İş Hukuku Final Deneme Sınavı -7

İş Hukuku Final Deneme Sınavı -7

#1. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışanın yükümlülükleri arasında yer almaz?

#2. İdare tarafından işin durdurulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#4. I. İşçinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlere uymaması II. İşçinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin talimatlara aykırı hareket etmesi III. İşçinin iş güvenliğine ilişkin düzenlemeleri ihlal etmesi Hallerinden hangisinde veya hangilerinde işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#6. I. Ücret, işçinin iş sözleşmesinden kaynaklanan iş görme borcu karşısında, işverenin ödemekle yükümlü olduğu karşılıktır. II. Ücret, para şeklinde (nakdi) bir karşılık olabileceği gibi, mal şeklinde (ayni) de olabilir. III. Asıl iş karşılığı olan ücretin para şeklinde ödenmesi zorunludur. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#7. Aşağıdaki ikililerden hangisinin arasındaki ilişki iş hukuku kapsamı içerisine girmektedir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi iş güvencesine sahip olmanın şartlarından değildir?

#9. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, çalışanlar hangi hallerde çalışmaktan kaçınabilirler?

#10. İşçinin ölümü ile birlikte iş sözleşmesinin de sona ermesi iş sözleşmesinin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

#11. İş hukukunun hukuk sistematiği içerisindeki yeri göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisinin ifade edilmesi doğru olacaktır?

#12. I. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların yaptıkları işten, çalışma koşullarından ve kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelere karşı yaşamının ve sağlığının etkin olarak korunmasını ve çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışabileceği ortamın sağlanmasını ifade eder II. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gerekliliği, sanayi devriminin ortaya çıkardığı olumsuz çalışma koşulları ile anlaşılmış ve yapılan ilk yasal düzenlemeler de iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olmuştur. III. İş sağlığı ve güvenliği hakkı, işçinin sağlık ve yaşam hakkının, çalışma hayatındaki uzantısı olarak görülmekte Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de iş hukukunun tarihsel gelişim süreci içerisine dikkate alınabilecek yasalaştırma faaliyetlerinden değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi bildirimli feshin hukuki sonuçları arasında yer almamaktadır?

#15. Aşağıdakilerden hangisinde bildirim süreleri yanlış olarak verilmiştir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi işverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan doğan yükümlülükleri arasında yer almaz?

#17. Aşağıdakilerden hangisi bireysel iş hukukunun konusunu oluşturur?

#18. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel yasa aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli sebeplere örnek olarak gösterilemez?

#20. Aşağıdakilerden hangisi işverenin işçiyi koruma borcu kapsamında korunması gereken hususlardan biri değildir?

#21. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin devletin yükümlülükleri arasında yer almaz?

#22. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine aykırı davranan işverenin karşılaşacağı sonuçlar arasında yer almaz?

#23. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun ulusal kaynakları arasında yer almaz?

#24. “İşveren tarafından belirli bir işyerinde çalışma koşullarını belirlemek için tek taraflı olarak hazırlanan objektif ve genel nitelikte düzenlemedir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

#25. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurmakla yükümü olduğu kurul aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Results

Auzef
Auzef İşletme
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği
Auzef İş Hukuku Final
LOLONOLO

Auzef
Auzef İşletme
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği
Auzef İş Hukuku Final
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

İş Hukuku Final Deneme Sınavı -7

İş Hukuku Final Deneme Sınavı -7

İş Sağlığı Ve Güvenliği

Auzef
Auzef İşletme
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği
Auzef İş Hukuku Final
LOLONOLO

İş Hukuku Final

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel yasa aşağıdakilerden hangisidir?

a) 4857 sayılı İş Kanunu
b) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
c) 6098 sayılı Borçlar Kanunu
d) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Cevap : d) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi işverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan doğan yükümlülükleri arasında yer almaz?

a) İş sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü
b) Denetleme yükümlülüğü
c) Eğitim verme yükümlülüğü
d) Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğü
e) Kişisel koruyucu ekipmanı doğru kullanma yükümlülüğü

Cevap : e) Kişisel koruyucu ekipmanı doğru kullanma yükümlülüğü

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurmakla yükümü olduğu kurul aşağıdakilerden hangisidir?

a) İş sağlığı ve güvenliği kurulu
b) Yıllık izin kurulu
c) Disiplin kurulu
d) Denetleme kurulu
e) Yönetim kurulu

Cevap : a) İş sağlığı ve güvenliği kurulu

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin devletin yükümlülükleri arasında yer almaz?

a) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının oluşturulması
b) İş sağlığı ve güvenliği kurumsal yapısının oluşturulması
c) İş sağlığı ve güvenliği denetimi
d) İdari cezaların tahakkuk ettirilmesi
e) Eğitim verme

Cevap : e) Eğitim verme

I. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların yaptıkları işten, çalışma koşullarından ve kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelere karşı yaşamının ve sağlığının etkin olarak korunmasını ve çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışabileceği ortamın sağlanmasını ifade eder
II. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gerekliliği, sanayi devriminin ortaya çıkardığı olumsuz çalışma koşulları ile anlaşılmış ve yapılan ilk yasal düzenlemeler de iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olmuştur.
III. İş sağlığı ve güvenliği hakkı, işçinin sağlık ve yaşam hakkının, çalışma hayatındaki uzantısı olarak görülmekte
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) I, II ve III

Cevap : e) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışanın yükümlülükleri arasında yer almaz?

a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak
b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak
c) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak
d) İşin, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını denetlemek
e) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak

Cevap : d) İşin, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını denetlemek

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, çalışanlar hangi hallerde çalışmaktan kaçınabilirler?

a) İşveren tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan doğan tedbirler alınmadığında
b) İşveren bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediğinde
c) Son teknoloji güvenlik ekipmanları temin edilmediğinde
d) Ciddi ve yakın bir tehlikenin varlığında
e) İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmadığında

Cevap : d) Ciddi ve yakın bir tehlikenin varlığında

I. İşçinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlere uymaması
II. İşçinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin talimatlara aykırı hareket etmesi
III. İşçinin iş güvenliğine ilişkin düzenlemeleri ihlal etmesi
Hallerinden hangisinde veya hangilerinde işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) I, II ve III

Cevap :e) I, II ve III

İdare tarafından işin durdurulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde
b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışıldığında
d) İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir.
e) İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren onbeş iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir.

Cevap : e) İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren onbeş iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir.

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine aykırı davranan işverenin karşılaşacağı sonuçlar arasında yer almaz?

a) Tazminat ödeme
b) İşin durdurulması
c) İdari para cezaları
d) Çalışanların çalışmaktan kaçınmaları
e) İşverenin iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilmesi

Cevap : e) İşverenin iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilmesi

İş Hukuku Final Deneme Sınavı -7

Auzef
Auzef İşletme
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği
Auzef İş Hukuku Final
LOLONOLO

iş sağlığı ve güvenliği lisans Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

 

İş Hukuku Final Deneme Sınavı -7

Auzef
Auzef İşletme
Auzef İş Sağlığı Ve Güvenliği
Auzef İş Hukuku Final
LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: