Tüketici Davranışları 2021 Final Soruları-1

Tüketici Davranışları 2021 Final Soruları-1

#1. Freud tarafından geliştirilen ve bireyin kişiliğinin oluşmasındaki temelin, bireyin fiziksel ihtiyaçlarını karşılama arzusu (cinsellik) ile onu toplumda sorumlu bir birey gibi davranmaya tenzorunluluk (saldırganlık) duygusu arasında yaşanan çatışma ve gerilim olduğunu öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

#2. ......... tüketicilerin bir ürün ya da hizmet hakkındaki genel değerlendirmeleridir." Yukarıdaki cümlede bos bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#3. Yaşam tarzı boyutları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#4. I. Dikkat etme II. Yorumlama lll. Duyusal uyaran - Duyusal alıcı IV. Maruz kalma Aşağıdakilerden hangisinde algılama süreci doğru şekilde sıralanmıştır?

#5. .......... kişinin kendisini nasıl gördüğü iken ........ kendisini nasıl görmek istediği ile ilgilidir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#6. Tüketim ve satın alma rutinlerini belirgin bir biçimde değiştiren, ciddi derecede davranış değişikliği gerektiren tüketiciler için önemli olan değişikliklere ne ad verilmektedir?

#7. Kan bağışı yapan birisinin Özel A hastanesinden ücretsiz check-up kazanması ile hastanenin müşterisi olmasının sağlanması tutumların özellikle hangi bileşenine yönelik bir mesajdır?

#8. VALS çerçevesinde yer alan yapıcılara ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

#9. I. ilgi II. Benimseme III. Farkındalık IV. Deneme Aşağıdakilerden hangisinde yeniliklerin benimsenmesi süreci doğru şekilde sıralanmıştır?

#10. VALS çerçevesinde yer alan gruplardan hangisi en yüksek kaynaga sahip olup kendine olan saygıları yüksek, sofistike insanlar olarak tanımlanmıştır?

#11. "Toplumda birbirine benzer mesleki statülere, aynı oranda gelire, benzer yaşam biçimine sahip bireylerin oluşturduga ve nispi olarak homojen alt gruplara .......... denmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#12. ........ bireyin kendi imajını ifade etme biçimidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere asağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#13. I. Bilgi toplama II. Satın alma kararı ve tüketim III. ihtiyacın ya da sorunun belirlenmesi IV. Seçeneklerin değerlendirilmesi V. Satın alma sonrası süreç Aşağıdakilerden hangisinde satın alma karar süreci doğru şekilde sıralanmıştır?

#14. Fikir liderlerinden farklı olarak daha fazla sayıda ürün ya da markaya dair bilgi sahibi olan; alış veriş genel olarak pazar ve firmalar hakkında uzman olan kişilere ne ad verilir?

#15. Sosyal kurumlar ve grup ilişkilerinde, ürünün rolüne odaklanılan bir çalışmada tüketici davranışının ilgili olduğu hangi disipline ait çalışmalardan da faydalanılmaktadır?

#16. Psikanalitik kurama göre kişiliği tanımladığı öne sürülen birimlerden hangisi bireyi, toplumun ahlak ve etik kurallarına uymaya zorlar ve ilkel benliğe bencillik yapmaması için bastırmaya çalışır?

#17. "Satın alma sürecinin seçeneklerin değerlendirilmesi aşamasında tüketicilerin söz konusu ürüne dair seçimini yapabileceği ürün kategorisine ait ürünlerin toplamına ....... denir. Yukardaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#18. ......... teorisi, bireyin duygularına bağlı olarak karar alma sürecini yönlendirdigini varsayar. Tüketici, anlık duygularına ve ruh haline satın alım öncesinde alternatiflerin araştırılmasından daha çok önem verir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#19. ........ iki veya daha fazla organizasyon veya bireyin deser ifade eden unsurlarının karşılıklı olarak alınıp verilmesidir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#20. Belirli bir tutum ya da davranışın kabulünü sağlamak, davranışı pekiştirmek amacıyla bireylere bazı teşvikler sunulabilir. Bu pekiştiriciler bazen somut, tüketicinin maddi olarak ölçülebileceği ve kıyaslayabileceği düzeyde, bazen de soyut unsurlar şeklinde olabilir. Yukarıdaki örnek, pazarlamacılar tarafından kullanılan hangi sosyal güç türüne aittir?

#21. ...........bireyin çevresinden gelen uyarıcıları (nesne, koku, ses, tat, renk, hareket vs.) kendileri için anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde seçmeleri, düzenlemeleri ve yorumlamalaridir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#22. ........ bir toplum tarafından paylaşılan ve kendini diğer toplumlardan ayıran özgün kalıplardır." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#23. .........dış kaynaklara ve olaylara yönelik sergilenen yanıtların bir sonucu olarak öğrenmenin gerçekleştiğini varsaymaktadır." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#24. "Bireyin susuzluğunu gidermesi için su, kola ya da meyve suyu vb. içeceklerin birini tercih etmesi ......... kavramına örnektir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#25. .......... kişinin bir amaca yönelik olarak kendini belirli bir davranışa yönlendirmesi ve bu davranışı sürdürmesini içeren psikolojik süreçleri kapsayan bir kavramdır." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Tüketici Davranışları 2021 Final Soruları-1

Auzef HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMAT 2022
Auzef PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ 2022
Auzef Sağlık Yönetimi 2022
Auzef Tüketici Davranışları 2022
Auzef İşletme
LOLONOLO 2022

Tüketici Davranışları 2021 Final Soruları-1

1- ………. kişinin kendisini nasıl gördüğü iken …….. kendisini nasıl görmek istediği ile ilgilidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ideal benlik – Gerçek benlik
B) Gerçek benlik Uzatılmış benlik
C) ideal benlik – Olası benlik
D) ideal benlik – Referans grup benliği
E) Gerçek benlik – İdeal benlik

Cevap : E) Gerçek benlik – İdeal benlik

2- ………..bireyin çevresinden gelen uyarıcıları (nesne, koku, ses, tat, renk, hareket vs.) kendileri için anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde seçmeleri, düzenlemeleri ve yorumlamalaridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Davranış
B) İletişim
C) Tutum
D) Algılama
E) Beklenti

Cevap : D) Algılama

3- “Bireyin susuzluğunu gidermesi için su, kola ya da meyve suyu vb. içeceklerin birini tercih etmesi ……… kavramına örnektir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fayda
B) İstek
C) Amaç
D) İhtiyaç
E) Hedef

Cevap : B) İstek

4- I. Dikkat etme
II. Yorumlama
lll. Duyusal uyaran – Duyusal alıcı
IV. Maruz kalma
Aşağıdakilerden hangisinde algılama süreci doğru şekilde sıralanmıştır?

A) I, IV, II, III
B) IV, III, II, I
C) III, II, I, IV
D) III, IV, I, II
E) I, II, III, IV

Cevap : D) III, IV, I, II

5- Sosyal kurumlar ve grup ilişkilerinde, ürünün rolüne odaklanılan bir çalışmada tüketici davranışının ilgili olduğu hangi disipline ait çalışmalardan da faydalanılmaktadır?

A) Mikro iktisat
B) Tarih
C) Antropoloji
D) Sosyoloji
E) Deneysel psikoloji

Cevap : D) Sosyoloji

6- ………dış kaynaklara ve olaylara yönelik sergilenen yanıtların bir sonucu olarak öğrenmenin gerçekleştiğini varsaymaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Davranışsal öğrenme
B) Taklit yoluyla öğrenme
C) Bilinçaltı öğrenme
D) Bilişsel oğrenme
E) Model alarak öğrenme

Cevap : A) Davranışsal öğrenme

7- ……… teorisi, bireyin duygularına bağlı olarak karar alma sürecini yönlendirdigini varsayar. Tüketici, anlık duygularına ve ruh haline satın alım öncesinde alternatiflerin araştırılmasından daha çok önem verir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Duygusal insan
B) Bilişsel insan
C) Ekonomik insan
p) Pasif insan
E) Davranışsal insan

Cevap : A) Duygusal insan

8- Fikir liderlerinden farklı olarak daha fazla sayıda ürün ya da markaya dair bilgi sahibi olan; alış veriş genel olarak pazar ve firmalar hakkında uzman olan kişilere ne ad verilir?

A) Yenilikçi tüketiciler
B) Kapı tutucular
C) Pazar uzmanları
D) Profesyonel tüketiciler
E) Etkileyenler

Cevap : C) Pazar uzmanları

9- Belirli bir tutum ya da davranışın kabulünü sağlamak, davranışı pekiştirmek amacıyla bireylere bazı teşvikler sunulabilir. Bu pekiştiriciler bazen somut, tüketicinin maddi olarak ölçülebileceği ve kıyaslayabileceği düzeyde, bazen de soyut unsurlar şeklinde olabilir.
Yukarıdaki örnek, pazarlamacılar tarafından kullanılan hangi sosyal güç türüne aittir?

A) Bilgi gücü
B) Ödüllendirme gücü
c) Zorlayıcı güç
D) Uzmanlık gücü
E) Meşru güç

Cevap : B) Ödüllendirme gücü

10- Freud tarafından geliştirilen ve bireyin kişiliğinin oluşmasındaki temelin, bireyin fiziksel ihtiyaçlarını karşılama arzusu (cinsellik) ile onu toplumda sorumlu bir birey gibi davranmaya tenzorunluluk (saldırganlık) duygusu arasında yaşanan çatışma ve gerilim olduğunu öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaçlar hiyerarşisi
B) Treyt kura
C) Neo-Freudçu kuram
D) Benlik kuram
E) Psikanalitik kuram

Cevap : E) Psikanalitik kuram

11- Yaşam tarzı boyutları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) ilgi alanlar
B) Aktiviteler
C) Demografik özellikler
D) Arketipler
E) Görüşler

Cevap : D) Arketipler

12- Kan bağışı yapan birisinin Özel A hastanesinden ücretsiz check-up kazanması ile hastanenin müşterisi olmasının sağlanması tutumların özellikle hangi bileşenine yönelik bir mesajdır?

A) Davranışsal bileşen
B) İlgilenim
C) Duygusal bileşen
D) Motivasyon
E) Bilişsel bileşen

Cevap : A) Davranışsal bileşen

13- Tüketim ve satın alma rutinlerini belirgin bir biçimde değiştiren, ciddi derecede davranış değişikliği gerektiren tüketiciler için önemli olan değişikliklere ne ad verilmektedir?

A) Benimsenmeyen yenilik
B) Dinamik sürekli yenilik
C) Sürekli yenilik
D) Davranışsal yenilik
E) Sürekli olmayan yenilik

Cevap : E) Sürekli olmayan yenilik

14- I. Bilgi toplama
II. Satın alma kararı ve tüketim
III. ihtiyacın ya da sorunun belirlenmesi
IV. Seçeneklerin değerlendirilmesi
V. Satın alma sonrası süreç
Aşağıdakilerden hangisinde satın alma karar süreci doğru şekilde sıralanmıştır?

A) III, I, IV, II, V
B) V, IV, III, II, I
C) I, IV, II, III, V
D) III, II, I, IV, V
E) IV, I, II, III, V

Cevap : A) III, I, IV, II, V

15- “Satın alma sürecinin seçeneklerin değerlendirilmesi aşamasında tüketicilerin söz konusu ürüne dair seçimini yapabileceği ürün kategorisine ait ürünlerin toplamına ……. denir.
Yukardaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Farkındalık kümesi
B) Secim kümesi
C) Etkisiz küme
D) Evrensel küme
E) Dikkate alınanlar kümesi

Cevap : D) Evrensel küme

16- VALS çerçevesinde yer alan gruplardan hangisi en yüksek kaynaga sahip olup kendine olan saygıları yüksek, sofistike insanlar olarak tanımlanmıştır?

A) Gerçekleştirenler-Yenilikler
B) Gayret ederler
C) Başarılılar
D) Deneyimleyenler
E) Nail olanlar

Cevap : A) Gerçekleştirenler-Yenilikler

17- VALS çerçevesinde yer alan yapıcılara ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) VALS 2 programının en genç grubunu oluştururlar.
B) En çok kaynağa ve en yüksek gelire sahip olan gruptur.
C) Sofistike insanlardır
D) Sınırlı kaynaklarından dolayı pratik bir hayat benimseyen bu gruptaki insanlar aile ve iş odaklı yaşarlar.
E) Başarı odaklı olarak yaşamlarını sürdürürler.

Cevap : D) Sınırlı kaynaklarından dolayı pratik bir hayat benimseyen bu gruptaki insanlar aile ve iş odaklı yaşarlar.

18- …….. bir toplum tarafından paylaşılan ve kendini diğer toplumlardan ayıran özgün kalıplardır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Motivasyon
B) kültür
C) Danışma Grubu
D) Sosyal sınıf
E) İhtiyaçlar

Cevap : B) kültür

19- Psikanalitik kurama göre kişiliği tanımladığı öne sürülen birimlerden hangisi bireyi, toplumun ahlak ve etik kurallarına uymaya zorlar ve ilkel benliğe bencillik yapmaması için bastırmaya çalışır?

A) İd
B) Süper ego
c) Treyt
D) Arketip
E) Ego

Cevap : B) Süper ego

20- I. ilgi
II. Benimseme
III. Farkındalık
IV. Deneme
Aşağıdakilerden hangisinde yeniliklerin benimsenmesi süreci doğru şekilde sıralanmıştır?

A) IV, I, V, III, II
B) III, I, V, IV, II
C) I, IV, II, III, V
D) V, IV, III, II, I
E) III, II, I, IV, V

Cevap : B) III, I, V, IV, II

21- …….. bireyin kendi imajını ifade etme biçimidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere asağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tutum
B) Bellek
C) Benlik
D) Kişilik
E) Algı

Cevap : C) Benlik

22- ……… tüketicilerin bir ürün ya da hizmet hakkındaki genel değerlendirmeleridir.”
Yukarıdaki cümlede bos bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Performans
B) ihtiyaç
C) Tutum
D) İlgilenim
E) Motivasyon

Cevap : C) Tutum

23- ………. kişinin bir amaca yönelik olarak kendini belirli bir davranışa yönlendirmesi ve bu davranışı sürdürmesini içeren psikolojik süreçleri kapsayan bir kavramdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Davranış
B) Motivasyon
C) Tutum
D) Beklenti
E) Algı

Cevap : B) Motivasyon

24- …….. iki veya daha fazla organizasyon veya bireyin deser ifade eden unsurlarının karşılıklı olarak alınıp verilmesidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Pazarlama
B) İletişim
C) Değişim
D) Ağızdan ağıza iletişim
E) Gelişim

Cevap : C) Değişim

25- “Toplumda birbirine benzer mesleki statülere, aynı oranda gelire, benzer yaşam biçimine sahip bireylerin oluşturduga ve nispi olarak homojen alt gruplara ………. denmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İkinci grup
B) Sosyal sınıf
C) Sembolik grup
D) Danışma Grubu
E) Birincil grup

Cevap : B) Sosyal sınıf

Tüketici Davranışları 2021 Final Soruları-1

Auzef HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMAT 2022
Auzef PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ 2022
Auzef Sağlık Yönetimi 2022
Auzef Tüketici Davranışları 2022
Auzef İşletme
LOLONOLO 2022

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Tüketici Davranışları 2021 Final Soruları-1

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: