Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders Final Deneme Sınavı 10

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders Final Deneme Sınavı 10

#1. I. Değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini ölçer. II. Değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi gösterir. III. Korelasyon katsayısı yüksekse değişkenler arasında kesin bir neden-sonuç ilişkisi bulunur. IV. Değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi olduğunda korelasyon katsayısı yüksektir. Korelasyon katsayısı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

#2. “Göndermenin yapılacağı yere üstel bir rakam konulur ve bu rakama o sayfanın sonunda yer verilir. Rakamdan sonra gönderme yapılan kaynağın künyesi verilir.” Yukarıdaki kaynak gösterme yöntemi aşağıdaki seçeneklerin hangisinden verilmiştir?

#3. Ölçülen özellik sayı doğrusu üzerinde sadece belirli noktalara atanabiliyorsa bu tip değişkenlere ne denir?

#4. Örnekleme ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerde hangisi doğru değildir?

#5. İstatistikte birlikte değişme aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ölçülür?

#6. I. Mektup yazışmaları kaynakçada verilir. II. Telefon konuşmaları kaynakçada verilir. III. Yasal dokümanlar kaynakçada verilir. IV. Kişisel görüşmeler kaynakçada verilir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#7. Aynı kaynaktan ya da farklı kaynaklardan yapılan alıntılar peş peşe sunulup, metin yalnız alıntılara veya aktarmalara dayanan uzun bölümlerden oluşuyor ve yazar alıntıların aralarına kendi yorumlarını katmıyorsa burada ne tür bir alıntılama sorunu vardır?

#8. Metin içinde gönderme yapma yöntemine göre yazarlar hangi durumda ön adlarıyla birlikte kullanılır?

#9. Genellikle küçük hacimli ana kütlelere uygulanan, sonlu bir ana kütlenin bütün birimlerinin incelenmesi işlemine ne ad verilir?

#10. Küme içindeki birimlerin homojen olması durumunda örneklem hatası hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#11. Tartışılacak düşünceyi kaynakta eksiksiz ve özlü şekilde ifade eden özgün cümleleri saptayıp metne alamama durumunda ne tür bir alıntılama sorunu vardır?

#12. Özellikle bir çerçevenin mevcut olmaması ya da oluşturulmasının imkânsız olduğu durumlarda faydalı bir yöntem olan ve örnekleme sürecinin, tanımlanan evrende yer alan bir bireyin genellikle rassal olarak seçilmesiyle başlayan örnekleme yöntemi hangisidir?

#13. I. Sürekli II. Kesikli III. Nitel IV. Nicel Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sıfatlarına göre değişkenlerdendir?

#14. Miktar yönünden değişiklik yerine tür yönünden değişiklik gösteren değişken aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Alıntıların okumayı özendirmeyerek, okuyucuya zevk vermeyen, karmaşık bir şekilde aktarıldığı metinde ne tür bir alıntılama sorunu vardır?

#16. I. Kaynaklar’ genellikle makale, bildiri gibi kısa akademik metinlerde kullanılır. II. Kaynakçada akademik metin oluştururken yararlanılan tüm kaynaklara yer verilir. III. Kaynaklar listesi, kaynakçaya göre daha uzundur. IV. Kaynaklar listesi, diğer araştırmacılara yardımcı olma bakımından kaynakçaya göre daha işlevseldir. Kaynakça ve kaynaklarla ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#17. Wang, Y.C. (2008). Collaborative Destination Marketing: Roles and Strategies of Convention and Visitors Bureau, Journal of Vacation Marketing, XIII (3), pp. 187-203. Yukarıda hangi tür eser için kaynak gösterimi yapılmıştır?

#18. Alıntılama sorunları kaç başlık altında ele alınmaktadır?

#19. Sonlu bir ana kütlede tüm birimlerin yer aldığı listeye ne ad verilir?

#20. Harvard yöntemi olarak da bilinen alıntılama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Results

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

Bilimsel Araştırma Teknikleri - Ortak Ders Final Deneme Sınavı 10

Veri Çeşitleri Ve Kaynakları

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders Final Deneme Sınavı 10

Aşağıdakilerden hangisi veriyi en kısa şekilde tanımlar?

a) Veri, araştırma konusu ile ilgili kabul edilmeyen tüm ayrıntılardır.
b) Veri, bir konu ile ilgili tutum ve davranışların bütünüdür.
c) Veri, henüz işlenmemiş kanıtlardır.
d) Veri, öğrenme için bir anlam çıkarma sürecidir.
e) Veri, elde edilen deneyimin zaman içerisinde pekiştirilmesidir.

Cevap : c) Veri, henüz işlenmemiş kanıtlardır.

Araştırmaya kanıt olması amacıyla toplanan bilgilerin veri olarak kabul edilebilmesi için ne gereklidir?

a) Anlaşılabilir olması gerekir.
b) Herkes tarafından kabul edilmesi gerekir.
c) Şematik olması gerekir.
d) Kayıt edilmiş olması gerekir.
e) Ham bilgi olmaması gereklidir.

Cevap : d) Kayıt edilmiş olması gerekir.

Veri türlerinin kapsam ve sınırlılık açısından kaç grupta toplanmasının en uygun yaklaşım olduğu düşünülmektedir?

a) 6
b) 2
c) 3
d) 5
e) 7

Cevap : b) 2

“Olgusal nitelikteki veriler, kişisel yargılardan bağımsız olarak var olan, herkesin üzerinde anlaşabildiği türden gözlenebilir ölçütleri olan ………….. dir.”
Cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken uygun kelime hangisidir?

a) Gerçekler
b) Öğretim
c) Eğitim
d) Davranım
e) Yalanlar

Cevap : a) Gerçekler

“Olgusal nitelikte olmayan tüm veriler …………………. dır.”
Cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken uygun kelime hangisidir?

a) Pekiştirici
b) Davranışsal
c) Bilişsel
d) Sosyal Öğrenme
e) Yargısal

Cevap : e) Yargısal

Yargısal veri türlerinde toplanan veriler bireye ait özelliklerin etkisindedir. Aşağıdakilerden hangisinde toplanan veriler yargısal veri türüne girmez?

a) Kişilik
b) Genelleme
c) Düşünce
d) Yetenek
e) Görüş

Cevap : b) Genelleme

Kişilerin belirli konular hakkında neler düşündüklerinin ifadesine ne ad verilir?

a) Görüş
b) Düşünce
c) Tutum
d) Yargı
e) Sezgi

Cevap : a) Görüş

Belirli uyarıcılar karşısında bırakıldıklarında şu ya da bu şekilde tepkide bulunma, harekete hazır olma durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Görüş
b) Yetenek
c) Düşünce
d) Tutum
e) Yargı

Cevap : d) Tutum

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)’nden alınan “hastanede yatış süresi” verileri aşağıdaki veri kaynaklarından hangisi arasında yer alır?

a) Birincil veri kaynakları
b) İkincil veri kaynakları
c) Üçüncül veri kaynakları
d) Nitel veri kaynakları
e) Yargısal veri kaynakları

Cevap : b) İkincil veri kaynakları

Kişilerin ağırlığı hangi veri türüne örnektir?

a) Süreksiz nitel veri
b) Sürekli nicel veri
c) Sürekli nitel veri
d) Süreksiz nicel veri
e) Kesikli nitel veri

Cevap : b) Sürekli nicel veri

Anket yöntemi aşağıdaki hangi veri kaynağı arasında değerlendirilir?

a) Birincil veri kaynakları
b) İkincil veri kaynakları
c) Üçüncül veri kaynakları
d) Nitel veri kaynakları
e) Yargısal veri kaynakları

Cevap : a) Birincil veri kaynakları

LOLONOLO

Bilimsel Araştırma Teknikleri – Ortak Ders 2022

LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: