İktisadi Düşünce Tarihi Vize Çalışma Soruları

İktisadi Düşünce Tarihi Vize Çalışma Soruları

İktisadi Düşünce Tarihi Vize Çalışma Soruları

1-1930’ larda yaşanan Büyük Buhran sonucunda makro ekonomik yaklaşımlardan hangisi ağırlık kazanmıştır?

Cevap : Keynesyen yaklaşım

2-Beklenen enflasyon oranının %5 nominal faiz oranının %3 olması durumunda reel faiz oranı kaçtır?

Cevap : (-)2
Çözüm: (Reel faiz oranı: Nominal faiz oranı – Beklenen enflasyon oranı) = (%3 – %5) = (-)%2

3-“Bırakınız yapsınlar” doktrininin ekonomik gerekçesi hangisidir?

Cevap : Görünmez elin etkinliği

4-Cambridge Tipi Miktar Teorisi hangi denklemi kullanır?

Cevap : M = kPT

5-Dış ticarette talep koşullarına ilk kez yer veren iktisatçı kimdir?

Cevap : Mill

6-“Ekonomik Tablo” adlı eser hangi iktisatçıya aittir?

Cevap : Quesnay

7-Fisher denklemiyle ilgili hangisi doğrudur?

Cevap : Reel faiz oranı = Nominal faiz oranı – Beklenen enflasyon

8-Fisher Tipi Miktar Teorisi hangi denklemi kullanır?

Cevap : MV = PT

9-“Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen düşme, bireylerin reel servetinin artmasına neden olacaktır. Reel serveti artan bireyler tüketimlerini arttıracaktır.” şeklinde ifade edilen kavram hangisidir?

Cevap : Pigou etkisi

10-Fiyatlar genel düzeyindeki artışın reel servet düzeyini azaltarak tüketim harcamalarını azaltmasına ne ad verilir?

Cevap : Pigou etkisi

11-Fizyokraside tek üretken sektör hangisidir?

Cevap : Tarım

12-Fizyokraside vergi sistemi nasıldır?

Cevap : Tek vergi sistemi uygulanmalı ve bu vergi tarımdan alınmalıdır

13-Fizyokrasinin temel özellikleri nelerdir?

Cevap : Tek üretken sektörün tarım olması – Tek vergi sistemi – Ekonomik tablo – Dışarıdan müdahaleye gerek olmaması
-Zenginliğin kaynağının tarımsal üretim olması – Doğal düzen fikri – En iyi yönetim biçimi: Krallık

14-Genel Denge analizini geliştiren iktisatçı hangisidir?

Cevap : Walras

15-Genel Teori iktisatçılardan hangisine aittir?

Cevap : Keynes

16- I-Teknolojik gelişme
II-Nüfusun artması
III-Verimliliğin artması
IV-Talebin artması
-Hangisi klasiklere göre toplam arz eğrisini sağa kaydırır?

Cevap : I, II ve III

17- I-Zenginliğin kaynağı kıymetli maden biriktirmeye bağlıdır
III-Güçlü ve müdahaleci bir devlet olmalıdır
II-Dünya zenginliği sabittir
IV-İthalat ihracattan fazla olmalıdır, tüketim ise üretimden fazla olmalıdır
-Hangisi merkantilizmle ilgili doğru bir bilgi değildir?

Cevap : Yalnız IV

18-Hangisi paranın sadece değişim aracı olma işlevi üzerinde durur?

Cevap : Klasik yaklaşım

19-Hangisi “Say Yasası” nı reddetmiştir?

Cevap : Thomas Robert Malthus

20-Hangisinden sonra liberal sistem yerini müdahaleci anlayışa bırakmıştır?

Cevap : 1929 Büyük Buhranı

21-Hangisine göre paranın dolaşım hızı sabittir?

Cevap : Klasikler

22-“Her arz kendi talebini yaratır.” şeklindeki Say yasasını iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir?

Cevap : Ricardo

23-“İstihdamın, Paranın ve Faizin Genel Teorisi” adlı eser hangisine aittir?

Cevap : John Maynard Keynes

24-Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi hangi iktisatçıya aittir?

Cevap : Ricardo

25-Karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin özellikleri nelerdir?

Cevap : Emek değer teorisine dayanır
– Tek maliyet unsuru emek kabul edilmiştir
– Emeğin homojen olduğu varsayılmıştır
-İşgücü ülke içinde tam hareketli, ülkeler arasında ise tam hareketsizdir
– Ülke içinde gelir dağılımı ticaretten etkilenmez
-Arz teorisi olarak ele alınır, iç fiyatların tamamen arz tarafından belirleneceğini kabul ederek fiyatı belirleyen 2. önemli
faktör olan talep koşullarını dikkate almaz
-Tam uzmanlaşmaya dayanır
– Statik bir modeldir
– Bütün faktör ve mal piyasalarında tam rekabet koşulları geçerlidir
-Teknolojik değişme yoktur
– Ülkeler arasındaki üretim maliyetleri farklı olduğu sürece karlı ticaret imkanı söz konusu
-Sabit üretim maliyetlerine dayanır
– Ulaştırma masrafları yoktur ve yalnızca takasa dayalı ticaret vardır

26-Keynes, ekonominin durgunluktan çıkması ve tam istihdam düzeyinin sağlanabilmesi için politikalardan hangisini tercih etmiştir?

Cevap : Genişletici maliye politikası

27-Keynes’ e göre 1929 krizi neden çıkmıştır?

Cevap : Efektif talep yetersizliği

28-Keynes’ e göre büyümenin motoru hangisidir?

Cevap : Harcamalar

29-Keynes’ e göre ekonomik istikrarsızlığın nedeni hangisidir?

Cevap : Toplam talepteki dalgalanmalar

30-Keynes’ e göre emek arz ve emek talebi sırasıyla neyin fonksiyonudur?

Cevap : Nominal ücret – Reel ücret

31-Keynes’ e göre maliye politikasının etkinliği nasıldır?

Cevap : Etkin

32-Keynes’ e göre para hangi amaçlarla talep edilmektedir?

Cevap : İşlem, ihtiyat ve spekülasyon amacıyla

33-Keynes’ e göre para politikasının etkinliği nasıldır?

Cevap : Para politikası etkisizdir

34-Keynes’ e göre para talebinin faiz esnekliği nasıldır?

Cevap : Düşük

35-Keynes’ e göre paranın dolanım hızı nasıldır?

Cevap : İstikrarsız

36-Keynes’ e göre sermayenin marjinal verimliliği artarsa hangisi meydana gelir?

Cevap : Yatırım fonksiyonu sağa kayar

37-Keynes’ e göre tasarruf neyin fonksiyonudur?

Cevap : Harcanabilir gelir

38-Keynes’ e göre tüketim harcamaları hangisinin istikrarlı bir fonksiyonudur?

Cevap : Cari harcanabilir gelir

39-Keynes’ e göre yatırım hangisinin fonksiyonudur?

Cevap : Beklentilerin

40-Keynes’ e göre yatırımın faiz esnekliği nasıldır?

Cevap : Düşük

41-Keynes’ in devlete yüklediği görevler nelerdir?

Cevap : Harcanmayan gelirleri harcama
– Etkin politikayı seçme
– Ekonomik büyümeyi sağlama
-Ekonomiyi likidite tuzağından kurtarma

42-Keynes’ in paranın yanlılığı hakkındaki görüşleri nelerdir?

Cevap : Para; yalnız işlem güdüsüyle değil, ihtiyat ve spekülasyon güdüsüyle de talep edilmektedir

43-Keynes’ in Say yasasına yönelik eleştirileri nelerdir?

Cevap : Marjinal tüketim eğilimi – Tasarruf paradoksu – Spekülatif güdüyle para talebi

44-Keynesyen analize göre bu mekanizmanın ortaya çıkmasına engel olan durumlar nelerdir?

Cevap : Likidite tuzağı olgusu
– Yatırımların beklentilerin fonksiyonu olması
– Yatırımların faiz esnekliğinin düşük olması

45-Keynesyen iktisada göre ekonomik istikrarsızlıkların nedeni hangisidir?

Cevap : Toplam talepteki dalgalanmalar

46-Keynesyen iktisadın ortaya çıkmasına neden olan olay hangisidir?

Cevap : Büyük Buhran neticesinde ortaya çıkan deflasyon ve işsizlik sorunu Klasik iktisat tarafından çözülememesi

47-Keynesyen iktisat devlete hangi görevleri biçmiştir?

Cevap : Harcanmayan gelirleri harcama
– Ekonomiyi likidite tuzağından kurtarma
– Etkin politikayı seçme
-Ekonomik büyümeyi sağlama

48-Keynesyen iktisat neden kısa dönemli bir analizdir?

Cevap : Uzun dönemde herkes ölüdür

49-Keynesyen iktisatçılara göre 1929 krizinin nedeni hangisidir?

Cevap : Efektif talep yetersizliği

50-Keynesyen iktisatçılara göre likidite tuzağı durumunun geçerli olduğu koşullarda para talep eğrisinin şekli nasıldır?

Cevap : Yatay eksene paraleldir

51-Keynesyen, Klasik ve Monetarist iktisatçılara göre para talebinin faiz esnekliği nasıldır?

Cevap : Klasik: Sıfır – Keynes: Yüksek – Monetarist: Düşük

52-Keynesyen, Klasik ve Monetarist iktisatçılara göre paranın dolanım hızıyla ilgili olarak hangisi doğrudur?

Cevap : Klasik: Kısa dönemde sabit – Keynes: İstikrarsız – Monetarist: İstikrarlı ve öngörülebilir

53-Keynesyen parasal aktarım mekanizması ne anlama gelmektedir?

Cevap : Para arzında meydana gelen bir değişimin talep, hasıla ve fiyat düzeyinde meydana getirdiği etkiler

54-Kısmi denge analizi hangi iktisatçıya aittir?

Cevap : Marshall

55-Klasik iktisada göre ekonomi tam istihdamdan saptığında ekonomiyi tekrar dengeye getirecek mekanizma hangisidir?

Cevap : Esnek ücret ve fiyat mekanizması

56-Klasik iktisatçılara göre faiz nerede oluşur?

Cevap : Yatırımlarla tasarruların eşitlendiği noktada

57-Klasik modelde istihdam düzeyinin temel belirleyicisi hangisidir?

Cevap : Ücretler ve fiyatlar

58-Klasik modele göre, arzulanan tasarrufların arzulanan yatırımlardan büyük olması durumunda hangisi gerçekleşir?

Cevap : Faiz oranları düşer

59-Klasik yaklaşıma göre, piyasa intibakının gerçekleşmesini sağlayan temel unsur hangisidir?

Cevap : Ücret ve fiyatların esnekliği

60-Klasiklerde emek arz ve talebi neye göre belirlenir?

Cevap : Reel ücrete

61-Klasiklerde işsizliğin türü hangisidir?

Cevap : İradi işsizlik

62-Klasiklere göre bütçe nasıl olmalıdır?

Cevap : Denk ve küçük olmalıdır

63-Klasiklere göre büyümenin motoru hangisidir?

Cevap : Tasarruflar

64-Klasiklere göre devletin ekonomideki yeri ne olmalıdır?

Cevap : Devlet özel kesimin yapacağı işlere karışmamalıdır

65-Klasiklere göre dış ticaret nasıl olmalıdır?

Cevap : Serbest

66-Klasiklere göre emek arzı neye bağlıdır?

Cevap : Reel ücrete

67-Klasiklere göre faiz nerede oluşur?

Cevap : Tasarruf eğrisi ile yatırım eğrisinin kesiştiği noktada

68-Klasiklere göre işsizliğin türü nasıldır?

Cevap : İradi işsizlik

Lolonolo.com

69-Klasiklere göre para hangi amaçla talep edilir?

Cevap : Yalnızca işlem amacıyla

70-Klasiklere göre para talebinin faiz esnekliği nasıldır?

Cevap : Sıfırdır

71-Klasiklere göre para ve yatırımın faiz esnekliği nasıldır?

Cevap : Faiz esnekliği yüksektir ve Para talebinin faiz esnekliği 0’ dır

72-Klasiklere göre toplam arz eğrisinin eğimi nasıldır?

Cevap : Dikey eksene paraleldir

73-Likidite tercihi teorisi hangisidir?

Cevap : Para talebinin faiz esnekliği sonsuz olması

74-Likidite tuzağı ne demektir?

Cevap : Para talep eğrisinin yatay eksene paralel olduğu durumdur

75-Merkantilist politikaların zamanla işlemediği görülmüştür. Bu durumun nedenleri nelerdir?

Cevap : Dış ticaret fazlasının sürekli aynı ülkelerde toplanması, o ülkelerde kıymetli maden stokunun artmasına neden olmuştur -Tek taraflı dış ticaret fazlası vermeye dayalı bir iktisat politikası sürdürülebilir değildir

76-Merkantilistlere göre zenginliğin kaynağı hangisidir?

Cevap : Zenginliğin kaynağı kıymetli madenlerdir

77-Merkantilistlerin ortaya çıkışı ile ilgili hangisi doğrudur?

Cevap : 1500 ile 1800 yılları arasında etkili olmuştur

78-Merkantilizm’ de ihracatın ithalattan fazla olmasının nedeni hangisidir?

Cevap : Zengin olma isteği

79-Merkantilizm’ de ülkelerin zenginliğinin kaynağı hangisidir?

Cevap : Para

80-Merkantilizm’ in temel özellikleri nelerdir?

Cevap : Zenginliğin kaynağı
– Dünya zenginliğinin belli bir zaman için sabit olması
– İhracatın ithalattan fazla olması
-İhracat teşvik edilmeli
– Üretim tüketimden fazla olmalı
– İthalat yasaklanmalı
– Güçlü devlet anlayışı
-Devletin ekonomiye aktif müdahalesi

81-Miktar teorisini ilk kez bir para talebi olarak yazan yaklaşım hangisidir?

Cevap : Cambridge nakit dengesi yaklaşımı

82-Miktar teorisinin temel varsayımları nelerdir?

Cevap : Para yalnızca işlem amacıyla talep edilmektedir – Ekonomi daima tam istihdamdadır – Para yansızdır

83-Monetaristlere göre ekonomik istikrarsızlıkların nedeni hangisidir?

Cevap : Para arzındaki dalgalanmalar

84-Monetaristlere göre maliye politikasının etkin olmamasının nedenleri nelerdir?

Cevap : Tüketim sürekli gelirin fonksiyonudur – Monetarist dışlama etkisi

85-Mutlak üstünlükler teorisi hangi iktisatçıya aittir?

Cevap : Adam Smith

86-Neo-klasiklere göre değerin kaynağı hangisidir?

Cevap : Fayda

87-“Nüfus Yasası” hangisine aittir?

Cevap : Thomas Robert Malthus

88-Otonom harcamalarda meydana gelen 1 birimlik artışın milli gelirde meydana getireceği değişikliği gösteren katsayı hangisidir?

Cevap : Çarpan

89-Paranın dolanım hızı Klasiklere göre nasıldır?

Cevap : Kısa dönemde sabittir

90-Paranın dolanım hızının sabit ve istikrarlı olduğunu savunan görüş hangisidir?

Cevap : Monetarist iktisatçılar

91-Tam rekabet piyasası koşulları nelerdir?

Cevap : Atomisite koşulu – Homojenlik koşulu – Mobilite koşulu – Tam bilgi (Şeffaflık) koşulu

92-Tasarruf paradoksu tanımı hangisidir?

Cevap : Normalde artan tasarrufların milli geliri arttırması gerekirken tasarrufların gömülemeye girmesi durumunda milli
geliri azaltıcı bir etki meydana gelmesidir

93-Tasarruf yatırım eşitsizliğini savunan klasik iktisatçı hangisidir?

Cevap : Jean Baptiste Say

94-Tek üretken sektörün tarım olduğu ve sadece tarımdan vergi alınması gerektiğini ileri süren iktisadi düşünce hangisidir?

Cevap : Fizyokrasi

95-Ücret ve fiyatların esnekliği Klasiklerde ne anlam ifade etmektedir?

Cevap : Ücretler, fiyatlar ve faiz esnekti

İktisadi Düşünce Tarihi Vize Çalışma Soruları

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Lisans Açık Öğretim
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

İktisadi Düşünce Tarihi Vize Çalışma Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: