auzefMemlükler TarihiTarih

Memlükler Tarihi 2023 Vize Soruları

Memlükler Tarihi 2023 Vize Soruları

#1. Sultan Barsbay’ın 1422’de tahta geçişinden sonra ilk hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Doğu Akdeniz korsanları ile mücadele etmek

#2. Aşağıdaki yerlerden hangisi Sultan Baybars döneminde ele geçirilen bölgelerden biri değildir?

Cevap : C) Kıbrıs

#3. Memlüklerin kendi aralarında ve kendilerini azat eden eski efendilerine karşı var olan bağlılık dayanışmasına ne ad verilir?

Cevap : E) Hoşdaşlık

#4. Timurlu Şahruh’un kışkırtması ile 1433 yılında Memlük topraklarına saldırı düzenleyen iki devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : A) Akkoyunlular-Dulkadiroğulları

#5. Aşağıdaki hangisi 1293’te Akka’nın Memlükler tarafından fethinden sonraki gelişmelerinden biri değildir?

Cevap : D) Haçlılar Kıbrıs Adası’nı ele geçirmişlerdir.

#6. 1402 yılında gerçekleşen Akara Savaşı neticesinde Timur’un himayesinde yeniden kurulan beyliklerden hangisi Memlükler’e karşı harekete geçip Tarsus’u ele geçirmiştir?

Cevap : A) Karamanoğulları

#7. İslam dünyasında Memlük sisteminin kullanılmaya başlaması İslâm devletleri üzerinde nasıl bir etki bırakmıştır?

Cevap : B) Devletler siyasi ve askeri bakımdan istikrarlı bir dönem geçirmişlerdir.

#8. Aşağıdaki sultanlardan hangisi Bahrî Memlükler döneminde hükümdarlık yapmamıştır?

Cevap : C) Baybars el-Bundukdârî

#9. Aşağıdakilerden hangisi Sultan Baybars’ın askerî politikalarından biri değildir?

Cevap : A) Eyyubi emirliklerini Memlük idaresinden çıkarmak

#10. İslâm tarihinde Memlük askerî sistemini ilk olarak hangi devlet kullanmıştır?

Cevap : C) Abbasiler

#11. Burcî memlüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Memlük Devleti’nin gerçek kurucusu sayılan Baybars el-Bundukdârî, Burcî Memlükleri dönemi sultanlarındandır.

#12. Kendisinden sonra oğulları ve torunları tahta geçen Memlük Sultanı kimdir?

Cevap : C) Nâsiruddin Muhammed b. Kalavun

#13. Türk kökenli Memlükleri Bağdat’a ilk olarak yerleştiren halife aşağıdaki hangisidir?

Cevap : A) Mansûr

#14. Aşağıdakilerden hangisi Aynicâlüt Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

Cevap : D) İzzettin Aybek Memlük tahtına oturmuştur.

#15. Seyfeddin Kalavun ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Memlük Devleti’nin gerçek kurucusu sayılmaktadır.

#16. Memlük askerlerinin Mısır’da daha etkin olmalarının ardındaki sebeplerden birisidir?

Cevap : A) Abbasi hilafet merkezinden uzak ve kendisine has sosyo-ekonomik özelliklere sahip olması

#17. Şecerüddürr’ün saltanatı neden kısa sürmüştür?

Cevap : B) Abbasi Halifesi’nin bir kadının sultanlığını tasvip etmediği için

#18. Döneminin tarihçileri tarafından ‘’Türk Devleti’ni kuran sultan’’ şeklinde anılan Memlük sultanı kimdir?

Cevap : B) Baybars el-Bundukdârî

#19. Ekim 1365’te birleşik Haçlı donanması aşağıdakilerden hangisine saldırarak yağma ve katliamda bulunmuştur?

Cevap : B) Alaiyye

#20. Nasiruddin Muhammed’in oğulları döneminde Çerkes Memlüklerin sayısını arttırarak ilerleyen süreçte etkin olmalarını sağlayan Çerkes emiri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Seyfeddin Kalavun

#21. Şeyh el-Mahmudî ve Nevruz’un isyanı nedeniyle Sultan Ferec aşağıdakilerden hangisine sefer düzenlemek zorunda kalmıştır?

Cevap : E) Suriye

#22. Kahire’ye getirilen kölelerin Müslüman olduktan sonra yerleştirdikleri ve eğitim aldıkları okulun adı nedir?

Cevap : B) Tabaka

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Memlükler Tarihi 2023 Vize Soruları

Memlükler Tarihi 2023 Vize Soruları

1) İslam dünyasında Memlük sisteminin kullanılmaya başlaması İslâm devletleri üzerinde nasıl bir etki bırakmıştır?

A) Devletlerarası çatışma ve savaşlar artmıştır.
B) Devletler siyasi ve askeri bakımdan istikrarlı bir dönem geçirmişlerdir.
C) Diğer İslam devletleri de Memlük askeri edinmeye başlamışlardır.
D) Köle ticaretinin azalmasına neden olmuştur.
E) Askeri bakımdan güçsüz düşmüşlerdir.

Cevap : B) Devletler siyasi ve askeri bakımdan istikrarlı bir dönem geçirmişlerdir.

2) Sultan Barsbay’ın 1422’de tahta geçişinden sonra ilk hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Timur tehdidine son vermek
B) Karamanoğulları ile ilişkileri düzeltmek
C) Osmanlı Devleti’nin topraklarını ele geçirmek
D) Devlet yapısını dönüştürmek
E) Doğu Akdeniz korsanları ile mücadele etmek

Cevap : E) Doğu Akdeniz korsanları ile mücadele etmek

3) Aşağıdakilerden hangisi Aynicâlüt Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) İslam dünyasına yönelik Moğol istilası sona ermiştir.
B) Moğolların yenilmez oldukları inancı yıkılmıştır.
C) Hristiyanlığa yakınlık duyan Moğolların bir kısmının İslam dinini kabul etmeleri sağlamıştır.
D) İzzettin Aybek Memlük tahtına oturmuştur.
E) Mısır’da Eyyubi hâkimiyetinin sona ermiştir.

Cevap : D) İzzettin Aybek Memlük tahtına oturmuştur.

4) Kendisinden sonra oğulları ve torunları tahta geçen Memlük Sultanı kimdir?

A) Zeyneddin II.Haccî
B) Seyfeddin Kalavun
C) Nâsiruddin Muhammed b. Kalavun
D) Baybars el-Bundukdârî
E) Zeyneddin II. Şaban el-Eşref

Cevap : C) Nâsiruddin Muhammed b. Kalavun

5) Nasiruddin Muhammed’in oğulları döneminde Çerkes Memlüklerin sayısını arttırarak ilerleyen süreçte etkin olmalarını sağlayan Çerkes emiri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emir Baydara
B) Barsbay
C) Ketboğa
D) Yelboğa el-Ömerî
E) Seyfeddin Kalavun

Cevap : E) Seyfeddin Kalavun

6) Memlük askerlerinin Mısır’da daha etkin olmalarının ardındaki sebeplerden birisidir?

A) Abbasi hilafet merkezinden uzak ve kendisine has sosyo-ekonomik özelliklere sahip olması
B) Farklı coğrafi merkezlerin birleşim noktasında olması
C) Emevi halifelerinin Mısır’da etkin olamamaları
D) Fatımi hilafetinin merkezi oluşu
E) Mısır’ın askeri bakımdan güçsüz oluşu

Cevap : A) Abbasi hilafet merkezinden uzak ve kendisine has sosyo-ekonomik özelliklere sahip olması

7) Şeyh el-Mahmudî ve Nevruz’un isyanı nedeniyle Sultan Ferec aşağıdakilerden hangisine sefer düzenlemek zorunda kalmıştır?

A) Kahire
B) İskenderiye
C) Kudüs
D) Mekke
E) Suriye

Cevap : E) Suriye

8) Aşağıdaki sultanlardan hangisi Bahrî Memlükler döneminde hükümdarlık yapmamıştır?

A) Seyfettin Ktuz
B) Kayıtbay
C) Baybars el-Bundukdârî
D) İzzettin Aybek et-Türkmânî
E) Nûrettin Ali

Cevap : C) Baybars el-Bundukdârî

9) Ekim 1365’te birleşik Haçlı donanması aşağıdakilerden hangisine saldırarak yağma ve katliamda bulunmuştur?

A) İskenderiye
B) Alaiyye
C) Akka
D) Rodos
E) Ervad Adası

Cevap : B) Alaiyye

10) 1402 yılında gerçekleşen Akara Savaşı neticesinde Timur’un himayesinde yeniden kurulan beyliklerden hangisi Memlükler’e karşı harekete geçip Tarsus’u ele geçirmiştir?

A) Karamanoğulları
B) Eratna Beyliği
C) Akkoyunlular
D) Dulkadiroğulları
E) Karakoyunlular

Cevap : A) Karamanoğulları

11) İslâm tarihinde Memlük askerî sistemini ilk olarak hangi devlet kullanmıştır?

A) Endülüs Emevileri
B) Emeviler
C) Abbasiler
D) Gazneliler
E) Büyük Selçuklular

Cevap : C) Abbasiler

12) Burcî memlüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çoğunluğu Çerkes asıllıdır.
B) Kale burçlarında meskûn oldukları için ‘’Burciyye Memlükleri’’ olarak da bilinmektedir
C) Burcî Memlükler, Seyfettin Kalavun’dan sonra Memlük siyasetinde etkin rol oynamaya başlamışlardır.
D) Memlük Devleti’nin gerçek kurucusu sayılan Baybars el-Bundukdârî, Burcî Memlükleri dönemi sultanlarındandır.
E) Burcî Memlükleri döneminin İlk Sultanı Berkuk’tur.

Cevap : D) Memlük Devleti’nin gerçek kurucusu sayılan Baybars el-Bundukdârî, Burcî Memlükleri dönemi sultanlarındandır.

13) Döneminin tarihçileri tarafından ‘’Türk Devleti’ni kuran sultan’’ şeklinde anılan Memlük sultanı kimdir?

A) İzzettin Aybek
B) Baybars el-Bundukdârî
C) Şecerüddürr
D) Nûrettin Ali
E) Muzafferüddin Mûsâ

Cevap : B) Baybars el-Bundukdârî

14) Şecerüddürr’ün saltanatı neden kısa sürmüştür?

A) Memlük emirleri tarafından sultan ilan edildiği için.
B) Abbasi Halifesi’nin bir kadının sultanlığını tasvip etmediği için
C) Necmeddin Eyyûb’un eşi olduğu için.
D) Beklenmedik bir şekilde hayatını kaybettiği için
E) Kendi adına para bastırdığı ve hutbede adının halifenden sonra anılmasını istediği için.

Cevap : B) Abbasi Halifesi’nin bir kadının sultanlığını tasvip etmediği için

15) Aşağıdaki yerlerden hangisi Sultan Baybars döneminde ele geçirilen bölgelerden biri değildir?

A) Antakya
B) Safed
C) Kıbrıs
D) Sayda
E) Akka

Cevap : C) Kıbrıs

16) Türk kökenli Memlükleri Bağdat’a ilk olarak yerleştiren halife aşağıdaki hangisidir?

A) Mansûr
B) Emin
C) Harun Reşid
D) Mu’tasım
E) Me’mun

Cevap : A) Mansûr

17) Memlüklerin kendi aralarında ve kendilerini azat eden eski efendilerine karşı var olan bağlılık dayanışmasına ne ad verilir?

A) Ağa
B) Gulam
C) Efendi
D) Üstadüddârlık
E) Hoşdaşlık

Cevap : E) Hoşdaşlık

18) Timurlu Şahruh’un kışkırtması ile 1433 yılında Memlük topraklarına saldırı düzenleyen iki devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Akkoyunlular-Dulkadiroğulları
B) Dulkadiroğulları-Eratna Beyliği
C) Osmanlı Devleti-Akkoyunlu
D) Kadı Burhaneddin Devleti-Karakoyunlular
E) Karakoyunlular-Karamanoğulları

Cevap : A) Akkoyunlular-Dulkadiroğulları

19) Aşağıdakilerden hangisi Sultan Baybars’ın askerî politikalarından biri değildir?

A) Eyyubi emirliklerini Memlük idaresinden çıkarmak
B) İlhanlılara karşı Altınordu Devleti ile ittifak kurmak
C) Aynicâlût Savaşı neticesinde elde edilen sınırları korumak
D) İslam dünyasını Haçlılara ve Moğollara karşı savunmak
E) Moğollara karşı savaşarak Abbasi hilafetinin merkezi Bağdat’ı tekrar ele geçirmek

Cevap : A) Eyyubi emirliklerini Memlük idaresinden çıkarmak

20) Kahire’ye getirilen kölelerin Müslüman olduktan sonra yerleştirdikleri ve eğitim aldıkları okulun adı nedir?

A) Kale
B) Tabaka
C) Mansura
D) Üstaddâr
E) Hoşdaş

Cevap : B) Tabaka

21) Aşağıdaki hangisi 1293’te Akka’nın Memlükler tarafından fethinden sonraki gelişmelerinden biri değildir?

A) Alaiyye saldırısı Karamanoğullarının yardımı ile bertaraf edilmiştir.
B) Haçlılar Alaiyye(Alanya) ve İskenderiye limanlarına bir saldırı gerçekleştirmişlerdir.
C) Haçlılar Anadolu-Mısır arasındaki ticarete zarar vermek için bir takım girişimlerde bulunmuşlardır.
D) Haçlılar Kıbrıs Adası’nı ele geçirmişlerdir.
E) Papa’’nın emri ile Avrupa devletleri Memlük limanlarındaki ticarete ambargo uygulamaya başladılar.

Cevap : D) Haçlılar Kıbrıs Adası’nı ele geçirmişlerdir.

22) Seyfeddin Kalavun ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İlhanlı ordusunu Humus civarında yenilgiye uğramıştır.
B) Memlük Devleti’nin gerçek kurucusu sayılmaktadır.
C) Sultan Baybars’ın oğullarının kısa süreli, saltanatlarından sonra Memlük sultanı olmuştur.
D) 1382’ye kadar Memlük tahtına soyundan gelen kişiler oturmuştur.
E) Aslen Kıpçak Türklerindendir

Cevap : B) Memlük Devleti’nin gerçek kurucusu sayılmaktadır.

Memlükler Tarihi

Auzef Tarih
Telegram Tarih

Memlükler Tarihi 2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!