısma uygun gelen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Modern yaşantımızda
b) Geleneksel yaşantımızda
c) Cumhuriyet yaşantımızda
d) Siyasal kültürümüzde
e) Kamu yönetimimizde

Cevap : d) Siyasal kültürümüzde

“ Ulus-devletlere ilk biçimini Fransız Devrimi’nin insanlığa bıraktığı miras kabul edilen ………………………. vermiş bulunmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Demokrasi
b) Laisizm
c) Liberalizm
d) Sekülarizm
e) Cumhuriyet

Cevap : e) Cumhuriyet

Osmanlıda Batılaşma sürecini başlatan ‘Islahat Hareketleri’ hangi yüzyılda başlamıştır?

a) 15. Yüzyıl
b) 16. Yüzyıl
c) 17. Yüzyıl
d) 18. Yüzyıl
e) 19. Yüzyıl

Cevap : d) 18. Yüzyıl

‘Kamusallığın Yapısal Dönüşümü’ adlı yapıt aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?

a) Georges Gerbner
b) Harold İnnis
c) Jürgen Habermas
d) Max Weber
e) David Easton

Cevap : c) Jürgen Habermas

76 yılında yayımladığı ‘Türk Kültür Devrimi ve Karşı Devrimi’ adlı yapıt aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?

a) Ünsal Oskay
b) Şükrü Galib Erker
c) Metin Kazancı
d) Oya Tokgöz
e) Alaaddin Asna

Cevap : b) Şükrü Galib Erker

Siyasal İletişim Vize Soruları

“…………………………, siyasi iktidarın varlık sebebinin yönetilenler için makul bir anlama kavuşturulması, halkın rızasına ve onayına dayandırılmasıdır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Devlet
b) Siyasal irade
c) Hükümet
d) Meclis
e) Meşruiyet

Cevap : e) Meşruiyet

Hem toplumun, hem de siyasal iktidarın karşılıklı rızaya dayalı olarak var olmasını ve iktidar ilişkisinin sürekliliğini sağlayan üst sözleşmeye ne ad verilir?

a) Anayasa
b) Toplum sözleşmesi
c) Meşruiyet
d) Siyasal gelenek
e) Legalite

Cevap : c) Meşruiyet

Meşruiyetin olmazsa olmaz şartı olarak yönetilenlerin çoğunluğunca gönülden benimsenen ve toplumsal, siyasal yapının sistemine göre yönetenlerin iktidara geldiklerine ve onu kullandıklarına ilişkin toplumdaki yaygın inanca ne ad verilir?

a) Kabul etme
b) Mutabakat
c) Onaylama
d) Rıza gösterme
e) İkna olma

Cevap : b) Mutabakat

“Sadece iktidarın egemenliğinin değil, aynı zamanda toplumsal rızanın da kurulmasını ifade eder. Bu nedenle meşruiyet, olması gerekene bağlı olarak toplumda olmuş olanın gerekçelendirildiği …………………… ve sembolik evreni de içine alır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yasal
b) Tinsel
c) Kültürel
d) İdeolojik
e) Sosyal

Cevap : d) İdeolojik

“Siyasal iktidarın her istediğini yapamayacağını gösteren temel fikirdir. Zorlamalar, emirler ve yasaklar bu fikir uğruna istenir ve uygulanır. Fikir bir zihniyettir, bir dünya görüşüdür, kısacası bir ideolojidir.”
Bu paragrafta aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklanmaktadır?

a) Siyasal sistem
b) Sosyal düzen
c) Meşruiyet
d) Siyasal kültür
e) Kamusal alan

Cevap : c) Meşruiyet

Siyasal iktidar “meşru güç kullanma tekelidir” ifadesi aşağıdakilerden kime aittir?

a) David Easton
b) Gabriel Almond
c) Karl Marx
d) Max Weber
e) Jean-Jacques Rousseau

Cevap : d) Max Weber

Meşruiyetin kaynağını Tanrı-Krallarda gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çağdaş teoriler
b) Milli egemenlik teorisi
c) İktidar teorileri
d) Halk egemenliği teorisi
e) Teokratik teoriler

Cevap : e) Teokratik teoriler

Milli egemenlik teorisi hangi yüzyılda yaygınlık kazanmıştır?

a) 19. Yüzyıl
b) 18. Yüzyıl
c) 17. Yüzyıl
d) 16. Yüzyıl
e) 15. Yüzyıl

Cevap : b) 18. Yüzyıl

Demokratik teorilerin ortaya çıkışında büyük ölçüde rol oynayan toplumsal hareket aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1789 Fransız İhtilali
b) 1917 Rus İhtilali
c) 1915 I. Dünya Savaşı
d) 1919 Kurtuluş Savaşı
e) 1945 Dünya Savaşı

Cevap : a) 1789 Fransız İhtilali

Temelde “Genel Oy” ilkesine dayanan meşruiyet teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Milli egemenlik teorisi
b) Teokratik meşruiyet teorisi
c) Geleneksel meşruiyet teorisi
d) Üstün iktidar teorisi
e) Halk egemenliği teorisi

Cevap : e) Halk egemenliği teorisi

Siyasal İletişim Vize Soruları

“…………………………, siyasi iktidarın varlık sebebinin yönetilenler için makul bir anlama kavuşturulması, halkın rızasına ve onayına dayandırılmasıdır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Devlet
b. Siyasal irade
c. Hükümet
d. Meclis
e. Meşruiyet

Cevap : e. Meşruiyet

Hem toplumun, hem de siyasal iktidarın karşılıklı rızaya dayalı olarak var olmasını ve iktidar ilişkisinin sürekliliğini sağlayan üst sözleşmeye ne ad verilir?

a. Anayasa
b. Toplum sözleşmesi
c. Meşruiyet
d. Siyasal gelenek
e. Legalite

Cevap : c. Meşruiyet

Meşruiyetin olmazsa olmaz şartı olarak yönetilenlerin çoğunluğunca gönülden benimsenen ve toplumsal, siyasal yapının sistemine göre yönetenlerin iktidara geldiklerine ve onu kullandıklarına ilişkin toplumdaki yaygın inanca ne ad verilir?

a. Kabul etme
b. Mutabakat
c. Onaylama
d. Rıza gösterme
e. İkna olma

Cevap : b. Mutabakat

“Sadece iktidarın egemenliğinin değil, aynı zamanda toplumsal rızanın da kurulmasını ifade eder. Bu nedenle meşruiyet, olması gerekene bağlı olarak toplumda olmuş olanın gerekçelendirildiği …………………… ve sembolik evreni de içine alır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yasal
b. Tinsel
c. Kültürel
d. İdeolojik
e. Sosyal

Cevap : d. İdeolojik

“Siyasal iktidarın her istediğini yapamayacağını gösteren temel fikirdir. Zorlamalar, emirler ve yasaklar bu fikir uğruna istenir ve uygulanır. Fikir bir zihniyettir, bir dünya görüşüdür, kısacası bir ideolojidir.”
Bu paragrafta aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklanmaktadır?

a. Siyasal sistem
b. Sosyal düzen
c. Meşruiyet
d. Siyasal kültür
e. Kamusal alan

Cevap : c. Meşruiyet

Siyasal iktidar “meşru güç kullanma tekelidir” ifadesi aşağıdakilerden kime aittir?

a. David Easton
b. Gabriel Almond
c. Karl Marx
d. Max Weber
e. Jean-Jacques Rousseau

Cevap : d. Max Weber

Meşruiyetin kaynağını Tanrı-Krallarda gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çağdaş teoriler
b. Milli egemenlik teorisi
c. İktidar teorileri
d. Halk egemenliği teorisi
e. Teokratik teoriler

Cevap : e. Teokratik teoriler

Milli egemenlik teorisi hangi yüzyılda yaygınlık kazanmıştır?

a. 19. Yüzyıl
b. 18. Yüzyıl
c. 17. Yüzyıl
d. 16. Yüzyıl
e. 15. Yüzyıl

Cevap : b. 18. Yüzyıl

Demokratik teorilerin ortaya çıkışında büyük ölçüde rol oynayan
toplumsal hareket aşağıdakilerden hangisidir?

a. 1789 Fransız İhtilali
b. 1917 Rus İhtilali
c. 1915 I. Dünya Savaşı
d. 1919 Kurtuluş Savaşı
e. 1945 Dünya Savaşı

Cevap : a. 1789 Fransız İhtilali

Temelde “Genel Oy” ilkesine dayanan meşruiyet teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Milli egemenlik teorisi
b. Teokratik meşruiyet teorisi
c. Geleneksel meşruiyet teorisi
d. Üstün iktidar teorisi
e. Halk egemenliği teorisi

Cevap : e. Halk egemenliği teorisi

Siyasal İletişim Vize Soruları

Siyasal İletişim

Doğal düzen felsefesi ilk hangi felsefe ile ortaya çıkmıştır?

a) Sofizm
b) İdealizm
c) Stoacılık
d) Liberalizm
e) Materyalizm

Cevap : c) Stoacılık

Aşağıdakilerden hangisi meşruiyet kaynağının temellendiği üç meşruiyet ilkesinden biridir?

a) Güvenlik
b) İnsanlık
c) Rıza
d) İstikrar
e) İnanç

Cevap : a) Güvenlik

Toplum sözleşmesi teorileri ile siyasal iktidar ilişkilerinin üzerine oturduğu üç temel alan, üç meşruiyet kaynağı ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birini temsil etmektedir?

a) Yasalar
b) İnanç sistemi
c) Gelenekler
d) Birey
e) Siyasal sistem

Cevap : d) Birey

Meşruiyeti, güvenlik olarak temellendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a) Max Weber
b) Jean Bodin
c) Thomas Hobbes
d) John Locke
e) Jean Jacques Rousseau

Cevap : c) Thomas Hobbes

Devletin meşruiyetini topluma dayandırdığı toplum sözleşmesi kuramında Jean-Jacques ROUSSEAU aşağıdaki anlayışlardan hangisini temel almıştır?

a) Özgürlük
b) İnanç
c) Gelenek
d) Adalet
e) Eşitlik

Cevap : e) Eşitlik

Aşağıdakilerden hangisi toplum sözleşmeleri teorileri ile siyasal iktidar ilişkilerinin üzerine oturduğu temel alanlar arasında sayılmaz?

a) Toplum
b) Yasa
c) Devlet
d) Halk
e) Birey

Cevap : b) Yasa

Çağdaş siyasal iktidarlar meşruiyeti aşağıdaki ilkelerden hangisini esas alarak oluşturamazlar?

a) Despotizm
b) Özgürlük
c) Eşitlik
d) Güvenlik
e) Consensus

Cevap : a) Despotizm

Devleti toplum sözleşmesinin merkezine koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a) Jean-Jacques Rousseau
b) Niccola Machiavelli
c) Adam Smith
d) Jean Bodin
e) Thomas Hobbes

Cevap : e) Thomas Hobbes

“Klasik dönemlerde meşruiyet kaynağı din, mitler, gelenek ve karizma olarak öne çıkmaktadır. Çağdaş düşüncede meşruiyetin kaynağı ise güvenliği, eşitliği ve özgürlüğü teminat altına almak için egemenle halk arasında yapıldığı varsayılan…………………………….………’dir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Toplum sözleşmeleri
b) Hukuk
c) Mutabakat
d) Seçimler
e) Retorik

Cevap : a) Toplum sözleşmeleri

Liderin kişisel niteliklerini meşruluk kaynağı olarak tanımlayan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sigmund Freud
b) Max Weber
c) John Locke
d) Thomas Hobbes
e) David Easton

Cevap : e) David Easton

Siyasal İletişim

“Çağdaş Siyaset Bilimine giren önemli kavramlardan biri de ‘Elit’ kavramıdır. Latince “Eligere” (Seçmek-Elemek) kökünden …………………………….’ya girmiştir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen hangi ülke dilidir?

a) İngilizce
b) Fransızca
c) Almanca
d) İtalyanca
e) İspanyolca

Cevap : b) Fransızca

Elitizmin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şüphecilik
b) Eleştirellik
c) Özgürlükçülük
d) Seçkincilik
e) Eşitlikçilik

Cevap : d) Seçkincilik

Elit teorileri kısaca ve özetle klasik ve ……………………… elit teorileri olmak üzere iki alt başlıkta ele alınmaktadır?
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Modern
b) Sosyal
c) Demokratik
d) Geleneksel
e) Siyasal

Cevap : c) Demokratik

Vilfredo PARETO’nun kuramında izlediği, Elitizm (Seçkincilik) Teorisini  Siyaset Bilimine kazandıran sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gaetano Mosca
b) Gioanni Sartori
c) Maurice Duverger
d) Max Weber
e) Daniel Easton

Cevap : a) Gaetano Mosca

G. Mosca’nın ‘Yönetici Sınıf’ teorisiyle ifade ettiğini K. Marx teorisinde hangi kavramla ifade etmektedir?

a) İşçi Sınıfı
b) İşveren sınıfı
c) Emekçi kesim
d) Siyasal iktidar
e) Hakim Sınıf

Cevap : e) Hakim Sınıf

Toplumların küçük ve seçkin bir azınlık tarafından yönetil¬diği ve yönetilmesi de gerektiği yolundaki düşünceyi yaklaşık iki bin yıl öncesinde ortaya atan Antik Yunan düşünürü kimdir?

a) Thales
b) Sokrates
c) Platon (Eflatun)
d) Aristoteles
e) Cicero

Cevap : c) Platon (Eflatun)

Aşağıdakilerden hangisi siyaseti yönetenler ve yönetilenler ayrımına dayandırarak açıklama yoluna gitmektedir?

a) Marksist teori
b) Klasik elitist teori
c) Sosyal teoriler
d) Feminist teoriler
e) Liberal teoriler

Cevap : b) Klasik elitist teori

Elit ve kitle ayrımını ilk defa sistemleştiren Siyasal Bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vilfredo Pareto
b) Max Weber
c) Raymond Aron
d) Edward Shils
e) Gaetano Mosca

Cevap : e) Gaetano Mosca

Aşağıdakilerden hangisi David Apter’in sınıflandırmasında yer alan siyasi dü¬zenler arasında yer almaz?

a) Mutlakçı seferber düzenler
b) Uzlaşmacı düzenler
c) Devletçi (bürok¬rat) düzenler
d) Ruhani (teokrat) düzenler
e) Çoğulcu seçkin düzenler

Cevap : e) Çoğulcu seçkin düzenler

David Apter kutsallık içeren amaç değerler ile dünyevilik içeren araç değerler sınıflandırmasında hangi sosyal bilimciden esinlenmiştir?

a) Max Weber
b) S. Martin Lipset
c) Emil Durkheim
d) Gaetano Mosca
e) Edward Shils

Cevap : c) Emil Durkheim

Siyasal İletişim

Siyasal davranış olarak bağımsız özerk katılıma ne ad verilir?

a) Siyasal iktidar
b) Demokratik katılım
c) Otonom katılım
d) Mobilize katılım
e) Çağdaş katılım

Cevap : c) Otonom katılım

L. Milbrath’ın eylemin yoğunluk ve zorluk derecesini kriter olarak kabul ettiği kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Political Participation
b) Political Man
c) Communication Politique
d) Neropolitic
e) Science Politique

Cevap : a) Political Participation

Siyasal katılımda ilgisizleşmeye ne ad verilir?

a) Participation
b) Depolitisation
c) Modernisation
d) Traditionalism
e) Critism

Cevap : b) Depolitisation

“Tüm yurttaşlar siyasal yaşama aynı ölçüde katılmazlar. Bu farklı katılım tarzlarının Amerikalı Siyaset Bilimci Robert Dahl’a göre dört ayrı boyutta incelenmesi söz konusu olmaktadır. Bunlar, ilgi, ………………, bilgi ve eylemdir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Enformasyon
b) Müzakere
c) Etkililik
d) Önemseme
e) İrade

Cevap : d) Önemseme

“Sosyo-ekonomik modernleşme ile, siyasal katılmanın genişlemesi, tarih boyunca birbirine paralel yürümüştür. Bir toplumda sosyo-ekonomik gelişme düzeyi ne kadar yüksekse, siyasal katılma düzeyi ve muhtemelen özerk katılmanın mobilize katılmaya oranı da o kadar yüksektir.”
Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangilerine aittir?

a) McLuhan ve İnnis
b) Huntington ve Dominguez
c) Habermas ve Althusser
d) Duverger ve Weber
e) Almond ve Verba

Cevap : b) Huntington ve Dominguez

Demokratik sistemlerde nasıl bir parti sistemi uygulanamaz?

a) İki parti sistemi
b) Tek parti sistemi
c) Ilımlı iki kutuplu sistem
d) Çok parti sistemi
e) Çok kutuplu parti sistemi

Cevap : b) Tek parti sistemi

Toplumların sosyo-ekonomik gelişmişliği siyasal katılımı en çok hangi faktörlerden etkiler?

a) Örgütlenme faktörü
b) Gelir faktörü
c) Psikolojik faktör
d) Güdüleme faktörü
e) Yabancılaşma faktörü

Cevap : a) Örgütlenme faktörü

“ Bir toplumda sosyo-ekonomik gelişme düzeyi ne kadar yüksekse, siyasal katılma düzeyi ve muhtemelen özerk katılmanın ……………………… katılmaya oranı da o kadar yüksektir.”
Tümcesindeki boşluğa uygun gelecek terim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bağımsız
b) Sınırlı
c) Mobilize
d) Özgün
e) Genel

Cevap : c) Mobilize

Modernleşmenin en önemli özelliğini oluşturan ………………………….. siyasal katılma eğilimini uyarmakta ve buna uygun bir kültürel ortam oluşturmaktadır?

a) Kırsal hayat
b) Merkezileşme
c) Etnikleşme
d) Kentleşme
e) Bölgeselleşme

Cevap : d) Kentleşme

Sosyal hukuk devletlerinde aşağıdakilerden hangisi demokratik örgütlenme hakkının önüne çıkarılan engellerden sayılmaz?

a) Dini temelli örgütlenme
b) Sınıf temelli olmayan örgütlenme
c) Bölgesel temelli örgütlenme
d) Sınıfsal temelli örgütlenme
e) Etnik temelli örgütlenme

Cevap : b) Sınıf temelli olmayan örgütlenme

Siyasal İletişim Vize Soruları -1

Siyasal İletişim Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Siyasal İletişim Vize Soruları

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: