Türk İslam Felsefesi Tarihi 2 Vize Deneme-2

Türk İslam Felsefesi Tarihi 2 Vize Deneme-2

#1. İbn Sînâ …… adlı eserinde kullandığı imalı ve kinayeli ifade şekliyle felsefe literatürüne yeni bir tür kazandırmıştır. Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#2. Şehristânî’nin İsmailî/Eşʻarî bakış açısından yazdığı felsefe eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir?

#3. İbn Sînâ açısından Özü İtibariyle Zorunlu Varlık dışındaki bütün varlıkların özü itibariyle mümkün oluşu, onlarda ne tür bir kötülüğün varlığını göstermektedir?

#4. “Pek çok odası olan bir binaya alındım; her odada birbiri üstüne sıralanmış kitap sandıkları vardı. Odalardan birisinde Arap dili ve şiirine, bir diğerinde fıkha dair kitaplar bulunuyordu. Bu şekilde her bir odada bir ilimle ilgili kitaplar mevcuttu. Eskilerin yazdığı kitapların kataloğunu inceledim ve ihtiyacım olan kitapları istedim. İsimleri pek çok kimse tarafından bilinmeyen, benim de ne daha önce gördüğüm ne da daha sonra göreceğim kitaplarla karşılaştım.” İbn Sînâ’nın yukarıdaki anlatımı aşağıdaki mekânlardan hangisine dairdir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi, İbn Teymiyye’nin Hanbelî bakış açısından felsefeyi değerlendirdiği eseridir?

#6. Sühreverdî tarafından İbn Sînâ’nın felsefî sistemini Eflâtuncu bir gözle yeniden yorumlamayı amaçlayan felsefe ekolünün adı aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aklî nefs …… bir cevherdir. Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#8. İbn Sînâ aklî nefsin kaç işlevi olduğunu ileri sürmektedir?

#9. İbn Sînâ Sâmânîler hanedanının başkenti olan …… şehrinde yetişmiştir. Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#10. İbn Sînâ’ya göre mahiyetin varlığı öncelemesi …… anlamda değil, …… plandadır. Yukarıdaki boşlukları doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#11. Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi ay-altı dünyanın değişim ve dönüşümünü ifade etmektedir?

#12. İbn Sînâ’nın sudur teorisinde ay-üstü âlemin sonunda yer alan ayrık aklın adı aşağıdakilerden hangisidir?

#13. İbn Sînâ sabit ve değişmez bir varlığa sahip olmaması sebebiyle …… yokluğun kaynağı olduğunu düşünmektedir. Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#14. Küllîleri idrak etmek aklî nefsin hangi yönünün bir özelliğidir?

#15. Tehâfütü’l-felâsife adlı eser kime aittir?

#16. İbn Sînâ’nın el-İşârât ve’t-tenbîhât’ına yazdığı şerhte filozofu ciddi bir şekilde eleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

#17. “Organlara sahip tabiî bir bedenin ilk yetkinliği” tarifi aşağıdakilerden hangisine aittir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ’nın kötülükle ilişkilendirdiği kavramlardan biri değildir?

#19. İbn Sînâ insan aklında önsel olarak şekillenen üç kavram olduğunu belirtmektedir: Mevcut, şey ve …… Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

#20. “Bir şeyin tür ve tabiatı için gerekli olan sabit yetkinliklerin yokluğu” İbn Sînâ’ya göre aşağıdakilerden hangisine dair bir açıklamadır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Türk İslam Felsefesi Tarihi 2 Vize Deneme-2

1. Aşağıdakilerden hangisi İbn Sînâ’nın kötülükle ilişkilendirdiği kavramlardan biri değildir?

A. Madde
B. Yokluk
C. İmkân
D. Kuvve
E. Varlık

Cevap : E. Varlık

2. “Bir şeyin tür ve tabiatı için gerekli olan sabit yetkinliklerin yokluğu” İbn Sînâ’ya göre aşağıdakilerden hangisine dair bir açıklamadır?

A. Bizatihi kötülük
B. Arazî kötülük
C. Mutlak kötülük
D. Arazî iyilik
E. Mutlak yokluk

Cevap : A. Bizatihi kötülük

3. İbn Sînâ açısından Özü İtibariyle Zorunlu Varlık dışındaki bütün varlıkların özü itibariyle mümkün oluşu, onlarda ne tür bir kötülüğün varlığını göstermektedir?

A. Ahlakî
B. Tabiî
C. Metafizik
D. Fiziksel
E. Mutlak

Cevap : C. Metafizik

4. Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi ay-altı dünyanın değişim ve dönüşümünü ifade etmektedir?

A. Gerçek ve hayal
B. Mutlak ve izafî
C. Zorunlu ve mümkün
D. Bilkuvve ve bilfiil
E. Kevn ve fesâd

Cevap : E. Kevn ve fesâd

5. İbn Sînâ sabit ve değişmez bir varlığa sahip olmaması sebebiyle …… yokluğun kaynağı olduğunu düşünmektedir.
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

A. Mekânın
B. Ay-üstü dünyanın
C. lemin
D. Maddenin
E. Zamanın

Cevap : D. Maddenin

6. “Organlara sahip tabiî bir bedenin ilk yetkinliği” tarifi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A. Bitkisel nefs
B. Aklî nefs
C. Hayvanî nefs
D. Kutsî nefs
E. İnsan ruhu

Cevap : B. Aklî nefs

7. İbn Sînâ aklî nefsin kaç işlevi olduğunu ileri sürmektedir?

A. 2
B. 4
C. 1
D. 5
E. 6

Cevap : A. 2

8. Küllîleri idrak etmek aklî nefsin hangi yönünün bir özelliğidir?

A. Epistemolojik
B. Pratik
C. Teorik
D. Noetik
E. Etik

Cevap : C. Teorik

9. Aklî nefs …… bir cevherdir.
Yukarıdaki boşluğu doğru bir şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

A. Tözsel
B. Mutlak
C. Ezelî
D. Ebedî
E. Arazî

Cevap : D. Ebedî

10. İbn Sînâ’nın sudur teorisinde ay-üstü âlemin sonunda yer alan ayrık aklın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kazanılmış akıl
B. Bilfiil akıl
C. Maddî akıl
D. İlk akıl
E. Faal akıl

Cevap : E. Faal akıl

11. Tehâfütü’l-felâsife adlı eser kime aittir?

A. Gazzâlî
B. İbn Rüşd
C. Sühreverdî
D. İbn Sînâ
E. Şehristânî

Cevap : A. Gazzâlî

12. Şehristânî’nin İsmailî/Eşʻarî bakış açısından yazdığı felsefe eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tehâfütü’l-felâsife
B. Tehâfütü’t-tehâfüt
C. Musâraʻatü’l-felâsife
D. Şerhu’l-İşârât
E. el-Muhâkemât

Cevap : C. Musâraʻatü’l-felâsife

13. İbn Sînâ’nın el-İşârât ve’t-tenbîhât’ına yazdığı şerhte filozofu ciddi bir şekilde eleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gazzâlî
B. Nasîruddîn et-Tûsî
C. Şehristânî
D. Fahreddin er-Râzî
E. İbn Teymiyye

Cevap : D. Fahreddin er-Râzî

14. Aşağıdakilerden hangisi, İbn Teymiyye’nin Hanbelî bakış açısından felsefeyi değerlendirdiği eseridir?

A. Musâraʻatü’l-felâsife
B. Şerhu’l-İşârât
C. el-Muhâkemât
D. Tehâfütü’l-felâsife
E. Der’u teâruzi’l-akl ve’n-nakl

Cevap : E. Der’u teâruzi’l-akl ve’n-nakl

15. Sühreverdî tarafından İbn Sînâ’nın felsefî sistemini Eflâtuncu bir gözle yeniden yorumlamayı amaçlayan felsefe ekolünün adı aşağıdakilerden hangisidir?

A. İşrâkîlik
B. Meşşâîlik
C. Dehrîlik
D. Tasavvuf
E. Revâkiyyûn

Cevap : İşrâkîlik

Türk İslam Felsefesi Tarihi 2 Vize Deneme-2

Felsefe Lisans
Telegram FELSEFE
%d blogcu bunu beğendi: