SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem 2022 Deneme Sınavı -6

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -6

#1. Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebebe ne ad verilir?

d) Müşterek sebep

#2. Acenteler için Levha kayıt ücretini tespite kim yetkilidir?

#3. Hangi şıkta bölüşmesiz reasürans türleri verilmiştir?

#4. Riskin, belli bir prim karşılığında, aynı riske maruz çok sayıda kişi arasında dağıtılarak belirli şartlar dahilinde teminat altına alınmasına ne ad verilir?

#5. Sigorta şirketinin, hasarı sigortalıya ödeyince, sigortalının yerine geçerek, hasara sebep olan kusurlu taraftan sigortalının hakkı kadar ve en çok ödediği hasar kadar alacaklı olması hangi prensipten kaynaklanır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Aşağıdakilerden hangisini sigortanın rolleri arasında sayabiliriz?

#7. Sigortalı malı hasardan önceki değerine getirecek tutarın saptanarak sigortalıya ödenmesi hangi prensip gereğidir?

b) Tazminat

Tazminat prensibi, sigortalı malı hasardan önceki değerine getirecek meblağın hesaplanarak ödenmesini gerektirir. Diğer bir deyişle, sigorta sözleşmesinin amacı, zarar görenin ekonomik durumunu zarardan önceki düzeyine getirmektir. Bu ilkenin hem sigortacı hem de toplumun bütünü açısından önemi vardır.

#8. Aşağıdakilerden hangisi özel sigortacılığın işlevlerinden değildir?

#9. Özel Şartların tanımı hangi şıkta verilmiştir?

#10. Sigorta poliçesiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. DASK ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi sigortalanabilir risklerin özelliklerinden değildir?

#13. Bir sigorta uygulamasının teminat kapsamını, ek teminatlarını ve teminat dışı hallerini hangi düzenlemede bulabilirsiniz?

#14. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?

#15. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerden değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Aşağıdaki durumlardan hangisinde malik (sahip) olmaksızın da sigortalanabilir menfaatten söz edilebilir?

#17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#18. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul değerinin üzerinde olması hali hangisidir?

Aşkın Sigorta; poliçede belirtilen bedelin, sigortalı malın gerçek değerinin üzerinde olması durumudur.

Hasar olması durumunda, poliçede belirtilen yükse teminat değil; sigortalı malın gerçek değeri üzerinden tazminat ödenir, aradaki prim farkı sigora ettirene iade edilir.

Örnek: Yangın olması durumunda evdeki tüm eşyaların gerçek değerinin 50.000 TL, poliçede gösterilen değer 100.000 TL, tüm eşyaların yanması durumunda, 100.000 değil 50.000 TL hasar ödenir,

Poliçedeki 100.000 TL üzerinden hesaplanan prim, 50.000 TL üzerinden tekrar hesaplanıp aradaki prim farkı sigorta ettirene bir zeyilname ile iade edilir.

#19. Levhaya kayıt ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#20. Sigortacılık sektöründe özellik taşıyan mesleki nitelikteki konular için gerekli sınavların tarafsız bir şekilde yapılması ve eğitim taleplerinin eşgüdümünün sağlanması amacıyla tesis edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Ahmet Bey evini yangın ve hırsızlık rizikosuna karşı 100.000 TL bedel ile sigortalatmıştır. Poliçe süresi içerisinde meydana gelen yangın hadisesi sonrasında yapılan incelemede, evde 200.000 TL tutarında eşyanın bulunduğu, 120.000 TL tutarında da hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Ahmet Bey’e ödenecek tazminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

Poliçedeki teminat / Sigortalı ma gerçek bedeli * gerçekleşen hasar tutarı

yani 100.000/200.000 *120.000

1/2 *120.000 = 60.000

#22. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

#23. Ex - Gratia ne demektir ?

#24. Aşağıdakilerden hangisi Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerinden değildir?

#25. Sigorta şirketine ihbarı yapılmış hasarlar için ayrılan karşılık hangi şıkta verilmiştir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Bankalar Genel Merkezlerinde sigortacılık işlemlerinden sorumlu olarak çalışan personeli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?

#27. Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisinde primleri Kamu otoritesi tarafından belirlenmez?

#28. Sigortalının, hasarın meydana gelmesinden sonra sigortalı değilmişçesine hareket ederek zararın azaltılmasında gerekli önlemleri alarak yardımcı olması sigortacılığın hangi temel prensibi gereğidir?

İYİ NİYET:

Bir sigorta sözleşmesinin tarafları, sigortacı ile sigortalıdır. Sigorta şirketi, sigorta edilecek olan mal, hayat veya sorumluluk konusu olan şey ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir ve karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumundadır. Diğer taraftan, menfaatini sigorta ettirmek üzere teklif formunu doldurmakta olan kişi de, kendi ihtiyaçlarına yönelik ürünü belirlemede sigortacının vermiş olduğu teknik bilgiye güvenmek durumundadır. Sigorta sözleşmesinin oluşturulması aşamasında her iki taraf için de söz konusu olan ortak nokta, tamamen karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumunda olmalarıdır. Taraflardan birinin iyi niyetli olmaması nedeniyle karşı tarafa gerçek olmayan bilgi vermesi, karşı yanıltmak ve istemediği bir sözleşmeye girmesini sağlamaktır ve iyi niyet prensibinin ihlali, karşı tarafa sözleşmenin feshi hakkını vermektedir.

#29. Sigorta şirketlerinin kendi risklerini kısmen veya tamamen devretmelerine yarayan işlem hangisidir?

#30. Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli olarak, taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla hazırlanan özel şartlar için aşağıdaki tanımlardan hangisi kullanılır?

KLOZ:

Poliçenin bir bölümü veya poliçeye ekli özel şarttır ve taraflar arasındaki sözleşmenin gerçek sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

SONUÇ

-

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -6 Sigorta teknik personel sınav soruları 2022 Segem 2022 tüm çıkmış sorular – experlik 2022 soruları

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -6 Sigorta teknik personel sınav soruları 2022 Segem 2022 tüm çıkmış sorular – experlik 2022 soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

2022 Segem Deneme sınavları
2022 Deneme -1
2022 Deneme -2
2022 Deneme -3
2022 Deneme -4
2022 Deneme -5
2022 Deneme -6
2022 Deneme -7
2022 Deneme -8
2022 Deneme -9
2022 Deneme -10

Segem 2022

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavı -6 Sigorta teknik personel sınav soruları 2022 Segem 2022 tüm çıkmış sorular - experlik 2022 soruları

Segem 2022 Deneme Soruları Sınavıları

Sigorta teknik personel sınav soruları 2022

Segem 2022 tüm çıkmış sorular

eksperlik 2022 soruları

Tarım eksperliği

Segem 2022 Eylül Sınavına hazırlık soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: