Türk İslam Felsefesi Tarihi 2 Final Deneme-1

Türk İslam Felsefesi Tarihi 2 Final Deneme-1

#1. Aşağıdaki nitelemelerden hangisi Gazzâlî hakkında doğru değildir?

#2. “…… olmanın şartlarından biri de kendisinin …… olduğunu bilmemesidir” Yukarıdaki boşlukları doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#3. Gazzâlî’ye göre “Kendilerinin düşünen ve akıl yürüten kimseler olduğunu” iddia eden grup aşağıdakilerden hangisidir?

#4. “Bu durum mantıkî deliller getirmek ve söz düzenlemekle değil, yüce Allah’ın kalbe bıraktığı bir …… oldu.” Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#5. Gazzâlî’nin filozofları eleştirmeden önce onların görüşlerini özetlemek üzere kaleme aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

#6. “Hatta sûfîler uyanıkken bile melekleri ve peygamberlerin ruhlarını görürler, seslerini duyarlar ve onlardan faydalı şeyler edinirler.” Gazzâlî’nin yukarıda ifade ettiği durumun tasavvuftaki karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

#7. Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife adlı eserinde filozofların görüşlerini kaç noktada eleştirmektedir?

#8. Gazzâlî aşağıdaki kelam ekollerinden hangisine mensuptur?

#9. Gazzâlî’nin tasavvuf yolunu tercih edip Bağdat’ı terk ettikten sonra kaleme aldığı dinî ilimleri canlandırma amacını taşıyan eser aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Gazzâlî’nin tasavvufa dair incelemelerinde müracaat ettiği isimlerden biri değildir?

#11. Gazzâlî’ye göre eskiçağ filozoflarından kainatı yöneten, bilen ve kudretli bir yaratıcıyı inkar eden grup aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Gazzâlî’nin filozofları eleştirmek için kaleme aldığı meşhur eser aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Gazzâlî aşağıdaki devlet adamlarından hangisinin himayesinde ilmî faaliyetlerini sürdürmüştür?

#14. Aşağıdakilerden hangisi, Gazzâlî’nin Nişabur’daki Nizamiye Medresesi’nde talebesi olduğu meşhur Eşʻarî fakih ve mütekellimidir?

#15. Gazzâlî’nin Makâsıdu’l-felâsife adlı filozofların öğretilerini özetleyen eseri, İbn Sînâ’nın hangi eserini esas almıştır?

#16. Gazzâlî’ye göre “Kendilerinin mantıkçı olduğunu ve kanıtlanmış bilgiye sahip bulunduğunu” iddia eden grup aşağıdakilerden hangisidir?

#17. “En seçkin sûfilerin ulaştığı düzeye öğrenimle değil, ancak tasavvufî tecrübe yani …… ulaşılabilir” Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#18. “…… filozoflara özgü bir şey değildir. O sadece bizim kelâm ilminde kitâbu’n-nazar adını verdiğimiz bir yöntemdir.” Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#19. Aşağıdakilerden hangisi, Gazzâlî’nin en fazla etkilendiği filozoftur?

#20. “…… filozoflar tabiat âlemini, hayvan ve bitkilerin ilginç yönlerini çokça araştıran kimselerdir. Bu araştırmaları neticesinde onlar her şeyin gaye ve maksadını bilen, hikmet sahibi bir yaratıcının varlığını kabul etmek zorunda kalmışlar, ancak ahreti, cenneti ve cehennemi inkar etmişlerdir” Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Türk İslam Felsefesi Tarihi 2 Final Deneme-1

1. Aşağıdakilerden hangisi, Gazzâlî’nin en fazla etkilendiği filozoftur?

A. Fârâbî
B. İbn Rüşd
C. İbn Sînâ
D. İbn Teymiyye
E. Kindî

Cevap : C. İbn Sînâ

2. Aşağıdaki nitelemelerden hangisi Gazzâlî hakkında doğru değildir?

A. Sûfî
B. Muhaddis (Hadisçi)
C. Mütekellim (Kelamcı)
D. Fakih (Fıkıhçı)
E. Eleştirmen

Cevap : B. Muhaddis (Hadisçi)

3. Gazzâlî aşağıdaki kelam ekollerinden hangisine mensuptur?

A. Eşʻarî
B. Mâturîdî
C. Bâtınî
D. Şîî
E. Selefî

Cevap : A. Eşʻarî

4. Aşağıdakilerden hangisi, Gazzâlî’nin Nişabur’daki Nizamiye Medresesi’nde talebesi olduğu meşhur Eşʻarî fakih ve mütekellimidir?

A. Bâkıllânî
B. Nizâmülmülk
C. Eşʻarî
D. Cüveynî
E. Şâfiî

Cevap : D. Cüveynî

5. Gazzâlî aşağıdaki devlet adamlarından hangisinin himayesinde ilmî faaliyetlerini sürdürmüştür?

A. Tuğrul Bey
B. Selahaddin Eyyûbî
C. Berkyaruk
D. Alparslan
E. Nizâmülmülk

Cevap : E. Nizâmülmülk

6. “Bu durum mantıkî deliller getirmek ve söz düzenlemekle değil, yüce Allah’ın kalbe bıraktığı bir …… oldu.”
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

A. Huzurla
B. Mesajla
C. Nurla
D. İlhamla
E. Vahiyle

Cevap : C. Nurla

7. Gazzâlî’nin filozofları eleştirmek için kaleme aldığı meşhur eser aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tehâfütü’l-felâsife
B. Makâsıdu’l-felâsife
C. Miʻyâru’l-ilm
D. el-İktisâd fi’l-iʻtikâd
E. Mihakkü’n-nazar

Cevap : A. Tehâfütü’l-felâsife

8. Gazzâlî’nin filozofları eleştirmeden önce onların görüşlerini özetlemek üzere kaleme aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A. Miʻyâru’l-ilm
B. Makâsıdu’l-felâsife
C. Tehâfütü’l-felâsife
D. Mihakkü’n-nazar
E. el-İktisâd fi’l-iʻtikâd

Cevap : B. Makâsıdu’l-felâsife

9. Gazzâlî’nin Makâsıdu’l-felâsife adlı filozofların öğretilerini özetleyen eseri, İbn Sînâ’nın hangi eserini esas almıştır?

A. Uyûnu’l-hikme
B. el-İşârât ve’t-tenbîhât
C. eş-Şifâ
D. Dânişnâme-i Alâî
E. el-Ahd

Cevap : D. Dânişnâme-i Alâî

10. Gazzâlî’nin tasavvuf yolunu tercih edip Bağdat’ı terk ettikten sonra kaleme aldığı dinî ilimleri canlandırma amacını taşıyan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A. Miʻyâru’l-ilm
B. el-İktisâd fi’l-iʻtikâd
C. Tehâfütü’l-felâsife
D. Mîzânu’l-amel
E. İhyâu ulûmi’d-dîn

Cevap : E. İhyâu ulûmi’d-dîn

11. Gazzâlî’ye göre “Kendilerinin mantıkçı olduğunu ve kanıtlanmış bilgiye sahip bulunduğunu” iddia eden grup aşağıdakilerden hangisidir?

A. Fakihler
B. Kelâmcılar
C. Sûfîler
D. Filozoflar
E. Bâtınîler

Cevap : D. Filozoflar

12. Gazzâlî’ye göre “Kendilerinin düşünen ve akıl yürüten kimseler olduğunu” iddia eden grup aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kelâmcılar
B. Sûfîler
C. Filozoflar
D. Bâtınîler
E. Fakihler

Cevap : A. Kelâmcılar

13. “…… olmanın şartlarından biri de kendisinin …… olduğunu bilmemesidir”
Yukarıdaki boşlukları doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

A. Mü’min-Mü’min
B. Bâtınî-Bâtınî
C. Kelâmcı-Kelâmcı
D. Taklit-Taklitçi
E. Taklitçi-Taklitçi

Cevap : E. Taklitçi-Taklitçi

14. Gazzâlî’ye göre eskiçağ filozoflarından kainatı yöneten, bilen ve kudretli bir yaratıcıyı inkar eden grup aşağıdakilerden hangisidir?

A. Naturalistler
B. Materyalistler
C. Matematikçiler
D. Mantıkçılar
E. Metafizikçiler

Cevap : B. Materyalistler

15. “…… filozoflar tabiat âlemini, hayvan ve bitkilerin ilginç yönlerini çokça araştıran kimselerdir. Bu araştırmaları neticesinde onlar her şeyin gaye ve maksadını bilen, hikmet sahibi bir yaratıcının varlığını kabul etmek zorunda kalmışlar, ancak ahreti, cenneti ve cehennemi inkar etmişlerdir”
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

A. Materyalist
B. Metafizikçi
C. Mantıkçı
D. Naturalist
E. Matematikçi

Cevap : D. Naturalist

16. “…… filozoflara özgü bir şey değildir. O sadece bizim kelâm ilminde kitâbu’n-nazar adını verdiğimiz bir yöntemdir.”
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

A. Din
B. Metafizik
C. Mantık
D. Fizik
E. Ahlak

Cevap : C. Mantık

17. Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife adlı eserinde filozofların görüşlerini kaç noktada eleştirmektedir?

A. 10
B. 15
C. 3
D. 17
E. 20

Cevap : E. 20

18. Aşağıdakilerden hangisi Gazzâlî’nin tasavvufa dair incelemelerinde müracaat ettiği isimlerden biri değildir?

A. Cüneyd-i Bağdâdî
B. Ebû Tâlib el-Mekkî
C. Ebû Yezid el-Bistâmî
D. Hallâc-ı Mansur
E. Hâris el-Muhâsibî

Cevap : D. Hallâc-ı Mansur

19. “En seçkin sûfilerin ulaştığı düzeye öğrenimle değil, ancak tasavvufî tecrübe yani …… ulaşılabilir”
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

A. Arzuyla
B. Nefsle
C. Zevkle
D. Şehvetle
E. Akılla

Cevap : C. Zevkle

20. “Hatta sûfîler uyanıkken bile melekleri ve peygamberlerin ruhlarını görürler, seslerini duyarlar ve onlardan faydalı şeyler edinirler.”
Gazzâlî’nin yukarıda ifade ettiği durumun tasavvuftaki karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

A. Riyazet
B. Keşf
C. İlim
D. Amel
E. Mücahede

Cevap : B. Keşf

Türk İslam Felsefesi Tarihi 2 Final Deneme-1

Felsefe Lisans
Telegram FELSEFE
%d blogcu bunu beğendi: