auzefSosyal HizmetYoksulluk Ve Sosyal Hizmet

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Soruları

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Soruları

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Soruları

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Soruları
1- Sosyal yardımlar, sosyal güvenlik sistemindeki hangi alandaki gedikleri tamamlaması açısından olumlu görülmektedir?

Cevap : Sosyal sigorta

2- Bir vilayetin organize sanayi bölgesi başkanına “Türkiye’de işletmelerin yaşadığı eleman sıkıntısını gidermek için 18-45 yaş arası eli ayağı sağlam insanlara sosyal yardım yapılmamasını istiyoruz” demecini verdiren endişe aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kayırmacılık

3- Sosyal sigortanın “katılım zorunluluğu” ilkesinden temelde kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sisteme kayıtlı olarak istihdam ediliyor olmak

4- Sosyal politika aktörlerinin IMF, Dünya Bankası ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ekseninde genişlemeye maruz kalması, sosyal politikanın hangi yönü ile ilgilidir?

Cevap : Ulus-ötesi anlamı

5- Bir kişinin istihdam olmasına rağmen, sosyal sigorta sisteminden istifade edememesi, ne ile açıklanmaktadır?

Cevap : Kayıtdışı istihdam

6- Dünya Bankası’nın Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamındaki yeni bir uygulama modeli olarak başlayan daha sonra kurumsal hale gelen Şartlı Nakit Transferlerinin Türkiye’ye en fazla yaygın olduğu bölge ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Güney Doğu Anadolu – Doğu Anadolu

7- “Sosyal güvenlik” kavramının ilk olarak ABD doğmuş gelişmiş ve daha sonra da kısa süre içinde yayılmış olmasına etkili olan hangi faktördür?

Cevap : 1929 Büyük Buhrani

8- “Sosyal politika” kavramının tam olarak ne olduğu konusunda mutabakat olamamasının bir nedeni, “bizzat konunun dinamik bir gelişim içinde olmasına bağlanmaktadır. Bu çerçevede, sosyal politikanın dinamik gelişimi içinde doğrudan olması beklenmeyen konu alan, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Boşanma

9- Bir yaklaşıma göre, sosyal politika uygulamalarında, sosyal politikalara muhatap olanların farklı kültürel ve sosyal arkaplanlarının olması, sosyal politikanın mahiyetini etkileyebilmektedir. Bu yaklaşım dikkate alındığında, aşağıdaki ülkelerinden hangisinin, diğerlerine göre daha farklı bir sosyal politika uygulaması beklenir?

Cevap : Avustralya

10- Bir tanıma göre sosyal hizmet, ekonomik imkânsızlıklar dolayısıyla geçinme imkânı bulamayan yoksullara, diğer
taraftan ekonomik yönden yetersizlikleri bulunmayan fakat kişisel sebeplerle değişik türlerde uzman hizmetlerine muhtaç olanlara yönelen karşılıklı veya karşılıksız hizmetlerdir.
Yukarıdaki tanım “ikinci kısmı” temel alındığında, aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet kapsamına girmez?

Cevap : Ailesinin geçim sıkıntısından dolayı kuruma bıraktığı çocuğuna, devletin bakması

11- Sosyal sigorta uygulamalarında “yüksek gelirli sigortalılardan, diğer sigortalılara oranla ve bunların yararına daha yüksek prim alınması” sosyal sigortanın hangi özelliği ile ilgilidir?

Cevap : Yeniden gelir dağıtımı işlevi

12- İnsani yoksulluk temelinde geliştiren ve en son 2020 yılında yayınlanan İnsani Gelişme Raporu’nda aşağıdaki alt endekslerden hangisi bulunmamaktadır?

Cevap : Çok Boyutlu Sağlık Endeksi

13- Sosyal güvenlik mantığının ört aşamada ortaya çıktığını ifade edenlere göre; i aşamada insanların eğitilerek vasif sahibi yapılması; İkinci aşamada bu insanların işgücü haline getirilmesi; Üüncüsünde bir gelir sahibi olunmasının sağlanması Dördüncüsünde ise, topluma katılımın güvence altına alınması söz konusudur. İkinci aşamanın uygunsuz ya da imkânsız olduğu durumlarda, sosyal güvenlik devreye girer. Bu durumda sosyal güvenlik, bir gelir sağlayarak, dördüncü aşamayı, yani topluma katılımı gözetmiş ve amaçlamış olmaktadır. Buna göre, bir kişi için ikinci aşamanın yerine getirilebilmesi adına aşağıdakilerden hangisinin yapılmasının doğrudan bir anlamı yoktur?

Cevap : İşsiz olduğunun tescilleneceği kuruma başvurtmak

14- Ders notunu güzel tutan bir öğrencin, ders notunu paylaşarak diğer öğrencilere yardım etmesi ne ad verilebilir?

Cevap : Sosyal yardımlaşma

15- Sosyal politikanın “sosyal” ile ilgili yönü, toplumda yaşanan sorunlara dönük kolektif bir çözüm veya uygulamayı esas alır. Buna göre, aşağıdaki hangi çözüm veya uygulama, sosyal politikanın “sosyal” yönü ile ilgili olamaz?

Cevap : Roman vatandaşların istihdamını arttırmak için kota politikasına geçilmesi

16- Sosyal politikanın genişleyen amaçları içine “insan haklarını geliştirmek” dâhil olmuştur. Bu bağlamda, aşağıdaki hangi “insan hakkı” diğerlerine göre doğrudan sosyal politika alanına girmektedir?

Cevap : İnsan onuruna uygun iş sahibi olma hakkı

17- 1930’larda “sosyal güvenlik” kavramının ortaya çıkması ve gelişiminde etkili olan bazı düzenlemeler/olaylar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Cevap : ILO Filedelfiya Konferansı

18- Sosyal yardım faaliyetlerinde muhtaçlığın tespiti ve inceleme esaslı çalışmaların bir yöntem haline gelmesi ilk olarak hangi tarih ve ülkededir?

Cevap : 1814 – İngiltere

19- Dar ve geniş manada sosyal politika ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Dar manada sosyal politika, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçları ile ilgilidir.

20- Sosyal yardımların özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : Sosyal yardımlar, belli kesimleri özel hedef seçebilmektedir.

Auzef Sosyal Hizmetler Sınav Soruları

 

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Soruları
21- Nöbetleşe yoksulluk, “her türlü yerel kaynaktan beslenen ilişki ağları sayesinde, kent yoksullarının yaşama stratejileri oluşturmaları, bu stratejilerin kendilerinden sonra gelenlerin (göç edenlerin) sırtında yürütülmesi ve yoksulluğun bir şekilde onlara devredilmesi” olarak tarif edilmektedir. Bu tanıma göre İstanbul ilçelerinden hangisinde böyle bir nöbetleşe yoksulluk durumu, diğerlerine göre daha az mümkündür?

Cevap : Bakırköy

22- “Devletçe bakılma”, sosyal hizmetlerle ilirtili platak kullanılmasına rağmen, tam anlamıyla sosyal hizmetin içerdiği anlama karşılık gelmemektedir. Devletçe bakılmada yoğunlaşmış bir vurgu olarak eğitim ve öğretim giderlerinin devletçe karşılanması söz konusudur.
Buna karşın sosyal hizmetlerde, nakdî bir katkıdan çok, hizmete dayalı ihtiyaç giderme ön plana çıkmaktadır.
Yukarıdaki açıklama esas alındığında, aşağıdakilerden hangisinde devletçe bakılma olmasına rağmen, sosyal hizmetten sayılamayacaktm?

Cevap : Sokak çocuklarına her hafta harçlık verilmesi

23- Sosyal hizmetler, kişilere yönelik olmasına rağmen, kişiyi, fiziki ve zihni açıdan tatmin etmekten öte, sosyal açıdan tatmin etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, yukanda ifade edilen tanımlamaya tam olarak uymamaktadır?

Cevap : Engelli ilkokul öğrencisine ders çalıştırmak

24- Sosyal sigorta uygulamalarında “yüksek gelirli sigortalılardan, diger sigortalılara oranla ve bunların yararına daha yüksek prim alınması” sosyal sigortanın hangi özelliği ile ilgild?

Cevap : Yeniden gelir dağıtımı işlevi

Auzef Sosyal Hizmetler Sınav Soruları

 

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Soruları
25- İnsani yoksulluğun temeli olan “yapabilirlik yaklaşımı”nın sahibi olan kişi kimdir?

Cevap : Amartya Sen

26- “Toplumun üyesi olarak herkesin sosyal güvenlik hakkı vardır” hükmü, aşağıdaki hangi uluslararası belgede
geçmektedir?

Cevap : Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

27- Yoksulluk sınırı 3000 TL olan bir ülkede, 4000 lira geliri olan birinin eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetlerden
yeterince faydalanamadığını söylemesi daha çok hangi yoksulluk türünün alanına girmektedir?

Cevap : İnsani yoksulluk

28- I- 1959 sosyal hizmet enstitüsü
II- 1962 sosyal hizmet akademisi
III- 1962 sağlık ve sosyal yardım bakanlı Sosyal hizmetler Genel müdürlüğü
IV- 2012 aile ve Sosyal politikalar bakanlığı
V- 2018 aile Çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığı
Sosyal hizmetlerin tarihi için önemli olan yukarıdaki kurumların kuruluş tarihinde yanlışlık olanlar aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?

Cevap : II-IV

29- Türkiye’de muhtaçlık tanımının ilk kullanım hangi kurum üzerinden sosyal yardım mevzuatı içine girmiştir?

Cevap : SHÇK

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Soruları

Auzef Sosyal Hizmetler Sınav Soruları

 

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Soruları
30- “Sosyal politika” kavramı, farklı dillerde “sozialpolitik”, “l’économie sociale” ve “economie du travaile” şeklinde kullanılagelmiştir. Türkiye’de ise özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası etkili olan kullanış biçimi, “industrial relations” şeklindedir. Bu bilgiler ışığında, “Sosyal Siyaset kürsüsü isminden ÖK’ün kuruluşu sonrasında “Çalışma Ekonomisi ve Fidüstri İlişkileri” ismini alan bölümün, isminin kayna hangi ülkeye işaret etmektedir?

Cevap : İngiltere

31- Haber: “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği yapan PTT, bakanlığın tüm sosyal yardımlarını artık PTT KART ile ödeyecek. ” 23 Mayıs 2013 tarihli yukarıdaki habere göre, PTT Kart ile sosyal yardım alıcılarına nakit desteği sağlanması, sosyal yardım uygulamalarında hangi riski bertaraf etmek için önemlidir?

Cevap : Damgalanma

32- “Kurumsal bir kargo şirketi 200 kişiyi, aagari ücret, yol, yemek dahil işe almak üzere vakfa başvurur ancak vakıftan destek alan sadece 5 kişi işte çalışmayı kabul eder. Bir saha çalışanının aktardığı durum, sosyal yardım uygulamalarında daha çok hangi soruna işaret etmektedir?

Cevap : Tembellik

33- Sosyal hizmet, “başkalarına bağımlı olmanın önlenmesi” şeklinde de tanımlanabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin bu tanımına daha uygun bir uygulamadır?

Cevap : İstihdam dostu sosyal yardım uygulamaları

Auzef Sosyal Hizmetler Sınav Soruları

 

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Soruları
34- İngiltere’de III. Elizabeth döneminde çıkarılan ve kimsesi bulunmayan fakirlerin bakımı yükümlülüğünü, mahalli ve kamu bütçelerine veren 1601 tarihli Yoksulluk Kanunu, dünyada sosyal hizmetlerin tarihsel gelişimi ele alınırken, sosyal hizmetin yapıtaşı olarak ele alınmaktadır. Kanun, önceki tecrübeleri toparlamıştır ve dört kategoride meseleyi ele almıştır.
I. Güçsüz yoksullar: Bunlara yemek sunulması, barınma imkânları ve nakit destekleri tasarlanmıştır.
II. Gücü yerinde olan muhtaçlar: Bunların çalışabilmelerine yardım edilecektir.
III. Serseri ve dilenciler: Bunların rehabilite edilip topluma kazandırılması öngörülmüştür.
IV. Yoksul çocuklar: Bunlar için çıraklığa meylettirme düşülmüştür.
Yukarıda 1601 tarihli Yoksulluk Kanunu ile ilgili dört kategoride bulunan kesimlere yönelik yapılması düşünülenler, hangisi veya hangilerinde yanlış verilmiştir?

Cevap : II-III

35- “Gelir testi”ne dayalı sosyal yardımlar, OECD ülkeleri arasında farklılık göstermektedir. Bu çerçevede bazı ülkelerde muhtaçlık kriteri sonrasında işsizlik yardımından faydalanılmaktadır. Aşağıdaki hangi ülke, işsizlik yardımları kapsamında destek sağlamaktadır?

Cevap : Belçika

36- Çalışan yoksul, “çalışan ancak çalışması karşılığında elde ettiği gelir, kendisini ve ailesini günlük 1 dolar ya da 2 dolar olarak belirlenen yoksulluk sinun üzerine çıkarmaya yetecek düzeyde bulunmayan insanları” kapsamaktadır tanımlaması hangi kuruma / alkeye / birme aittir

Cevap : ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)

37- Dar manada sosyal politika, bütün sifve grupları içine almamaktadı çalışıyor olmak esastır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, dar manada sosyal politikanın içine girmez?

Cevap : Kamu çalışanı

38- Sosyal politikanın genişleyen amaçlar içine insan haklarını geliştirmek dâhil olmuştur. Bu bağlamda, aşağıdaki hangi “insan hakkı” diğerlerine göre doğrudan sosyal politika alanına girmektedir?

Cevap : İnsan onuruna uygun iş sahibi olma hakkı

39- Sosyal sigorta, belirli sosyal risklere karş sosyal sigortalılara fiilen sağlanan ödeneklerin tümüdür.
Aşağıdakilerden hangisi, bu kapsamda sayılamaz?

Cevap : Yoksullara sosyal yardımlar

40- “Belediyemiz muhtaç vatandaşlara nitelikli hizmet sunmak ve ihtiyaclarına göre yardım apabilmek amacıyla ‘Sosyal Market Projesi  uygulamaya koymuştur. İlk etapta 350 malik bir alanda kuruluş bir süper market mantığıyla çalışan gida, giyim ve temizlik ürünlerinin bulunduğu markettir. ” Yukarıda bir belediye tarafından yapılmakta olan Sosyal Market uygulamasından kısa anektod bulunmaktadır.
Sosyal market tarzı bir uygulamanın sosyal yardım alıcıları (yoksullar) için daha çok hangi riski barındırdığı düşünülebilir?

Cevap : Damgalanma

41- Türkiye’nin resmi statüdeki mikro kredi kuruluşu olan Türkiye Grameen Mikrokredi Programı, ilk olarak hangi ilde uygulanmaya başlanmıştır?

Cevap : Diyarbakır

Auzef Sosyal Hizmetler Sınav Soruları

 

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Soruları
42- Yazarımız bir ramazan günü iftara misafir etmek için yoldan geçen birine evine götürmek niyetiyle davet eder. Elbisesi çöplükten alınma olduğu anlaşılan adam daveti kabul eder, iftar sonrasında yok yoktur. Laz böreği adlı tadından karalahana çorbası na kadar yörenin lezzetleri hazırdır ezan okunur. sofradakiler bismillah deyip başlarlar hurma su derken çorba içilir ancak garip bir durum vardır kendisine Satı amca diye hitap eden adam sadece Su ve ekmek almıştır ağzına bir su bir ekmek bir su bir ekmek sofrada kiler çorbadan sonra ana yemeğe geçmek isterler ama Satı amca Su ve ekmek dışında ağzına bir lokma almamaktadır ev sahibi olan yazarımız Ali bey Satı amcadan çorba içmesine önce rica eder sonra israr eder ama nafile bir müddet sonra mesele iftar sofrası olmaktan çıkmıştır ısrar sonrasında Sıtkı amca benim 40 yıllık ekmek ve su orucumu da bereketini kaçırmayın deyince Ali amca bir sorusuna cevap vermesi şartıyla ona tamam der Ali bey söyler misin insan ne demektir deyince Satı amca Yok amca ormanı bilir misin ormanda ağaçlar vardır kimisi doğru düzgündür kimisi de eğridir düzgün ağaçlardan güzel mobilyalar olur eğri ağaçlardan denizlere kayıt yapılır insan da böyledir eğrisi var doğrusu var doğrusunda bereket vardır ama şeklinde cevap verir.
Yukarıdaki paragrafta görülebileceği gibi bu sokakta yaşamaya devam eden ve çöplerden yiyip içen birinin ben yoksul değilim demesi hangi yoksulluk türü kapsamına girmektedir?

Cevap : Sübjektif yoksulluk

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Soruları

Auzef Vize Sorualrı

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Soruları
43- Sosyal sigortayı organize eden aktör aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Devlet

44- Avrupa Birliği’nde (AB) tek bir sosyal güvenlik sistemi bulunmamaktadır ancak bir ülke etrafında AB üyeleri arasındaki farkların en aza indirilmesi ve bilhassa serbest dolaşım hakkı ve Sosyal Güvenlik haklarından yararlanması sağlanması mümkün kılınmaktadır söz konusu ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Koordinasyon ilkesi

45- Farz edelim ki İngiltere’de aylık tüketim seviyesi (ortalama) 3000 pound olsun ve Türkiye’de ise aylık tüketim seviyesi (ortalama) 5000 TL olsun. İşte bu varsayımsal örnekteki gibi belli bir toplumda kabul edilebilir tüketim seviyesi altında olanları yoksul kabul eden yoksulluk türü hangisidir?

Cevap : Mutlak yoksulluk

46- Sosyal hizmetlerin günümüzdeki en önemli kurumsal yapılanması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Auzef Sosyal Hizmetler Sınav Soruları

Auzef Sosyal Hizmetler Telegram Sosyal Hizmetler

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 2021 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: