Yargı Örgütü ve Tebligat Final Deneme Sınavı 7

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Deneme Sınavı 7

#1. Hükümlülük süresi 1 yıldan az veya kişi tutuklu bulunuyor ise, tutuklu ve hükümlülüre ait tebligat aşağıdakilerden hangisine yapılır?

#2. 1 yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olanlara ait tebligat ----- e yapılır.  Yukarıdaki boş alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#3. Aşağıdaki durumlardan hangisinde tebligat usulsüzdür? I. Tüzel kişinin yetkili temsilcisinin mutat çalışma saatleri içinde iş yerinde bulunmadığının tebliğ tutanağında tespit edilmemesi II. Tüzel kişinin yetkili temsilcisinin mutat çalışma saatleri içinde tebliğ evrakını bizzat alamayacak durumda olduğunun tebliğ tutanağında tespit edilmemesi III. Tüzel kişinin yetkili temsilcisinin şirket içinde bulunmasına rağmen tebligatın daimi işçiye yapılması

#4. Davacı kendisini davada vekille temsil ettirmekte ise bu davada tebligat işlemleri aşağıda yer alan kişilerden hangisine yapılmalıdır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi tebliğin memur vasıtası ile yapılması zorunlu olan hallerden değildir?

#6. Vekil ile takip edilen işlerde tebliğin müvekkile değil vekile yapılması gerekir. Bir kimsenin birden fazla vekili olması durumunda tebliğin ---------- e yapılmış olması yeterlidir. Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanununa göre celse ve kalemlerde tebligat yapılabilecek kişilerden değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanununda sayılan tebligat yapılacak tüzel kişiliği olan ticaret şirketleri arasında yer almaz?

#9. Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebepten dolayı yapılamaması halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki durum gerçekleşir?

#10. Elektronik yolla tebligat yolunun kanunda düzenlenmiş olmasının sebebi aşağıda yer alan seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi vasıtasız tebligat türlerinden değildir?

#12. Tüzel kişinin adresinde yetkili ya da çalışan bulunmasına rağmen tebligat evrakını almazsa, tebligat işlemi hangi usule göre yapılır?

#13. “Muhatabın bilgileri ve muhatabın elektronik adresine erişimi ……..”Yukarıdaki cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Elektronik yolla tebligat hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

#15. Elektronik tebligatın zorunlu olarak yapılacağı kişiler genel olarak hangi kanunda belirtilmiştir?

#16. “Elektronik tebligat adresi ilgilinin talebi üzerine …….. tarihinden itibaren …… içinde kullanıma kapatılır.” Yukarıdaki cümlede yer alan boş alanlara gelecek doğru ifadeler hangi seçenekte yer almaktadır?

#17. Tüzel kişi adına tebligat aşağıdakilerden ilk olarak hangisine yapılır?

#18. Vasıtasız tebligat yolu kullanılması halinde tebligat kavramının hangi unsurunun mevcut bulunmaması sözkonusu olur?

#19. Aşağıdakilerden hangisi vekille takip edilen işlerde müvekkile bizzat tebliğ zorunlu bulunmayan işlerdendir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi ilanen tebligat yapılabilmesi için aranan şartlar arasında yer almaz?

TESTi BiTiR

Results

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

HD Quiz powered by harmonic design

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Deneme Sınavı 7

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Deneme Sınavı 7

Auzef Adalet Sınav Soruları
Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları
LOLONOLO 2022

Elektronik tebligata ilişkin genel hükümler hangi kanunda düzenlenmiştir?

A) Tebligat Kanunu

B) İcra ve İflas Kanunu

C) Hukuk Muhakemeleri Kanunu

D) İş Kanunu

E) Türk Ticaret Kanunu

Cevap : A) Tebligat Kanunu

Elektronik yolla tebligat yolunun kanunda düzenlenmiş olmasının sebebi aşağıda yer alan seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) Tebligatın hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için

B) Tebligat işleminin uzun bir süre içinde yapılmasını sağlamak için

C) Tebligatın masraflı şekilde yapılmasını sağlamak için

D) Tebligatın tebliğ memurunun eline geçmemesi için

E) Hiçbiri

Cevap : A) Tebligatın hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için

Tebligat Kanunu bazı hallerde elektronik tebligatı ……….. görmüştür. Yukarıdaki cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz

B) Zorunlu

C) İlgisiz

D) Anlamsız

E) Masraflı

Cevap : B) Zorunlu

Elektronik tebligatın zorunlu olarak yapılacağı kişiler genel olarak hangi kanunda belirtilmiştir?

A) İcra ve İflas Kanunu

B) Hukuk Muhakemeleri Kanunu

C) Tebligat Kanunu

D) Türk Borçlar Kanunu

E) İş Kanunu

Cevap : C) Tebligat Kanunu

Zorunlu elektronik tebligat yapılması gereken tüzel kişiler genel olarak hangi kanunda yer almaktadır?

A) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

B) İcra ve İflas Kanunu

C) Belediye Kanunu

D) Köy Kanunu

E) Türk Borçlar Kanunu

Cevap : A) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebepten dolayı yapılamaması halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki durum gerçekleşir?

A) Tebligat gerçekleştirilmez

B) Tebligattan vazgeçilmiş sayılır

C) Tebligat Kanunundaki diğer usullerle tebligat yapılır

D) Tebliğin usulsüzlüğü

E) Tebliğin imkansızlığı

Cevap : C) Tebligat Kanunundaki diğer usullerle tebligat yapılır

Elektronik tebligatın uygulanmasına ilişkin mevzuatımızda yer alan özel düzenleme hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

A) İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği

B) Elektronik Tebligat Yönetmeliği

C) Tebligat Kanunu Yönetmeliği

D) Türk Medeni Kanunu

E) Türk Borçlar Kanunu

Cevap : B) Elektronik Tebligat Yönetmeliği

“Muhatabın bilgileri ve muhatabın elektronik adresine erişimi ……..”Yukarıdaki cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) kayda alınır

B) kayda alınmaz

C) engellenir

D) engellenmez

E) herkese açıktır

Cevap : A) kayda alınır

Elektronik tebligat sistemini kuran ve denetleyen mercii hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?

A) İçişleri Bakanlığı

B) Rekabet Kurumu

C) PTT A.Ş.

D) Türk Tarih Kurumu

E) Türk Dil Kurumu

Cevap : C) PTT A.Ş.

“Elektronik tebligat adresi ilgilinin talebi üzerine …….. tarihinden itibaren …… içinde kullanıma kapatılır.”

Yukarıdaki cümlede yer alan boş alanlara gelecek doğru ifadeler hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Talep – 1 gün

B) Talep – 2 hafta

C) Talep – 1 ay

D) Kayıt – 2 hafta

E) Kayıt – 1 hafta

Cevap : C) Talep – 1 ay

Yargı Örgütü ve Tebligat Final Soruları

Auzef Yargı Örgütü ve Tebligat telegram adalet

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: