Türk İslam Felsefesi Tarihi 2 Final Deneme-2

Türk İslam Felsefesi Tarihi 2 Final Deneme-2

#1. İbn Rüşd’e göre varlık üzerinde esaslı araştırmalar yapmak ve bu araştırmadan Allah’ın varlığına ulaşmanın felsefe terminolojisindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. İbn Rüşd, yargı güçleri ve anlama kapasiteleri açısından insanları kaça ayırmaktadır?

#3. İbn Rüşd hangi coğrafyada yaşamıştır?

#4. Sühreverdî tarafından İbn Sînâ’nın felsefî sistemini Eflâtuncu bir gözle yeniden yorumlamayı amaçlayan felsefe ekolünün adı aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi, İbn Rüşd’ün felsefe yanında ilgilendiği disiplinlerden biridir?

#6. İbn Rüşd’e göre dinin aşağıdaki öğretilerinden hangisi hakkında yorum yapılamaz?

#7. İbn Rüşd’ün din-felsefe ilişkisini ele aldığı temel eseri aşağıdakilerden hangisidir?

#8. I. Diyalektik II. İspat III. Şiir IV. Retorik V. Kıyas İbn Rüşd’e göre yukarıdakilerden hangileri insanların yargı güçleri ve anlama kapasiteleri açısından ayrıldığı temel tasdik türlerini ifade etmektedir?

#9. İbn Rüşd’e göre bir lafzın Arap dilinin kuralları çerçevesinde gerçek manası yerine mecazî manasına göre anlaşılmasına ne denmektedir?

#10. “…… varlık üzerinde esaslı araştırmalarda bulunmak ve son tahlilde var olan her şeyi Allah’ın mevcudiyetini göstermesi bakımından değerlendirmektir”. Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#11. İbn Rüşd’e göre aklî kıyas söz konusu olduğunda Antik felsefî mirastan istifade etmenin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

#12. İbn Rüşd’e göre dinî nasları yorumlama yetkisine sahip olan grup aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi, İbn Teymiyye’nin Hanbelî bakış açısından felsefeyi değerlendirdiği eseridir?

#14. Tehâfütü’l-felâsife adlı eser kime aittir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd’ün Gazzâlî’ye karşı felsefeyi savunmak üzere kaleme aldığı temel eseridir?

#16. İbn Rüşd hangi Endülüs şehrinin kadısı olarak görev yapmıştır?

#17. İbn Rüşd’e göre aşağıdaki yargılardan hangisi din ile felsefe arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde ifade etmektedir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi, Gazzâlî’nin Nişabur’daki Nizamiye Medresesi’nde talebesi olduğu meşhur Eşʻarî fakih ve mütekellimidir?

#19. Gazzâlî’nin filozofları eleştirmeden önce onların görüşlerini özetlemek üzere kaleme aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

#20. İbn Rüşd’e göre din açısından felsefeyle uğraşmanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Türk İslam Felsefesi Tarihi 2 Final Deneme-2

1. Aşağıdakilerden hangisi, İbn Rüşd’ün felsefe yanında ilgilendiği disiplinlerden biridir?

A. Tasavvuf
B. Hadis
C. Mühendislik
D. Fıkıh
E. Arap Dili ve Edebiyatı

Cevap : D. Fıkıh

2. İbn Rüşd hangi coğrafyada yaşamıştır?

A. Irak
B. Endülüs
C. Şam
D. Hicaz
E. Mâverâünnehir

Cevap : B. Endülüs

3. İbn Rüşd hangi Endülüs şehrinin kadısı olarak görev yapmıştır?

A. Gırnata
B. Malaga
C. Kurtuba
D. Tuleytula
E. Fez

Cevap : C. Kurtuba

4. Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd’ün Gazzâlî’ye karşı felsefeyi savunmak üzere kaleme aldığı temel eseridir?

A. Tehâfütü’l-felâsife
B. Tehâfütü’t-Tehâfüt
C. Damîme
D. el-Keşf
E. Faslu’l-makâl

Cevap : B. Tehâfütü’t-Tehâfüt

5. İbn Rüşd’ün din-felsefe ilişkisini ele aldığı temel eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Damîme
B. el-Keşf
C. Faslu’l-makâl fîmâ beyne’l-hikme ve’ş-şerîʻa mine’l-ittisâl
D. Tehâfütü’l-felâsife
E. Tehâfütü’t-Tehâfüt

Cevap : C. Faslu’l-makâl fîmâ beyne’l-hikme ve’ş-şerîʻa mine’l-ittisâl

6. İbn Rüşd, yargı güçleri ve anlama kapasiteleri açısından insanları kaça ayırmaktadır?

A. 5
B. 3
C. 2
D. 4
E. 8

Cevap : B. 3

7. I. Diyalektik II. İspat III. Şiir IV. Retorik V. Kıyas
İbn Rüşd’e göre yukarıdakilerden hangileri insanların yargı güçleri ve anlama kapasiteleri açısından ayrıldığı temel tasdik türlerini ifade etmektedir?

A. I-II
B. I-III-V
C. IV-V
D. I-II-IV
E. IIII

Cevap : D. I-II-IV

8. İbn Rüşd’e göre aşağıdaki yargılardan hangisi din ile felsefe arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde ifade etmektedir?

A. Din ile felsefe birbirine taban tabana zıttır.
B. Din ile felsefe bazı yönlerden birbiriyle uyuşur.
C. Dine göre felsefeyle uğraşmak haramdır.
D. Din ile felsefe aynı hakikatin farklı ifadelerinden ibarettir.
E. Din ile felsefe ayrı hakikatlerdir.

Cevap : D. Din ile felsefe aynı hakikatin farklı ifadelerinden ibarettir.

9. İbn Rüşd’e göre din açısından felsefeyle uğraşmanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Caiz
B. Mubah
C. Haram
D. Müstehab
E. Vâcib

Cevap : E. Vâcib

10. İbn Rüşd’e göre bir lafzın Arap dilinin kuralları çerçevesinde gerçek manası yerine mecazî manasına göre anlaşılmasına ne denmektedir?

A. Burhan
B. Hatâbe
C. Te’vil
D. Nazar
E. İtibar

Cevap : C. Te’vil

11. “…… varlık üzerinde esaslı araştırmalarda bulunmak ve son tahlilde var olan her şeyi Allah’ın mevcudiyetini göstermesi bakımından değerlendirmektir”.
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

A. Felsefe
B. Burhan
C. Din
D. Kur’ân
E. Nazar

Cevap : A. Felsefe

12. İbn Rüşd’e göre varlık üzerinde esaslı araştırmalar yapmak ve bu araştırmadan Allah’ın varlığına ulaşmanın felsefe terminolojisindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A. İtibar
B. Nazar
C. Düşünmek
D. Kıyas
E. Aklî kıyas

Cevap : E. Aklî kıyas

13. İbn Rüşd’e göre aklî kıyas söz konusu olduğunda Antik felsefî mirastan istifade etmenin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Antik felsefî miras her şeyi en doğru şekilde ortaya koymuştur.
B. Antik felsefî miras bize hakikati vermektedir.
C. Antik felsefî miras olmadan insan bireylerinin gerçekliği tek başlarına kuşatmaları imkânsızdır.
D. Antik felsefî mirası ortaya koyanlar bizimle aynı dine inanmaktadır.
E. Antik felsefî mirasa ulaşmak daha kolaydır.

Cevap : C. Antik felsefî miras olmadan insan bireylerinin gerçekliği tek başlarına kuşatmaları imkânsızdır.

14. İbn Rüşd’e göre dinî nasları yorumlama yetkisine sahip olan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sûfîler
B. Kelâmcılar
C. Fakihler
D. Filozoflar
E. Tefsirciler

Cevap : D. Filozoflar

15. İbn Rüşd’e göre dinin aşağıdaki öğretilerinden hangisi hakkında yorum yapılamaz?

A. Allah’ın varlığı
B. Allah’ın birliği
C. Peygamberliğin varlığı
D. hiret hayatının varlığı
E. hiret hayatının niteliği

Cevap : E. hiret hayatının niteliği

Türk İslam Felsefesi Tarihi 2 Final Deneme-2

Felsefe Lisans
Telegram FELSEFE
%d blogcu bunu beğendi: