Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım Ve Sağlığı-1 2021 Final

Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım Ve Sağlığı-1 2021 Final

Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım Ve Sağlığı-1 2021 Final

1- Aşağıdakilerden hangisi kovan tipinde ( kuluçkalık 31 cm, ballık 17 cm ) olup, kullanılan tahta 3-3,5 cm kalınlığındadir?

Cevap : Dadant

2- Koi herpesvirus infeksiyonu hangi balık türünde görülür?

Cevap : Sazan

3- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde su hayvanlarında görülen İhbar mecburi viral hastalıklardan biri değildir?

Cevap : İHNV

4- İlkbahar şerbetlemesinde kullanılcak olan şerbetteki su ve şeker oranı nedir?

Cevap : 1/1

5- Canlı bir balığın muayenesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi hakkında fikir sahibi olamayız?

Cevap : Hava keseleri

6- Ekzoftalmus nedir?

Cevap : Göz fırlaklığı

7- Aşağıdaki hastalıklardan hangisi balıklarda görülmez?

Cevap : Scraipe

8- Laboratuvara gönderilecek klinik örneklerin üzerindeki isimlendirme dışında laboratuvara gönderileek bilgi formuna aşağıdakilerden hangisi yazılmasına gerek yok?

Cevap : Balıkların maddi değeri

9- Bakterilerdne meydana gelen Avrupa yavru çürüklüğü ve Amerikan yavru çürüklüğü hastalıkları özellikle hangi viral enfeksiyonla birlikte görülür?

Cevap : Sacbrood virüs

10- Suların, özellikle de akarsuların… mikrobiyel ve kimyasal bulaşmasının önüne geçilmelidir?

Cevap : Parazitler

11- Solungaç lamellasına yerleşen parazitler balıklarda aşağıdakilerden hangi etkiye neden olur?

Cevap : Beslenmesini engeller

12- Ülkemizde sürdürülebilir yetiştiricilik açısından kitle halinde ölüm riskine karşı balıkçılıkta sağlık yöntemi

Cevap : İklim değişikliği

13- Bakteriyel inceleme için laboratuvara balık örneği gönderirken hangisi dikkat edilmesi gerekilen husus değildir?

Cevap : Sadece ölmüş balık örnek olarak tercih edilmeli

14- Balık, ölümden hemen sonra laboratuvar muayenesine alınmayacaksa …- …C arasında muhafaza edilmelidir?

Cevap : 0-2

15- Etkenler salgıladıkları enzimlerle, özellikle kütiküla da melanin depozitlerinin üretimini stimüle ederler. Merkezi sinir sistemine yerleşerek motor koordinasyonu bozarak ölüme neden olmaktadır.Karın bacak eklemleri ve gözlerde pamuksu odaklar meydana getirirler.
Yukarıda verilen bilgiler hangi patojen etkeni tarif etmektedir?

Cevap : Aphanomyces astaci

16- Kızıl hastalığında infeksiyon kaynağı ölü balıklar, ………… ve ……..lerdir.Bulaşma sindirim ve ……….. yoluyla olmaktadır.
Yukarıda cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Balık dışkıları / Kontamine yem / Deri

17- Virüs,bakteri,mantar veya parazit gibi patojenlerin neden olduğu hastalıklara ……, Fiziksel hasar , yetersiz besleme veya uygun olmayan su kalitesi gibi durumlardan kaynaklanan hastalıklara …… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : İnfeksiyöz- İnfeksiyöz olmayan

18- Gyrodactylus türleri öncelikle ………. , Dactylogyrus türleri ise ………… parazitlenirler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Deride-Solungaçlarda

19- Balıklarda parazitlere karşı yapılacak mücadalelerde kullanılan ilaçların …… ….. neden olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Çevre Kirlenmesine

20- Arılardaki aşağıdaki hangi klinik materyal laboratuvara viral tanı amacıyla gönderilmez?

Cevap : Ürögenital bölge svabı

21- Aşağıdakilerden hangisi Avrupa yavru çürüklüğü hastalığının hazırlayıcı faktörlerinden biri değildir?

Cevap : Düzenli beslenme

22- Hanta virüsünü idrar ve dışkıyla etrafa bulaştırıp arıcılar için tehlike oluşturan kovan zararlısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fareler

23- Aşağıdakilerden hangisi bal arılarının antenlerinin işlevlerinden biri değildir?

Cevap : Solunum

24- İnfeksiyöz Salmon anemisi hangi balıklarda görülür?

Cevap : Salmon

25- Aşağıdakilerden hangisi balıklarda aşılama yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : Konjuktival

26- Aşağıdakilerden hangisi kerevit vebası olarak hastalığına özgü bir davranıştır?

Cevap : Su yüzeyine çıkar.

27- Etkenler salgıladıkları enzimlerle, özellikle kütiküla da melanin depozitlerinin üretimini stimüle ederler.Merkezi sinir sistemine yerleşerek, motor koordinasyonu bozarak ölüme neden olmaktadır. Karın bacak eklemleri ve gözlerde pamuksu odaklar meydana getirirler.
Yukarıdaki verilen bilgiler hangi patojen etkeni tarif etmektedir?

Cevap : Aphanomyces astaci

28- Viral balık hastalıklarında aşağıdakilerden hangisi tanı amacıyla daha ön planda tercih edilir?

Cevap : Hasta ve/veya yeni ölmüş balık

29- Sprey yöntemiyle aşılama için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Aşılar yem içine katılarak günde iki kez verilmelidir.

30- Bu tür , dünyanın hemen her yerinde ıchthyophthiriasis veya beyaz benek hastalığına sebep olur.Kısaca “……” olarak adlandırılır.Havuzlarda ki balıklarda sıkça görülür.Bütün vucüt yüzeyi sillerle kaplıdır.Çapları 50u – 1mm arasındadır. Genç enfektif formlarına Tomit denir.
Yukarıdaki paragrafta boşbırakılan yere aşağıdakilerde hangisi getirilmelidir?

Cevap : Ich

31-I. Gaita
II. Açık Yaralar
III. Yumurtalar
IV. Solunum
Vibrioziste etken saçılması yukarıdaki yollardan hangileriyle olur?

Cevap : I – II

32- Aşağıdaki parazitlerden hangisi fener balıklarının merkezi sinir sisteminde parazitlenir ve üzüm salkımı benzeri, tümoral oluşumlar meydana getirir?

Cevap : Nosema lophii

33- Aşağıdakilerden hangisi bakteriyel inceleme amacıyla laboratuvara canlı balık gönderilmesi sırasında meydana gelen ölümlerin nedenlerinden biri değildir?

Cevap : Antibiyotik kullanmış hayvan gönderilmesi

34- Salmonidae ailesine ait türlerin merkezi sinir sistemini istila eder ve özellikle kıkırdak kısımları aşındırır.Meydana getirdiği hastalığa delibaş hastalığı veya dönme hastalığı (Whirling disease) denilen parazit hangisidir?

Cevap : Myxobolus cerebralis

35- Aşağıdakilerden hangisi Amerikan yavru çürüklüğü hastalığının yayılmasında rol oynayan faktörlerden biri değildir?

Cevap : Steril edilmiş temel petekler

36- Klinik olarak Avrupa ve Amerikan yavru çürüklüğüne benzer. Delinmiş petek gözlerinin görünüşü ve larva kalıntılarının……

Cevap : Para çürüklüğü

37- Varroa’nın erkek arılarda gözden kaçan ve suni tohumlamalarda oldukça başarısız sonuçlarının alınmasına neden olan yan etkisi aş. hangisidir?

Cevap : Semenin yumurtayı dölleme kabiliyeti azalır

38- Bal içinde zamanla hidrojen peroksit ürer. Bu, mikrop üremesini engeller. Bu özelliğinden dolayı bal, eskiden ……. kullanılırdı.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Mumyalamada

39- İlk arı fosilleri ……. Yıl öncesine ait olup Eocene’de rastalanmıştır ve dünyadaki ilk yazılı arıcılık kanunları …. Çivi yazılı tabletlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Milyon – boğazköydeki Hitit

40- Aşağıdaki hastalıklardan hangisi arıların bildirimi (ihbarı) mecbur bakteriyel hastalığıdır?

Cevap : Amerikan yavru çürüklüğü

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık

Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım Ve Sağlığı-1 2021 Final

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: