Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Vize Deneme Sınavı 4

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Vize Deneme Sınavı 4

#1. Aşağıdakilerden hangisi DSÖ tarafından yaşlı dostu olmaya katkıda bulunduğu tespit edilen sekiz anahtar boyuttan biri değildir?

#2. Yaşlılıkta cinsiyet farklılıkları ve eşitsizlikler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#3. Yaşlanmanın kadın ve erkek nüfusundaki etkisi aşağıdakilerden hangisi veya hangileri ile ifade edilebilir? I. Kadınların yaşam beklentileri erkeklerden fazladır. II. Erkekler küresel nüfusun çoğunluğunu meydana getirmektedir. III. Kadınların yaşam beklentileri erkeklerden daha azdır. IV. Kadınlar küresel nüfusun çoğunluğunu meydana getirmektedir.

#4. “Gelir, sosyal koruma ve kayıt dışı çalışma” aktif yaşlanmanın hangi belirleyicisini ifade edebilir?

#5. Aşağıdakilerden yaş aralıklarından hangisi Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği bir yaş aralığı değildir?

#6. DSÖ’nün Küresel Yaşlı Dostu Kentler Ağı Çerçevesine göre aşağıdakilerden hangisi ifade edilemez?

#7. “…….., hastalık ve sakatlık olasılığının düşük olması, fiziksel hareketliliğin ve bilişsel işlevselliğin yüksekliği, olumlu ruh hali ve stresle başa çıkma ve meşguliyetler gibi bir dizi alanı kapsamaktadır.”

#8. Yaşlanmaya bağlı olarak gelişimsel stres kaynaklarının (eş ve yakınların kaybı, emeklilik, menopoz/andropoz, sosyal izolasyon, kronik hastalıklar, bağımlı kalma korkusu, ölüm korkusu vb.) neden olduğu yeni sorunlar genel olarak aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?

#9. Aktif yaşlanma endeksinde, bireysel özelliklere ve çevresel faktörlere odaklanan alan aşağıdakilerden hangisdir?

#10. Toplumsal cinsiyet nedir?

#11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi ailenin hacim olarak küçülmesinin, yaşlılıkla ilgili sonuçlarından değildir?

#13. Dünya Sağlık Örgütü, aktif ve sağlıklı yaşlanma için eylemde bulunmak isteyen ülkeleri ve bölgeleri desteklemek amacıyla aşağıdaki hangi yöntemi belirlememiştir?

#14. Farklı Avrupa ülkelerinde aktif yaşlanma düzeylerini, tespit edilen dört alanda karşılaştırmayı amaçlayan proje aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yaşlıların yaşadığı sorunlara neden olmaktadır? I.Yaşlı bireyin kendi fiziksel II.Ruhsa III.Ekonomik IV.Çevresel şartlardan

#16. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışına paralel olarak nüfusun yaş yapısının değişmesini ifade etmektedir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılığın kadınsallaşması kavramını açıklamaktadır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı dostu bir kent geliştirmenin temel unsurlarından biri değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi DSÖ’nün yaşlı dostu bir kent olma seviyesini ölçmede belirlediği göstergelerden birisi değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi aktif yaşlanmanın belirleyicilerini etkileyen çapraz faktörlerdendir?

TESTi BiTiR

Results

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma

Auzef Yaşlı Bakımı

LOLONOOLO

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma

Auzef Yaşlı Bakımı

LOLONOOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Vize Deneme Sınavı 4

LOLONOLO

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Vize Deneme Sınavı 4

1. Aşağıdakilerden hangisi DSÖ tarafından yaşlı dostu olmaya katkıda bulunduğu tespit edilen sekiz anahtar boyuttan biri değildir?

a) Sosyal katılım
b) Aktif ve sağlıklı yaşlanma
c) İletişim ve bilgi edinme
d) Konut
e) Ulaşım

Cevap : b)Aktif ve sağlıklı yaşlanma

2. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı dostu bir kent geliştirmenin temel unsurlarından biri değildir?

a) Güçlü bir ulus devlet tarafından yönlendirilen bir organizasyonun varlığı
b) Sağlam araştırma kanıtları ve değerlendirme süreçlerinin varlığı
c) Birden fazla paydaşı içeren işbirlikçi bir yaklaşım
d) Yaşlıların devam eden sorumluluğu ve katılımı
e) Girişimlerin toplulukla bütünleşmesini sağlamak için geniş bir bakış açısı

Cevap : a)Güçlü bir ulus devlet tarafından yönlendirilen bir organizasyonun varlığı

3. DSÖ’nün Küresel Yaşlı Dostu Kentler Ağı Çerçevesine göre aşağıdakilerden hangisi ifade edilemez?

a) Planlama aşaması, 1-2 yıl arasında sürmektedir.
b) Uygulama aşamasında hareket planı uygulanır ve göstergeler izlenir.
c) Uygulama aşaması 1-2 yıl arasında sürmektedir.
d) İlerlemenin değerlendirilmesi aşamasında ilerleme ölçülür, başarılı ve eksik kısımlar belirlenir.
e) Planlama aşamasında yaşlılar dahil edilir ve bir hareket planı geliştirilir.

Cevap : c)Uygulama aşaması 1-2 yıl arasında sürmektedir.

4. Aşağıdakilerden hangisi DSÖ’nün yaşlı dostu bir kent olma seviyesini ölçmede belirlediği göstergelerden birisi değildir?

a) Girdi göstergeleri
b) Çıktı göstergeleri
c) Eşitlik göstergeleri
d) Başlangıç göstergeleri
e) Etki göstergeleri

Cevap : d)Başlangıç göstergeleri

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Farklı yaşlı dostu kentleri karşılaştırmanın yararlarından biri, farklı sosyo-politik, kültürel ve politika bağlamlarında yaşlı dostu programların uygulanmasına yönelik engelleri ve başarı faktörlerini anlamamıza yardımcı olmasıdır.
b) Kırsal alanlar dahil olmak üzere daha küçük toplulukları barındırmak için, Küresel Ağın adı Yaşlı Dostu Kentlerden, Yaşlı Dostu Kentler ve Topluluklar olarak değiştirilmiştir.
c) Göstergeler, temel bir yaşlı dostu olma seviyesini ölçmek ve müdahaleler uygulanırken zaman içinde bunun nasıl değiştiğini izlemek için kullanılabilmektedir.
d) Çıktı göstergeleri; fiziksel ve sosyal çevrenin, insanların sağlığında, fiziksel, bilişsel ve duygusal işlevlerinde ve refahlarında yarattığı uzun vadeli değişikliklerdir.
e) Küresel Yaşlı Dostu Kentler: Bir Rehber’in oluşturulmasında DSÖ, yukarıdan aşağıya bir yaklaşım benimsemiştir.

Cevap : e)Küresel Yaşlı Dostu Kentler: Bir Rehber’in oluşturulmasında DSÖ, yukarıdan aşağıya bir yaklaşım benimsemiştir.

6. Toplumsal cinsiyet nedir?

a) İnsanların doğuştan sahip olduğu biyolojik özelliklerini ifade etmektedir.
b) Toplumdaki kadın ve erkek arasındaki ilişkileri anlatmaktadır.
c) Toplumsal açıdan kadın ve erkekten beklenen görev ve rolleri tanımlamaktadır.
d) Erkeklerin ve kadınların toplum içindeki davranışlarını anlatır.
e) Cinselliğin toplumsal mekanizmalarla denetimini anlatmaktadır.

Cevap : c)Toplumsal açıdan kadın ve erkekten beklenen görev ve rolleri tanımlamaktadır.

7. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışına paralel olarak nüfusun yaş yapısının değişmesini ifade etmektedir?

a) Nüfusun yaşlanma hızı, gelişmekte olan ülkelerde daha yüksektir.
b) 60 yaş üzerindekilerin pek çoğu gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır.
c) 2019’da 7,7 milyar olan dünya nüfusu, tahminlere göre daha da artacaktır.
d) Genel nüfus içinde 65 yaş üstündekilerin sayısal olarak fazla olacaktır.
e) 80 yaş ve üstü oranın, genel nüfus içindeki oranı artacaktır.

Cevap : d)Genel nüfus içinde 65 yaş üstündekilerin sayısal olarak fazla olacaktır.

8. Aşağıdakilerden hangisi ailenin hacim olarak küçülmesinin, yaşlılıkla ilgili sonuçlarından değildir?

a) Kuşaklararası destek sistemlerinin değişmiştir.
b) Yalnız yaşayan kadınların sayısı tüm ülkeler için azdır.
c) Yalnız yaşayan yaşlıların sayısı artmaktadır.
d) Büyük ebeveynlerin olmadığı aile tipi yaygındır.
e) Gelişmiş ülkelerde yalnız yaşayan yaşlılar fazladır.

Cevap : b)Yalnız yaşayan kadınların sayısı tüm ülkeler için azdır.

9. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılığın kadınsallaşması kavramını açıklamaktadır?

a) Yaşlanmanın cinsiyetler arasında farklı biçimlerde gerçekleşmesidir.
b) Kadınların yaşam koşullarının ağır olmasıyla işlevsel olarak yaşlı olmasıdır.
c) Yaşlı nüfusun içinde yaşlı kadınların sayısal olarak fazla olmasıdır.
d) Günlük yaşamını bağımsız şekilde sürdürebilen yaşlı kadınların sayısı oldukça azdır.
e) Yaşlılıkta fizyolojik değişikliklerin kadınlarda daha fazla olmasıdır.

Cevap : c)Yaşlı nüfusun içinde yaşlı kadınların sayısal olarak fazla olmasıdır.

10. “…….., hastalık ve sakatlık olasılığının düşük olması, fiziksel hareketliliğin ve bilişsel işlevselliğin yüksekliği, olumlu ruh hali ve stresle başa çıkma ve meşguliyetler gibi bir dizi alanı kapsamaktadır.”

a) Aktif yaşlanma
b) Bağımsız yaşama
c) Sosyal destek
d) Biyolojik yaşlanma
e) İyi yaşlanma

Cevap : a)Aktif yaşlanma

11. “Gelir, sosyal koruma ve kayıt dışı çalışma” aktif yaşlanmanın hangi belirleyicisini ifade edebilir?

a) Fiziksel ortam
b) Davranışsal belirleyici
c) Kişisel belirleyici
d) Sosyal belirleyici
e) Ekonomik belirleyici

Cevap : e)Ekonomik belirleyici

12. Aşağıdakilerden hangisi aktif yaşlanmanın belirleyicilerini etkileyen çapraz faktörlerdendir?

a) Fiziksel ortam
b) Sağlık belirleyici
c) Toplumsal cinsiyet
d) Sosyal belirleyici
e) Ekonomik belirleyici

Cevap : c)Toplumsal cinsiyet

13. Yaşlılıkta cinsiyet farklılıkları ve eşitsizlikler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Gelir, sağlık, eğitim ilgili kaynakların mevcudiyeti, bireyin aktif olarak yaşlanabilmesini etkiler.
b) Kadınlar cinsiyet ve yaş ayrımcılığına maruz kalmaktadır.
c) Yaşlı kadınlar için yoksulluk riskinin fazla olması, sağlıklılarını etkilemektedir.
d) Eğitim seviyesi düşük olan yaşlı kadınların istihdama katılımları sınırlıdır.
e) Kadınların ekonomik rolü, emeklilik sonrasında artmaktadır.

Cevap : e)Kadınların ekonomik rolü, emeklilik sonrasında artmaktadır.

14. Farklı Avrupa ülkelerinde aktif yaşlanma düzeylerini, tespit edilen dört alanda karşılaştırmayı amaçlayan proje aşağıdakilerden hangisidir?

a) Aktif yaşlanma ilkeleri
b) Aktif yaşlanma politikaları
c) Aktif yaşlanma endeksi
d) Aktif yaşlanma belirleyecileri
e) Toplumsal cinsiyet

Cevap : c)Aktif yaşlanma endeksi

15. Aktif yaşlanma endeksinde, bireysel özelliklere ve çevresel faktörlere odaklanan alan aşağıdakilerden hangisdir?

a) Aktif yaşlanmaya elverişli ortam
b) İstihdam
c) Topluma katılım
d) Bağımsız sağlıklı yaşam
e) Bağımsız güvenli yaşam

Cevap : a)Aktif yaşlanmaya elverişli ortam

%d blogcu bunu beğendi: