Sosyal – Duygusal Gelişim Vize Deneme Sınavı -2

Sosyal – Duygusal Gelişim Vize Deneme Sınavı -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi prososyal davranış örneklerinden biri değildir?

Cevap : E) Benlik
NOT: Paylaşma (Sharing), yardımlaşma (helping), iş birliği (cooperation) ve fedakârlık (alturizm) davranışları prososyal davranışlar olarak adlandırılmaktadır.

#2. Aşağıdakilerden hangisi taklit etme eğilimini etkileyen model özelliklerinden biri değildir?

Cevap : E) Kardeş sayısı
NOT: Modellerin özellikleri taklit etme eğilimini etkilemektedir. Bunlar;
-Benzerlik
-Cinsiyet
-Yaş
-Statü ve prestij
-Davranışın türü ve zorluk derecesi

#3. Duygu uyandırma kapasitesine sahip bir dizi koşulsuz uyaran (örneğin, karanlık ortamlarda ani sesler) tarafından ortaya çıkarılan üç temel duygunun (korku, öfke ve sevgi) olduğuna inanan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Watson

#4. Teorisinin üç temel varsayımı aşağıdaki gibidir. • Gelişim biyolojik bir temele sahiptir, • İyi ve kötü yıllar dönüşümlüdür, • Vücut tipleri (endomorf, ektomorf, mezomorf) kişilik gelişimi ile ilişkilidir. Yukarıda verilen görüşlerin sahibi olan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Arnold Gesell

#5. Bireyin kendine ait genel görüşü olup bu görüşün kişinin mutlu ve emin veya güvensiz veya yetersiz hissetmesi ile ilgilidir. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap : D) Benlik saygısı

#6. “Babam çocuklarla iyi geçindiğimi ve iyi bir öğretmen olacağımı söylüyor, bu yüzden sanırım yapacağım şey bu.” diye düşünen bir ergen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen Marcia’nin ergen kimlik statüsündedir?

Cevap : B) İpotekli kimlik

#7. Amerikalı çocuklar Çinli bebeklerden daha fazla gülme eğilimindedir. Çinli çocuklar korkulu ve üzücü durumları Amerikalı çocuklardan daha iyi tanımlayabilir ve daha az ağlarlar. Verilen açıklama çocuğun duygusal gelişimini etkileyen faktörlerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : D) Kültür

#8. Genetik olarak kız çocuklar daha fazla şefkatli, duyarlı; erkek çocuklar daha fazla rekabetçi ve kuvvetli olacak şekilde programlanmıştır. Cinsiyet kimliğinin gelişimi ile ilgili verilen açıklama hangi kurama aittir?

Cevap : A) Biyolojik kuram

#9. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : E) 5. evre: Kimlik kazanmaya karşın kimlik karmaşası (genç yetişkinlik)
NOT: Erikson’a göre birey 8 dönem içerisinde psiko-sosyal gelişimini tamamlamaktadır. Aşamalarını, bir dizi toplumsal çatışmaya dayandırmıştır.
Erikson’un psikososyal gelişim evreleri şunlardır:
1. evre: Temel güvene karşın güvensizlik (0-1 yaş)
2. evre: Özerkliğe karşın utanç ve şüphe (2-3 yaş)
3. evre: Girişimciliğe karşın suçluluk duygusu (4-5 yaş)
4. evre: Çalışkanlığa karşın yetersizlik duygusu (6-12 yaş)
5. evre: Kimlik kazanmaya karşın kimlik karmaşası (13-18 yaş)
6. evre: Yakınlığa karşın yalıtılmışlık (genç yetişkinlik)
7. evre: Üretkenliğe karşın durgunluk (orta yetişkinlik)
8. evre: Benlik bütünlüğüne karşın umutsuzluk (yaşlılık)

#10. Benlik bilincinin temelinin oluştuğu yaş aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : A) 1 yaş
NOT: Bir yaş civarında benlik bilincinin temeli oluşur. Dört-beş yaş civarında ise iyi ya da kötü şeklinde güçlü bir kanı geliştirmiştir. Bu gelişen kanıyı değiştirmek ise çok zordur. Kişinin kendisi hakkındaki yargısına benlik bilinci denir.

#11. Duygusal gelişimin ebeveyn çocuk etkileşimi bağlamında kısmen ego gelişiminin bir sonucu olduğuna inanan teori aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : A) Psikanalitik teori

#12. Ayşe öğretmenin sınıfında aşağıdaki durum yaşanmaktadır. ‘Aylin, oyuncak bebeğini faaliyet masasının üstünde yürütürken kendi kendine şarkı söylüyor. Ali, oyuncak arabasını halının üstünde bir ileri bir geri sürerken motor sesleri çıkarıyor. Ecem ise Ahmet’i sınıfın içinde bir oraya bir buraya kovalıyor.’ Bu açıklamaya göre Ayşe öğretmenin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) 3 yaş çocuklarının olduğu sınıf

#13. Okullarda pekiştirilen sosyal davranışların artacağı fikrini kullanan öğretmenler aşağıdakilerden hangisine başvurmaz?

Cevap : E) Prososyal davranışları cezalandırırlar.
NOT: Okullarda pekiştirilen sosyal davranışların artacağı fikrini kullanan öğretmenler şunları yapmaktadır.
– Çocukların diğer çocuklarla etkileşimlerinin olumlu ve ödüllendirici olduğundan emin olurlar.
– Ortamı, çocukların alan veya malzeme eksikliğinden hayal kırıklığı yaşamadan hoş bir şekilde etkileşime girebilmeleri için etkili/yeterli malzemelerle düzenlerler.
– Prososyal davranışları ödüllendirir ve pekiştirirler. Böylece paylaşan veya iş birliği yapan ve övülen bir çocuk paylaşmaya ve iş birliği yapmaya devam edecektir.

#14. Aşağıdakilerden hangisi Freud’un psikoseksüel gelişim evrelerinden biri değildir?

Cevap : E) Ergenlik evresi
NOT: Freud’un Psikoseksüel Gelişim Evreleri:
-Oral evre (0-1 yaş)
-Anal evre (1- 3 yaş)
-Fallik evre (3-5 yaş)
-Latent (gizil) evre (5-12 yaş)
-Gen)ital evre (12-18 yaş ve üstü)

#15. Düşmanca ve saldırgan davranışlar, özellikle çocuklartarafından güçlü birşekilde taklit edilme olasılığına sahiptir. Verilen açıklama taklit etme eğilimini etkileyen modelin hangi özelliği ile ilgilidir?

Cevap : E) Davranışın türü ve zorluk derecesi

#16. Çevresel toksinlere maruz kalma, aşırı yoksulluk, yetersiz beslenme, toplum veya aile içi şiddet, madde bağımlılığı, ihmal ve istismar, düşük kaliteli çocuk bakımı ortamları gibi çevresel etkilerin tümü duygusal veya davranışsal zorluklara yol açabilir.Verilen açıklama duygusal gelişimi etkileyen değişkenlerden hangisi ile ilgilidir?

Cevap : D) Çevre

#17. Çocuklar bu evrede Erikson tarafından ileri sürülen yetkinlik erdemini kazanır. Açıklamaya göre çocuklar hangi evrenin içindedirler?

Cevap : D) 4. evre: Çalışkanlığa karşın yetersizlik duygusu (6-12 yaş)

#18. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilişsel teorinin temel ilkelerinden değildir?

Cevap : C) Başkaları ile ilişki kuramayan çocuklar, kolayca dikkatlerini toplayabilirler.
NOT: Sosyal bilişsel teorinin temel ilkeleri şunlardır:
– Bir gelişim alanında olanlar diğer gelişim alanlarını etkiler.
– Arkadaş edinemeyen, iş birliği yapamayan veya paylaşamayan çocuklar grup içinde zorlanabilir.
– Başkaları ile ilişki kuramayan çocuklar, odaklanmakta zorluk çekebilir.
– Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar sosyal becerilerini geliştirmekte zorluk çekebilir.
– Duygusal problemler-kaygı, öğrenilmiş çaresizlik veya güvensizlik-çocukların öğrenme, başarı ve becerilerini etkileyebilir.

#19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5 aylık bebeğin sosyal gelişiminin kilometre taşlarındandır?

Cevap : A) Aynaya bakıp kendi görüntüsüne gülümsemekten hoşlanır.

#20. Aşağıdakilerden hangisi korku duygusunun çocuğa yolladığı mesajlardan biri değildir?

Cevap : E) Sevimli ve değerliyim
NOT: Korku duygusunun çocuğa yolladığı mesaj,
-Birşeyler yanlış
-Tehlikedeyim.
-Kaçmalıyım.
-Kendimi korumam gerek.

TESTi BiTiR

Results

Sosyal – Duygusal Gelişim Güz Dönemi çıkmış sorular

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans

Sosyal – Duygusal Gelişim Güz Dönemi çıkmış sorular

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal – Duygusal Gelişim Vize Deneme Sınavı -2

Sosyal - Duygusal Gelişim Vize Deneme Sınavı -2

Sosyal Gelişimi Etkileyen Faktörler

Çoğu kültürde sosyalleşmenin ana unsuru………..dir. Verilen boşluğu en uygun ifade ile tamamlayınız?

A) Aile
B) Ebeveynler
C) Okul
D) Kültür
E) Arkadaşlık

Cevap : B) Ebeveynler

Aşağıdakilerden hangisi ebeveynlik stillerinden biri değildir?

A) Yetkeli
B) Yetkeci
C) İzin verici
D) Kayıtsız
E) Bağımlı

Cevap : E) Bağımlı
NOT: Ebeveynlik stilleri:
-Yetkeci/otoriter ebeveynlik stili
-Yetkeli/demokratik ebeveynlik stili
-İzin verici/hoşgörülü ebeveynlik stili
-Kayıtsız/ilgisiz ebeveynlik stili

‘Güç kullanmayı içermektedir. Çocuğa yönelik düşük duyarlık ve yüksek kontrol davranışları yetkeci ebeveynlik tarzı ile özdeşleştirilmektedir’. Açıklaması verilen ebeveynlik stili aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Yetkeli
B) Yetkeci
C) İzin verici
D) Kayıtsız
E) Bağımlı

Cevap : B) Yetkeci

‘Çocuklarını hem kontrol etme hem de onlara karşı sıcak davranma, iletişime açık olma ve çocuğun gelişimsel gereksinimlerine saygı duymaya yönelik bir ebeveynlik tarzını benimsemişlerdir. Çocuklarına her konuda rehberlik ve eşlik ederler. Net ve tutarlı sınırlar koyarlar.’Açıklaması verilen ebeveynlik stili aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Yetkeli
B) Yetkeci
C) İzin verici
D) Kayıtsız
E) Bağımlı

Cevap : A) Yetkeli

‘Çocuklarına yönelik düşük beklenti içindedirler ve çok az disiplin uygularlar. Çocuklarının davranışları üzerinde çok az sınır koyar veya hiç kontrol etmezler’. Açıklaması verilen ebeveynlik stili aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Yetkeli
B) Yetkeci
C) İzin verici
D) Kayıtsız
E) Bağımlı

Cevap : C) İzin verici

Aşağıdakilerden hangisi yetkeci/otoriter ebeveynlik stilinin ergenlik dönemi olası sonuçlarından biridir?

A) Ortalama akademik ve sosyal beceriler
B) Yüksek benlik saygısı, mükemmelsosyal beceriler, güçlü prososyal ilgi, yüksek akademik başarı
C) Zayıf öz-denetim
D) Zayıf akademik performans
E) Düşmanlık, isyan-ayaklanma, uyuşturucu bağımlılığı

Cevap : A) Ortalama akademik ve sosyal beceriler

Aşağıdakilerden hangisi yetkeli/demokratik ebeveynlik stilinin orta çocukluk dönemi olası sonuçlarından
biridir?

A) Yüksek bilişsel ve sosyal yeterlilik
B) Ortalama bilişsel ve sosyal yeterlilik
C) Düşük bilişsel yeterlilik
D) Düşük sosyal yeterlik
E) Agresiflik ve yıkıcılık

Cevap : A) Yüksek bilişsel ve sosyal yeterlilik

Aşağıdakilerden hangisinde Gelişim psikologu William Damon’a göre arkadaşlık aşamaları sırasıyla verilmiştir?

A) Güvene dayalı arkadaşlık aşaması/ Psikolojik yakınlığa dayalı arkadaşlık aşaması/ Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması
B) Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması/ Psikolojik yakınlığa dayalı arkadaşlık aşaması/ Güvene dayalı
arkadaşlık aşaması
C) Güvene dayalı arkadaşlık aşaması/ Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması/Psikolojik yakınlığa dayalı
arkadaşlık aşaması
D) Psikolojik yakınlığa dayalı arkadaşlık aşaması/Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması/Güvene dayalı
arkadaşlık aşaması/
E) Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması/Güvene dayalı arkadaşlık aşaması/ Psikolojik yakınlığa dayalı
arkadaşlık aşaması

Cevap : E) Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması/Güvene dayalı arkadaşlık aşaması/ Psikolojik yakınlığa dayalı arkadaşlık aşaması

Gelişim psikologu William Damon’a göre diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması ortalama kaç yaş aralığında görülmektedir?

A) 4-7 yaş
B) 8-10 yaş
C) 11-15 yaş
D) 4-5 yaş
E) 2-4 yaş

Cevap : A) 4-7 yaş
NOT: Çocuğun sosyal yönden gelişmesi için akran grubuna girmesi gerekmektedir. Gelişim psikologu William Damon’a göre bir çocuğun arkadaşlık görüşü üç farklı aşamadan geçmektedir. Bunlar,
– Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması (4-7 yaş)
– Güvene dayalı arkadaşlık aşaması (8-10 yaş)
– Psikolojik yakınlığa dayalı arkadaşlık aşaması (11-15 yaş)

Gelişim psikologu William Damon’a göre güvene dayalı arkadaşlık aşaması ortalama kaç yaş aralığında görülmektedir?

A) 4-7 yaş
B) 8-10 yaş
C) 11-15 yaş
D) 4-5 yaş
E) 2-4 yaş

Cevap : B) 8-10 yaş
NOT: Çocuğun sosyal yönden gelişmesi için akran grubuna girmesi gerekmektedir. Gelişim psikologu William Damon’a göre bir çocuğun arkadaşlık görüşü üç farklı aşamadan geçmektedir. Bunlar,
– Diğerlerinin davranışlarına dayalı arkadaşlık aşaması (4-7 yaş)
– Güvene dayalı arkadaşlık aşaması (8-10 yaş)
– Psikolojik yakınlığa dayalı arkadaşlık aşaması (11-15 yaş)

Sosyal – Duygusal Gelişim Güz Dönemi çıkmış sorular

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: