HUK208U Ticaret Hukuku Final Deneme Sınavı 6

HUK208U Ticaret Hukuku Final Deneme Sınavı 6

#1. Aşağıdakilerden hangisi TTK hükümleri uyarınca tutulması zorunlu defterlerden biri değildir?

#2. Anonim ortaklıklarda olağan genel kurul toplantısı hangi süre içinde yapılmalıdır?

#3. Anonim ortaklığın, sürenin dolması veya genel kurul kararı ile sona erdiği hâllerde, malvarlığının dağıtımına başlanmamış olmak kaydı ile genel kurulun sermayenin en az yüzde altmışının olumlu oyu ile ortaklığın devamına karar vermesine ne ad verilir?

#4. Kıymetli evrakla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi ticari temsilcinin yetkisi kapsamı dışında kalır?

#6. Pazarlamacıya ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi genel kurulun görev ve yetkilerinden değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi TTK bakımından ticari defter tutma yükümüne tabi değildir?

#9. Aşağıdaki hallerden hangisi gerçekleştiğinde ticaret unvanının değişmesi zorunludur?

#10. Çözümü bir mahkeme kararına bağlı olan veya kesin biçimde tescilinde tereddüte düşülen hususlarda sicil müdürü, ilgilinin talebi üzerine hangi kararı verir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi bononun zorunlu şekil şartlarından değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet davalarında davacı sıfatına sahip değildir?

#13. Aşağıdaki hallerden hangisi tescil edilmiş ticaret unvanının ticari dürüstlüğe aykırı şekilde kullanılması halinde, hak sahibinin sahip olduğu hukuki imkanlar arasında yer almamaktadır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi bir haksız rekabet hali oluşturmaz?

#15. Aşağıdakilerden hangisi acentenin haklarından biri değildir?

#16. Anonim ortaklık genel kurulu kural olarak hangi basit yetersayı ile toplanır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu şekil şartlarından değildir?

#19. Düzenleme yeri olarak İzmir olarak yazılan bir çekte çekle işleyene hesabın bulunduğu şube de İzmir’dedir. Bu çek ödenmek üzere muhatabın Ankara’daki bir şubesine hangi süre içinde ibraz olunmalıdır?

#20. Anonim şirketlerde oy hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR

Results

Anadolu Üniversitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

HUK208U Ticaret Hukuku Final Deneme Sınavı 6

Anadolu Üniversitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HUK208U Ticaret Hukuku Final Deneme Sınavı 6

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
HUK208U Ticaret Hukuku
Ünite – 6
Genel Kurul ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi

Anonim ortaklık genel kurulunu toplantıya davet konusunda aşağıdakilerden hangisi yetkili değildir?

a. Görev süresi dolmuş olsa bile yönetim kurulu
b. Tasfiye işleriyle sınırlı olmak üzere tasfiye memurları
c. Azınlık
d. Denetçi
e. İflâs idaresi

Cevap : d. Denetçi

Anonim şirketlerde oy hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Oy hakkı anasözleşme ile sınırlandırılabilir.
b. Oy hakkı payın itibari değerine göre belirlenir.
c. Oy hakkı fiziki veya elektronik genel kurulda kullanılabilir.
d. Oy hakkı temsilci aracılığı ile kullanılamaz.
e. Anasözleşme ile oyda imtiyazlı paylar yaratılabilir.

Cevap : d. Oy hakkı temsilci aracılığı ile kullanılamaz.

Genel kurul kararlarının hükümsüzlüğüne ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Genel kurul kararlarına karşı iptal davası kararın alındığı tarihten itibaren 3 ay içinde açılmalıdır.
b. TTK’da genel kurul kararlarının butlanı düzenlenmiştir.
c. TTK’da genel kurul kararlarının yokluğu düzenlenmiştir.
d. Genel kurul toplantısında oy kullanmasına izin verilmeyen paysahibi, oyunun kararın alınmasına etkili olduğunu ispat etmesi şartıyla kararın iptalini isteyebilir.
e. Paysahibinin bilgi alma hakkını kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran genel kurul kararları yoklukla sakattır.

Cevap : c. TTK’da genel kurul kararlarının yokluğu düzenlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi genel kurulun görev ve yetkilerinden değildir?

a. Anasözleşmenin değiştirilmesi
b. Dağıtılacak kâr paylarının belirlenmesi
c. Tasfiye memuru atanmasına karar verilmesi
d. Nama yazılı pay senetlerinin devrine izin verilmesi ve yeni malikin pay defterine kaydedilmesi
e. Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışına karar verilmesi

Cevap : d. Nama yazılı pay senetlerinin devrine izin verilmesi ve yeni malikin pay defterine kaydedilmesi

Azınlık pay sahiplerinin genel kurul toplantısı çağrısına ilişkin talebine yönetim kurulu tarafından kaç gün içinde cevap verilmezse, azınlık mahkemeye başvurabilir?

a. 15
b. 10
c. 7
d. 5
e. 3

Cevap : c. 7

Anonim ortaklık genel kurulu kural olarak hangi basit yetersayı ile toplanır?

a. 1/2
b. 1/4
c. 2/3
d. 3/4
e. 1/3

Cevap : b. 1/4

Anonim ortaklıklarda şirket merkezinin yurt dışına taşınması için yapılacak toplantıda karar yetersayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sermayenin yüzde yetmiş beşi
b. Toplantıya katılanların yüzde altmışı
c. Toplantıya katılanların çoğunluğu
d. Toplantıya katılanların oy birliği
e. Tüm ortakların oy birliği

Cevap : e. Tüm ortakların oy birliği

Anonim ortaklıklarda olağan genel kurul toplantısı hangi süre içinde yapılmalıdır?

a. Her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde
b. Her faaliyet dönemi sonundan itibaren 1 ay içinde
c. Her faaliyet dönemi sonundan itibaren 2 ay içinde
d. Her faaliyet dönemi sonundan itibaren 15 gün içinde
e. Her faaliyet dönemi sonundan itibaren 10 gün içinde

Cevap : a. Her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde

Anonim ortaklık genel kurulunda alınan kararlardan dolayı sorumluluk kime aittir?

a. Pay sahiplerine
b. Azınlık pay sahipleri
c. Genel kurula
d. İflâs idaresine
e. Yönetim kuruluna

Cevap : e. Yönetim kuruluna

Anonim ortaklığın, sürenin dolması veya genel kurul kararı ile sona erdiği hâllerde, malvarlığının dağıtımına başlanmamış olmak kaydı ile genel kurulun sermayenin en az yüzde altmışının olumlu oyu ile ortaklığın devamına karar vermesine ne ad verilir?

a. Tasfiye
b. Tasfiyeden dönme
c. Ek tasfiye
d. İflâs
e. Konkordato

Cevap : b. Tasfiyeden dönme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: