Siyaset Sosyolojisi (Sosyoloji) Vize Deneme Sınavı -7

Siyaset Sosyolojisi Vize Deneme Sınavı -7

Sosyoloji Bölümü Bahar Dönemi Soruları

#1. Tarihsel gerçekliklerle siyasal toplumsal olaylar arasındaki ilişkiselliği gözler önüne sermeyi amaç edinen yaklaşımın adı nedir?

Cevap : B) Tarihsel bir siyaset sosyolojisi

#2. Aşağıdakilerden hangisi Seymour Martin Lipset’in, Siyasi İnsan adlı eserinde iyi bir demokrasinin sağlıklı işleyişini tarif ederken kullandığı göstergelerden değildir?

Cevap : D) Cinsiyet

#3. Siyasal rejimleri sınıflandırırken öncelikli olarak hangi ilişkileri gözönüne almamız gerekir?

Cevap : A) Devlet-toplum-piyasa ve diğer devletlerin ilişkilerine

#4. Aşağıdakilerden hangisi bir siyasal rejim değildir?

Cevap : E) Merkantilizm

#5. Aşağıdakilerden hangisi totaliter rejimin dayandığı öğelerden biri değildir?

Cevap : B) Azınlık haklarının koruması

#6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Machiavelli’nin siyaset anlayışını yansıtmaz?

Cevap : E) Hükümdar akıl yoluyla ulaşabileceği evrensel ahlak yasalarının bilgisine sahiptir.

#7. Modern egemenlik teorilerinin öncüsü olan hangi düşünür egemenliği, kalıcı, mutlak, devredilemez ve bölünemez olarak görür?

Cevap : D) Jean Bodin

#8. Machiavelli’nin Prens adlı eserinin orijinalliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Halihazırdaki durumu esas alması

#9. Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi’nde devlet krizine yol açan nedenlerden biri değildir?

Cevap : D) Sansür

#10. Demokrasi kavramı uzun bir sürecin sonunda modern anlamıyla kullanılır hale gelse de kavramın içinin nasıl doldurulacağı hakkında halen tartışmalar mevcuttur. Yukarıdaki önermeye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : D) Demokratik yönetimlerde, yönetenler bir seçmen kitlesi huzurunda hesap vermek
zorundadırlar.

SONUÇ

Siyaset Sosyolojisi Vize Deneme Sınavı -7

Auzef Sosyoloji Lisans 4. Sınıf Bahar Dönemi Sınav Soruları

Siyaset Sosyolojisi Vize Deneme Sınavı -7

Auzef Sosyoloji Lisans 4. Sınıf Bahar Dönemi Sınav Soruları

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Siyaset Sosyolojisi Vize Soruları Deneme Sınavı -7

Siyaset Sosyolojisi Vize Deneme Sınavı -7

Siyaset Sosyolojisi

Ünite -7

Devlet, Ulus Ve Sivil Toplum

1- “Devlet, belirli bir toprak parçası ve buna tekabül eden nüfusun tamamı üzerinde fiziksel şiddetin meşru kullanımını başarılı bir biçimde talep eden bir insan topluluğudur.”
Yukarıdaki verilen tanım hangi sosyoloğa aittir?

A) Norbert Elias
B) mile Durkheim
C) Pierre Bourdieu
D) Max Weber
E) Karl Marx

Cevap : D) Max Weber

2- Aşağıdakilerden hangisi hiyerokratik bir topluluğa örnek olabilir?

A) Ordu
B) Budist rahipler
C) Öğretmenler zümresi
D) Siyasetçiler
E) Sivil toplum kuruluşları

Cevap : B) Budist rahipler

3- Aşağıdakilerden hangisi Norbert Elias’ın Uygarlık Süreci adlı eserinde üzerinde durduğu ana
sorunlardan biridir?

A) Devlet kavramının gelişim sürecinde ekonomi kavramıyla nasıl ilişkiye girdiği
B) Mutlakiyetçi monarşinin meşruiyet kaynaklarının neler olduğu
C) Mutlakiyetçi monarşiden demokratik yönetimlere nasıl geçildiği
D) Feodaliteden mutlakiyetçi monarşilere nasıl geçildiği
E) Feodal sistemin kendi kendisini nasıl devam ettirdiği

Cevap : D) Feodaliteden mutlakiyetçi monarşilere nasıl geçildiği

4- “Devletler savaş yapar, savaşlar da devleti yapar.”
Charles Tilly’nin bu sözü hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Devletlerin sınırları savaşlar aracılığıyla oluşturulur ve korunur.
B) Savaş durumunda yurttaşlar kenetlenir ve devlet bilincini oluşturur.
C) Vergi gelirlerinin savaş harcamalarına ayrılmasıyla savaş-devlet arasında bağımlı bir ilişki oluşur.
D) Savaş yapmak bir devletin ortaya çıkışının mutlaka gerekli bir koşuludur.
E) Savaşa harcanan vergi gelirleri diğer devletleri rahatsız eder.

Cevap : C) Vergi gelirlerinin savaş harcamalarına ayrılmasıyla savaş-devlet arasında bağımlı bir ilişki oluşur.

5- Marksist yaklaşıma göre siyasetin görece özerkliği hangi durumlarda mümkündür?

A) Genel faydanın üstünlüğü ilkesi ortadan kaybolduğunda
B) Sadece savaş durumlarında
C) Her durumda
D) Devlet sadece belli bir sınıfın çıkarını temsil ettiğinde
E) Genel faydanın üstünlüğü ilkesi, toplumun üyelerinin karar olma güçlerinden ayrışarak hükümet etkinliğinin nesnesine dönüştüğünde

Cevap : E) Genel faydanın üstünlüğü ilkesi, toplumun üyelerinin karar olma güçlerinden ayrışarak hükümet etkinliğinin nesnesine dönüştüğünde

6- Marx ve Engels’in çözümlemelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çözümlemelerinde iktisadi ve toplumsal gelişmelere odaklanmışlardır.
B) Devlet, analizlerinde ayrıcalıklı bir konumdadır.
C) Devletin rolü, toplum içindeki çatışmaları bastırmaktır.
D) Devlet hakim olmayan sınıfları kayırır.
E) Altyapı, yani iktisadi olan, üstyapıyı yani siyaseti belirler.

Cevap : D) Devlet hakim olmayan sınıfları kayırır.

7- Durkheim’ın üzerinde durduğu toplumsal iş bölümü düşüncesi neyi ifade eder?

A) Toplum geliştikçe bireylerin yerine getirdiği işlevlerin ayrışması
B) Toplumda belli meslek gruplarının diğerlerinden daha üstün görülmesi
C) Kişilerin yaşamları boyunca yalnızca bir işi yerine getirebilecekleri
D) Her toplumsal sınıfın ayrı bir işi yerine getirmesi
E) Kapitalizm öncesi toplumlarda da aynı ayrışmanın görülmesi

Cevap : A) Toplum geliştikçe bireylerin yerine getirdiği işlevlerin ayrışması

8- Devleti mali ve askeri gücün tekelleşmesiyle tanımlayan yaklaşımlar hangi tarihsel dönüşümü esas alırlar?

A) Batı Avrupa için XIII. Yüzyıl ile XVI. Yüzyıl arasında çok parçalı bir iktidar yapısına karşılık gelen feodaliteden, merkezileşmeyle tanımlanan tarihsel süreci
B) Fransız Devrimi ile Sanayi Devrimi arasında geçen dönemi
C) Büyük keşifler dönemini
D) Batı Avrupa için X. Yüzyıl ile XIV. Yüzyıl arasında çok parçalı bir iktidar yapısıyla tanımlanan feodal dönemi
E) Rönesans dönemini

Cevap : A) Batı Avrupa için XIII. Yüzyıl ile XVI. Yüzyıl arasında çok parçalı bir iktidar yapısına karşılık gelen feodaliteden, merkezileşmeyle tanımlanan tarihsel süre

9- Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’ın düşüncesine göre bakıldığında yanlıştır?

A) Devlet, toplumsal iş bölümünün bir ürünüdür.
B) Devletin oluşumu, toplumun üyelerinin birbirlerine bağımlılıklarını arttıran farklılaşmış etkinliklerden ayrılamaz.
C) Mekanik dayanışmada uzmanlaşma görülür.
D) Organik dayanışmada grupların yerine getirdiği işlevler oldukça önemlidirler.
E) Alanlar ayrıştıkça ve uzmanlaşma arttıkça devletin de işlevleri fazlalaşır.

Cevap : C) Mekanik dayanışmada uzmanlaşma görülür.

Auzef Sosyoloji Telegram Sosyoloji

Siyaset Sosyolojisi Ünite -7

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: