Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm 2022 Üç Ders Soruları

Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm 2022 Üç Ders Soruları

#1. "Rövanşist şehir" tabiri ve "Rövanşizm" yaklaşımı aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?

Cevap : B) Neil Smith

#2. Aşağıdakilerden hangisi Saskia Sassen'in "İleri üretici hizmetler" olarak belirttiği hizmet kollarından biri değildir?

Cevap : A) Emlakçılık

#3. Aşağıdakilerden hangisi AB'nin mutabık olduğu sürdürülebilir topluluk nitelikleri içerisinde yer almaz?

Cevap : D) Mahalle idarenin en temel güçlü birimidir.

#4. Aşağıdakilerden hangisi topluluk odaklı kentsel dönüşümün kavramsal haritası içinde yer almaz?

Cevap : B) Merkeziyetçilik

#5. Aşağıdakilerden hangisi 1980'li yıllarda etkin olarak kullanılan kentsel dönüşüm uygulama araçlarından değildir?

Cevap : B) Katılımcı bütçe

#6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 1990'lı yıllardaki kentsel dönüşümünde belirleyici olmamıştır?

Cevap : C) Sanayinin desantralizasyonu

#7. Aşağıdakilerden hangisi 2000 sonrasında ilk defa uygulanan konut alanlarına dönük dönüşüm düzenleme kapsamındaki tanımlar arasında değildir?

Cevap : C) Toplu konut alanı

#8. David Ley'in soylulaşmaya dair temsil ettiği temel fikri nedir?

Cevap : E) Tüketimin tetiklemesi ve kültürel sermaye

#9. Günümüzde Neo-Liberal koşullarını özgüleyerek katkıda Mumbai Bayrut gibi enformel şehir örnekleri kapsamında kimin tazmin siyaseti adlandırması ile tazmin siyaseti gütmesidir?

Cevap : C) Ananya Roy

#10. Aşağıdakilerden hangisi Franco Biancihini tarafından kültür odaklı dönüşüm projelerine ilişkin belirtilen dilemmalardan biri değildir?

Cevap : C) Yabancı ziyaretçiler ile yerel sakinler arasında oluşan katılım dilemması

#11. Hangisi kompakt kent formunun özelliklerinden biridir?

Cevap : B) Düşük konut-iş yeri hareketliliği

#12. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kentin planlama araçları arasında yer almaz?

Cevap : A) Banliyöleşme

#13. 1980 öncesi kentsel hareketlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : C) Bu dönemde sadece üretimdeki çelişkileri temel alan hareketlerin egemenliğinden bahsedilebilir

#14. Literatürden "Guggenheim etkisi" olarak bilinen tanımlama hangi şehirdeki bir dönüşüm uygulamasına atıf yapmaktadır?

Cevap : E) Bilbao

#15. Aşağıdakilerden hangisi kent girişimciliğinin niteliklerinden biridir?

Cevap : A) Yerel ekonomik gelişmeye ve büyümeye öncelik verir.

#16. 5393 sayılı Belediye yasasının 73. Maddesinde getirilen uygulama alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm 2022 Üç Ders Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi kent girişimciliğinin niteliklerinden biridir?

A) Yerel ekonomik gelişmeye ve büyümeye öncelik verir.
B) Bütüncül kent planlamasına dayanır
C) Yerel sosyal adaleti gerçekleştirmeyi hedefler
D) Kentin üretim mekânı olarak önemine dikkat çeker
E) Büyümenin motoru olarak kamu yatırımlarına öncelik verir.

Cevap : A) Yerel ekonomik gelişmeye ve büyümeye öncelik verir.

2- 5393 sayılı Belediye yasasının 73. Maddesinde getirilen uygulama alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplu konut uygulama alanı
B) Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı
C) Koruma alanı
D) Riskli alan
E) Kentsel yenileme alanı

Cevap : B) Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı

3- “Rövanşist şehir” tabiri ve “Rövanşizm” yaklaşımı aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?

A) Sharon Zukin
B) Neil Smith
C) Jason Hackworth
D) Chester Hartman
E) Chris Hamnett

Cevap : B) Neil Smith

4- David Ley’in soylulaşmaya dair temsil ettiği temel fikri nedir?

A) Rant makası
B) Sosyal dönemi kaynaşma ihtiyacı
C) Profesör mesleklerinin genişlemesi
D) Orta sınıfın kendi gibilerle birlikte yaşam habitusu
E) Tüketimin tetiklemesi ve kültürel sermaye

Cevap : E) Tüketimin tetiklemesi ve kültürel sermaye

5- Hangisi kompakt kent formunun özelliklerinden biridir?

A) Kent merkezlerinin tümüyle ticarete ayrılması
B) Düşük konut-iş yeri hareketliliği
C) Düşük konut bölgesi yoğunlaşması
D) Bölgeleme
E) Yüksek enerji tüketimi

Cevap : B) Düşük konut-iş yeri hareketliliği

6- Literatürden “Guggenheim etkisi” olarak bilinen tanımlama hangi şehirdeki bir dönüşüm uygulamasına atıf yapmaktadır?

A) Glasgow
B) Lille
C) Barselona
D) Londra
E) Bilbao

Cevap : E) Bilbao

7- Günümüzde Neo-Liberal koşullarını özgüleyerek katkıda Mumbai Bayrut gibi enformel şehir örnekleri kapsamında kimin tazmin siyaseti adlandırması ile tazmin siyaseti gütmesidir?

A) David Harvey
B) Susan Fainstein
C) Ananya Roy
D) Arjun Appadura
E) Nezar al Sayyad

Cevap : C) Ananya Roy

8- Aşağıdakilerden hangisi AB’nin mutabık olduğu sürdürülebilir topluluk nitelikleri içerisinde yer almaz?

A) Şehri bilgi ekonomisine göre yapılandırır.
B) Güçlü kültürel kimlik sunar.
C) Sosyal ayrışmayı önlemeyi hedefler.
D) Mahalle idarenin en temel güçlü birimidir.
E) Ekonomik büyüme merkezi önem taşır

Cevap : D) Mahalle idarenin en temel güçlü birimidir.

9- Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kentin planlama araçları arasında yer almaz?

A) Banliyöleşme
B) Mevcut binaların restorasyonu
C) Ekolojik kasabaların oluşturulması
D) Kahverengi alan/atıl alanların geri kazanımı.
E) Karma arazi kullanımı

Cevap : A) Banliyöleşme

10- Aşağıdakilerden hangisi 2000 sonrasında ilk defa uygulanan konut alanlarına dönük dönüşüm düzenleme kapsamındaki tanımlar arasında değildir?

A) Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı
B) Rezerv yapı alanı
C) Toplu konut alanı
D) Riskli alan
E) Kentsel yenileme alanı

Cevap : C) Toplu konut alanı

11- Aşağıdakilerden hangisi Franco Biancihini tarafından kültür odaklı dönüşüm projelerine ilişkin belirtilen dilemmalardan biri değildir?

A) Kent merkezi ve çeperi arasında oluşan mekansal dilemma
B) Kültür tüketiminin kültür üretiminin üzerine çıkması
C) Yabancı ziyaretçiler ile yerel sakinler arasında oluşan katılım dilemması
D) Ekonomik gelişme dilemması
E) Kültürel finansman dilemması

Cevap : C) Yabancı ziyaretçiler ile yerel sakinler arasında oluşan katılım dilemması

12- 1980 öncesi kentsel hareketlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Doğrudan eylem ve sokak protestosu gibi geleneksel olmayan araçlar ancak 1980 sonrası kentsel hareketlerinin eylem repertuarında yer almaya başlamıştır
B) Kentsel yenileme projeleri kentsel hareketlerin mobilize olduğu önemli bir itilaf alanı olmuştur
C) Bu dönemde sadece üretimdeki çelişkileri temel alan hareketlerin egemenliğinden bahsedilebilir
D) 1960 lar kentsel kentsel hareketler için dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Öncesinde kentsel hareketler fazlaca gelişmemiştir
E) Devletin yeniden üretim sürecindeki rolünü sorgulayan kolektif tüketim talepli kentsel hareketler önemli bir paya sahiptir.

Cevap : C) Bu dönemde sadece üretimdeki çelişkileri temel alan hareketlerin egemenliğinden bahsedilebilir

13- Aşağıdakilerden hangisi topluluk odaklı kentsel dönüşümün kavramsal haritası içinde yer almaz?

A) Etkinlik
B) Merkeziyetçilik
C) Sürdürülebilirlik
D) Katılımcı bütçeleme
E) Sosyal girişimcilik

Cevap : B) Merkeziyetçilik

14- Aşağıdakilerden hangisi Saskia Sassen’in “İleri üretici hizmetler” olarak belirttiği hizmet kollarından biri değildir?

A) Emlakçılık
B) Hukuk
C) Reklamcılık
D) Finans- Bankacılık
E) Mali Müşavirlik

Cevap : A) Emlakçılık

15- Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yıllarda etkin olarak kullanılan kentsel dönüşüm uygulama araçlarından değildir?

A) Teşviklerin sağlandığı girişim bölgesi
B) Katılımcı bütçe
C) Planlama- komulaştırma gibi yetkilere haiz emlak geliştirme şirketleri
D) Kamu özel ortaklık modelleri
E) Bölge kalkınma ajansları

Cevap : B) Katılımcı bütçe

16- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1990’lı yıllardaki kentsel dönüşümünde belirleyici olmamıştır?

A) İmar afları
B) Toplu konut uygulamaları
C) Sanayinin desantralizasyonu
D) Afet risk

Cevap : C) Sanayinin desantralizasyonu

Auzef Sosyoloji
Telegram Sosyoloji

Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm 2022 Üç Ders Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: