Siyasal İletişim Final Soruları

Siyasal İletişim Final Soruları

Siyasal İletişim Final Soruları

“Kamuoyu, sorunla ilgili toplum ve grup üyelerinin belli bir konu hakkında bilgilenmeleriyle oluşur. Bilgi sahibi olunan konu hakkında bireylerin şöyle ya da böyle bir kanaat ya da tutum geliştirmelerine ‘……………………………’ denilir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kamuoyu tepkisi
b) Kamuoyu empatisi
c) Kamuoyu gücü
d) Kamuoyu duygusu
e) Kamuoyu tarzı

Cevap : a) Kamuoyu tepkisi

“…………………… deyince, toplumun hemen bütün yetişkin üyeleri (kamu) tarafından paylaşılan bir ortak düşünce, bir kanaat (oy) akla gelmemelidir. Toplumun tümünü kapsayan ve oybirliğini ifade eden böyle bir kanaat bloku sosyolojik gerçeklere aykırı düşer.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Empati
b) Realpolitik
c) Kamuoyu
d) Grup
e) Topluluk

Cevap : c) Kamuoyu

Kişinin iç dünyasını yaratan ve onun davranışlarını hiç değilse bir ölçüde etkileyen unsurlar arasında rasyonel olmayan, bilinç-altı faktörlerin, içgüdülerin, çocukluktan kalma anıların ve izlenimlerin bulunduğunu ortaya atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karen Horney
b) Sigmund Freud
c) Jürgen Habermas
d) David Easton
e) Münci Kapani

Cevap : b) Sigmund Freud

“Kamuoyu literatüründe ……………………………. olarak nitelenen bu kişiler, genellikle kendi yorumlarını da katarak yaydıkları haberlerle çevrelerinde belli görüşlerin benimsenmesinde hayli başarı sağlayabilmektedirler.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Liderler
b) Hatipler
c) Entelektüeller
d) Din adamları
e) Kanaat önderleri

Cevap : e) Kanaat önderleri

“Kamuoyunu, duygularıyla değil, aklıyla değerlendirme yapabilen, bilinçli insan topluluğunun kanısı saymak hiç kuşkusuz ki doğru olmaz. Kitlelerin ‘………………………..’ olduğu görüşü bilimsel değil, ideolojiktir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilinçli sağduyusu
b) Empatik tavrı
c) Duyarlılığı
d) Realitesi
e) Politik tavrı

Cevap : a) Bilinçli sağduyusu

Dar çevrelerde, küçük toplantılarda, arkadaş grupları arasındaki yüz yüze temasların ve bu temaslarda yapılan görüşmelerin, sohbetlerin, tartışmaların kanaat oluşturmadaki katkısı en yüksek olanlar nasıl adlandırılmaktadır?

a) Belagat sahibi olanlar
b) Kanaat önderleri
c) Yayın yönetmeni
d) Köşe yazarı
e) Siyasi lider

Cevap : b) Kanaat önderleri

Tek yapılı bir toplum yaratma çabasında olan, resmi bir ideolojiye, bütüncül bir dünya görüşüne sahip bulunan sistemlere ne ad verilir?

a) Pragmatist sistemler
b) Otoriter sistemler
c) Totaliter sistemler
d) Geleneksel sistemler
e) Klasik sistemler

Cevap : c) Totaliter sistemler

Kamuoyunun siyasal süreçte oynadığı rol ve siyasal kararların alınmasındaki etkileri onun bir ‘…………………..’ olarak kabul edilmesini gerektirmiştir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Siyasal kimlik
b) Siyasal tercih
c) Siyasal oy
d) Siyasal güç
e) Siyasal kanaat

Cevap : d) Siyasal güç

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin hangi maddesi “dış etkiden uzak kanaat sahibi olma hakkı”yla birlikte “her türlü medya aracılığıyla ve sınır tanımaksızın bilgi ve düşünceleri arama, edinme ve aktarma”yı da güvence altına almıştır?

a) 15. Maddesi
b) 16. Maddesi
c) 17. Maddesi
d) 18. Maddesi
e) 19. Maddesi

Cevap : e) 19. Maddesi

“Uzmanların ‘halkı konuşturmak’ için kullandıkları kamuoyu araştırmaları, kuklalara sesini veren vantrolog yöntemi gibidir.”
Yukarıdaki görüşün sahibi aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?

a) Patrick Champagne
b) Jean Marie Domenach
c) David Apter
d) Vilfredo Pareto
e) S. Martin Lipset

Cevap : a) Patrick Champagne

Siyasal İletişim Final Soruları

Latince ‘propagare’ kökünden gelen propaganda kavramının sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dikilecek fidan
b) Savunma
c) Konuşma
d) Söylev
e) İkna

Cevap : a) Dikilecek fidan

“Genel olarak, sosyal bilimler açısından bakıldığında ………………. herhangi bir düşünceyi halka yaymak ve aşılamak için çeşitli araçlardan yararlanılarak yapılan telkin olarak tanımlanmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Enformasyon
b) Retorik
c) Nutuk
d) Propaganda
e) Haber

Cevap : d) Propaganda

Propaganda örgütlü olarak yapılan ne etkinliği olarak kabul edilir?

a) Savunma
b) İnandırma
c) İletişim
d) Siyaset
e) Sosyal

Cevap : b) İnandırma

“…………………. kavramı; belli çıkarları olan propagandacının, başkalarının düşünce ve kanaatlerini etkilemek amacıyla planlı bir şekilde ve önceden tasarlayarak ikna amaçlı faaliyetlerini kapsamaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Empati
b) Söylev
c) Haber
d) Demeç
e) Propaganda

Cevap : e) Propaganda

Propagandatif etkinliklerde en etkili kullanılan araçlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Edebiyat
b) Resim
c) Kitle İletişim
d) Müzik
e) Eğitim

Cevap : c) Kitle İletişim

Bilgi ve haber aktarımında 1920’lerden sonra etkili olmaya başlayan kitle iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gazete
b) Radyo
c) Televizyon
d) Dergi
e) Sinema

Cevap : b) Radyo

Haber kaynağının belli olmadığı genellikle yalan bir haberin doğru ve kanıtlanabilir şekilde sunulduğu propaganda türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gri propaganda
b) Askeri propaganda
c) Politik propaganda
d) Stratejik propaganda
e) Gizli propaganda

Cevap : e) Gizli propaganda

Spin doctor teriminin ilk olarak yer aldığı ‘Political Dictionary’ adlı yapıt aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?

a) Daniel Easton
b) Max Weber
c) William Safire
d) Harold Lasswell
e) Edward Shils

Cevap : c) William Safire

Adler üç evrensel yaşam görevinde başarılı olmanın gerektiğinden söz eder: Birincisi, arkadaşlık kurma (sosyal görev); ikincisi, yakın ilişki oluşturabilme (aşk ve evlilik); üçüncüsü, topluma katkıda bulunabilme (mesleki görev). ………………………….. (1967) bu listeye iki yeni gelişim görevi daha eklemişlerdir; Kendi kendimizle iyi geçinebilmek (kendini kabul) ve yaşamımıza spirtual bir boyut ekleyebilmektir (değerler, yaşamın anlamı, yaşam amaçlarımız).”
Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken sosyal bilimciler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mosak ve Driekurs
b) Mosca ve Pareto
c) Shils ve Apter
d) Weber ve Duverger
e) Horney ve Jung

Cevap : a) Mosak ve Driekurs

“Kitle psikolojisi, kitle içindeki bireylerde, yalnız haldeki bireylerin karakterlerine nispetle pek zıt karakterler ortaya çıkarır. Kitle içindeki birey, bilincini yitirdiğinden, hipnozdakine benzer durumda herhangi bir telkine açık hale gelmiştir.”
Yukarıdaki görüşler aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?

a) Sigmund Freud
b) Afred Adler
c) Carl Gustave Jung
d) Gustave Le Bon
e) Eric Berne

Cevap : d) Gustave Le Bon

Siyasal İletişim Final Soruları

“Parti sistemleri açısından temel ayrım, tek-parti ile birden fazla parti arasındaki ayrımdır denile¬bilir. Bu ikisi arasındaki fark, kapalı ve ………………. bir sis¬temle, açık ve yarışmacı bir sistem arasındaki farkı, pay¬laşılmayan bir iktidarla paylaşılan bir iktidar arasındaki mesafeyi ifade eder.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Savunmacı
b) Sınırlı
c) Tekelci
d) Bürokratik
e) Elitist

Cevap : c) Tekelci

Gerçek tek-parti sisteminde hukuken ve fiilen sadece bir parti vardır. Onun dışında başka partilerin kurulması ve faaliyeti kesin olarak yasaklanmıştır, bu tam anlamıy¬la ……………….. bir yaklaşımdır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Realist
b) Politik
c) Komün
d) Tekelci
e) Tutucu

Cevap : d) Tekelci

Türkiye’de tek-parti döneminde CHP hangi parti sistemine dahil edilebilmektedir?

a) Tek parti
b) Otoriter tek parti
c) Pragmatist tek parti
d) Realist parti
e) Bütünleşik parti

Cevap : c) Pragmatist tek parti

“Üstün parti (predominant party) sisteminde …………………….. meşru olarak vardır ve az çok eşit şartlar altın¬da serbestçe faaliyet gösterirler.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Birden çok-parti
b) İki parti
c) Kitle iletişim araçları
d) Sanatsal faaliyetler
e) Siyasal faaliyetler

Cevap : a) Birden çok-parti

Uydu partilerin görüldüğü parti sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Üstün Parti
b) Totaliter Parti
c) Otoriter Parti
d) Pragmatist Parti
e) Hegemonyacı Parti

Cevap : e) Hegemonyacı Parti

Karmaşık parti sistemlerini, üstün (hakim) parti ve hegemonyacı parti sistemleri olmak üzere ikiye ayırarak inceleyen sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Giovanni Sartori
b) Max Weber
c) Maurice Duverger
d) David Apter
e) Vifredo Pareto

Cevap : a) Giovanni Sartori

“Tek-parti sisteminden (gerçek ya da fiili) iki-parti sistemine geçtiğimiz zaman, aslında rejim farkını belirleyen önemli bir sınırı aşmış ve tekelci bir düzenden açık siyasal yarışma esasına dayanan ………………………… alanına geçmiş sayılır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Radikal demokrasi
b) Müzakereci demokrasi
c) Evrensel demokrasi
d) Demokratik plüralizm
e) Atina demokrasisi

Cevap : d) Demokratik plüralizm

“Parlamento dışında doğan partiler, ……………………………. göre, diğerlerine oranla yapısal bakımdan daha merkeziyetçi, ideolojik yönden de daha tutarlı ve disiplinlidirler. Bunlar genellikle siyasal iktidara ağırlıklarını koymak suretiyle kurulu düzeni değiştirmek isteyen sol eğilimli partilerdir.”
Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Max Weber
b) Giovanni Sartori
c) Sigmund Neumann
d) David Easton
e) Maurice Duverger

Cevap : e) Maurice Duverger

“Sanayileşme, kentleşme, ulaşım ve haberleşmenin yaygınlaşması, okur-yazarlığın artması, kültürün laikleşmesi, kişi başına düşen milli gelirin artması gibi değişimleri kapsar, sosyal grupların siyasal planda örgütlenerek iktidara ağırlıklarını koyma çabalarına yönelmesine yol açar.”
Yukarıdaki paragrafta ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Batılılaşma
b) Avrupalılaşma
c) Modernleşme
d) Evrenselleşme
e) Sistemleşme

Cevap : c) Modernleşme

“Siyasal partilerin seçmenleri harekete geçirme (mobilizasyon), daha aktif davranışa yöneltme, seçimlerde sandık başına gitmeye teşvik bakımından da ön planda rol oynadıkları görülür. Partilerin ‘…………………….’ olarak tanımlanan bu rolleri, onları toplum içinde siyasal kültürün yayılması veya değiştirilmesi yönlerinden etkin olan belli başlı kuruluşlar haline getirmektedir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Modernizasyon
b) Siyasal sosyalleşme
c) Mobilizasyon
d) Örgütlenme
e) Siyasal davranış

Cevap : b) Siyasal sosyalleşme

LOLONOLO

Siyasal İletişim Final Soruları

Çağdaş Amerikan siyasetinde siyasal kampanyalardan daha fazla eleştirilen bir yön olmadığını söyleyen Siyaset Bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Max Weber
b) Daniel Easton
c) Richard K.Scher
d) David M. Farrell
e) Ronald J. Hrebenar

Cevap : c) Richard K.Scher

‘Campaign Effects in Elections and Referendums’ kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) David M. Farrell
b) Daniel Easton
c) Ronald J. Hrebenar
d) Richard K.Scher
e) Lawrence Le Duc

Cevap : a) David M. Farrell

“Kampanya düzenleme, ……………………………. süreç içinde devam eden siyasetin temel bir özelliğidir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Klasik dönemlerde
b) Geleneksel dönemlerde
c) Meşruiyetlerde
d) Çağdaş demokrasilerde
e) Kültürel yapıda

Cevap : d) Çağdaş demokrasilerde

“Siyasi karar alma sürecinde sonuçları etkilemek için bir ya da birden fazla partiler, adaylar, hükümet kurumları ya da çıkar grupları süreç içerisinde yer alır ve halk fikrini şekillendirmeye çalışırlar.”
Bu süreç içerisinde yürütülen faaliyetlere ne ad verilir?

a) Kampanya
b) Reklam
c) Seçim
d) Siyaset
e) İletişim

Cevap : a) Kampanya

Siyasal iletişim sürecinde………………………….., medya seyircilerinin ne düşündüklerini öğrenmek için kamuoyu ile ilgili araştırma raporlarını sürekli incelerler.
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Siyasi liderler
b) Medya yöneticileri
c) Editörler
d) Yayın kurulu
e) Siyasal aktörler

Cevap : e) Siyasal aktörler

Siyasal kampanyalarda süregelen bir değişim söz konusudur. Bu konuda kampanya çalışmalarını, geleneksel kampanya çalışmaları ve profesyonel çalışmalar olarak ayıran sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Maurice Duverger
b) W. Johnson Dennis
c) Gaetano Mosca
d) Edward Shils
e) Harold Lasswell

Cevap : b) W. Johnson Dennis

Aşağıdakilerden hangisi reklamı diğer pazarlama araçlarından ayıran özelliklerden sayılmaz?

a) Reklam için bir bedel ödenmektedir.
b) Kitlesel mesaj niteliği taşımaktadır.
c) Bütün iletişim araçları aynı anda kullanılabilir.
d) Belirli bir mal ya da hizmetin tanıtımı yapılmaktadır.
e) Reklam verenin kimliğinin açıkça bilinmesi gerekmemektedir.

Cevap : e) Reklam verenin kimliğinin açıkça bilinmesi gerekmemektedir.

Reklam, satışa yardım eder ve ürünü sattıktan sonra müşterilere güvence de verir. Reklam, hedef kitleyi etkilemez ve ikna etmez ise tamamen başarısız olur. Reklamcılık üç temel öğeyi içerir:……………….., medya reklamları ve diğer reklamlar.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tanıtım
b) Promosyon
c) Sponsorluk
d) Açıkhava reklamları
e) Taşıt reklamcılığı

Cevap : b) Promosyon

Kampanyanın stratejisinin belirlenmesi noktasında iyi bir strateji için aşağıdakilerden hangisi gerekli olanların içinde yer almaz?

a) Pazarda belli bir büyüklüğe ulaşmak
b) Talep oluşturmak
c) Seçici talep oluşturmak
d) Medya çalışmalarını başlatmak
e) Tüketici kitlede doğrudan ya da dolaylı davranış meydana getirmek

Cevap : d) Medya çalışmalarını başlatmak

“Propaganda taktik bir ilerlemeye bağlı değildir, kendi başına bir taktiktir. Kendine özgü yasaları vardır. Tıpkı diplomasi ve ordu gibi kullanılan özel bir sanat haline gelmiştir. Kendi öz gücü açısından ele alınınca, bu sanatta gerçek bir psikolojik etkisi, vurucu değeri olan her şey kullanılır. Söz amacına ulaştıktan sonra düşüncenin hiçbir önemi yoktur.”
Yukarıdaki paragraftaki görüşler aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?

a) Daniel Lerner
b) Sigmund Neumann
c) Max Weber
d) Maurice Duverger
e) Jean-Marie Domenach

Cevap : e) Jean-Marie Domenach

LOLONOLO

Siyasal İletişim Final Soruları

Baskı grupları hangi yüzyılın başında tarih sahnesinde görülmeye başlanmışlardır?

a) 17. Yüzyıl
b) 18. Yüzyıl
c) 19. Yüzyıl
d) 20. Yüzyıl
e) 21. Yüzyıl

Cevap : d) 20. Yüzyıl

Ekonomik baskı gruplarının başında hangi örgütler yer almaktadır?

a) Siyasi partiler
b) İşveren örgütleri
c) İşçi örgütleri
d) Sendikalar
e) Sivil toplum örgütleri

Cevap : b) İşveren örgütleri

“İlk defa yirminci yüzyılın başlarında Amerikalı Siyasal Bilimci Arthur Bentley, ……………………… etrafında birleşen grupların siyaset sürecinde oynadıkları role dikkatleri çekmiştir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ortak fikirler
b) Ortak inançlar
c) Ortak menfaatler
d) Ortak duygular
e) Ortak düşünceler

Cevap : c) Ortak menfaatler

“…………………..olarak bilinen bu görüş, siyaseti sadece grup faaliyetlerine indirgemesi ve onun diğer yönlerini ve unsurlarını ihmal etmesi bakımından eleştiriye açıktır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Grup teorisi
b) Siyasal teori
c) Sosyal teori
d) Psikolojik teori
e) Sermaye teorisi

Cevap : a) Grup teorisi

“Baskı grupları, ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için ………………………. üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplar olarak tanımlanabilir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kanaat önderleri
b) Ekonomi otoriteleri
c) Kültür otoriteleri
d) Siyasal otoriteler
e) Bürokratlar

Cevap : d) Siyasal otoriteler

Hangi parti sistemi baskı grubu faaliyetleri bakımından daha elverişli bir ortam meydana getirir?

a) Totaliter sistem
b) Pragmatist otoriter sistem
c) Tek partili sistem
d) İki partili sistem
e) Çok partili sistem

Cevap : e) Çok partili sistem

“………………………………’de/da federal sistem ve kuvvetlerin ayrılması ilkesi nedeniyle çok merkezli bir iktidar yapısı kendini gösterir. Dolayısıyla baskı grupları değişik kademelerde, değişik kanallardan etki yapma imkanlarına sahiptirler.”
Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) İngiltere
b) Fransa
c) İtalya
d) İspanya
e) Amerika Birleşik Devletleri

Cevap : e) Amerika Birleşik Devletleri

Siyasal etkileme faaliyet ve tekniğinin en yoğun ve en gelişmiş olarak kendini gösterdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) Amerika Birleşik Devletleri
b) Rusya
c) Çin
d) İngiltere
e) Fransa

Cevap : a) Amerika Birleşik Devletleri

İnsan haklarını koruma, ırk ayrımına karşı savaş gibi amaçlarla kurulmuş olan dernekler birçok ülkede aktif bir politik etkileme faaliyeti içindedirler. Bunlar hangi baskı grubu faaliyet alanına dahil edilmektedir?

a) İşveren birlikleri
b) İşçi kuruluşları
c) Sendika konfederasyonları
d) Ortak menfaatler etrafında toplanan gruplar
e) Ortak tutumlar etrafında toplanan gruplar

Cevap : e) Ortak tutumlar etrafında toplanan gruplar

Üyeler arasında sosyal bakımdan bir türdeşlik (homojenlik) bulunması gerekmeyen baskı grubu türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ticaret odaları
b) Fikir kulüpleri
c) İşveren sendikaları,
d) Sendika konfederasyonları
e) Tarım kooperatifleri

Cevap : b) Fikir kulüpleri

LOLONOLO

Siyasal İletişim Final Soruları

Seçme ve seçilme yeterliliği, adaylığa ilişkin kurallar, oy verme yöntemleri, seçim çevrelerinin belirlenmesi, seçim ilkelerinin saptanması, seçimlerin düzenlenme biçimleri ile seçimlerin yönetim ve denetimi gibi konuları içeren kavrama ne ad verilmektedir?

a) Siyasal sistem
b) Parti sistemi
c) Seçim sistemi
d) Sosyal sistem
e) Yönetim sistemi

Cevap : c) Seçim sistemi

‘Seçim Sistemi ve Anayasa Yargısı’ adlı yapıt aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?

a) Bülent Daver
b) Ünsal Oskay
c) Metin Kazancı
d) İrfan Erdoğan
e) Erdoğan Teziç

Cevap : a) Bülent Daver

Oy hakkı için verilen mücadele demokrasi mücadelesi ile iç içe geçmiş bir mücadeledir. Bu mücadele nasıl bir rejim ortaya çıkarmıştır?

a) Siyasal rejim
b) Temsili rejim
c) Seçim rejimi
d) Modern rejim
e) Hukuksal rejim

Cevap : b) Temsili rejim

‘Çağdaş Demokrasiler: Yirmibir Ülkede Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim Örüntüleri’ adlı yapıt hangi sosyal bilimciye aittir?

a) John Locke
b) David Easton
c) Max Weber
d) Arend Lijphart
e) Giovanni Sartori

Cevap : d) Arend Lijphart

“Demokratik toplumlarda iktidarın kaynağı halkın …………………… dayanır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eğitimine
b) Mutabakatına
c) Kültürüne
d) Değerlerine
e) Geleneklerine

Cevap : b) Mutabakatına

“Farklı görüşlerin açıklanabildiği ve bu görüşlerin siyasi partiler yolu ile örgütlenebildiği, iktidar yarışı için siyasi rekabetin serbestçe uygulandığı rejimlerde, demokratik seçimlerden söz edilebilir. İşte bu noktada, bütün seçme imkanlarının ortadan kaldırıldığı ……..………… rejimler ile seçme imkanlarının değişik biçimleriyle var olduğu çoğulcu rejimler arasındaki farklılık ortaya çıkmaktadır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Oligarşik
b) Otoriter
c) Monist
d) Pragmatist
e) Structuralist

Cevap : c) Monist

“ …………………………….. sandalyelerin dağıtılması için ikinci bir turun yapılmasına gerek yoktur, seçim bir turda tamamlanarak partilere aldıkları oy oranında sandalye dağıtımı yapılır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çoğunluk sisteminde
b) Nispi Temsil sisteminde
c) Pragmatist sistemde
d) Demokratik sistemde
e) Pluralist sistemde

Cevap : b) Nispi Temsil sisteminde

Nispi temsil seçim sistemi uygulamalarına aşağıdakilerden hangisi dahi edilemez?

a) Ulusal artık sistemi
b) Değişmez tek sayılı ulusal artık sistemi
c) En büyük ortalama
d) Devredilebilir tek oy
e) Listeli seçim sistemi

Cevap : e) Listeli seçim sistemi

Dar bölge seçim sistemi bugün hangi ülkede uygulanmaktadır?

a) Amerika
b) İngiltere
c) Fransa
d) İspanya
e) İtalya

Cevap : a) Amerika

Seçim çevreleri düzenlenirken, kamu yararı düşüncesi tamamen bir kenara itilip salt çıkar sağlamak amacı ile hareket edilmesini ifade etmek amacıyla seçim hukuku terminolojisine giren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Seçim kotası
b) Seçmen çevresi
c) Gerrymandering
d) Ulusal artık
e) Zimni baraj

Cevap : c) Gerrymandering

LOLONOLO

Siyasal İletişim Final Soruları

“Günümüz demok¬rasilerinde …………….. yetkisi, hukuksal nitelikleri açısından kişiye bağlı, serbest, eşit ve gizli olarak kullanılması gereken bir haktır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Siyaset
b) Yönetim
c) Basın
d) İfade
e) Seçim

Cevap : e) Seçim

Seçimlerle ilgili yaşanan en önemli sorunu ne oluşturur?

a) Seçim sistemleri
b) Siyasal sistem
c) İnanç sistemi
d) Vekil sistemi
e) Devlet sistemi

Cevap : a) Seçim sistemleri

Türkiye’de hangi seçimlerden itibaren millet¬vekili seçimi iki dereceli iken, tek dereceli uygulamaya geçilmiştir?

a) 1934
b) 1938
c) 1946
d) 1950
e) 1954

Cevap : c) 1946

“Yasama işleminin yürütüldüğü meclisler herşeyden önce ‘…………….’ organlardır.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Temel
b) Yasal
c) Erksel
d) Temsili
e) Siyasal

Cevap : d) Temsili

Batıda burjuva sınıfı hangi yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır?

a) Antik Dönem
b) Eski Yunan
c) Orta Çağ
d) Yeni Çağ
e) Yakın Çağ

Cevap : c) Orta Çağ

Bir dönem çifte uygu¬lamaya gidilerek, 1820 yılında çıkarılan Çifte Oy Kanunu ile en çok vergi ödeyenlere iki oy kullanma hakkı tanınmış olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) İngiltere
b) Fransa
c) İtalya
d) İspanya
e) Amerika

Cevap : b) Fransa

1951 yılına kadar kat sayılı oy sistemini kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) Amerika
b) Fransa
c) İngiltere
d) İspanya
e) İtalya

Cevap : c) İngiltere

“İngiltere’de seçim ve parlamenter temsil konularına ilişkin ……………. tarihli Halkın Temsili Kanunu (Representation of the People Act) ile önemli bir demokratik adım atılmış ve seçim çevrelerinde oy verebilmek için servet şartı kaldırılmış ve ayrıca 30 yaşını doldurmuş kadınlara da ilk defa seçme hak¬kı tanınmıştır.”
Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken tarih aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1896
b) 1898
c) 1910
d) 1914
e) 1918

Cevap : e) 1918

“Cumhuriyet’in ilk yıllarında yeni bir kanun yapılmamış, yalnızca İntihab-ı Mebusan Kanunu’nun kimi hükümlerini değiştirmekle yetinilmiştir. Bu değişikliklerle seçmen yaşı on sekiz olarak belirlenmiş, cinsiyet ayrımına son verilmiş, ………… yılında kadınlara da erkekler gibi seçme hakkı ta-nınmıştır. 1946 yılına kadar Meşrutiyet’ten kalma iki dereceli seçim yöntemi kullanıl¬mış, ancak 1946 seçimlerinde tek dereceli seçim yöntemine geçilmiştir.”
Yukarıdaki boşlukta yer alması gereken tarih aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1923
b) 1928
c) 1934
d) 1946
e) 1950

Cevap : c) 1934

“Kurumsallaşma düzeyinin düşük olduğu parlamenter rejimlerde, güçlü bir liderin önderliğindeki tek parti çoğunluğu, yasama organını önemli kararların oluşturulmasında sadece ‘damgacı kuruluş’ konumuna yerleş-tirebilir. Böylece, siyasal rejim, başbakanların kişisel önderliğinin ön plana çıktığı ‘……………………………’ tipine dönüşebilir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Radikal demokrasi
b) Delegasyoncu demokrasi
c) Anayasal demokrasi
d) Sosyal demokrasi
e) Temsili demokrasisi

Cevap : b) Delegasyoncu demokrasi

Siyasal İletişim Final Soruları

LOLONOLO

Siyasal İletişim Final Soruları

Siyasal İletişim Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Siyasal İletişim Final Soruları

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: