Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Deneme-3

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Deneme-3

#1. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Müşavirliğinin görevlerinden değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun görevlerinden değildir?

#3. İlçe düzeyinde müdürlük örgütlenmesinde 50.000'den küçük ilçe nüfusu hangi ilçe grubunu oluşturmaktadır?

#4. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak hangi hizmet biriminin görevidir?

#5. Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarların tıbbi amaçla kullanımını denetlemek, düzenlemeleri uygulamak, uygulatmak hangi şube müdürlüğünün görevidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ülkemiz sağlık örgütlenmesinde eklenen yeni yapılanmalardan değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir?

Cevap : d)Bakanlıklar arasında iş birliği sağlamak.

#8. Aşağıdakilerden hangisi Yönetimin genel özelliklerinden değildir?

Cevap : e)Yetkisizlik Özelliği

#9. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı hizmet birimlerinden değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilat birimi değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi A4 grubu ilçelerdeki şube müdürlüklerindendir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının görevlerinden değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kamu Hastaneler Kurumunun görevlerindendir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görevlerinden biri değildir?

Cevap : e)Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak

#16. Aşağıdakilerden hangisi Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevlerindendir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun Görevinin sona ermesi haline neden olmaz?

Cevap : e)Cumhurbaşkanının istifası

#18. İ8 ve İ9 grubu illerde kaç şube bulunmaktadır?

#19. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşradaki yönetim görevi ilçe düzeyinde hangi kurum tarafından gerçekleştirilir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay’ın görevidir?

Cevap : c)Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek.

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Deneme-3

1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının görevlerinden değildir?

a) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi
b) Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi
c) Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi
d) Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ve tesisi izlemek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, denetlemek

Cevap : d)Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ve tesisi izlemek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, denetlemek

2. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı hizmet birimlerinden değildir?

a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b) Strateji Geliştirme Başkanlığı
c) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d) Tıpta Uzmanlık Kurulu
e) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Cevap : d)Tıpta Uzmanlık Kurulu

3. Aşağıdakilerden hangisi Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerindendir?

a) Sağlık iletişimi uygulamaları ile sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamalardan doğan ulusal ve uluslar arası programların koordinasyonunun sağlanması
b) Sağlık alanında işbirliği anlaşmaları/protokolleri, acil yardımlar, yurt dışı eğitimleri ve ülke ziyaretleri ile ilgili faaliyetleri planlamak
c) Sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi ve bununla ilgili tüm faaliyetlerin yürütülmesi
d) Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek
e) Sağlık Bakanlığının insan gücü planlaması ve politikasıyla ilgili çalışmaların yapılması, insan kaynakları sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunulması

Cevap : d)Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek

4. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak hangi hizmet biriminin görevidir?

a) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
b) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
c) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
d) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
e) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün

Cevap : b)Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

5. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Müşavirliğinin görevlerinden değildir?

a) Anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.
b) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.
c) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.
d) Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukukî uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.
e) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlar.

Cevap : c)Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.

6. Aşağıdakilerden hangisi 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ülkemiz sağlık örgütlenmesinde eklenen yeni yapılanmalardan değildir?

a) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
b) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
c) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
d) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
e) Sağlık Politikaları Kurulu

Cevap : e)Sağlık Politikaları Kurulu

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun görevlerinden değildir?

a) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi
b) Sağlık iletişimi uygulamaları ile sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamalardan doğan ulusal ve uluslar arası programların koordinasyonunun sağlanması
c) Ulusal referans laboratuvarı kurmak ve işletmek
d) Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi
e) İçme suları, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis etmek

Cevap : b)Sağlık iletişimi uygulamaları ile sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamalardan doğan ulusal ve uluslar arası programların koordinasyonunun sağlanması

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kamu Hastaneler Kurumunun görevlerindendir?

a) Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak
b) Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşları belirlemek, lisans, ruhsat veya izin vermek, denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak
c) Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak
d) Uluslararası nakil vasıtalarının ve bu vasıtalarda görevli personelin sağlık şartlarını belirleyerek sağlık raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri düzenlemek
e) Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak, halk sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri almak ve gerektiğinde müeyyide uygulamak

Cevap : c)Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak

9. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilat birimi değildir?

a) Strateji Geliştirme Başkanlığı
b) İl Sağlık Müdürlüğü
c) İlçe Sağlık Müdürlüğü
d) Toplum Sağlığı Merkezleri
e) Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliği

Cevap : a)Strateji Geliştirme Başkanlığı

10. Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşradaki yönetim görevi ilçe düzeyinde hangi kurum tarafından gerçekleştirilir?

a) İlçe Sağlık Müdürlüğü
b) Toplum Sağlığı Merkezleri
c) Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliği
d) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
e) Sağlık Denetleme Merkezleri

Cevap : b)Toplum Sağlığı Merkezleri

11. Aşağıdakilerden hangisi A4 grubu ilçelerdeki şube müdürlüklerindendir?

a) Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
b) Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
c) Özel Sağlık Hizmetleri, Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü
d) Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
e) Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü

Cevap : a)Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

12. İlçe düzeyinde müdürlük örgütlenmesinde 50.000’den küçük ilçe nüfusu hangi ilçe grubunu oluşturmaktadır?

a) B1
b) B2
c) B3
d) B4
e) B5

Cevap : e)B5

13. Aşağıdakilerden hangisi Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

a) İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak
b) Halk sağlığı müdürlüğünün sunduğu hizmetlerin belirli periyotlarla denetimini yapmak
c) Meydana gelen afetlerde; tıbbi kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak
d) Bakanlık Aile Hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek
e) Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde uygulanıp uygulanmadığını takip ve kontrol etmek.

Cevap : c)Meydana gelen afetlerde; tıbbi kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak

14. Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarların tıbbi amaçla kullanımını denetlemek, düzenlemeleri uygulamak, uygulatmak hangi şube müdürlüğünün görevidir?

a) Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü
b) Eczacılık Şube Müdürlüğü
c) Disiplin Ve Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
d) Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Şube Müdürlüğü
e) Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Cevap : b)Eczacılık Şube Müdürlüğü

15. İ8 ve İ9 grubu illerde kaç şube bulunmaktadır?

a) 8
b) 6
c) 5
d) 4
e) 3

Cevap : d)4

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Deneme-3

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik
Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Vize Deneme-3

%d blogcu bunu beğendi: