Dış Ticarete Giriş 2021 Vize Soruları

Dış Ticarete Giriş 2021 Vize Soruları

Dış Ticarete Giriş 2021 Vize Soruları

1- İlk dış ticaret teorisi kim tarafından ortaya çıkmıştır?

A) Jean Baptiste Say
B) Robert Lucas
C) David Ricardo
D) John Maynard Keynes
E) Adam Smith

Cevap : E) Adam Smith

2- Firmanın içinden değil de firmanın dışından kaynaklanan üretim maliyetlerinin düşmesine neden olan etmenlere verilen isim nedir?

A) Dışsal Ekonomiler
B) Örnek Ekonomiler
C) Çevresel Ekonomiler
D) Ölçek Ekonomiler
E) Merkez Ekonomiler

Cevap : A) Dışsal Ekonomiler

3- Aşağıdakilerden hangisi bir sermaye değildir?

A) Cihaz
B) Araç
C) Gereç
D) Makine
E) Eğitim

Cevap : E) Eğitim

4- Ülkelerin üretim faktörleri seviyelerinde yaşanan artışlar hangi sonucu vermez?

A) Ülkelerin üretimi artar.
B) Ülkelerin girdi oranları değişmeyebilir.
C) Ülkelerin üretimi azalır.
D) Ülkelerin üretim seviyeleri değişir.
E) Ülkeler daha üst üretim olanakları eğrisine kayar.

Cevap : C) Ülkelerin üretimi azalır.

5- Bir ülkenin yurt dışı ile olan ticaretine uyguladığı vergiye ne ad verilir?

A) Stopaj
B) Tarife
C) Kurumlar vergisi
D) Katma değer vergisi
E) Gelir vergisi

Cevap : B) Tarife

6- Sermayenin kazancına ne ad verilir?

A) Telif
B) Kira
C) Kar
D) Ücret
E) Rant

Cevap : C) Kar

7- A ülkesinin Sermaye/Emek oranının B ülkesinin Sermaye/Emek oranına göre yüksek çıkması aşağıdakilerden hangisinin doğru olmasını sağlar?

A) A ülkesi görece sermaye fakir bir ülkedir.
B) A ülkesi görece emek yoğun bir ülkedir.
C) A ülkesi görece sermaye yoğun bir ülkedir.
D) B ülkesi görece emek fakir bir ülkedir.
E) B ülkesi görece sermaye yoğun bir ülkedir.

Cevap : C) A ülkesi görece sermaye yoğun bir ülkedir.

8- Aşağıdakilerden hangisi Faktör Donatım Teorisi açısından yanlıştır?

A) Ölçeğe artan getiri şartı geçerlidir.
B) Ürünlerin üretim süreçleri tüm ülkelerde aynıdır.
C) Ürünler her ülkede aynı girdiler ile üretilmektedir.
D) Ürünlerin üretim teknolojileri tüm ülkelerde aynıdır.
E) Ürünler her ülkede aynı girdi miktarları ile üretilmektedir.

Cevap : A) Ölçeğe artan getiri şartı geçerlidir.

9- Ülkelerin teklif eğrilerinin zaman içinde değişime uğraması sonucu aşağıdakilerden hangisi değişmez?

A) Ülkelerin dış ticaret açıkları
B) Ülkelerin ithal etmek istedikleri mal için ithalat fiyatı
C) Ülkelerin ihraç etmek istedikleri mal için ihracat fiyatı
D) Ülkelerin ithal etmek istedikleri ürün miktarı
E) Ülkelerin ihraç etmek istedikleri ürün miktarı

Cevap : A) Ülkelerin dış ticaret açıkları

10- Malların mallar cinsinden değerine ne ad verilir?

A) Maliyet fiyatı
B) Dünya fiyatı
C) Etiket fiyatı
D) Nispi fiyat
E) Nominal fiyat

Cevap : D) Nispi fiyat

11- Çevre Standartları ile ilgili hangisini söyleyemeyiz?

A) Yüksek çevre standartlarına sahip ülkeler dış ticaret avantajlarına sahiptirler.
B) Çevre kirliliğine önem vermeyen ülkelerde üretim maliyeti düşüktür.
C) Çevre standartları düşük ülkeler dış ticarette haksız rekabete sahiptirler.
D) Günümüzde çevre kirliliğine karşı duyarlılık bulunmamaktadır.
E) Her ülkenin çevre standartları farklıdır.

Cevap : A) Yüksek çevre standartlarına sahip ülkeler dış ticaret avantajlarına sahiptirler.

12- Toplumların tercihlerinin değişmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?

A) Dış ticaret hacimleri değişir.
B) Ödemeler dengesi sabit kalır.
C) Teklif eğrileri değişir.
D) Dış ticaret hadleri değişir.
E) Tüketim kalıpları değişir.

Cevap : B) Ödemeler dengesi sabit kalır.

13- İthal edilen malın ithalat bedeli üzerinden hesaplanan vergisine ne isim verilir?

A) İthalat fonu
B) Piyasa değer vergisi
C) Spesifik vergi
D) Miktar vergisi
E) Ad-volerem vergi

Cevap : E) Ad-volerem vergi

14- Girdilerin artış oranı ile çıktının artış oranının aynı olduğu üretim teknolojisine ne ad verilir?

A) Ölçeğe artan getiri
B) Ölçeğe azalarak artan getiri
C) Ölçeğe azalan getiri
D) Ölçeğe artarak artan getiri
E) Ölçeğe sabit getiri

Cevap : E) Ölçeğe sabit getiri

15- Stolper-Samuelson Modeli için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelir dağılımı ile ilgilenir.
B) Faiz oranları ile ilgilenir.
C) Sermayenin kirası ile ilgilenir.
D) Üretim faktörleri ile ilgilenir.
E) Emeğin ücreti ile ilgilenir.

Cevap : B) Faiz oranları ile ilgilenir.

16- Aşağıdakilerden hangisi Merkantalizmin özelliklerinden biridir?

A) Yurt dışına sermaye akışını arttırmak
B) Dış ticaret açığı vermek
C) Yurt dışı yatırımları arttırmak
D) Dış ticaret dengesi vermek
E) Dış ticaret fazlası vermek

Cevap : E) Dış ticaret fazlası vermek

17- Vernon ürün dalgası modeli kaç kısımdan oluşmaktadır?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 3
E) 2

Cevap : B) 5

18- Mukayeseli üstünlükler teorisine göre ülkeler arasındaki ticaret hangi kritere göre yapılır?

A) Reel fiyatlar
B) Farklılaştırılmış fiyatlar
C) Görece fiyatlar
D) Ortalama fiyatlar
E) Nominal fiyatlar

Cevap : C) Görece fiyatlar

19- Emeğin kazancına ne ad verilir?

A) Faiz
B) Kira
C) Kar
D) Rant
E) Ücret

Cevap : E) Ücret

20- Aşağıdakilerden hangisi kısmi denge analiziyle ilgili olarak yanlıştır?

A) Teklif eğrilerinin kesiştiği yerde denge oluşur.
B) Talep fazlası doğar.
C) Arz fazlası doğar.
D) Arz eğrilerinden faydalanılır.
E) Talep eğrilerinden faydalanılır.

Cevap : A) Teklif eğrilerinin kesiştiği yerde denge oluşur.

21- Mukayeseli üstünlükler teorisi hangi üretim maliyeti ile açıklanmaktadır?

A) Teknolojinin maliyeti
B) Enerjinin maliyeti
C) Sermayenin maliyeti
D) Ulaştırmanın maliyeti
E) Emeğin maliyeti

Cevap : E) Emeğin maliyeti

22- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ülkeler görece zengin oldukları üretim faktörlerine dönük üretim yaparlar.
B) Üretimde kullanılan girdilere üretim faktörleri denir.
C) Üretim faktörleri tüm ülkeler arasında eşit dağıtılmıştır.
D) Bazı ülkeler bazı üretim faktörlerine görece daha fazla sahiptirler.
E) Ülkeler görece zengin oldukları üretim faktörleri daha verimli üretim yaparlar.

Cevap : C) Üretim faktörleri tüm ülkeler arasında eşit dağıtılmıştır.

23- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kısmi analizde ünitelerin arz ve talep eğrilerinden faydalanılır.
B) Kısmi denge analizinde iki mal açısından inceleme yapılır.
C) Genel denge analizinde teklif eğrilerinden faydalanılır.
D) Genel denge analizinde iki mal açısından inceleme yapılır.
E) Genel denge analizinde ticaret haddi belirlenir.

Cevap : B) Kısmi denge analizinde iki mal açısından inceleme yapılır.

24- Dış ticarette bir ülkenin yurt dışından ithal etmeye razı olduğu herhangi bir malın çeşitli miktarlarına karşılık yurt dışına ihraç etmeye razı olduğu diğer bir malın miktarlarını gösteren eğriye ne ad verilir?

A) Talep eğrisi
B) Teklif eğrisi
C) Kontrat eğrisi
D) Ticaret eğrisi
E) Arz eğrisi

Cevap : B) Teklif eğrisi

25- Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bir ordu kurma yanlısıdır?

A) Fizyokratlar
B) Keynesyenler
C) Liberaller
D) Klasikler
E) Merkantalistler

Cevap : E) Merkantalistler

26- Aşağıdakilerden hangisi mutlak üstünlük teorisinin dayandığı temel noktadır?

A) Ülkelerin mutlak verim farklılıkları
B) Ülkelerin yetişmiş emek farklılıklar
C) Ülkelerin ileri teknoloji farklılıkları
D) Ülkelerin üstün ulaştırma farklılıkları
E) Ülkelerin silahlı güç farklılıkları

Cevap : A) Ülkelerin mutlak verim farklılıkları

27- Bir ülkenin teklif eğrisinin dışarı doğru kayması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) İhracat miktarları değişir
B) Dış ticaret hattı değişir
C) Dış ticarette daralma yaşanır
D) Dış ticarette gelişme yaşanır
E) İthalat miktarları değişir

Cevap : C) Dış ticarette daralma yaşanır

28- Ad-Valorem vergi hangi bedel üzerinden hesaplanır?

A) C.F.R.
B) C.I.F
C) F.C.A.
D) F.O.B.
E) F.A.S.

Cevap : B) C.I.F

29- Aşağıdakilerden hangisi Hecksher-Ohlin teorisinin gerçekliğini engellemez?

A) Dış ticarete konu malların ülkeler arasında serbestçe dolaşımı
B) Çevrenin kirlenmesini önleyici yasalar
C) Dış ticarette nakliye masrafları
D) Ülkeler arasında üretim faktörlerinin serbest dolaşımı
E) Dış ticareti engelleyici düzenlemeler

Cevap : A) Dış ticarete konu malların ülkeler arasında serbestçe dolaşımı

30- Aşağıdakilerden hangisi denge büyümeyi açıklar?

A) Emek ve sermayede yaşanan ortak artış oranı kadar üretimde yaşanan yansız artış
B) Sermaye sabit iken emekte yaşanan artış
C) Emek sabit iken sermayede yaşanan artış
D) Sermayenin emekten daha fazla artması
E) Emeğin sermayeden daha fazla artması

Cevap : A) Emek ve sermayede yaşanan ortak artış oranı kadar üretimde yaşanan yansız artış

31- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir mal konusunda uzman üretici o malı uzman olmayanlara göre daha ucuza üretir
B) Günümüzde dış ticarette bulunan ülkeler ürünlerini farklılaştırmaya çalışırlar
C) Ürünlerin farklılaştırılması tekelci gücün artmasına neden olur
D) Uzmanlaşma ölçeğe getiri şartını iyileştirir
E) Uzmanlaşma beraberinde birim başına ürün maliyetlerinde artış getirir

Cevap : E) Uzmanlaşma beraberinde birim başına ürün maliyetlerinde artış getirir

32- Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret tarifesinin mikro ekonomik etkilerinden değildir?

A) Tüketim etkisi
B) Üretim etkisi
C) Ölmüşüm etkisi
D) Piyasa etkisi
E) Gelir etkisi

Cevap : D) Piyasa etkisi

33- Aşağıdakilerden hangisi Hecksher-Ohlin teorisi açısından yanlıştır?

A) Hecksher-Ohlin teorisi iki üretim faktörü ile üretim yapıldığını varsaymaktadır
B) Hecksher-Ohlin teorisi tam rekabet şartlarının geçerli olduğunu varsaymaktadır.
C) Hecksher-Ohlin teorisi aksak verimlilik şartlarına göre dış ticaretin geliştiğini varsaymaktadır
D) Hecksher-Ohlin teorisi üretimin ölçeğe sabit getiri şartı altında yapıldığını varsaymaktadır
E) Hecksher-Ohlin teorisi tüm ülkelerde aynı teknoloji ile üretim yapıldığını varsaymaktadır

Cevap : C) Hecksher-Ohlin teorisi aksak verimlilik şartlarına göre dış ticaretin geliştiğini varsaymaktadır

34- Ürünün cinsine ve ürünün ölçülmesinde kullanılan birime göre hesaplanan ithalat verigisine ne denir?

A) Spesifik vergi
B) Net aktif vergisi
C) Kıymet vergisi
D) Değer vergisi
E) Ad valorem vergisi

Cevap : A) Spesifik vergi

35- Ülkelerin ellerindeki girdiler ile yapabilecekleri maksimum üretimlerin geometrik yerini gösteren eğriye ne isim verilir?

A) Azalan verimler eğrisi
B) Kayıtsızlık eğrisi
C) Üretim imkanları eğrisi
D) Farksızlık eğrisi
E) Bütçe eğrisi

Cevap : C) Üretim imkanları eğrisi

36- Sermaye açısından görece zengin ülkeler hangisini üretir?

Cevap : Sermaye yoğun mallar

37- Sabit fırsat maliyeti yapısına sahip üretim olanakları eğrisinin geometrik şekli hangisidir?

Cevap : Doğrusal

38- Artan fırsat maliyeti yapısına sahip üretim imkanı eğrisinin şekli hangisidir?

Cevap : Orjine iç bükey

39- Aşağıdaki teorilerden angisi Adam Smith’e aittir?

Cevap : Mutlak üstünlükler teorisi

40- Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette aksak rekabetin doğmasına neden olmamaktadır?

Cevap : Ürünlerin farklılaştırılması

41- Bir üretim sürecinde girdilerle çıktılar arasındaki ilişkiyi gösteren nedensellik yapısına ne isim verilir?

Cevap : Üretim fonksiyonu

42- Adam smith’in dış ticaret teorisinden önce dünyada geçerli dış ticaret politikasına ne ad verilmekteydi?

Cevap : Merkantilizm

43- Aşağıdakilerden hangisi ithal edilen ürünün ithalat bedeli üzerinden hesaplanmaktadır?

Cevap : Ad volerem vergisi

44- Üreticilerin tüketicileri karşısında tekel güçlerini arttırmak için piyasadan farklı ürün üretme yoluna gitmelerine ne isim verilir?

Cevap : Ürün farklılaştırma

45- Üretim olanakları eğrisi bir anda kaç ürün için olası üretim miktarları göstermektedir?

Cevap : 5

Dış Ticarete Giriş 2021 Vize Soruları

LOLONOLO.COM

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram

Dış Ticarete Giriş 2021 Vize Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: