Makro İktisat 2022-2023 Vize Soruları

Makro İktisat 2022-2023 Vize Soruları

#1. Toplam arzı arttırmak için uygulanan politikalara ne ad verilmektedir?

Cevap : B) Arz yanlı iktisat politikaları

#2. Aşağıdakilerden hangisi devletin cari harcamalarından biridir?

Cevap : D) Ücret

#3. Aşağıdakilerden hangisi milli gelir düzeyi ne olursa olsun, değişmeyen yatırımlardır?

Cevap : C) Otonom yatırımlar

#4. Aşağıdakilerden hangisi gayrı safi milli hasıladan amortisman payı düşüldüğü zaman elde edilmektedir?

Cevap : A) SMH

#5. Kamu harcamalarındaki bir artış toplam talep eğrisinde nasıl bir değişime neden olmaktadır?

Cevap : E) Toplam talep eğrisi sağa kayar.

#6. Aşağıdakilerden hangisi çalışma gücü ve arzusunda olan kişilerin belirli bir ücret karşılığında hizmetlerinden yararlanılmasıdır?

Cevap : E) İstihdam

#7. Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelebilecek bir artış milli gelir düzeyinde nasıl bir etki yaratmaktadır?

Cevap : B) Milli geliri azaltır.

#8. Devletin giderleri gelirlerini aştığında aradaki farka ne ad verilir?

Cevap : A) Bütçe açığı

#9. Bir ekonomide bireylerin elde ettiği gelirden doğrudan vergiler ödendikten sonra kalan gelire ne denilmektedir?

Cevap : E) Harcanabilir gelir

#10. Genellikle iktisadi faaliyetlerin ve piyasaların canlandığı dönemlerde görülen enflasyon çeşidi hangisidir?

Cevap : C) Sinsi Enflasyon

#11. Sermayenin marjinal etkinliği ( r ), faiz oranından( i ) küçük ise ( r<i ) kararı alır?

Cevap : D) Yatırım yapmaz.

#12. Aşağıdakilerden hangisi ekonomideki toplam üretim miktarı (reel milli gelir) ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiyi göstermektedir?

Cevap : B) Toplam arz

#13. Hangi yaklaşımda devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiği belirtilmektedir?

Cevap : C) Keynesyen yaklaşım

#14. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın alanı içindedir?

Cevap : C) İstihdam

#15. Aşağıdakilerden hangisi talep enflasyonun nedenlerinden biri değildir?

Cevap : E) Ücretlerin arttırılması

#16. Aşağıdakilerden hangisi firma ve kamu kuruluşları tarafından yapılan tasarruflardır?

Cevap : A) Kurumsal tasarruf

#17. Aşağıdakilerden hangisi çarpan mekanizmanın işleyişini engellemektedir?

Cevap : A) Ekonomik darboğazlar

#18. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin kendi iradeleri ile bilerek ve isteyerek işsiz kalmaları ile görülen işsizlik çeşididir?

Cevap : D) Friksiyonel işsizlik

#19. Fiyatların oluşumunda maliyet koşulları esas alınıyorsa ve buna bağlı olarak fiyatlar genel düzeyi yükseliyorsa hangi enflasyon türü ortaya çıkmaktadır?

Cevap : B) Arz (maliyet) enflasyonu

#20. Bir ekonomide artmayan mal ve hizmetler için daha fazla harcama yapılması ekonomide hangi duruma neden olmaktadır?

Cevap : D) Enflasyonist açık

TESTi BiTiR

Results

Makro İktisat 2022-2023 Vize Soruları

Auzef İşletme Vize Soruları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisat Fakültesi Vize Soruları

Makro İktisat 2022-2023 Vize Soruları

Auzef İşletme Vize Soruları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisat Fakültesi Vize Soruları

HD Quiz powered by harmonic design

Makro İktisat 2022-2023 Vize Soruları

1. Devletin giderleri gelirlerini aştığında aradaki farka ne ad verilir?

A) Bütçe açığı
B) Döviz açığı
C) Deflasyon ist açık
D) Enflasyonist açık
E) Dış açık

Cevap : A) Bütçe açığı

2. Kamu harcamalarındaki bir artış toplam talep eğrisinde nasıl bir değişime neden olmaktadır?

A) Toplam talep eğrisi aşağı kayar.
B) Toplam talep eğrisi yukarı kayar.
C) Toplam talep eğrisinin yeri değişmez.
D) Toplam talep eğrisi sola kayar.
E) Toplam talep eğrisi sağa kayar.

Cevap : E) Toplam talep eğrisi sağa kayar.

3. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin kendi iradeleri ile bilerek ve isteyerek işsiz kalmaları ile görülen işsizlik çeşididir?

A) Gayrı iradi işsizlik
B) İradi işsizlik
C) Konjoktürel işsizlik
D) Friksiyonel işsizlik
E) Yapısal işsizlik

Cevap : D) Friksiyonel işsizlik

4. Aşağıdakilerden hangisi çalışma gücü ve arzusunda olan kişilerin belirli bir ücret karşılığında hizmetlerinden yararlanılmasıdır?

A) Yapısal işsizlik
B) İşgücü
C) Friksiyonel işsizlik
D) İradi işsizlik
E) İstihdam

Cevap : E) İstihdam

5. Aşağıdakilerden hangisi milli gelir düzeyi ne olursa olsun, değişmeyen yatırımlardır?

A) Reel yatırımlar
B) Mali yatırımlar
C) Otonom yatırımlar
D) Net yatırımlar
E) Uyarılmış yatırımlar

Cevap : C) Otonom yatırımlar

6. Bir ekonomide artmayan mal ve hizmetler için daha fazla harcama yapılması ekonomide hangi duruma neden olmaktadır?

A) Deflasyonist açık
B) Dış ticaret açığı
C) Bütçe açığı
D) Enflasyonist açık
E) İkiz açık

Cevap : D) Enflasyonist açık

7. Aşağıdakilerden hangisi firma ve kamu kuruluşları tarafından yapılan tasarruflardır?

A) Kurumsal tasarruf
B) Bireysel tasarruf
C) Otonom tasarruf
D) Uyarılmış tasarruf
E) Marjinal tasarruf

Cevap : A) Kurumsal tasarruf

8. Aşağıdakilerden hangisi gayrı safi milli hasıladan amortisman payı düşüldüğü zaman elde edilmektedir?

A) SMH
B) Reel Milli Gelir
C) GSYİH
D) Nominal Milli Gelir
E) GSMH

Cevap : A) SMH

9. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın alanı içindedir?

A) Talep
B) Üretici dengesi
C) İstihdam
D) Monopol
E) Eş-maliyet

Cevap : C) İstihdam

10. Aşağıdakilerden hangisi talep enflasyonun nedenlerinden biri değildir?

A) Kişilerin ve kurumların kendi bünyelerinde saklı tuttukları paralarını dolaşıma dahil etmeleri
B) Devletin açık finansman politikası izlemesi
C) Kredi hacminin genişlemesi
D) Ödemeler dengesi fazlalığı
E) Ücretlerin arttırılması

Cevap : E) Ücretlerin arttırılması

11. Sermayenin marjinal etkinliği ( r ), faiz oranından( i ) küçük ise ( r<i ) kararı alır?

A) Yatırımları azaltır.
B) Beklentilere göre karar verir.
C) Ekonomik duruma göre karar verir.
D) Yatırım yapmaz.
E) Yatırım yapar.

Cevap : D) Yatırım yapmaz.

12. Aşağıdakilerden hangisi ekonomideki toplam üretim miktarı (reel milli gelir) ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiyi göstermektedir?

A) Milli gelir
B) Toplam arz
C) GSMH
D) Toplam talep
E) GSYİH

Cevap : B) Toplam arz

13. Bir ekonomide bireylerin elde ettiği gelirden doğrudan vergiler ödendikten sonra kalan gelire ne denilmektedir?

A) Nominal Milli Gelir
B) Milli gelir
C) Kişisel gelir
D) Reel Milli Gelir
E) Harcanabilir gelir

Cevap : E) Harcanabilir gelir

14. Genellikle iktisadi faaliyetlerin ve piyasaların canlandığı dönemlerde görülen enflasyon çeşidi hangisidir?

A) Hiperenflasyon
B) Resesyon
C) Sinsi Enflasyon
D) Kronik Enflasyon
E) Yapısal Enflasyon

Cevap : C) Sinsi Enflasyon

15. Toplam arzı arttırmak için uygulanan politikalara ne ad verilmektedir?

A) Paracı yaklaşım
B) Arz yanlı iktisat politikaları
C) Rasyonel beklentiler
D) Monetarist yaklaşım
E) Merkantilist yaklaşım

Cevap : B) Arz yanlı iktisat politikaları

16. Hangi yaklaşımda devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiği belirtilmektedir?

A) Arz yanlı iktisat
B) Klasik yaklaşım
C) Keynesyen yaklaşım
D) Rasyonel beklentiler yaklaşımı
E) Monetarist yaklaşım

Cevap : C) Keynesyen yaklaşım

17. Aşağıdakilerden hangisi devletin cari harcamalarından biridir?

A) Vergiler
B) Altyapı yatırımları
C) Dul ve yetimlere yapılan ödemeler
D) Ücret
E) İşsizlik primi

Cevap : D) Ücret

18. Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelebilecek bir artış milli gelir düzeyinde nasıl bir etki yaratmaktadır?

A) Milli geliri arttırır.
B) Milli geliri azaltır.
C) Büyümeyi azaltır.
D) Büyümeyi arttırır.
E) Yatırımları arttırır.

Cevap : B) Milli geliri azaltır.

19. Fiyatların oluşumunda maliyet koşulları esas alınıyorsa ve buna bağlı olarak fiyatlar genel düzeyi yükseliyorsa hangi enflasyon türü ortaya çıkmaktadır?

A) Stagflasyon
B) Arz (maliyet) enflasyonu
C) Hiperenflasyon
D) Talep enflasyonu
E) Kronik enflasyon

Cevap : B) Arz (maliyet) enflasyonu

20. Aşağıdakilerden hangisi çarpan mekanizmanın işleyişini engellemektedir?

A) Ekonomik darboğazlar
B) İthal eğiliminin düşük olması
C) Mevsimlik harcamaların düşük olması
D) Az gelişmiş ülke olması
E) Gelir düzeyi düşük kesimin yararlanması

Cevap : A) Ekonomik darboğazlar

Auzef İşletme
telegram işletme

Makro İktisat 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: