İş Hukuku Final Deneme Sınavı -1

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

#1. Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin fesih olmaksızın sona erme hallerinden biri değildir?

#2. Aşağıdaki hallerden hangisinde işçilerin ücret alacakları öncelikli alacak olarak değerlendirilir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi işçi tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesine dayanak teşkil edemez?

#4. Aşağıdakilerden hangisi rekabet yasağı sözleşmesine getirilen sınırlandırmalar arasında yer almamaktadır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi işçi açısından iş sözleşmesinin bildirimsiz feshedilmesi imkânı vermez?

#6. Bildirim sürelerine ilişkin ücretin peşin ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#7. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurmakla yükümü olduğu kurul aşağıdakilerden hangisidir?

#8. I. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların yaptıkları işten, çalışma koşullarından ve kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelere karşı yaşamının ve sağlığının etkin olarak korunmasını ve çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışabileceği ortamın sağlanmasını ifade eder II. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gerekliliği, sanayi devriminin ortaya çıkardığı olumsuz çalışma koşulları ile anlaşılmış ve yapılan ilk yasal düzenlemeler de iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olmuştur. III. İş sağlığı ve güvenliği hakkı, işçinin sağlık ve yaşam hakkının, çalışma hayatındaki uzantısı olarak görülmekte Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#9. Ölüm tazminatının miktarı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi iş güvencesine sahip olmanın şartlarından değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisinde iş sözleşmesinin unsurları tam ve doğru olarak verilmiştir?

#12. İş sözleşmesinin iptali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#13. I. İş Kanunu’nun, işyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler hakkında uygulanması, bu niteliklerin edinilmesi ile başlar. II. İşveren vekillerine ilişkin hükümlerin uygulanması, işveren vekili olması istenen kişiyle iş sözleşmesi yapılması ve temsil yetkisi verilmesine bağlıdır. III. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, niteliklerini yitirdikleri zaman, İş Kanunu hükümlerinin uygulanması bir ay boyunca devam eder. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#14. Aşağıdakilerden hangisinde ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık sebebiyle bildirimsiz fesih hakkını kullanma süresi doğru olarak verilmiştir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#16. Aşağıdakilerden hangisi işçinin yetersizliğinden kaynaklanan geçerli sebeplere örnek olarak verilemez?

#17. Aşağıdakilerden hangisi işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli sebeplere örnek olarak gösterilemez?

#18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#19. İşverenin sözleşme haricinde emir ve talimat verme yetkisinin hukuki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

#20. İdare tarafından işin durdurulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#21. I. İşveren, işçinin isteği üzerine her zaman, işin türünü ve süresini içeren bir çalışma belgesi vermekle yükümlü değildir, uygun görürse verebilir. II. Çalışma belgesinin zamanında verilmemesinden işçi veya işçiyi işe alan yeni işveren, eski işverenden tazminat isteyebilir. III. İşçinin açıkça istemde bulunması hâlinde, çalışma belgesinde onun iş görmedeki becerisi ile tutum ve davranışları da belirtilir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

#22. İş sözleşmesini; vekâlet, eser gibi diğer iş görme sözleşmelerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi bir feshin haksız fesih olarak değerlendirilmesine yol açmaz?

#24. Aşağıdakilerden hangisi bildirimli feshin hukuki sonuçları arasında yer almamaktadır?

#25. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, çalışanlar hangi hallerde çalışmaktan kaçınabilirler?

#26. Aşağıdakilerden hangisi ücretin unsurları arasında yer almaz?

#27. Aşağıdakilerden hangisinde bildirim süreleri yanlış olarak verilmiştir?

#28. I. İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. II. Türk Borçlar Kanunu’na göre gelecekteki ücret alacaklarının devredilmesi veya rehnedilmesi mümkündür. III. Kamu alacaklarında, haczedilecek ücret tutarı, üçte birden çok ve dörtte birden az olamaz. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#29. I. Belirli süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından haksız feshinde, işçi, sözleşme süresine uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı, tazminat olarak isteyebilir. II. Belirli süreli iş sözleşmesinde işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi yüzünden tasarruf ettiği miktar ile başka bir işten elde ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir, tazminattan indirilir. III. İşçi, haklı sebep olmaksızın işe başlamadığı veya aniden işi bıraktığı takdirde işveren, aylık ücretin dörtte birine eşit bir tazminat isteme hakkına sahiptir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#30. Aşağıdaki hallerden hangisinde eşit işlem yapma borcu mutlak bir şekilde uygulanır?

#31. Aşağıdakilerden hangisi ölüm tazminatının ödenebileceği kişilerden değildir?

#32. Aşağıdakilerden hangisi ibranamenin geçerlik koşulları arasında yer almaz?

#33. Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin feshi için geçerli sebep olarak kabul edilebilir?

#34. Ücretin ödenme zamanına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

TESTi BiTiR

Results

İşletme
İş Sağlığı Ve Güvenliği
İş Hukuku Final
LOLONOLO

İşletme
İş Sağlığı Ve Güvenliği
İş Hukuku Final
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

İş Hukuku Final Deneme Sınavı -1-min

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

Auzef
Auzef İşletme
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği
Auzef İş Hukuku Final
LOLONOLO

İş Hukuku Final

Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin fesih olmaksızın sona erme hallerinden biri değildir?

a) İkale
b) Tarafların anlaşması
c) Sözleşme süresinin dolması
d) İşçinin ölümü
e) Fesih beyanında bulunulması

Cevap : e) Fesih beyanında bulunulması

Aşağıdakilerden hangisi bildirimli feshin hukuki sonuçları arasında yer almamaktadır?

a) Bildirim süresinin sona ermesiyle birlikte iş sözleşmesi de ortadan kalkar.
b) Bildirim süresinin sonuna kadar işverenin ücret ödeme borcu devam eder.
c) Bildirimli fesih beyanı karşı tarafa ulaştığı anda iş sözleşmesi sona erer.
d) İşçiye yeni iş araması için her gün en az iki saat izin verilmesi gereklidir.
e) Bildirimli fesih beyanında bulunan tarafın bundan dönmesi mümkün değildir.

Cevap : c) Bildirimli fesih beyanı karşı tarafa ulaştığı anda iş sözleşmesi sona erer.

Bildirim sürelerine ilişkin ücretin peşin ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İş sözleşmesi derhal değil; bildirim sürelerinin sonunda ortadan kalkar.
b) Bildirim sürelerine ilişkin ücret hesaplanırken yalnızca bildirim süreleri içerisinde çalışılan günler göz önünde tutulur.
c) İşçinin bildirim süresi içerisinde yapılan ücret artışlarından da yararlanması gerekir.
d) İşveren, bildirim sürelerine ilişkin ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
e) Yargıtay, iş sözleşmesinin bildirim sürelerine ilişkin ücreti peşin verilmesi suretiyle feshedilmesi halinde, iş sözleşmesinin derhal ortadan kalkacağı görüşündedir.

Cevap : b) Bildirim sürelerine ilişkin ücret hesaplanırken yalnızca bildirim süreleri içerisinde çalışılan günler göz önünde tutulur.

Aşağıdakilerden hangisinde bildirim süreleri yanlış olarak verilmiştir?

a) İş sözleşmesi iki aydan altı aya kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak bir hafta
b) İş sözleşmesi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta
c) İş sözleşmesi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta
d) İş sözleşmesi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta
e) İş sözleşmesi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta

Cevap : a) İş sözleşmesi iki aydan altı aya kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak bir hafta

İş sözleşmesinin iptali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İş sözleşmesinin yapılması sırasında iradeyi sakatlayan hallerin ortaya çıkması durumunda iş sözleşmesinin iptali mümkündür.
b) İş sözleşmesinin iptal edilmesi, iş sözleşmesinin feshedilmesiyle aynı hukuki sonuçları doğurur.
c) Yanılma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılmayı öğrendiği andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmelidir.
d) Aşırı yararlanma halinde de, zarar gören sözleşmeyi iptal hakkını, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak beş yıl içinde kullanabilir.
e) İptal nedenlerinin iş sözleşmesinin feshi açısından da haklı sebep teşkil ettiği hallerde, iptale ilişkin değil feshe ilişkin hükümler uygulama alanı bulur.

Cevap : b) İş sözleşmesinin iptal edilmesi, iş sözleşmesinin feshedilmesiyle aynı hukuki sonuçları doğurur.

Aşağıdakilerden hangisi iş güvencesine sahip olmanın şartlarından değildir?

a) İşyerinde otuz veya daha fazla işçi çalıştırılıyor olması
b) İşçinin en az altı aylık kıdeme sahip olması
c) En az iki işyerini bünyesinde barındıran bir İşletmenin mevcut olması
d) İşçinin belirli konumdaki işveren vekili niteliğinde olmaması
e) Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde en az elli bir işçi çalışıyor olması

Cevap : c) En az iki işyerini bünyesinde barındıran bir İşletmenin mevcut olması

Aşağıdakilerden hangisi işçinin yetersizliğinden kaynaklanan geçerli sebeplere örnek olarak verilemez?

a) Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma
b) Gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olma
c) İşe yoğunlaşmasının giderek azalması
d) İşe yatkın olmama
e) İşverene zarar vermek

Cevap : e) İşverene zarar vermek

Aşağıdakilerden hangisi işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli sebeplere örnek olarak gösterilemez?

a) İşverene zarar vermek
b) Sık sık hastalanma
c) Zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak
d) İşyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç para istemek
e) Arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak

Cevap : b) Sık sık hastalanma

Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin feshi için geçerli sebep olarak kabul edilebilir?

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin onayı ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak
b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak
c) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler
d) Gebelik ve doğuma bağlı olarak İşK.74’de öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek
e) İşçinin tekrarlayan surette işyerine geç gelmesi ve uyarılara rağmen işyerini erken terk etmesi

Cevap : e) İşçinin tekrarlayan surette işyerine geç gelmesi ve uyarılara rağmen işyerini erken terk etmesi

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İş sözleşmesi feshedilen işçi fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.
b) Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülebilir.
c) İşverenin bildirim sürelerine uymamış veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmiş olması, işçinin fesih bildirimine itiraz etmesine engel olmaz.
d) Dava 15 gün içinde sonuçlandırılır.
e) Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ve feshin Kanunda öngörülen yönteme uygun yapıldığını ispat yükümlülüğü işverene aittir.

Cevap : d) Dava 15 gün içinde sonuçlandırılır.

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

iş sağlığı ve güvenliği lisans
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: