DGS 2016 Sözel Soruları

#1. parçadaki boşluğu anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz. --------. Bir İslam düşünürü "Başarı için zahmet çekmeniz gerekirse katlanın; zahmet geçer, kazanç kalır." demektedir. İnsanlar bu geçici ve yalan dünyada, neyin geçici ve kalıcı olduğuna odaklanmalı ki doğrunun yanında saf tutabilsinler. Ben de kalıcı olanı bilmeye, bulmaya ve uygulamaya çalışıyorum. Bu söz, düşünce dünyamın kıblesini değiştirdi desem abartmış olmam.

a) Hayatımıza anlam katmanın yanı sıra ona yön veren sözler vardır.

#2. parçadaki boşluğu anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz. ---------. Her şeyden önce anlatım biçimlerinin kullanım yerleri farklıdır. Örnek olarak bir elektronik aracın nasıl çalıştığını tarif etmek için her aracın yanında bir kişi verilemez ama yazılı bir kullanma kılavuzu verilebilir. Sokakta karşılaşan iki kişinin 'günaydın' demek için yazılı anlatıma ihtiyacı yoktur; bir baş sallama, bir tebessüm de söylenen söz kadar anlamlıdır.

e) Yazılı ve sözlü anlatımın kullanımlarından doğan kolaylıkları ve zorlukları vardır

#3. parçadaki boşluğu anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz. Derimizin altındaki ter bezleri, ter ve su tabanlı yağları içeren bir madde salgılayarak derimizi nemli ve sağlıklı tutar. Parmaklarımızı ve avucumuzun içini kaplayan çıkıntıların üzerindeki bu salgı, dokunduğumuz her yüzeye bulaşır ve bulaştığı yüzeyde parmağımızdaki çıkıntıların deseninin bir kopyasını bırakarak parmak izi sahibinin kimliğini kanıtlar. ---------.

b) Hatta parmak izleri üzerine yapılan bilimsel çalışmalarla kişinin alışkanlıkları ve kullandığı birtakım ilaçlar tespit edilebilir.

#4. başta verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz. Haritacılığın, gemi yapımının gelişmesi ve köle ticaretinin yaygınlaşması ile birlikte Avrupa piyasalarında refah yükselince gelir düzeyi artan yeni varlıklı sınıf, sanatkârlara kol kanat gerdi ve gösterişe dayalı tüketimle lüks mallara yöneldi.

b) Denizcilik faaliyetleriyle köle ticareti Batı’da, sanatı besleyen bir sürece kaynaklık eder.

#5. başta verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz. Önce adın için çalışacaksın, sonra o senin için çalışır.

d) İşini iyi yapan bir insan marka değerine ulaşabilir.

#6. başta verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz. Batı'da insan hak ve özgürlükleri çoğunlukla halk hareketleri biçiminde, aşağıdan yukarıya doğru gelişmiş ve kendilerini zamanla yukarıdakilere kabul ettirmiştir.

c) Batı’da hak ve özgürlükleri halk istemiş, yöneticiler de bu isteğe uymak zorunda kalmıştır.

#7. (I) Türk şiirinde çıraklardan en çok söz eden şair, Refik Durbaş'tır. (II) Yalnızca çırakların değil, tezgâhtarların ve dokumada çalışan kızların da şiirini yazmıştır. (III) Tezgâhtar kızların hayatının görünen ve görünmeyen yönlerini birlikte ele almıştır. (IV) Onların harcanmış gençlik yıllarına dikkat çekmeyi hedeflemiştir. (V) Şair, bu girişimiyle, insanların iç dünyalarını şiirin aynasına yansıtarak geniş bir bakış açısı sunmayı amaçlamıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

e) cümlede, okur kitlesini yönlendirme biçimi dile getirilmiştir

#8. I. Tarımda verimliliği arttırmak için yapay gübreler kullanılmalıdır. II. Tarım arazileri kullanılırken doğaya zarar verilmemelidir. III. Tabiatla mücadele edilirken doğal dengeler gözetilmelidir. IV. Doğal afetlerden zarar görmemek için teknolojiden yararlanılmalıdır. V. Doğayla baş etmek için doğa kanunlarına uyulmalıdır. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

d) III ile V

#9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yargı, gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

a) Öylesine donanımlı biriydi ki bilmediğimiz her şeyi ona sorardık.

#10. En korkunç haberleri bile masal gibi, izleyiciyi gerçeğin acılığından koparıp mutlu mutlu gülümsetecek ve bu çok sorunlu dünyaya yabancılaştıracak biçimde sunuyor. Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ne söylendiği değil nasıl söylendiği önemlidir.

#11. Bana göre Dostoyevski'de ilginç olan, bürokrasinin hilelerini anlatmasından ziyade bir karakterin iki yüzü arasındaki iç çatışmaları sergilemesidir. Bu cümleye göre Dostoyevski ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Eserlerinde insanoğlunun kendiyle mücadelesini ortaya koyar.

#12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem hayıflanma hem de üzüntü dile getirilmektedir?

d) Dedemin evde olduğunu bilseydim hiç uğramadan gider miydim?

#13. numaralanmış cümlelerden hangisinin, parçanın anlam bütünlüğünü bozduğunu bulunuz. (I) Batılılaşma konusunda kararlı bir tavır sergileyen Osmanlı sarayı ve aydını, kendi dış görünüşü ve zihninde olduğu kadar başkent İstanbul'da da ciddi değişiklikler yapmaya başlamıştır. (II) Semt ölçeğinde Beyoğlu, değişimin öncüsü olmuş ve burada başlayan yeni hayat tarzı, şehrin diğer semtlerine de yavaş yavaş yayılmıştır. (III) Bu bağlamda İstanbul'un özellikle ve öncelikle fiziki yapısı ve çehresinin değişmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. (IV) Batı şehirlerine benzer bir fiziki görünüm için birçok yapısal düzenlemede bulunularak şehrin yeni bir görünüme kavuşması sağlanmaya çalışılmıştır. (V) İstanbul'da şehir emanetinin kurulması, toplu taşıma araçları,Şirket-i Hayriyye vapur seferleri, Boğaz kıyılarının Türk aileler için iskâna açılması gibi yenilikler, Tanzimat sonrası dönemden itibaren kent insanının hayatına girmeye başlamıştır.

b) II

#14. numaralanmış cümlelerden hangisinin, parçanın anlam bütünlüğünü bozduğunu bulunuz. (I) Profesyonellik, günümüzün çok ve çabuk tüketilen kavramlarından biridir. (II) Maalesef bu kavram, duyarsız çalışanların gayriahlaki birçok durumu hoş görebildiği bir pozisyonu ifade etmede kullanılır oldu. (III) Profesyoneller, küresel dünyanın gereksinim olarak tanımladığı yeni hizmet alanlarının vazgeçilmez aktörleri hâline geldi. (IV) Peki, nedir gerçek profesyonellik? (V) Bir konuda bilgi, uzmanlık, ehliyet sahibi olmak mı, yoksa kişinin çok sıkıntıya girmeden durumları idare etmedeki kıvraklığı mı? (VI) Ancak bu kıvraklığı, işleri olması gerektiği şeklinde yoluna koymak için gerekli hamleleri zamanında yapma kıvraklığı olarak yorumlamak gerekir.

b) III

#15. numaralanmış cümlelerden hangisinin, parçanın anlam bütünlüğünü bozduğunu bulunuz. (I) Bir sözlüğün olmazsa olmaz özellikleri dendiğinde onun eksiksiz, kapsayıcı ve kullanışlı olması akla gelmelidir. (II) Dillere her gün onlarca yeni sözcük eklenirken bu gelişmeye ayak uydurmak ve zamanın gerisinde kalmamak kolay bir iş değildir. (III) Çünkü sözlüğe alınan kelimelerin eksiksiz bir şekilde tanımlanması önemlidir. (IV) Güncelleme çalışmalarında sözlüğe yeni maddeler alınırken kullanımdan düşen birçok sözcüğün sözlükten çıkarılması doğal karşılanmalıdır. (V) Çağdaş bir sözlükte 'yankı' sözcüğünün karşılığı olan 'aksiseda' kelimesinin yer almaması bir eksiklik sayılmamalıdır.

c) III

#16. I. Magmatik kayaçlar, magmanın yeryüzüne çıkıp ya da yer kabuğu içinde yüzeye yakın bir yere kadar yükselip soğumasıyla meydana gelmiştir. II. Metamorfik kayaçlar ise magmatik ve tortul kayaçların sıcaklık, basınç ve kimyasal olaylar sonucunda değişikliğe uğramasıyla oluşmuştur. III. Yeryüzünün malzemesi olan veya diğer bir deyişle yer kabuğunu oluşturan kayaçlar, jeolojik olarak üçe ayrılır: IV. Tortul kayaçlar, daha önceden var olan kayaçların rüzgâr ve akarsu gibi dış etkenlerle aşınıp kırılması ve başka ortama taşınarak katmanlaşmasıyla son şeklini almıştır. V. Magmatik, tortul ve metamorfik olarak adlandırılan bu kayaçlar, çeşitli minerallerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur?

a) I

#17. I. yönelik son örneklerden biri II. üretiminde ön plana çıkan üç boyutlu yazıcıların III. Amsterdam'da bulunan bir kanal evidir IV. daha çok küçük ölçekli modellerin V. mimarlık alanında kullanılmasına Yukarıda numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur?

b) II

#18. I. Bu nedenle inanılmaz büyüklükteki elips yolları tamamlamalarının çok uzun sürdüğünü belirtmiştir. II. Artık kuyruklu yıldızların güzel ve zararsız bir gök cismi olduğu fikri kabul görmüştür. III. Edmund Halley de onun kuyruklu yıldız teorisini kullanarak Halley kuyruklu yıldızının yetmiş beş yılda bir görüleceğini tahmin etmiştir. IV. Newton, kuyruklu yıldızların güneşin çekim gücü altında hareket ettiğini ileri sürmüştür. V. Halley'in tespitinden sonra kuyruklu yıldızları felaket habercisi olarak görme düşüncesi değişime uğramıştır. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur?

a) I

#19. I. korumak için mücadele ederken II. ancak aynı yaşam alanı içindeki diğer etoburları ihmal ediyorlar III. karşı karşıya olan büyük etoburları IV. çevreciler, nesli tükenme tehlikesiyle V. sadece söz konusu tür üzerine yoğunlaşıyor. Yukarıda numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur?

e) V

#20. (I) Afrika'nın doğusundan Hint Okyanusu'na boynuz biçiminde uzanan yarımadada kurulu Somali, yepyeni bir geleceğe yelken açıyor. (II) Arap Yarımadası'nı Doğu Afrika ile buluşturan bir köprü görevini üstlenen ülke, özellikle eski bir liman kenti olan başkenti Mogadişu ile ön plana çıkıyor. (III) Şehir yalnızca ticaret değil, turizm açısından da bir hayli dikkat çekici zenginliklere sahiptir. (IV) Somali, binlerce yıl öncesine dayanan köklü tarihi ve sahip olduğu ticaret ağıyla da ilgi görüyor. (V) Son yıllarda Türkiye ile geliştirilen yakın ilişkilerin etkisiyle Somali ve başkent Mogadişu hızla gelişiyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre "Palmiyeli sahilleri, açık hava pazarı ve görkemli Arba'a Rukun Camii bunlardan yalnızca birkaçıdır." cümlesi getirilmelidir?

c) III

#21. I) Tipik bir İngiliz bahçesi için en güzel ifade, 'kendinizi renklerin senfonisinde hissetmek' olacaktır hiç kuşkusuz. (II) Bahçenin her yerinde bu renkli müzik eşliğinde özgürce dolaşabilirsiniz. (III) Sınırsızlık duygusuyla bahçeden bahçeye geçtiğinizi bile fark etmezsiniz. (IV) İçinizi saran bu küçük şaşkınlık, bahçenin değişken tasarımından ilham almanıza yardımcı olur. (V) Sert zemin ile dengeli şekilde olan yeşil dokunun uyumu, ruhunuzu dinlendirir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra "Yani bir bakmışsınız çiçekli bölümdesiniz, ardından yeşil bitkilerle çevrili çim alanda……” cümlesi getirilebilir?

c) III

#22. (I) Fikir ve sanat adamlarına değer katan şey, sözleri ve yazılarıdır. (II) Bunları, dile yenilikler getirmekten çok ona şekil vermek, onun imkânlarını arttırmak, gücüne güç katmak yoluyla gerçekleştirirler. (III) Yani, her zaman yeni sözcükler taşımazlar dile; var olanı güzelleştirirler, anlamlarını ve kullanım alanlarını sağlamlaştırırlar. (IV) Günümüzün önde gelen isimlerine bakınca dili zenginleştirmenin, herkesin harcı olmadığı anlaşılır. (V) Anlaşılmaz cümleler kurmayı, dili iyi kullanmanın gereği zannederler. (VI) Fakat yeteneksizlik ve zevksizlik yüzünden bu yolda yaya kalırlar. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar

c) IV

#23. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralanması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz I Geçtiğimiz yıl yetmiş binden fazla kişi Tokat'ın Pazar ilçesinde yer altına giden bir merdivenin basamaklarıyla toprağın derinliklerine indi. II. Yer altından çıktıklarında ise hepsinde aynı ruh hâli vardı: Hayranlık. III. Korku, yerini şaşkınlık ve merak duygusuna bıraktı. IV. Basamaklar azaldıkça karanlık ve bilinmezlik korkusunu üzerlerinden attılar. V. Gördükleri, Türkiye'de keşfedilmiş en etkileyici mağaralardan biri olan Ballıca Mağarası'ydı

c) II ile IV

#24. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralanması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz I. Düşünün ki internet üzerinde bir ürüne teklif vermek için satışa çıkmasını bekliyorsunuz. II. Sonunda beklediğiniz an geliyor ama bir de bakıyorsunuz ki saniyeler içinde bir başkası almış bile. III. Bilgisayarın başındasınız, satışa sunulduğu anda 'satın al' düğmesine tıklamaya hazırsınız. IV. İşte bu ve buna benzer şeyler genellikle internet üzerinde gezen botların, yani belli işleri otomatik olarak halletmek için yazılmış küçük programların işi. V. Kimi zaman restoranda rezervasyon veya konserde bilet kapmak için, kimi zaman herhangi bir internet sitesi özelinde trafik oluşturarak reklam gelirlerini arttırmak için kullanılıyor.

b) II ile III

#25. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralanması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz. I. Dalmaçya kıyılarındaki adalar, kızılın ve mavinin ortasında dalga orgundan yükselen harmoniye ayak uydurup yer değiştiriyor gibiydiler. II. Kızıl bir gökyüzünün altında Adriyatik Denizi giderek sessizleşiyordu. III. Akşama doğru güneşin geride bıraktığı mavilik, yavaş yavaş kızıla dönüyordu. IV. Karanlık çöktükçe gökyüzünde kaybolan kızıllığın yerini sahilin zemininden yayılan ışık tayfları alıyordu. V. Bu görselliğe tanık olmak için gelen insanlar ışık tayfları üzerinde dans ediyordu

b) I ile III

#26. Tarık Dursun, ilk öykülerinden beri canlandırmacı bir öykü yazarıdır. O günden beri de insanı insana anlattığı için benim mahallemdir. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

b) Gerçek hayattan kesitler sunma

#27. Durmadan yazmıştır Fakir Baykurt. İçinde doğup büyüdüğü halk kültüründen aldığı çoğul ve yenileştirici güçle, önce o kültürün evrensel kültürle buluşması için öncülük etmiş, sonra da bir ayağını attığı Avrupa'dan yenileşmiş bir biçemle devam etmiştir. Bu parçada "bir ayağını atmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

e) Yeni kültür çevresine girmek

#28. Geceyi sokakta geçirecek hâle gelmek elbette(I) (kuşkusuz) acı çekmekti. Bu hâl Lyon’da benim başıma birkaç kez geldi. Elde ettiğim(II) (kazandığım) birkaç kuruşu yatacak yere vermektense ekmeğe vermeyi yeğliyordum(III) (tercih ediyordum). Çünkü uykusuzluktan ölme tehlikesi, açlıktan ölme tehlikesinden daha azdı. İşin şaşılacak(IV) (hayret edilecek) yanı şu ki, bu acı durumda ne düşünceli(V) (kaygılı) ne de üzüntülü idim. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisi ayraç içinde verilen açıklamasıyla anlamca uyuşmaz?

e) V

#29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

c) Gençlerin yaşlı insanlara saygı göstermesi şarttır.

#30. Başta deneme olmak üzere, bütün edebiyat türlerinde mizahla karşılaşılabilir. Hikâyede, şiirde, romanda, tiyatroda mizah ögesini edebî bütünlüğün içinde, onunla birlikte yoğurmuş pek çok büyük sanatçı tanıyoruz. Shakespeare'den Çehov'a, Flaubert'ten Kundera'ya, Tanpınar'dan Oktay Rıfat'a... sayamayacağımız kadar çok sanatçının mizahı, dünyayı ve yaşamı bir algılayış, ona karşı bir tavır alış olarak eserlerine taşıdığını anımsayalım. Mizah, edebiyatın vazgeçilmezidir; edebiyatta bir imkân olarak 'anlatma'nın ve 'gösterme'nin başlıca yollarındandır. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olabilir?

b) Mizahın edebiyattaki yerine dair neler söyleyebilirsiniz?

Doğru / Toplam Soru

DGS 2016 Sözel Soruları

 

LOLONOLO

DGS 2016 Sözel Soruları

 

LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

ÖĞRENCİ DOSTU LOLONOLO

DGS 2016 Sözel Soruları

DGS 2016 Sözel Soruları

DGS 2016 Sözel Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: