Stratejik Yönetim Vize Deneme-3

Stratejik Yönetim Vize Deneme-3

#1. Verilen ifade doğru mudur? SWOT analizinde üstünlükler ve zayıflıklar değerlendirilmektedir ve bu ikisine göre stratejiler belirlenir.

Cevap : B. yanlış

#2. Karar verme sürecinde erteleme davranışı sergileyenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : C. Ayıplanmaktan kaçınmazlar ve açık olarak sebeplerini söylerler

#3. İşletmelerin kaynak ve yetenekleri için aşağıda verilen bilgi ve tariflerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D. Her rekabet avantajı sürdürülebilirdir.

#4. Verilen ifade doğru mudur? Rekabet avantajının sürdürülebilirliği işletmelerin kaynaklarının taklit edilebilirliği ile alakalıdır.

Cevap : A. doğru

#5. Bir havayolu şirketi; belirli olan kalitesini bozmadan, az bilet opsiyonu kullanmaya başladıysa-ikincil havaalanlarını ve terminalleri kullanıyorsa-uzun süreler uçan küçük ekiplerden oluşan mürettebat kullanıyorsa-çıktı verilmeyen biletler-kısa süreli uçuşlar olması sebebiyle küçük atıştırmalıklar ya da hiç vermiyorsa bu havayolu şirketi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : D. Maliyetleri düşürmek, rakiplere karşı avantaj sağlamak için stratejiler uyguladığı

#6. Bir işletme maliyet liderliğine ulaşırken Destek faaliyetler ve temel faaliyetlerde deki uygulamaları ile maliyetlerini düşürmüş ve kâr marjını artırmıştır. Aşağıda yazılı uygulamalarda hangi seçenekte maliyetleri düşürmeye etkisi olmayan uygulama vardır?

Cevap : D. İşletme personeline ve yöneticilerine araç tahsisi yaparak kişilerin zamandan tasarruf sağlayarak daha çok çalışması ile maliyetlerini azaltır.

#7. Karar vermede; normalde daha fazla bilgi birikimi gerektiren bir durumda, az bir bilgi ile sonuca ulaşma süreci aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : D. Sezgi

#8. İşletmelerin sahip oldukları kaynakları kullanma becerilerine “işletme yetenekleri “denir. İşletme yetenekleri için aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?

Cevap : C. Sürdürebilir rekabet avantajı sağlamak ve ortalamanın üzerinde kâr elde etmek için temel yetenekler bir işletmenin olmazsa olmazı değildir.

#9. Rekabet avantajı ile ilgili aşağıda yazılı bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D. İşletme kaynakları nadir değerli taklit edilmesi maliyetli olduğu sürece formel veya informal raporlama süreçleri, yönetim fonksiyonlarının kullanımı, ücret politikası, ilişkiler, yapı ve kontrol mekanizmaları işletmenin kaynaklarını tamamlayıcı nitelikte değilse bile bu durum rekabet avantajını etkileyecek bir durum değildir.

#10. Şirketlerde stratejik planlama ve karar alma süreçlerinde en rasyonel karar için hangi aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerine kıyasla daha tartışmasız sonuçlar verir?

Cevap : D. Karar sürecinde, kararları finansal gerçekler üzerine kurarak vermek.

#11. Verilen ifade doğru mudur? Tepkisizlik de bir stratejidir.

Cevap : A. doğru

#12. Aşağıdakilerden hangisi karar vermenin dış unsurlarından olan “çatışma” nedenlerinden biri olarak sayılamaz?

Cevap : C. Tarafların aralarındaki uyuşmazlığı fark etmemesi

#13. Verilen ifade doğru mudur? Değer “müşterilerin mal veya hizmete karşılık ödemeye hazır oldukları bedel” olarak tanımlanabilir.

Cevap : A. doğru

#14. “Stratejiler gibi bir plan türü olup stratejilerin uygulanması süresinde karşılaşılan rekabete ve değişen şartlara uygun olarak yapılan dinamik ve kısa dönemleri kapsayan genelde nihai sonuca odaklı olmayan, ama olası rakip davranışlarını dikkate alan faaliyet ve kararlardır.” Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?

Cevap : E. Taktik değiştirme

#15. Bir şirkette bir kaynağın rekabet avantajı yaratması veya yaratmaması değerli ve nadir olmasına bağlı iken bu rekabet avantajının sürdürülebilir olması hangisine bağlıdır?

Cevap : E. Kolayca taklit edilip edilmeyeceğine ve ne şekilde yönetildiğine.

#16. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde maliyet avantajı yaratmanın kaynaklarından değildir?

Cevap : E. Çalışanlara sosyal imkânlar sağlamak, olanları iyileştirmek

#17. Değer zinciri modelinde işletme faaliyetlerini iki ana kategoride incelendiğini bunlarında temel faaliyetler ve destek faaliyetler olduğunu biliyoruz. Buradan yola çıkarak değer zinciri faaliyetleri ile direkt ilişkisi olan “Maliyet liderliği stratejisi “ için aşağıda yazılı ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A. Maliyet liderliği stratejisi değer zinciri faaliyetleri boyunca maliyetlerin aşağıya çekilmesi ve toplamda mümkün olan en düşük maliyet yapısına ulaşmayı hedefleyen bir sistem değil fiyatların düşürülmesini hedefleyen bir sistemi temel amaç edinmiştir.

#18. Verilen ifade doğru mudur? İşletmelerin sahip oldukları kaynakları kullanma becerisine “fırsat” adı verilmektedir.

Cevap : B. yanlış

#19. İşletmenin dış çevresinin analiz edilmesi sonucunda genel ve yakın çevreden elde edilen bilgiler fırsat ve tehditler olarak belirlenmiş olur. İşletme içi analiz sonucunda ise işletmenin güçlü ve zayıf yönleri saptanacaktır. Fırsat ve tehditler güçlü ve zayıf yönler işletmenin bu dört unsuru bir araya getirip birbirleri ile analiz eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Swot (ÜZFT) Analizi

#20. Bireylerin, meydana gelen sonuçları değerlendirirken başvurdukları bir çeşit kendilerini ve egolarını koruma mekanizmasından doğan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C. Kendini haklı çıkarma duygusu

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Stratejik Yönetim Vize Deneme-3

1. İşletmelerin sahip oldukları kaynakları kullanma becerilerine “işletme yetenekleri “denir. İşletme yetenekleri için aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?

A. İşletmelerin yetenekleri her işletme için homojen değildir.
B. İşletme yetenekleri içerisinden değerli, nadir, taklit edilmesi zor ve iyi faydalanılmak üzere organize edilmiş olanlarına “temel yetenekler” adı verilir.
C. Sürdürebilir rekabet avantajı sağlamak ve ortalamanın üzerinde kâr elde etmek için temel yetenekler bir işletmenin olmazsa olmazı değildir.
D. Temel yetenek bir işletmeyi rakiplerinden ayıran yeteneği ifade eder.
E. Hepsi doğrudur

Cevap : C. Sürdürebilir rekabet avantajı sağlamak ve ortalamanın üzerinde kâr elde etmek için temel yetenekler bir işletmenin olmazsa olmazı değildir.

2. İşletmelerin kaynak ve yetenekleri için aşağıda verilen bilgi ve tariflerden hangisi yanlıştır?

A. Bir işletmenin sahip olduğu kaynak ve yetenekler değerli değil ise o işletme rekabet avantajı sağlayamaz. Bu durumda ortalama kârlılık veya ortalama kârlılık altında çalışmayı kabullenmek durumundadır.
B. İşletmenin sahip olduğu kaynak ve yetenekler değerli ancak nadir değil ise, birçok işletme bu kaynak ve yeteneklere ulaşıyorsa bu durumda işletmeler arasında rekabet denkliğinden, dolayısıyla da ortalama kârlardan bahsetmek doğru olacaktır.
C. İşletmenin sahip olduğu kaynaklar ve yetenekler hem değerli hem nadir ise o işletmenin rekabet avantajını yakalaması çok büyük ihtimaldir.
D. Her rekabet avantajı sürdürülebilirdir.
E. Tümü doğrudur.

Cevap : D. Her rekabet avantajı sürdürülebilirdir.

3. Rekabet avantajı ile ilgili aşağıda yazılı bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Rekabet avantajının sürdürebilir ve uzun süreli olması, değerli olan yeteneğin, taklit edilebilirliği ve organize edilmiş olup olmadığı ile ilgilidir.
B. İşletmenin en değerli ve nadir olan kaynak ve yeteneklerinin taklidi yüksek maliyetli ise işletme sürdürebilir rekabet avantajlarından bir süre faydalanacaktır.
C. İşletmenin en değerli ve nadir olan kaynak ve yeteneklerinin taklidi yüksek maliyetli değil ise işletme için kısa süreli rekabet avantajından bahsedebiliriz.
D. İşletme kaynakları nadir değerli taklit edilmesi maliyetli olduğu sürece formel veya informal raporlama süreçleri, yönetim fonksiyonlarının kullanımı, ücret politikası, ilişkiler, yapı ve kontrol mekanizmaları işletmenin kaynaklarını tamamlayıcı nitelikte değilse bile bu durum rekabet avantajını etkileyecek bir durum değildir.
E. Hepsi

Cevap : D. İşletme kaynakları nadir değerli taklit edilmesi maliyetli olduğu sürece formel veya informal raporlama süreçleri, yönetim fonksiyonlarının kullanımı, ücret politikası, ilişkiler, yapı ve kontrol mekanizmaları işletmenin kaynaklarını tamamlayıcı nitelikte değilse bile bu durum rekabet avantajını etkileyecek bir durum değildir.

4. “Stratejiler gibi bir plan türü olup stratejilerin uygulanması süresinde karşılaşılan rekabete ve değişen şartlara uygun olarak yapılan dinamik ve kısa dönemleri kapsayan genelde nihai sonuca odaklı olmayan, ama olası rakip davranışlarını dikkate alan faaliyet ve kararlardır.”
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?

A. Agresif uygulamalar ile rekabete cevap vermek
B. Taklit uygulaması
C. Rekabete tepki ile avantaj sağlamak
D. Rekabete karşı fiyat odaklı alt marka çıkarmak
E. Taktik değiştirme

Cevap : E. Taktik değiştirme

5. İşletmenin dış çevresinin analiz edilmesi sonucunda genel ve yakın çevreden elde edilen bilgiler fırsat ve tehditler olarak belirlenmiş olur. İşletme içi analiz sonucunda ise işletmenin güçlü ve zayıf yönleri saptanacaktır. Fırsat ve tehditler güçlü ve zayıf yönler işletmenin bu dört unsuru bir araya getirip birbirleri ile analiz eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A. Şirket performans analizi
B. Değer zinciri analizi
C. İç ve dış analiz
D. Karşılaştırmalı tablolar analizi
E. Swot (ÜZFT) Analizi

Cevap : E. Swot (ÜZFT) Analizi

6. Verilen ifade doğru mudur?
İşletmelerin sahip oldukları kaynakları kullanma becerisine “fırsat” adı verilmektedir.

A. doğru
B. yanlış

Cevap : B. yanlış

7. Verilen ifade doğru mudur?
Rekabet avantajının sürdürülebilirliği işletmelerin kaynaklarının taklit edilebilirliği ile alakalıdır.

A. doğru
B. yanlış

Cevap : A. doğru

8. Verilen ifade doğru mudur?
Tepkisizlik de bir stratejidir.

A. doğru
B. yanlış

Cevap : A. doğru

9. Verilen ifade doğru mudur?
SWOT analizinde üstünlükler ve zayıflıklar değerlendirilmektedir ve bu ikisine göre stratejiler belirlenir.

A. doğru
B. yanlış

Cevap : B. yanlış

10. Verilen ifade doğru mudur?
Değer “müşterilerin mal veya hizmete karşılık ödemeye hazır oldukları bedel” olarak tanımlanabilir.

A. doğru
B. yanlış

Cevap : A. doğru

11. Değer zinciri modelinde işletme faaliyetlerini iki ana kategoride incelendiğini bunlarında temel faaliyetler ve destek faaliyetler olduğunu biliyoruz. Buradan yola çıkarak değer zinciri faaliyetleri ile direkt ilişkisi olan “Maliyet liderliği stratejisi “ için aşağıda yazılı ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Maliyet liderliği stratejisi değer zinciri faaliyetleri boyunca maliyetlerin aşağıya çekilmesi ve toplamda mümkün olan en düşük maliyet yapısına ulaşmayı hedefleyen bir sistem değil fiyatların düşürülmesini hedefleyen bir sistemi temel amaç edinmiştir.
B. Maliyet liderliği iki temel yolla sağlanır. Bir; değer zinciri aktiviteleri boyunca iç verimlilik çalışmaları ile maliyetlerin düşürülmesi. İki; Değer yaratmayan bazı maliyet unsurları faaliyetlerinin elimine edilmesi.
C. Tüm faaliyetlerde maliyetlerin düşürülmesi tasarruf stratejisi olarak düşünülmemelidir.
D. Maliyet liderliğine ulaşmak için firmaları kullandıkları bir yöntemde rakiplere göre piyasaya daha erken girip pazarda yayılmak ve öğrenme eğrisindeki verimli noktaya daha çabuk ulaşmak.
E. Maliyet liderliğine oynayan bir firma piyasada oluşan fiyat düzeyi belli olan bir ürünü üretirken temelde değer zinciri aktiviteleri boyunca maliyetlerini en düşük seviyeye çekerek katma değerini artırmaya çalışır.

Cevap : A. Maliyet liderliği stratejisi değer zinciri faaliyetleri boyunca maliyetlerin aşağıya çekilmesi ve toplamda mümkün olan en düşük maliyet yapısına ulaşmayı hedefleyen bir sistem değil fiyatların düşürülmesini hedefleyen bir sistemi temel amaç edinmiştir.

12. Bir işletme maliyet liderliğine ulaşırken Destek faaliyetler ve temel faaliyetlerde deki uygulamaları ile maliyetlerini düşürmüş ve kâr marjını artırmıştır. Aşağıda yazılı uygulamalarda hangi seçenekte maliyetleri düşürmeye etkisi olmayan uygulama vardır?

A. Yalı örgüt yapısı işletme giderlerini azaltır.
B. İşletmeye mal satanlarla uzun dönem kazan kazan ilişkisini kurma maliyetleri azaltır.
C. Köy alanlarında arazi alımı yeni fabrika binalarının inşası düşük maliyettir.
D. İşletme personeline ve yöneticilerine araç tahsisi yaparak kişilerin zamandan tasarruf sağlayarak daha çok çalışması ile maliyetlerini azaltır.
E. Üretim personelinin eğitimi savurganlığı ve fireyi önler.

Cevap : D. İşletme personeline ve yöneticilerine araç tahsisi yaparak kişilerin zamandan tasarruf sağlayarak daha çok çalışması ile maliyetlerini azaltır.

13. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde maliyet avantajı yaratmanın kaynaklarından değildir?

A. Öğrenme ekonomisi
B. Ölçek ekonomisi
C. Üretimde kullanılan anahtar kaynaklara düşük maliyetli erişim sağlamak
D. Üretim teknoloji
E. Çalışanlara sosyal imkânlar sağlamak, olanları iyileştirmek

Cevap : E. Çalışanlara sosyal imkânlar sağlamak, olanları iyileştirmek

14. Bir havayolu şirketi; belirli olan kalitesini bozmadan, az bilet opsiyonu kullanmaya başladıysa-ikincil havaalanlarını ve terminalleri kullanıyorsa-uzun süreler uçan küçük ekiplerden oluşan mürettebat kullanıyorsa-çıktı verilmeyen biletler-kısa süreli uçuşlar olması sebebiyle küçük atıştırmalıklar ya da hiç vermiyorsa bu havayolu şirketi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Mali sıkıntı içinde olduğu
B. Hizmet verecek personel azlığı olduğunu, personel gelirlerinin yetersiz olduğu için eleman bulamadığı
C. Fiyatları düşürmek için önlemler aldığı
D. Maliyetleri düşürmek, rakiplere karşı avantaj sağlamak için stratejiler uyguladığı
E. Hiçbiri söylenemez

Cevap : D. Maliyetleri düşürmek, rakiplere karşı avantaj sağlamak için stratejiler uyguladığı

15. Bir şirkette bir kaynağın rekabet avantajı yaratması veya yaratmaması değerli ve nadir olmasına bağlı iken bu rekabet avantajının sürdürülebilir olması hangisine bağlıdır?

A. Şirketin Finans kaynaklarına
B. Üretimin başarılı çalışmasına
C. Satış teşkilatının başarılı Satış gerçekleştirmesine
D. Rakiplerin sermaye gücüne
E. Kolayca taklit edilip edilmeyeceğine ve ne şekilde yönetildiğine.

Cevap : E. Kolayca taklit edilip edilmeyeceğine ve ne şekilde yönetildiğine.

Stratejik Yönetim Vize Deneme-3

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama
Telegram Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama

Stratejik Yönetim Vize Deneme-3

%d blogcu bunu beğendi: