Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi 2022 Vize Soruları

Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi 2022 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi pekiştireç ve pekiştireçlerin özellikleri arasında yer almaz?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Davranışçı Yaklaşıma göre öğrenme tanımları arasında yer almaz?

#3. .......... milletlere ve toplumlara göre değişen, kimi toplumlarda normal ve güzel sayılırken kimilerinde anormal ve çirkin sayılabilirler. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi ahlaki bilincin oluşmasında cezanın rolüyle ilgili değildir?

#5. .......... iyiyi kötüden ayırt edebilme, kişinin kendi davranışlarını değerlendirme, konuyla ilgili yargılarda bulunma kabiliyetidir. İlahi bir ses olarak da isimlendirilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi işlevleri açısından değerleri ifade etmez?

#7. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Kohlberg 'in ahlak gelişimi teorisinin özellikleri arasında yer almaz?

#8. Ahlakın esasını gaye/amaç olarak açıklayan ahlak ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Kohlberg'e göre gelenek öncesi evrenin genel özelliklerine uygun değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi dengeli ve ölçülü bir vicdanın oluşumunu olumsuz yönde etkiler?

#11. Ögrenme-davranış ilişkisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#12. I. 11-20 yaşları arasını içine alır. II. İlk evresi kişilerarası uyum olarak adlandırılır. III. İkinci evresi kanun ve sosyal düzen olarak adlandırılır. IV. Uzlaşım sonrası seviye olarak da isimlendirilen bu düzeyde gençler, kanunların kullanımını ve bireysel hakları eleştirel olarak inceler. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Kohlberg'in ahlak gelişim teorisinin geleneksel düzeyi ile ilgili değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Maria Montessori'nin çocukların eğitimi ile ilgili görüşlerinden biri değildir?

#14. Etik kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi pekiştirme ve pekiştireçler hakkında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

#16. .......... 2-6 yaş dönemi çocuklar için mutlaka oyun ve jimnastik ihtiyaçlarının karşılanması, gerektiğini söyler. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#17. Çocuklarda güven duygusu .........evresinde gelişmeye başlar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi "neden ahlak ve değerler eğitimi" sorusuna cevap teşkil etmez?

#19. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi Ahlak-Etik-Vicdan ilişkisini ifade etmez?

#20. .............. ahlak ve dini değerleri ifade etmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi 2022 Vize Soruları 

1- Aşağıdakilerden hangisi pekiştireç ve pekiştireçlerin özellikleri arasında yer almaz?

A) Davranış değiştirmede esas olan, olumlu pekiştirmedir.
B) Pekiştires, davranışı izleyen ve davranışlarin kalıcı olmasını artıran uyarıcı ve araçlardır.
C) Herhangi bir pekiştireç her ögrenci veya herkes için her durum ve koşul altında aynı görevi görmeyebilir.
D) Cezalar da olumlu pekiştireçler gibi istenilen davranışların ögretilmesinde etkilidir.
E) Pekiştireçler yoluyla öğrencilerin iradeli davranışlarının artırılması, kararlı bir şekilde sürdürülmesi sağlanabilir.

Cevap : D) Cezalar da olumlu pekiştireçler gibi istenilen davranışların ögretilmesinde etkilidir.

2- Aşağıdakilerden hangisi pekiştirme ve pekiştireçler hakkında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A) Öğrenci veya kişiler hangi davranıştan sonra pekiştireç aldıklarını fark etmelidir.
B) Pekiştireçlerin ne olacağı kadar ne zaman verileceği de önemlidir.
C) Mümkün oldugunca olumlu pekiştireç kullanılmalidir.
D) Olumlu ve olumsuz pekiştireçler dengeli biçimde kullanılmalıdır.
E) Pekiştireç mutlaka dogru davranışi takip etmeli, uygun yer ve zamanda verilmelidir.

Cevap : D) Olumlu ve olumsuz pekiştireçler dengeli biçimde kullanılmalıdır.

3- Aşağıdakilerden hangisi işlevleri açısından değerleri ifade etmez?

A) Degerler oto kontrol ve sosyokontrol görevi üstlenir ve toplumdaki Ideal olanı işaret ederler
B) Dekerler birey ve toplumun yaşam Gaye ve amaçlarına esas olan inanç yargi veya hedeflerdir
C) Değerlerin temeli yazılı metinlere dayandığından uymamak suç teşkil eder
D) Degerler tutum ve davranışlar açısından bireysel ve sosyal kültürel olmak üzere iki yönlüdür
E) bireysel degerler kişilik kazandırma sosyalleştirme ve bireyin tercihlerini etiketleme gibi alanlarda ona rehberlik eder.

Cevap : C) Değerlerin temeli yazılı metinlere dayandığından uymamak suç teşkil eder

4- Aşağıdaki açıklamalardan hangisi Ahlak-Etik-Vicdan ilişkisini ifade etmez?

A) Gerçeğin bilgisi, faydalı ilim ve doğru temellere ve aşkın değerlere dayanan her çeşit davranıştır
B) Vicdan, insani dogru ve yanlışlar hususunda yönlendiren bir iç güçtür
C) insanlar, davranışları ve bu davranışların yapilis sebeplerini, doğruluk ve yanlışlık nedenlerini anlam isterler. Bu durum ahlak ve etik ilişkisinin temelini oluşturur.
D) Ahlak sistemi, bir değerler sistemi ve bir nevi toplumsal bir sözleşmedir.
E) Etik ahlaki degerleri felsefi açıdan ele alır inceler ve temellendirir.

Cevap : A) Gerçeğin bilgisi, faydalı ilim ve doğru temellere ve aşkın değerlere dayanan her çeşit davranıştır

5- Aşağıdakilerden hangisi Kohlberg’e göre gelenek öncesi evrenin genel özelliklerine uygun değildir?

A) Her şeyin adil bir karşılığı vardır.
B) itaat ve ceza eğilimi baskındır.
C) Kişilerarası uyum ağırlıktadır (Geleneksel Dönem evresi)
D) Benden bize doğru bir geçiş başlar
E) Ahlaki kararlar, bireyi ilgilendiren anlık sonuçlar (ödüller ve cezalar) temelinde alınır.(itaat ve ceza konusunun içinde geçiyor)

Cevap : C) Kişilerarası uyum ağırlıktadır (Geleneksel Dönem evresi)

6- I. 11-20 yaşları arasını içine alır.
II. İlk evresi kişilerarası uyum olarak adlandırılır.
III. İkinci evresi kanun ve sosyal düzen olarak adlandırılır.
IV. Uzlaşım sonrası seviye olarak da isimlendirilen bu düzeyde gençler, kanunların kullanımını ve bireysel hakları
eleştirel olarak inceler.
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Kohlberg’in ahlak gelişim teorisinin geleneksel düzeyi ile ilgili değildir?

A) II, IV
B) Yalnız IV
C) I, II
D) III, IV
E) I, II, III

Cevap : B) Yalnız IV

7- Aşağıdakilerden hangisi Maria Montessori’nin çocukların eğitimi ile ilgili görüşlerinden biri değildir?

A) Yaradılıştan getirdiği doğal kanun ve kabiliyetleri keşfedilmeli
B) Eğitim çocuğun fıtratına/yaratılış özelliklerine uygun olmalı
C) Çocuğa sevgi gösterilmeli
D) Çocuğa hürmetle davranmalı
E) Baskı ve otorite uygulanmalı

Cevap : E) Baskı ve otorite uygulanmalı

8- Aşağıdakilerden hangisi ahlaki bilincin oluşmasında cezanın rolüyle ilgili değildir?

A) Herkesin vicdanı aynı kuvvette degildir.
B) Çocuk herhangi bir yanlış yaptığında bu durumun hoş karşılanmadığı ceza yoluyla kendilerine bildirilmelidir.
C) Vicdanın teşekkül etmesinde iyi hareketlerin ödüllendirilmesi olumsuz etki yapar
D) En etkili ceza çocukları sevgi, ilgi ve sevdikleri şeylerden mahrum bırakmaktır.
E) Vicdanlardaki gevşeklik veya sertlik kuvvet farkliliğı, çocukluk çağında alınan eğitim ve yaşanan tecrübelerle ilgilidir.

Cevap : C) Vicdanın teşekkül etmesinde iyi hareketlerin ödüllendirilmesi olumsuz etki yapar

9- Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Kohlberg ‘in ahlak gelişimi teorisinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Ahlak eğitiminde de belli değerleri öğretmek yerine, ahlaki yargi gelişimini teşvik edilmelidir.
B) Gelişim evreleri/dönemleri ahlak öncesi dönem, dışa bağlı dönem ve özerk dönem olmak üzere üç evreye ayrılır.
C) insanlar ahlaki gelişimle ilgili her aşamada üç düzeyin olduğu altı yargı aşaması geçirmektedirler.
D) Araştırmaları çocuklara ahlaki ikilemleri içeren konular üzerinden nasıl etkilendiklerini ve hangi tepkileri verdiklerini sorular sorarak bulmaya çalışmıştır
E) Ahlaki gelişim başkalarının telkiniyle değil çocukların bizzat kendilerinin bilişsel gelişimine göre ilerleyen akıl yürütme süreçleri sonucunda gerçekleşir.

Cevap : B) Gelişim evreleri/dönemleri ahlak öncesi dönem, dışa bağlı dönem ve özerk dönem olmak üzere üç evreye ayrılır.

10- Etik kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Etik, iyi, güzel ve faydalı olanın genel bilgisidir.
B) Etik, kaynakları itibarıyla ahlak ile aynı özellikleri taşımaktadır.
C) Etik, ahlakbilim veya töre bilim olarak da isimlendirilir.
D) Etik, ahlak felsefesi ilgili bir alan olup ahlaki olanın esasını ve temellerini araştır.
E) Etik, fazilet ve hikmet yerine de kullanılmaktadır.

Cevap : E) Etik, fazilet ve hikmet yerine de kullanılmaktadır.

11- ………. milletlere ve toplumlara göre değişen, kimi toplumlarda normal ve güzel sayılırken kimilerinde anormal ve çirkin sayılabilirler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Adetler
B) Ahlak
C) Kişilik
D) Karakter
E) Vicdan

Cevap : A) Adetler

12- ………. 2-6 yaş dönemi çocuklar için mutlaka oyun ve jimnastik ihtiyaçlarının karşılanması, gerektiğini söyler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ibn-i Haldun
B) ibn-i Sina
C) Şai
D) Gazzali
E) ibn Cemaa

Cevap : B) ibn-i Sina

13- ………. iyiyi kötüden ayırt edebilme, kişinin kendi davranışlarını değerlendirme, konuyla ilgili yargılarda bulunma kabiliyetidir. İlahi bir ses olarak da isimlendirilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Vicdan
B) Ahlaki kurallar
C) Ahlak
D) Ahlaki ilkeler
E) inanç

Cevap : A) Vicdan

14- Aşağıdakilerden hangisi “neden ahlak ve değerler eğitimi” sorusuna cevap teşkil etmez?

A) Toplumlarda ahlak ve değerlere karşı duyarsızlık giderek artmaktadır.
B) TÜİK in yaptığı araştırmalar Türkiye’de ahlak temelli birçok suçun işlendiğini ortaya koymaktadır.
C) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler relah düzeyini artirmiş olmakla birlikte insanlar daha yalnız ve daha bencildir.
D) Bütün dünyada ahlak ve değerlerle ilgili yozlaşmalardan kaynaklanan şikayetler artarak devam etmektedir
E) Okullarda ahlak ve değerler eğitimi verilse bile insanlar suç işlemeye devam ederler.

Cevap : E) Okullarda ahlak ve değerler eğitimi verilse bile insanlar suç işlemeye devam ederler.

15- Aşağıdakilerden hangisi dengeli ve ölçülü bir vicdanın oluşumunu olumsuz yönde etkiler?

A) Tabiatına ve gelişim düzeyine uygun demokratik bir aile ve sosyal ortam
B) İyi-kötü, doğru-yanlış, ceza ödül; nihayet sevgi ve şefkatin ölçülü bir şekilde yaşandığı ortam
C) Gevşeklikten, ilgisizlikten ve katı tutumdan uzak, esnek ve şefkat dolu bir aile ortamı
D) Hayat ve ahlak anlayışının akla göre değ, basit bir koşullanma yoluyla kabul ettirilmeye çalışıldığı aile ortamı
E) Çocuklardan yanlışlarının öcünün alınmadığı, aksine onlara yardımcı olunan ve yol gösterilen bir ortam

Cevap : D) Hayat ve ahlak anlayışının akla göre değ, basit bir koşullanma yoluyla kabul ettirilmeye çalışıldığı aile ortamı

16- Ögrenme-davranış ilişkisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her çeşit refleksif/içgüdüsel hareketler birer öğrenme ve davranış değişikliğidir.
B) Davranış, organizmanın küçük-büyük, iç ve dış, bilinçli bilinçsiz, her türlü etkiye verdiği tepkilerdir
C) Öğrenmede ezber olabileceği gibi seziş ve kavrayış da gelişebilir.
D) Öğrenme bir çeşit problem çözme süreci ve çevreye uyum biçimidir.
E) Ögrenme en basit anlamıyla davranış değişikliğidir.

Cevap : A) Her çeşit refleksif/içgüdüsel hareketler birer öğrenme ve davranış değişikliğidir.

17- Ahlakın esasını gaye/amaç olarak açıklayan ahlak ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A) His ve duygulara dayalı ahlak
B) Vazife ahlaki
C) Tekâmülcü ahlak
D) Menfaat ahlaki
E) Haz ahlaki (hedonizm)

Cevap : C) Tekâmülcü ahlak

18- Çocuklarda güven duygusu ………evresinde gelişmeye başlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) lkinci çocukluk
B) Bebeklik
C) ilk çocukluk
D) Son çocukluk
E) Ergenlik

Cevap : B) Bebeklik

19- Aşağıdakilerden hangisi Davranışçı Yaklaşıma göre öğrenme tanımları arasında yer almaz?

A) Belirli nedenler, aynı koşullarda (nedensellik/ determinizm) aynı sonuçları doğurur.
B) Öğrenme, uyaran ve tepki (U-T) arasındaki ilişkidir.
C) Öğrenme, zihni zorlayan etkinlik ve faaliyetlerle artar, tehditlerle engellenir.
D) Öğrenme bir problem çözme faaliyetidir.
E) Ögrenilenlerin kalıcılığının sağlanmasında ve becerilerin kazanılmasında tekrar önemlidir.

Cevap : C) Öğrenme, zihni zorlayan etkinlik ve faaliyetlerle artar, tehditlerle engellenir.

20- ………….. ahlak ve dini değerleri ifade etmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Amaç değerler
B) Aşkın değerler
C) Araç değerler
D) Normatif değerler
E) içkin değerler

Cevap : B) Aşkın değerler

Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi 2022 Vize Soruları

LOLONOLO.COM

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min
telegram çocuk gelişimi

Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi 2022 Vize Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: