Psikolojiye Giriş 2 Final 2022 Soruları

Psikolojiye Giriş 2 Final 2022 Soruları

#1. Genel kaygı bozuklukları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#2. Dilin farklı bağlamlarda uygun ve etkili biçimde kullanımına ilişkin kuralları tanımlar. Benzer söz dizimsel özelliklerdeki cümleler farklı kullanım amaçlarına hizmet edebilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Doğrudan ihtiyaçlara bağlı olmadığı hâlde, dışsal uyarıcılar ve birkaç dereceli pekiştirmeyle kazanılmış motivlere ne denilmektedir?

#4. Ölçme aracının/testin uygulama ve puanlama işlemlerinin aynılığını (değişmezliğini) ifade eder. Ölçme aracının/testin materyalinin, uygulama koşullarının, yönergelerinin vb. açıkça belirlenmesi; bütün işlemlerin her uygulama için nesnel ve aynı (değişmez) olması anlamına gelir” Yukarıdaki açıklama ölçme araçlarının sahip olması gereken özelliklerden hangisidir?

#5. Hangi teori, şeylerin birden çok özelliğine göre sınıflandırıldığını öne sürmektedir?

#6. “Kişi kaza yaparsa sebebi çukurdur; ancak eşi aynı yerde kaza yaparsa sebebi o çukuru görmemesidir.” Bu örnek atıf kurallarından hangisine örnektir?

#7. Hangisi psikolojide kullanılan veri toplama yollarından değildir?

#8. Allport’un kişilik kuramına göre “Yağı eriten ateş yumurtayı katılaştırır.” cümlesi ne anlama gelir?

#9. Kalıp yargılara sahip olmanın bir yararı var mıdır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşüncenin bir özelliği değildir?

#11. Harlow'un deneyini hatırlayınız, bebek maymunların besin ve ısı veren tel anne yerine ısı veren kumaş anneyi tercih etmelerinin nedenidir?

#12. Nevroz ile Psikoz arasındaki en temel fark hangisidir?

#13. Antisosyal davranış bozukluğu ile kişilik bozukluğu arasında fark var mıdır?

#14. R koleji öğrencilerinin A koleji öğrencilerine göre daha akıllı, daha başarılı görmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Kısa süreli ve düşük yoğunluklu strese maruz kalan bir grup ile daha once hiç stress yaşamamış bir grup, yüksek yoğunlukta strese maruz kaldıklarında aşağıdakilerden hangisi olur?

#16. Çocukları olan bir ailenin daha iyi bir semt, daha iyi bir eğitim sağlayacak yeni bir yere taşınmasının aşağıdakilerden hangisine yol açar?

#17. M.Şerif'in otokinetik etki deneylerinin sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#18. Bir zekâ testinin sahip olması gereken özellikler bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#19. Kocasıyla tartışan kadının bayılıp, sonrasında kolunda bir problem olduğu hissetmesi ve görmesi durumu hangisidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun işlevlerinden biri değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Psikolojiye Giriş 2 Final 2022 Soruları

1- Nevroz ile Psikoz arasındaki en temel fark hangisidir?

A) Psiko cerrahi yöntem kullanılması
B) Literatürde kabul edilmemesi
C) Gerçeklikle bağlantısının kopmuş olması
D) Manik dönemin olması

Cevap : C) Gerçeklikle bağlantısının kopmuş olması

2- R koleji öğrencilerinin A koleji öğrencilerine göre daha akıllı, daha başarılı görmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Referans alma
B) Tarafgirlik
C) Önyargı
D) Grup içi yanlılık
E) Pozitif yaklaşım

Cevap : D) Grup içi yanlılık

3- Kısa süreli ve düşük yoğunluklu strese maruz kalan bir grup ile daha once hiç stress yaşamamış bir grup, yüksek yoğunlukta strese maruz kaldıklarında aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Kısa süreli ve düşük yoğunluklu strese maruz kalan grup stresle daha kolay başa çıkar.
B) Daha önce hiç strese maruz kalmayan grup stresle daha kolay başa çıkar.
C) Her iki grupta stres ile aynı şekilde başa çıkar.

Cevap : A) Kısa süreli ve düşük yoğunluklu strese maruz kalan grup stresle daha kolay başa çıkar.

4- Dilin farklı bağlamlarda uygun ve etkili biçimde kullanımına ilişkin kuralları tanımlar. Benzer söz dizimsel özelliklerdeki cümleler farklı kullanım amaçlarına hizmet edebilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semantik
B) Morfoloji
C) Pragmatik
D) Semantik
E) Fonoloji

Cevap : C) Pragmatik

5- Bir zekâ testinin sahip olması gereken özellikler bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Test her birey için özel olarak hazırlanmış sorulardan oluşmalıdır.
B) Testi uygulama ve yorumlamayla ilgili eğitim almış bir testör tarafından uygulanmalıdır.
C) Standardizasyon, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olmalıdır.
D) İlgili ülke için norm değerleri belirlenmiş olmalıdır.
E) Yaş grupları için ortalama ham puanlar hesaplanmış olmalıdır.

Cevap : A) Test her birey için özel olarak hazırlanmış sorulardan oluşmalıdır.

6- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşüncenin bir özelliği değildir?

A) Az rastlanır olma
B) Farklı sorular üretebilme
C) Başkalarınca görülmeyen bağlantıları yakalama
D) Yenilik
E) Katı düşünme

Cevap : E) Katı düşünme

7- Allport’un kişilik kuramına göre “Yağı eriten ateş yumurtayı katılaştırır.” cümlesi ne anlama gelir?

A) İnsanların temel yapısal özellikleri çevreden farklı etkilenmelerini sağlar.
B) İnsanlar çevresel değişimlerden benzer şekilde etkilenirler.
C) Davranışlar çevre etkileri yoluyla tutarsızlaşmaktadır.
D) Temel kişilik özellikleri değişmezdir.
E) Çevresel etmenler kişilik üzerinde etkili değildir.

Cevap : A) İnsanların temel yapısal özellikleri çevreden farklı etkilenmelerini sağlar.

8-“Kişi kaza yaparsa sebebi çukurdur; ancak eşi aynı yerde kaza yaparsa sebebi o çukuru görmemesidir.” Bu örnek atıf kurallarından hangisine örnektir ?

A) olumsuz atıf
B) tutarlı atıf
C) temel atıf hatası
D) uzlaşmacı atıf

Cevap : C) temel atıf hatası

9- Hangi teori, şeylerin birden çok özelliğine göre sınıflandırıldığını öne sürmektedir?

A) Öğrenme
B) Örnekleme
C) Gestalt
D) Prototip
E) Görecelik

Cevap : B) Örnekleme

10- Ölçme aracının/testin uygulama ve puanlama işlemlerinin aynılığını (değişmezliğini) ifade eder. Ölçme aracının/testin materyalinin, uygulama koşullarının, yönergelerinin vb. açıkça belirlenmesi; bütün işlemlerin her uygulama için nesnel ve aynı (değişmez) olması anlamına gelir” Yukarıdaki açıklama ölçme araçlarının sahip olması gereken özelliklerden hangisidir?

A) Standardizasyon
B) Geçerlilik
C) Güvenirlilik
D) Norm
E) Hiçbiri

Cevap : A) Standardizasyon

11- Hangisi psikolojide kullanılan veri toplama yollarından değildir?

A) ölçek
B) test
C) video kamera
D) görüşme
E) gözlem

Cevap : C) video kamera

12- Kocasıyla tartışan kadının bayılıp, sonrasında kolunda bir problem olduğu hissetmesi ve görmesi durumu hangisidir?

A) bipolar
B) konversiyon bozukluk
C) işlevsel değişmezlik
D) hipokanria
E) nevroz

Cevap : B) konversiyon bozukluk

13- Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun işlevlerinden biri değildir?

A) Etkinliğe/davranışa yön vermek
B) Organizmayı harekete geçirmek
C) Etkinliğin/davranışın sürdürülmesinisağlamak
D) Gerekli davranışların hangi sırada yapılacağını belirlemek
E) Davranışın/çabanın şiddet ve enerji düzeyini belirlemek

Cevap : D) Gerekli davranışların hangi sırada yapılacağını belirlemek

14- Doğrudan ihtiyaçlara bağlı olmadığı hâlde, dışsal uyarıcılar ve birkaç dereceli pekiştirmeyle kazanılmış motivlere ne denilmektedir?

A) Kurmaca motiv
B) Harici uyaran
C) Beklenti seti
D) Özendirici
E) İmrenme

Cevap : D) Özendirici

15- Harlow’un deneyini hatırlayınız, bebek maymunların besin ve ısı veren tel anne yerine ısı veren kumaş anneyi tercih etmelerinin nedenidir?

A) Dokunma ve yakınlık kurmanın daha önemli olmasıyla
B) Maymunların karınlarının tok olmasıyla
C) Tel annenin aşırı ısı vermesiyle
D) Tel annenin daha çirkin görünmesiyle
E) Beslenmenin düşük önemli bir ihtiyaç olmasıyla

Cevap : A) Dokunma ve yakınlık kurmanın daha önemli olmasıyla

16- M.Şerif’in otokinetik etki deneylerinin sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Grup Normu oluşturan kişileri etkiler, oluştuktan sonra gelenleri etkilemez

18- Genel kaygı bozuklukları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Halüsinayonlar görülür

19- Antisosyal davranış bozukluğu ile kişilik bozukluğu arasında fark var mıdır?

Cevap : Vardır,antisosyal davranış bozukluğu olan kişide toplumsal ahlak sorumluluk duyguları vardır.

20- Çocukları olan bir ailenin daha iyi bir semt, daha iyi bir eğitim sağlayacak yeni bir yere taşınmasının aşağıdakilerden hangisine yol açar?

Cevap : Stres yaratan bir durumdur, değişim uyum sağlamayı gerektirir.

21- Kalıp yargılara sahip olmanın bir yararı var mıdır?

Cevap : Yoktur Çünkü Hatalı karar vermeye yol açar

Psikolojiye Giriş 2 Final 2022 Soruları

Auzef Sosyoloji
Telegram Sosyoloji

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: