Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri Final Deneme-2

Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri Final Deneme-2

#1. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanmakta olan ihracat teşviklerinden birisi değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi ihracata yönelik devlet yardımlarından biridir?

#3. ………………eşyanın işleme, tamir veya yenilenmek amacıyla geçici olarak ihraç edilmesi, işlem görmüş olarak ithalat sırasında Gümrük vergisi ve KDV Muafiyetinden yararlanılmasını sağlayan belgedir. Yukarıdaki boşluğu uygun olarak tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Yatırım Teşvik Sisteminin destek unsurlarından değildir?

#5. İhracata yönelik devlet yardımları hangi bakanlık tarafından desteklenmektedir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi TURQUALITY® Destekleri kapsamında desteklenen faaliyetlerdendir?

#7. Hariçte İşleme İzin Belgeleri (HİİB) hangi bakanlık tarafından düzenlenir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi proje bazlı desteklerden değildir?

#9. Aşağıdaki teşvik destek unsurlarının hangisi teşvik sisteminin 4 uygulamasında da yer almaktadır?

#10. İlgili kapsamında düzenlenen, döviz kazandırma taahhüdü içeren projelerin gerçekleştirilmesi sırasında firmaların ihtiyaç duyacağı hammadde ve malzemenin istisnalardan yararlanarak ithal edilmesine olanak tanıyan belgedir. Yukarıdaki tanım aşağıdaki belgelerden hangisi için yapılmış olabilir?

#11. Aşağıdaki teşvik destek unsurlarının hangisi teşvik sisteminin 4 uygulamasında da yer almaktadır?

#12. Vergi resim harç istisnası belgesi başvurusu aşağıdaki bakanlıklardan hangisine yapılır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi devlet yardımlarının amaçlarındandır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi ihracatın teşvik edilmesi ile ilgili uygulamalar kapsamında belirtilen yasa ve yönetmeliklerden birisi değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi teşvik destek unsurlarındandır?

#16. Aşağıdakilerden hangisiYatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanabilen desteklerden birisi değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi yatırım teşviği sağlama nedenlerinden birisi değildir?

#18. Firmaların vergi resim harç istisnası belgesi almak için aşağıda belirtilen belgeleri Bakanlığa sunmaları gerekmez?

#19. Aşağıdakilerden hangisi ihracata yönelik devlet yardımlarından biri değildir?

#20. ……………….yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir. Yukarıdaki boşluğu uygun bir şekilde tamamlayacak seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri Final Deneme-2

1. Aşağıdakilerden hangisi ihracatın teşvik edilmesi ile ilgili uygulamalar kapsamında belirtilen yasa ve yönetmeliklerden birisi değildir?

A. Dâhilde İşleme Rejimi
B. İthalat Rejimi
C. Hariçte İşleme Rejimi
D. Vergi, Resim, Harç İstisnası Mevzuatı
E. Tüketiciyi Koruma Yasası

Cevap : E. Tüketiciyi Koruma Yasası

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanmakta olan ihracat teşviklerinden birisi değildir?

A. Devlet yardımları,
B. Dahilde ve hariçte işleme rejimleri,
C. Türk eximbank tarafından sağlanan krediler
D. Sigorta ve garanti programları,
E. Süresiz Kdv muhafiyeti

Cevap : E. Süresiz Kdv muhafiyeti

3. Vergi resim harç istisnası belgesi başvurusu aşağıdaki bakanlıklardan hangisine yapılır?

A. Hazine ve Maliye Bakanlığı
B. Ticaret Bakanlığı
C. Çalışma Bakanlığı
D. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
E. İçişleri Bakanlığı

Cevap : B. Ticaret Bakanlığı

4. İlgili kapsamında düzenlenen, döviz kazandırma taahhüdü içeren projelerin gerçekleştirilmesi sırasında firmaların ihtiyaç duyacağı hammadde ve malzemenin istisnalardan yararlanarak ithal edilmesine olanak tanıyan belgedir.
Yukarıdaki tanım aşağıdaki belgelerden hangisi için yapılmış olabilir?

A. Dâhilde İşleme İzin Belgesi
B. Hariçte İşleme İzin Belgesi
C. Yatırım Teşvik Belgesi
D. Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri
E. KDV İstisnası Belgesi

Cevap : A. Dâhilde İşleme İzin Belgesi

5. Firmaların vergi resim harç istisnası belgesi almak için aşağıda belirtilen belgeleri Bakanlığa sunmaları gerekmez?

A. Vergi Resim Harç İstisnası Proje Formu.
B. Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazısı fotokopileri ile ihracat taahhütleri kapatılmamış vergi resim harç istisnası belgeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyet tutarını gösteren liste
C. Faaliyet Raporu
D. İmza Sirküleri
E. Son yıla ait Bilanço ve Kar-Zarar cetveli (Vergi dairesince tasdikli)

Cevap : C. Faaliyet Raporu

6. ………………eşyanın işleme, tamir veya yenilenmek amacıyla geçici olarak ihraç edilmesi, işlem görmüş olarak ithalat sırasında Gümrük vergisi ve KDV Muafiyetinden yararlanılmasını sağlayan belgedir.
Yukarıdaki boşluğu uygun olarak tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dâhilde İşleme İzin Belgesi
B. Hariçte İşleme İzin Belgesi
C. Yatırım Teşvik Belgesi
D. Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri
E. KDV İstisnası Belgesi

Cevap : B. Hariçte İşleme İzin Belgesi

7. ……………….yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.
Yukarıdaki boşluğu uygun bir şekilde tamamlayacak seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A. Dâhilde İşleme İzin Belgesi
B. Hariçte İşleme İzin Belgesi
C. Yatırım Teşvik Belgesi
D. Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri
E. KDV İstisnası Belgesi

Cevap : C. Yatırım Teşvik Belgesi

8. Aşağıdakilerden hangisiYatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanabilen desteklerden birisi değildir?

A. KDV İstisnası
B. Gümrük Vergisi Muafiyeti
C. Vergi İndirimi
D. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
E. Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Cevap : E. Kurumlar Vergisi Muafiyeti

9. Aşağıdakilerden hangisi yatırım teşviği sağlama nedenlerinden birisi değildir?

A. Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi
B. Üretim ve istihdamın artırılması
C. Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve Ar-Ge içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi
D. Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması
E. Ülkeye olan direkt sermaye yatırımlarının artırılması

Cevap : E. Ülkeye olan direkt sermaye yatırımlarının artırılması

10. Hariçte İşleme İzin Belgeleri (HİİB) hangi bakanlık tarafından düzenlenir?

A. Hazine ve Maliye Bakanlığı
B. Ticaret Bakanlığı
C. Çalışma Bakanlığı
D. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
E. İçişleri Bakanlığı

Cevap : B. Ticaret Bakanlığı

11. Aşağıdakilerden hangisi devlet yardımlarının amaçlarındandır?

A. İhracatı arttırmak
B. Katma değerli ürünlü ihraç edebilmek
C. Dış ticaret dengesini sağlamak
D. Ekonomik avantaj elde etmek
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

12. Aşağıdakilerden hangisi ihracata yönelik devlet yardımlarından biridir?

A. Tasarım Desteği
B. Pazara Giriş Belgeleri Desteği
C. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
D. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları Desteği
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

13. Aşağıdakilerden hangisi ihracata yönelik devlet yardımlarından biri değildir?

A. Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi
B. Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
C. Lisanslı Depoculuk Desteği
D. Tasarım Desteği
E. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Cevap : C. Lisanslı Depoculuk Desteği

14. İhracata yönelik devlet yardımları hangi bakanlık tarafından desteklenmektedir?

A. Ticaret Bakanlığı
B. İçişleri Bakanlığı
C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
D. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
E. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Cevap : A.Ticaret Bakanlığı

15. Aşağıdakilerden hangisi TURQUALITY® Destekleri kapsamında desteklenen faaliyetlerdendir?

A. Patent
B. Tanıtım harcamaları
C. Marka tescil
D. Hepsi
E. Danışmanlık hizmetleri

Cevap : D. Hepsi

16. Aşağıdakilerden hangisi teşvik destek unsurlarındandır?

A. Sigorta primi işveren hissesi desteği
B. KDV istisnası
C. Yatırım yeri tahsisi
D. Faiz veya kâr payı desteği
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

17. Aşağıdakilerden hangisi Yatırım Teşvik Sisteminin destek unsurlarından değildir?

A. KDV iadesi
B. Vergi indirimi
C. Gümrük vergisi muafiyeti
D. Nitelikli personel desteği
E. Sigorta primi desteği

Cevap : D. Nitelikli personel desteği

18. Aşağıdaki teşvik destek unsurlarının hangisi teşvik sisteminin 4 uygulamasında da yer almaktadır?

A. Gümrük vergisi muafiyeti
B. Sigorta primi işveren hissesi desteği
C. Vergi indirimi
D. Yatırım yeri tahsisi
E. KDV iadesi

Cevap : A. Gümrük vergisi muafiyeti

19. Aşağıdakilerden hangisi proje bazlı desteklerden değildir?

A. Nitelikli personel desteği
B. Sermaye katkısı
C. Kamu alım garantisi
D. Enerji desteği
E. Sigorta primi (işçi) desteği

Cevap : E. Sigorta primi (işçi) desteği

20. Aşağıdaki teşvik destek unsurlarının hangisi teşvik sisteminin 4 uygulamasında da yer almaktadır?

A. KDV istisnası
B. Sigorta primi işveren hissesi desteği
C. Vergi indirimi
D. Yatırım yeri tahsisi
E. KDV iadesi

Cevap : A. KDV istisnası

Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri Final Deneme-2

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram
%d blogcu bunu beğendi: