İnsan Hakları ve Demokratikleşme 2021 Final Soruları

İnsan Hakları ve Demokratikleşme 2021 Final Soruları

İnsan Hakları ve Demokratikleşme 2021 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi Avrupa birliğinin insan hakları ile ilgili çalışmalarından biridir?

Cevap : Temel haklar şartı

2- 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisi tarafından ilan edilmiştir?

Cevap : Birleşmiş Milletler

3- Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının temel niteliklerinden değildir?

Cevap : Yalnızca vatandaşlara tanınması

4- Çoğunluğun sahip olduğu hakların azınlıklarını da koruyacak şekilde sınırlandırıldığı demokrasi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Çoğulcu demokrasi

5- Aşağıdakilerden hangisi negatif haklardandır?

Cevap : Dernek kurma özgürlüğü

6- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yarı doğrudan demokrasi araçlarından referandumu en çok uygulayan ülkelerden biridir?

Cevap : İsviçre

7- Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak haklardan değildir?

Cevap : Sendika kurma hakkı

8- Din ve vicdan hürriyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Olağanüstü hal gibi durumlarda kişiler din inançlarını açıklamaya zorlanabilir.

9- Masumiyet Karinesi’ kavramını tanımlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.

10- Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliği ile ilgili doğru bir ifadedir?

Cevap : Kişi hakları arasında sayılmıştır.

11- Aşağıdakilerden hangisi yaşam hakkı ile ilgili doğru bir bilgidir?

Cevap : Sert çekirdekli haklardan kabul edilir.

12- Yaşam hakkının korunması için devletin etkin soruşturma yapma yükümlülüğü ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Soruşturma aşamasında mağdur beyanları dikkate alınmamalıdır.

13- Özel hayatın gizliliği hakkı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Bu hak kanunla ve kanunla belirtilen hallerde sınırlandırılabilir

14- Aşağıdakilerden hangisi kişi hürriyeti ve güvenliği için öngörülen ilkelerden değildir?

Cevap : Yakalanan veya tutuklanan kişi en geç kırk sekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok dört gün içinde hakim önüne çıkarılır.

15- 1982 Anayası’na göre basın özgürlüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Olağanüstü hallerde basın sansür edilemez.

16- ‘Hakim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez, aranamaz, eşyalarına el konulamaz.’ Bu cümlede sözü edilen hak aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Özel hayatın gizliliği

17- Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında dikkate alınacak ilkelerden değildir?

Cevap : Özerklik

18- Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyinin organlarından biridir?

Cevap : Bakanlar komitesi

19- Aşağıdakilerden hangisi toplantı özgürlüğünün istisnalarından değildir?

Cevap : Hükümet politikalarını eleştirmemesi

20- Ölüm cezası İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin hangi protokolüyle kesin olarak kaldırılmıştır?

Cevap : 6 Nolu protokol

21- Aşağıdakilerden hangisi ifade özgürlüğü ile ilgili İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihatlarında öngörülen ilkelerden değildir?

Cevap : Siyasetçileri eleştirmenin sınırı çok dar tutulmuştur.

22- Amerikalılar arası insan hakları sözleşmesi hangi örgütün hazırladığı bir sözleşmedir?

Cevap : Amerkan Devletleri Örgütü

23- Aşağıdakilerden hangisi Avrupa konseyinin insan hakları ile ilgili sözleşmelerinden biridir?

Cevap : Ulusal azınlıkların korunması için çerçeve sözleşme

24- Aşağıdakilerden hangisi kişi hürriyeti ve güvenliği için öngörülen ilkelerden değildir?

Cevap : İdare bazı hallerde, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayabilir.

25- Aşağıdakilerden hangisi sosyal haklardan biridir?

Cevap : Sendika

26- Aşağıdakilerden hangisi toplanma özgürlüğünün koşullarındandır?

Cevap : Silahsız ve saldırısız olması

27- Aşağıdakilerden hangisi anayasaya göre vatandaşlıkla ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : Vatandaşlıktan çıkma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır.

28- Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde ifade özgürlüğünün sınırlandırılabileceği nedenlerden biri değildir?

Cevap : Sağlıklı kentleşme

29- Masumiyet Karinesi’ kavramını tanımlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.

30- Aşağıdakilerden hangisi sosyal haklardan biri değildir?

Cevap : Sağlık hakkı

31- İfade özgürlüğünün sınırlandırılmasına ilişkin aşağıdaki gerekçelerden hangisi, insan hakları Avrupa sözleşmesinde yer aldığı halde ve 1982 anayasasında yer almamıştır?

Cevap : Başkalarının şöhret ve haklarının korunması

32- 1982 anayasası madde 19 da herkesin, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahip olduğu belirlenmiş ve istisnai durumlar ortaya konmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu istisnai durumlardan değildir?

Cevap : Müdürün disiplinsiz davranışları olan bir öğrenciye oda hapsi cezası vermesi

İnsan Hakları ve Demokratikleşme 2021 Final Soruları

siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: