Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2022-2023 Vize

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2022-2023 Vize

#1. Sultan II. Mahmut, Avrupa'da olduğu gibi verimli işleyen bir hükümet sisteminin yanı sıra kendine has bürokrasinin oluşumunu sağlamıştır. Bu amaçla asırlık Divan-ı Hümayun işlevini yitirince yerine aşağıdaki kurumlardan hangisi öne çıkmıştır?

Cevap : C) Babıâli

#2. Tarihte bilinen ilk Türk Anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Kanun-i Esasi

#3. Rusya, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nı kasıtlı ve yanlış yorumlayarak Osmanlıya baskı kurarken aşağıdaki gayrimüslim zümrelerden hangisinin himayesi iddiasında bulunmaktaydı?

Cevap : A) Ortodokslar

#4. Avrupalı diplomatlar ile birlikte hazırlanan ve 1856'da ilan edilen Islahat Fermanı'nda ana hedef aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Müslim-gayrimüslim eşitliğini sağlamak

#5. Askerin siyasetle uğraşmaması amacıyla kuruldu. Belli yerlere tehdit mektupları göndererek meclisin feshini istedi. Çalışmaları sonucunda meclisin feshini sağladı. Yukarıda bahsi geçen oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Halaskar Zabitan

#6. Osmanlı Devleti ilk dış borçlanmayı hangi savaş sırasında yapmıştır?

Cevap : B) Kırım Savaşı

#7. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı ardından imzalanan ve bağımsız Yunan devletinin önünü açan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Edirne Antlaşması

#8. III. Selim döneminde teknik eğitim amacıyla 1795 tarihinde kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümayun (Mühendishane-i Cedit) hangi alanda mühendis yetiştirmiştir?

Cevap : C) Kara mühendisliği

#9. Mondros Mütarekesi imzalanırken iktidarda hangi Osmanlı hükümeti vardı?

Cevap : C) Ahmet İzzet Paşa Hükümeti

#10. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde kurulan partilerden biri değildir?

Cevap : A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

#11. III. Selim dönemi reform programı Avrupa etkisiyle şekillendiğinden Batı'yı daha yakından takip edebilmek ve gelişmeler hakkında birinci elden bilgi sahibi olabilmek için daimi ikamet elçilikleri kurulmuştur. Bu maksatla 1793'te Londra'ya, 1797'de Viyana, Paris ve Berlin'e de birer elçi gönderildi. Bu karar ile Osmanlı, dış politikada hangi diplomasi türüne geçiş yapmıştır?

Cevap : A) Sürekli diplomasi

#12. II. Mahmut'un ülke yönetimine dair attığı çok önemli adımlardan biri muhtarlık teşkilatının kurulmasıdır (1831). Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde muhtarların görevi olarak belirlenmiştir?

Cevap : C) Köy veya mahallede halkla devlet arasındaki ilişkiyi sağlamak

#13. İngiltere ve Fransa boğazlar üzerinden Rusya ile doğrudan temas edebilmek, Kafkas Cephesi'nde Osmanlı ordusu ile savaşmakta olan Rusya'ya gerekli yardım ve destekte bulunabilmek için hangi cepheyi açmıştır?

Cevap : A) Çanakkale Cephesi

#14. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda imzaladığı ticaret sözleşmelerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Ticaret sözleşmeleri ile kapitulasyonlar ortadan kalkmıştır.

#15. Osmanlı topraklarında yaşayan her milletin üst kimlik olarak kendisini Osmanlı görmesi gerektiğini savunan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Osmanlıcılık

#16. Osmanlı yenileşme tarihinin en önemli aşamalarından biri olan Nizam-ı Cedit ıslahatları hangi padişah döneminde uygulanmıştır?

Cevap : B) Sultan III. Selim

#17. Klasik dönem boyunca Osmanlı toplum örgütlenmesini ifade etmekte kullanılan Millet Sistemi'nde gayrimüslim azınlıklar hangi hukuktan yararlanırdı?

Cevap : B) Zimmi hukuk

#18. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen ekonomik gelişmelerden biri değildir?

Cevap : B) Sanayi üretiminde artış

#19. Mustafa Kemal Bey (Atatürk) tarafından Şam'da kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

#20. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Avrupa'daki lideri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Ahmet Rıza Bey

TESTi BiTiR

Results

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2022-2023 Vize Soruları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2022-2023 Vize Soruları

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2022-2023 Vize

1. Avrupalı diplomatlar ile birlikte hazırlanan ve 1856’da ilan edilen Islahat Fermanı’nda ana hedef aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gümrük tarifelerinde indirim sağlamak
B) Silah alımlarını Avrupa’dan yapmak
C) Avrupa ile öğrenci değişimi yapmak
D) Müslim-gayrimüslim eşitliğini sağlamak
E) Avrupa’dan mülteci kabul etmek

Cevap : D) Müslim-gayrimüslim eşitliğini sağlamak

2. III. Selim döneminde teknik eğitim amacıyla 1795 tarihinde kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümayun (Mühendishane-i Cedit) hangi alanda mühendis yetiştirmiştir?

A) Deniz mühendisliği
B) Jeoloji mühendisliği
C) Kara mühendisliği
D) Orman mühendisliği
E) Maden mühendisliği

Cevap : C) Kara mühendisliği

3. Sultan II. Mahmut, Avrupa’da olduğu gibi verimli işleyen bir hükümet sisteminin yanı sıra kendine has bürokrasinin oluşumunu sağlamıştır. Bu amaçla asırlık Divan-ı Hümayun işlevini yitirince yerine aşağıdaki kurumlardan hangisi öne çıkmıştır?

A) Evkaf Nezareti
B) Nizam-ı Cedit
C) Babıâli
D) Düyun-ı Umumiye
E) Hariciye Nezareti

Cevap : C) Babıâli

4. Askerin siyasetle uğraşmaması amacıyla kuruldu. Belli yerlere tehdit mektupları göndererek meclisin feshini istedi. Çalışmaları sonucunda meclisin feshini sağladı.
Yukarıda bahsi geçen oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahrar
B) Hürriyet ve itilaf
C) İttihat ve Terakki
D) Yeni Osmanlılar
E) Halaskar Zabitan

Cevap : E) Halaskar Zabitan

5. Mustafa Kemal Bey (Atatürk) tarafından Şam’da kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Terakki ve İttihat Cemiyeti
B) Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti
C) Fedȧkåran-1 Millet Cemiyeti
D) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
E) İttihat ve Terakki Cemiyeti

Cevap : D) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

6. Tarihte bilinen ilk Türk Anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşkilat- Esasiye Kanunu
B) Cemiyet-i Mahsusa
C) Meşveret
D) Kanun-i Esasi
E) Anayasa

Cevap : D) Kanun-i Esasi

7. Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda imzaladığı ticaret sözleşmelerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ticaret sözleşmeleri sonrasında dış ticaret açığı meydana gelmiştir.
B) Ticaret sözleşmeleri birçok ülkeyle imzalanmıştır.
C) Ticaret sözleşmeleri ile Osmanlı ekonomisi serbest ticarete açılmıştır.
D) Ticaret sözleşmeleri ile kapitulasyonlar ortadan kalkmıştır.
E) Ticaret sözleşmeleri Osmanlı Devleti’nin gümrük bağımsızlığını ortadan kaldırmıştır.

Cevap : D) Ticaret sözleşmeleri ile kapitulasyonlar ortadan kalkmıştır.

8. II. Mahmut’un ülke yönetimine dair attığı çok önemli adımlardan biri muhtarlık teşkilatının kurulmasıdır (1831). Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde muhtarların görevi olarak belirlenmiştir?

A) Yabancı konsolosların güvenliğini sağlamak
B) Asker kaçaklarını yakalayıp devlete teslim etmek
C) Köy veya mahallede halkla devlet arasındaki ilişkiyi sağlamak
D) Cizye vergisini toplayıp hazineye aktarmak
E) Kadı ve naiplerin atamalarını denetlemek

Cevap : C) Köy veya mahallede halkla devlet arasındaki ilişkiyi sağlamak

9. İngiltere ve Fransa boğazlar üzerinden Rusya ile doğrudan temas edebilmek, Kafkas Cephesi’nde Osmanlı ordusu ile savaşmakta olan Rusya’ya gerekli yardım ve destekte bulunabilmek için hangi cepheyi açmıştır?

A) Çanakkale Cephesi
B) Kanal Cephesi
C) Suriye-Filistin Cephesi
D) Galiçya Cephesi
E) Kafkas Cephesi

Cevap : A) Çanakkale Cephesi

10. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde kurulan partilerden biri değildir?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
C) ittihat ve Terakki Fırkası
D) Ahrar Fırkası
E) Osmanlı Sosyalist Fırkası

Cevap : A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

11. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Avrupa’daki lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enver Bey
B) Talat Bey
C) Mithat Paşa
D) Ziya Paşa
E) Ahmet Rıza Bey

Cevap : E) Ahmet Rıza Bey

12. Osmanlı topraklarında yaşayan her milletin üst kimlik olarak kendisini Osmanlı görmesi gerektiğini savunan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkçülük
B) Batıcılık
C) İslamcılık
D) Adem-i Merkeziyetçilik
E) Osmanlıcılık

Cevap : E) Osmanlıcılık

13. Rusya, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nı kasıtlı ve yanlış yorumlayarak Osmanlıya baskı kurarken aşağıdaki gayrimüslim zümrelerden hangisinin himayesi iddiasında bulunmaktaydı?

A) Ortodokslar
B) Calvinistler
C) Museviler
D) Katolikler
E) Gregoryenler

Cevap : A) Ortodokslar

14. Mondros Mütarekesi imzalanırken iktidarda hangi Osmanlı hükümeti vardı?

A) Ferit Paşa Hükümeti
B) Talat Paşa Hükümeti
C) Ahmet İzzet Paşa Hükümeti
D) Cemal Paşa Hükümeti
E) Hulusi Paşa Hükümeti

Cevap : C) Ahmet İzzet Paşa Hükümeti

15. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı ardından imzalanan ve bağımsız Yunan devletinin önünü açan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Londra Antlaşması
B) Ayastefanos Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Berlin Antlaşması
E) Edirne Antlaşması

Cevap : E) Edirne Antlaşması

16. III. Selim dönemi reform programı Avrupa etkisiyle şekillendiğinden Batı’yı daha yakından takip edebilmek ve gelişmeler hakkında birinci elden bilgi sahibi olabilmek için daimi ikamet elçilikleri kurulmuştur. Bu maksatla 1793’te Londra’ya, 1797’de Viyana, Paris ve Berlin’e de birer elçi gönderildi. Bu karar ile Osmanlı, dış politikada hangi diplomasi türüne geçiş yapmıştır?

A) Sürekli diplomasi
B) Parlamenter diplomasi
C) Tek taraflı diplomasi
D) Konferans diplomasisi
E) Zirve diplomasisi

Cevap : A) Sürekli diplomasi

17. Osmanlı Devleti ilk dış borçlanmayı hangi savaş sırasında yapmıştır?

A) Birinci Dünya Savaşı
B) Kırım Savaşı
C) Trablusgarp Savaşı
D) Balkan Savaşı
E) 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı

Cevap : B) Kırım Savaşı

18. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen ekonomik gelişmelerden biri değildir?

A) İaşe sorunu
B) Sanayi üretiminde artış
C) Yeni gümrük tarifesinin kabulü
D) Yerli şirketlerin desteklenmesi
E) Yüksek enflasyon

Cevap : B) Sanayi üretiminde artış

19. Klasik dönem boyunca Osmanlı toplum örgütlenmesini ifade etmekte kullanılan Millet Sistemi’nde gayrimüslim azınlıklar hangi hukuktan yararlanırdı?

A) Medeni hukuk
B) Zimmi hukuk
C) Avrupa hukuku
D) Medrese hukuku
E) Şer’i hukuk

Cevap : B) Zimmi hukuk

20. Osmanlı yenileşme tarihinin en önemli aşamalarından biri olan Nizam-ı Cedit ıslahatları hangi padişah döneminde uygulanmıştır?

A) Sultan Abdülaziz
B) Sultan III. Selim
C) Sultan I. Abdülhamit
D) Sultan III. Mustafa
E) Sultan Abdülmecit

Cevap : B) Sultan III. Selim

Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim telegram çocuk gelişimi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 2022-2023 Vize

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: