Türk Siyasi Hayatı 2022-2023 Vize Soruları

Türk Siyasi Hayatı 2022-2023 Vize Soruları

#1. 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile getirilen hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Meclis Hükümeti Sistemi

#2. Aşağıdakilerden hangisi Mecliste Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturulmasının siyasi neden ve sonuçları arasında gösterilemez?

Cevap : C) İki rakip grubu aynı çatı altında toplayarak disiplin sağlamak

#3. Aşağıdakilerden hangisi DP’nin kuruluş nedenleri arasın da gösterilemez?

Cevap : C) Dünya Savaşı sonrasında CHP yönetiminin ABD ile yakınlaşmaya başlaması

#4. Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda etkili olan sağ gençlik örgütlenmelerinden biri değildir?

Cevap : C) Milli Demokratik Devrimciler

#5. Aşağıdaki toplumsal gruplardan hangisi Osmanlı merkezi sisteminin bir unsuru sayılamaz?

Cevap : A) Toprak sahibi beyler

#6. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi kararları arasında yer almaz?

Cevap : A) Mütareke hattının içinde ve dışında bulunan Osmanlı-İslam çoğunluğunun yaşadıkları toprakların bölünmez bir bütün olduğu

#7. CHP yönetimin “ortanın solu” yaklaşımını gündeme getirmesi üzerine bu partiden ayrılanlar tarafından kurulan yeni partinin adı nedir?

Cevap : A) Güven Partisi

#8. Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül rejiminde görev yapan Milli Güvenlik Konseyinin üyesi değildir?

Cevap : B) Haydar Saltık

#9. Aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisi Özal Hükümeti döneminde Türkiye’nin girişimleri sonucunda kurulmuştur?

Cevap : C) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü

#10. 12 Mart Muhtırasını veren askerlerin ilk icraatı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

Cevap : E) Süleyman Demirel’in istifasının sağlanması

#11. 1982 Anayasasında yürütme fonksiyonunun temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Cumhurbaşkanının yürütme içinde yetkilerini güçlendirerek bakanlar kurulunu ona bağımlı kılması

#12. Turgut Özal’ın izlediği siyasetin dayandığı siyasi akım aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Liberal muhafazakarlık

#13. “Ak Günlere” bildirgesi hangi seçimlerde, hangi parti tarafından gündeme getirilmiştir?

Cevap : D) CHP 1973 seçimleri

#14. 1945 yılında çok partili hayata geçiş sürecinde kurulmasına izin verilen ilk siyasal parti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Milli Kalkınma Partisi

#15. 1961 seçimlerinde DP’nin devamı partilerin hükümet kurma olasılığının ortaya çıkması üzerine yeni bir askeri darbeyi önlemek gerekçesiyle Cemal Gürsel ve Meclisteki siyasal parti liderleri arasında imzalanan belgeye ne ad verilmektedir?

Cevap : D) Çankaya Protokolü

#16. Harici yaklaşımın Selçuklu devlet otoritesinin meşruiyet temelini oluşturmasına en büyük engel aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Tekfir prensibini benimsemeleri

#17. Osmanlı Devletinde aşağıdaki kurumlardan hangisinin kökleri Siyasetname’de bulunamaz?

Cevap : E) Devşirme Sistemi

#18. DP Hükümeti tarafından oluşturulan Meclis Tahkikat Komisyonunun kurulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) CHP’nin birtakım faaliyetlerinin araştırılması

#19. Adalet Partisi’nin ilk genel başkanı kimdir?

Cevap : B) Ragıp Gümüşpala

#20. Birinci Nihat Erim Hükümetinin son bulmasına hangi olay neden olmuştur?

Cevap : B) Kabinede yer alan 11 teknokrat bakanın istifa etmesi

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Türk Siyasi Hayatı 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi kararları arasında yer almaz?

A) Mütareke hattının içinde ve dışında bulunan Osmanlı-İslam çoğunluğunun yaşadıkları toprakların bölünmez bir bütün olduğu
B) Milli mücadelede merkezi hükümetin muktedir olmadığı takdirde yerine geçici bir hükümetin kurulması
C) Milli iradenin hâkim ve Kuvay-ı Milliye’nin amilkılınması
D) Meclis-i Mebusan’ın derhal toplanarak, hükümet işlerinin Meclis denetimine açılması
E) Hıristiyan ahaliye siyasal ve sosyal dengeleri bozacak imtiyazların verilemeyeceği

Cevap : A) Mütareke hattının içinde ve dışında bulunan Osmanlı-İslam çoğunluğunun yaşadıkları toprakların bölünmez bir bütün olduğu

2. 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile getirilen hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başkanlık Sistemi
B) Meşruti Monarşi
C) Parlamenter Sistem
D) Meclis Hükümeti Sistemi
E) Yarı Başkanlık Sistemi

Cevap : D) Meclis Hükümeti Sistemi

3. CHP yönetimin “ortanın solu” yaklaşımını gündeme getirmesi üzerine bu partiden ayrılanlar tarafından kurulan yeni partinin adı nedir?

A) Güven Partisi
B) Birlik Partisi
C) Demokrat Parti
D) İşçi Partisi
E) Millet Partisi

Cevap : A) Güven Partisi

4. 1961 seçimlerinde DP’nin devamı partilerin hükümet kurma olasılığının ortaya çıkması üzerine yeni bir askeri darbeyi önlemek gerekçesiyle Cemal Gürsel ve Meclisteki siyasal parti liderleri arasında imzalanan belgeye ne adverilmektedir?

A) Dolmabahçe Görüşmesi
B) Temmuz Beyannamesi
C) İlk Hedefler Beyannamesi
D) Çankaya Protokolü
E) Dörtlü Takrir

Cevap : D) Çankaya Protokolü

5.“Ak Günlere” bildirgesi hangi seçimlerde, hangi parti tarafından gündeme getirilmiştir?

A) MSP 1973 seçimleri
B) MHP 1977 seçimleri
C) AP 1973 seçimleri
D) CHP 1973 seçimleri
E) AP 1969 seçimleri

Cevap : D) CHP 1973 seçimleri

6. DP Hükümeti tarafından oluşturulan Meclis Tahkikat Komisyonunun kurulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hükümete yönelik yolsuzluk iddialarının araştırılması
B) MP lideri Osman Bölükbaşı’nın vekilliğinin düşürülmesinin karara bağlanması
C) 6-7 Eylül olaylarının soruşturulması
D) Emekliye sevk edilecek kamu personelinin belirlenmesi
E) CHP’nin birtakım faaliyetlerinin araştırılması

Cevap : E) CHP’nin birtakım faaliyetlerinin araştırılması

7. Aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisi Özal Hükümeti döneminde Türkiye’nin girişimleri sonucunda kurulmuştur?

A) Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı
B) Uluslararası Çalışma Örgütü
C) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü
D) Ekonomik İşbirliği Örgütü
E) İslam Konferansı Örgütü

Cevap : C) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü

8. 1945 yılında çok partili hayata geçiş sürecinde kurulmasına izin verilen ilk siyasal parti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hürriyet Partisi
B) Köylü Partisi
C) Millet Partisi
D) Milli Kalkınma Partisi
E) Demokrat Parti

Cevap : D) Milli Kalkınma Partisi

9. Aşağıdakilerden hangisi Mecliste Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturulmasının siyasi neden ve sonuçları arasında gösterilemez?

A) Mustafa Kemal’in siyasetini destekleyecek disiplinli bir grup oluşturmak
B) İttihatçıların ve diğer grupların çalışmalarını zayıflatmak
C) İki rakip grubu aynı çatı altında toplayarak disiplin sağlamak
D) İleride kurulacak bir siyasi partinin zeminini oluşturmak
E) Meclisin karar almasını kolaylaştırmak

Cevap : C) İki rakip grubu aynı çatı altında toplayarak disiplin sağlamak

10. 1982 Anayasasında yürütme fonksiyonunun temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhurbaşkanına üst düzey kamu görevlilerini atama noktasında geniş yetkiler tanıması
B) Başbakan’ın yürütmenin en güçlü figürü haline getirilmesi
C) İçişleri, Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarını farklı statüye bağlaması
D) MGK içinde bakanlara yer vermeyerek, Kurulun konumunu güçlendirmesi
E) Cumhurbaşkanının yürütme içinde yetkilerini güçlendirerek bakanlar kurulunu ona bağımlı kılması

Cevap : E) Cumhurbaşkanının yürütme içinde yetkilerini güçlendirerek bakanlar kurulunu ona bağımlı kılması

11. Aşağıdakilerden hangisi DP’nin kuruluş nedenleri arasın da gösterilemez?

A) Dörtlü Takrir sonrasında CHP grubu içinde başarılı olamayacaklarını görmeleri
B) Katı laiklik politika ve uygulamaları
C) Dünya Savaşı sonrasında CHP yönetiminin ABD ile yakınlaşmaya başlaması
D) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
E) İkinci Dünya Savaşı süresince izlenen ekonomipolitikaları

Cevap : C) Dünya Savaşı sonrasında CHP yönetiminin ABD ile yakınlaşmaya başlaması

12. Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda etkili olan sağ gençlik örgütlenmelerinden biri değildir?

A) Akıncılar Derneği
B) Milli Türk Talebe Birliği
C) Milli Demokratik Devrimciler
D) Yeniden Milli Mücadele Hareketi
E) Ülkü Ocakları Derneği

Cevap : C) Milli Demokratik Devrimciler

13. Turgut Özal’ın izlediği siyasetin dayandığı siyasi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Liberal muhafazakarlık
B) Sosyal demokrat
C) Liberal demokrat
D) Muhafazakar demokrat
E) Sosyal liberalist

Cevap : A) Liberal muhafazakarlık

14. Aşağıdaki toplumsal gruplardan hangisi Osmanlı merkezi sisteminin bir unsuru sayılamaz?

A) Toprak sahibi beyler
B) Ulema
C) Kapıkulları
D) Tımarlı Sipahiler
E) Azınlık Kiliseleri

Cevap : A) Toprak sahibi beyler

15. Adalet Partisi’nin ilk genel başkanı kimdir?

A) Sadettin Bilgiç
B) Ragıp Gümüşpala
C) Süleyman Demirel
D) Ali Fuat Başgil
E) Osman Bölükbaşı

Cevap : B) Ragıp Gümüşpala

16. 12 Mart Muhtırasını veren askerlerin ilk icraatı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Sıkıyönetim ilan edilmesi
B) Anayasa değişikliklerine gidilmesi
C) Nihat Erim’in hükümeti kurmakla görevlendirilmesi
D) Teknokrat bir hükümetin atanması
E) Süleyman Demirel’in istifasının sağlanması

Cevap : E) Süleyman Demirel’in istifasının sağlanması

17. Harici yaklaşımın Selçuklu devlet otoritesinin meşruiyet temelini oluşturmasına en büyük engel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehdilik prensibini benimsemeleri
B) Tekfir prensibini benimsemeleri
C) İktidar meşruiyeti ile bir aile arasında doğrudan bağkurmaları
D) Kureyşlilik prensibini benimsemeleri
E) Takiyye prensibini benimsemeleri

Cevap : B) Tekfir prensibini benimsemeleri

18. Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül rejiminde görev yapan Milli Güvenlik Konseyinin üyesi değildir?

A) Nurettin Ersin
B) Haydar Saltık
C) Tahsin Şahinkaya
D) Kenan Evren
E) Nejat Tümer

Cevap : B) Haydar Saltık

19. Osmanlı Devletinde aşağıdaki kurumlardan hangisinin kökleri Siyasetname’de bulunamaz?

A) Medreseler
B) Tımar Sistemi
C) Divan-ı Hümayun
D) Vezirlik
E) Devşirme Sistemi

Cevap : E) Devşirme Sistemi

20. Birinci Nihat Erim Hükümetinin son bulmasına hangi olay neden olmuştur?

A) AP’nin verdiği gensoru önergesinin Mecliste kabul edilmesi
B) Kabinede yer alan 11 teknokrat bakanın istifa etmesi
C) Başbakan Erim’in kabinede kapsamlı revizyona gitme isteği
D) Hükümetin istediği kapsamlı kararname yetkisinin Meclis tarafından onaylanmaması
E) CHP genel başkanlığına seçilen Bülent Ecevit’in Erim hükümetine verilen desteği çekmesi

Cevap : B) Kabinede yer alan 11 teknokrat bakanın istifa etmesi

siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Türk Siyasi Hayatı 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: