Refah Devleti Analizi 2021 Vize Soruları

Refah Devleti Analizi 2021 Vize Soruları

Refah Devleti Analizi 2021 Vize Soruları

1) Aşağıdaki refah rejimlerinden hangisi “kalıntı refah rejimleri” ve “Angio-Sakson model” olarak da adlandırılmakta ve piyasa mantığı tarafından şekillenmektedir?

Cevap : Liberal Refah Yaklaşımı

2) I. Sosyal yardım, “mutlak yoksulluk içinde olup da, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere karşılıksız olarak sağlanan ayni ve nakdi yardımlar” şeklinde tanımlanabilir.
II. Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin, Bismarkçı sosyal güvenlik sistemlerinde, yani sosyal sigorta yoluyla sosyal güvenliğin sağlandığı ülkelerde uygulandığı görülmektedir.
III. Birçok ülkede, sosyal yardımlardan en f azla oranda yarar sağlayan grubun yaşlılar olduğu görülmektedir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/ hangileri doğrudur?

Cevap : I-II-III

3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin finansmanında “dağıtım sistemi” ile beraber kullanılan diğer yöntemin adıdır?

Cevap : Fon Sistemi

4) I) Wagner Yasası
II) Okun Yasası
III) Aşırı Genişleme Hipotezi
Yukarıdakilerden hangisi kamu sektörünün büyümesiyle ilgili ortaya atılan hipotezler arasında yer almaz?

Cevap : Yalnız II

5) Sosyal adalet ile ilgili anlayışlar arasında aşağıdakileri düşüncelerden hangisi gösterilemez?

Cevap : Hümanist adalet

6) I. İngiltere’de 1601’de Kraliçe Elizabeth tarafından uygulamaya sokulan “Yoksulluk Yasası” (The Poor LawAct) askerler hariç, toplumdaki belirli gruplara destek sağlayan ilk yasa olarak görülebilir.
II. Hem Almanya’da hem de İngiltere’de başlayan ve daha sonra diğer gelişmiş ülkelere yayılan reformlar, II. Dünya Savaşı sonrası, çoğu ülkede durma noktasına gelmiştir.
III. Refah devleti anlayışının güçlenmesinin ve yaygınlaşmasının temelinde yatan önemli nedenlerden biri, II. Dünya Savaşı sonrası iki kutuplu hâle gelen dünyada “komünizm tehdidi”dir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/ hangileri yanlıştır?

Cevap : Yalnız II

7) Sosyal sigorta sisteminin bütün dünyada belirli bir standarda kavuşması, bu sistemin aşağıdaki ülkelerden hangisinde uygulanmasıyla başladığı kabul edilmektedir?

Cevap : Almanya

8) Aşağıdaki refah devleti anlayışlarından hangisi bütün diğer destek olasılıklarının tüketilmesinden sonra bireylerin sosyal refah hizmetlerinden yararlanabilmesi ile karakterize edilmektedir?

Cevap : Kalıntı Refah Yaklaşımı

9) Refah devletlerinin geleneksel sınıflandırma modellerinden biri olan “Bismark Sistemi” için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Cevap : Ortaya çıkışı Almanya’da 1952 yılında gerçekleşmiştir.

10) I. Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygın olan sosyal demokratik refah modeli (İskandinav modeli), sağlık vb.’yi piyasa ilişkilerinden bağımsız kılmaya çalışmaktadır.
II. Kıta Avrupası’nın muhafazakâr refah devleti sistemi ise, korporatist bir sistemdir. Evrensel bir sistem yerine, sigorta sistemi ve varlık araştırmasına (means–test) dayalıdır.
III. Liberal (veya piyasa merkezli) model ise, klasik yoksulluk yasalarının bir uzantısıdır ve basit anlamıyla piyasadan kaynaklanabilecek olumsuz etkilere tampon olmaya çalışmaktadır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/ hangileri doğrudur?

Cevap : I –II –III

11) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde 3008 sayılı “İş Kanunu” gereği oluşturulan ilk sosyal sigortalar kurumu İşçi Sigortaları Kurumu’nun kurulduğu tarihtir?

Cevap : 1945

12) Aşağıdaki refah rejimlerinden hangisinde dekomüdifikasyon düzeyi oldukça yüksektir?

Cevap : Sosyal Demokrat Refah Yaklaşımı

13) Aşağıdakilerden hangisinde refah devlet sınıflandırmasına ilişkin en çok benimsenen tasnifi ortaya atan Esping-Andersan’in, bu tasnifin ana hatlarını çizdiği kitabının adı doğru olarak verilmiştir?

Cevap : The Three Worlds Of Welfare Capitalism

14) Piyasa ekonomisini ve minimal devlet anlayışını benimseyen, toplumun genel refahının, toplumdaki bireylerin refahları toplamından ibaret olduğunu kabul eden düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Klasik Liberalizm

15) Sosyal hizmetler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sosyal hizmetlerin finansmanı primlerle sağlanmaktadır.

16) I. Yasal düzeyde refah devleti anlayışına yer veren ilk belge, 1848 tarihli Almanya Anayasası’dır.
II. Liberal sistemde, sermaye ve üretim araçlarının mülkiyeti eşit dağılmıştır.
III. Refah devleti, öncelikle Doğulu gelişmiş ülkelerde benimsenmiş ve de başarılı olmuştur.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

Cevap : I –II –III

17) II. Dünya Savaşı’ndan sonra çoğu refah devleti sistemlerinin temelini oluşturan ve onun 1942’de sunulan rapor kim tarafından hazırlanmıştır?

Cevap : Beveridge

18) Avrupa Birliği’nin güney kısmındaki “Latin Kuşağı Ülkeleri’nden oluşan ve dördüncü bir refah rejimi olarak kabul edilen ‘Güney Avrupa Refah Rejimleri” sınıflaması kim tarafından ortaya atılmıştır?

Cevap : Leibfried

19) Aşağıdakilerden hangisi Bismarck Modelinde sistemin finansmanının yararlananların ödedikleri sigorta primleriyle karşıladığı, yani yalnızca prim ödeyenin ivaza hak kazandığı duruma verilen isimdir?

Cevap : Karşılıklılık

20) I. Saint Simon
II. Robert Owen
III. Milton Friedman
Yukarıdaki düşünürlerden hangisi/hangileri sosyal refah anlayışının gelişmesinde rol oynayan insancıl düşüncelerin sahipleri arasındadır?

Cevap : I-II

21) Refah devleti görevlerinin temel olarak yoğunlaştığı alanlardan biri olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Cevap : Savunma

22) Refah devletinin “altın çağı” aşağıdaki dönemlerden hangisine denk gelmektedir?

Cevap : 1945-1975

23) Aşağıdaki düşünce yapısını savunanlardan hangisi kapitalist sistemin bazı önlemlerle (refah politikaları, emeklilik sistemi ve sağlık hizmetleri gibi) meşru hale getirebileceğine, dolayısıyla kapitalist sistemin bu yeni haliyle kabul edilebilir olacağına inanmaktadır?

Cevap : Sosyal Demokratlar

24) Aşağıdaki yüzyıllardan hangisi ilk defa sosyal politika kavramının kullanıldığı yıllara denk gelmektedir?

Cevap : 19. Yüzyıl

25) Aşağıdaki refah rejimlerinin hangisinin bilinen özelliği refah sorumluluğunda geleneksel aileye verdiği önemdir?

Cevap : Muhafazakar Refah Yaklaşımı

26) Aşağıdakilerden hangisi refah devleti görevlerinin temel olarak yoğunlaştığı alanlardan biri değildir?

Cevap : Hukuk

27) Reformcu (demokratik) Sosyalizm düşünce akımının öncüleri arasında aşağıdaki düşünürlerden hangisi yer almaz?

Cevap : Charles Frourier

28) I. Modern refah devletini ortaya çıkaran gelişmelere bakıldığında, 1880 öncesi dönem, paternalist bir anlayışın hakim olduğu bir dönemdir.
II. 1880–1945dönemi refah dönemidir. Bu dönemde, sosyal sigortalara ek olarak, refah devleti fonksiyon ve kurumlarının genişlediği görülmektedir.
III. 1975sonrası dönem, sosyal refah devleti anlayışının krize girdiği ve yeniden yapılandırma arayışlarının başladığı bir dönemdir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/ hangileri doğrudur?

Cevap : I – III

29) Aşağıdakilerden hangisi sosyal koruma anlamında İngilterede 1601 yılında Kraliçe Elizabeth döneminde çıkarılan ve 1834 yılında aynı adla ikinci kez çıkarılan yasadır?

Cevap : Yoksulluk Yasası

30) Aşağıdakilerden hangisi devleti müdahaleciliğe ve sosyal görevler üstlenmeye iten temel nedenler arasında yer almaz?

Cevap : İki büyük dünya savaşının yaşanması

31) Uluslararası çalışma örgütü tarafından işsizlik, yaşlılık annelik gibi dokuz sosyal güvenlik tehlikesinin belirlendiği sözleşmenin numarası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 87 No’lu Sözleşme
B) 102 No’lu Sözleşme
C) 100 No’lu Sözleşme
D) 98 No’lu Sözleşme
E) 29 No’lu Sözleşme

Cevap : B) 102 No’lu Sözleşme

32) Aşağıdakilerden hangisi, devletin dört ana işlevinden biri değildir?

Cevap : Arabuluculuk işlevi

33) Refah rejimleriyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Beveridge Modeli, her çalışanın sosyal refah hakkını, kendisinin ya da işvereninin ödediği katkıya bağlı kılmaktadır.

34) I. Wagner Yasası
II. Okun Yasası
III. Aşırı Genişleme Hipotezi
Yukarıdakilerden hangisi kamu sektörünün büyümesiyle ilgili ortaya atılan hipotezler arasında yer almaz?

Cevap : Yalnız II

35) Sanayi devrimi ile II. Dünya Savaşı arası döneme ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Hem Almanya’da hem de İngiltere’de başlayan ve daha sonra diğer gelişmiş ülkelere yayılan reformlar, I. Dünya Savaşı yıllarında, çoğu ülkede zirve noktasına ulaşmıştır.

36) Aşağıdakilerden hangisi Esping-Andersen’in refah devleti tasnifinde yer alan modellerden değildir?

Cevap : Güney Avrupa refah modeli

37) Bismarck tarafından geliştirilen sosyal sigortalar ile modern anlamda refah devletinin başlangıcı olarak kabul edilen yıl aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 1883

38) Aşağıdakilerden hangisi serbest piyasa ekonomisinin kusurlarının literatürdeki ifade ediliş şeklidir?

Cevap : Piyasa başarısızlıkları

39) Aşağıdakilerden ülkelerden hangisi diğerlerine göre farklı bir refah rejiminde yer almaktadır?

Cevap : İtalya

40) Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre, işçi sınıfı iktidarı ile kapitalist mülkiyete son verilip kollektif mülkiyete geçilmesi, böylece ürünün, emeğin kendisinde kalması ve bu yolla da özgürlüğün kazanılması gereklidir?

Cevap : Marksizm

41) I. Bu sistemde sosyal güvence çalışma koşuluna bağlıdır.
II. Sistemin önde gelen örneği Almanya’dır.
III. Sistem “evrensel sistem” olarak da adlandırılmaktadır.
Beveridge Sistemi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?
A) Yalnız III
B) II-III
C) I-II
D) Hepsi
E) Yalnız I

Cevap : C) I-II

42) Aşağıda yer alan refah devlerinin gelişimi aşamalarından hangisi sosyal refah devleti anlayışının krize girdiği ve yeniden yapılandırma arayışlarının başladığı bir dönem olarak kabul edilmektedir?

Cevap : 1975 sonrası

43) Aşağıdakilerden hangisi “bir ekonomide belli bir dönemde yaratılan gelirin kişiler, toplumsal gruplar ve üretim faktörleri arasında bölüşülmesi” olarak ifade edilen kavramdır?

Cevap : Gelir dağılımı

44) Aşağıdaki isimlerden hangisi sosyal refah düşüncesinin gelişiminde rol oynayan insancıl kişiler/kurumlar arasında yer almaz?

Cevap : Charles Frourier

45) Aşağıdaki gruplardan hangisi özellikle demografik değişikliklerle beraber birçok ülkede, sosyal yardımlardan en fazla oranda yarar sağlayan grup olarak gözlenmektedir?

Cevap : Yaşlılar

46) Aşağıdaki olayların hangisinin ardından yaşanan II. Dünya Savaşı, liberal düşünceye karşı ileri sürülen eleştirilerin ciddiye alınmasına ve gözden geçirilmesine yol açmıştır?

Cevap : 1929 Buhranı

47) Aşağıdakilerden hangisi kapitalist ekonomik yapısının gerçek bireysel ve sosyal refahı güvence altına almadaki yetersizliğine dair görüşler içermekte ve Marx’ın kapitalist ekonominin bir eleştirisini yapan en prestijli eseri olarak kabul edilmektedir?

Cevap : Kapital

48) Aşağıdaki refah rejimlerinden hangisi Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya gibi ülkelerin içerisinde değerlendirilmektedir?

Cevap : Güney Avrupa Refah Yaklaşımı

49) I. İngiltere’de geçerli olan sistemdir.
II.Sistem sosyal sigorta mekanizmasına dayanmaktadır.
III. Sistemin diğer adı “kategorisel sistem”dir.
Bismarcklık Sistemi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Yalınız I

Refah Devleti Analizi 2021 Vize Soruları

Lolonolo.com

Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler

Refah Devleti Analizi 2021 Vize Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: