auzefEğitim Sosyolojisisosyoloji

Eğitim Sosyolojisi 2021 Final Soruları-2

Eğitim Sosyolojisi 2021 Final Soruları-2

#1. Türkiye’de cumhuriyetinin ilanını takip eden yıllarda eğitim ile toplumsal hareketlilik arasındaki ilişkiye dair aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : E) Ortaöğrenim düzeyindeki eğitim seviyesi bile üst toplumsal tabakada yer almaya yetmektedir.

#2. Türkiye’nin ilk modern üniversitesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) 1453’te kurulmuştur

#3. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin ekonomide doğrudan etkili olduğu alanlardan biri değildir?

Cevap : A) Eğitim bireylerin toplumsallaşmasını ve toplumla bütünleşmesini sağlar

#4. Seymeur M. Lipset ve Hans L. Zetterberg’e göre aşağıdaki etenlerden hangisi dikey toplumsal hareketliliği etkilemez?

Cevap : A) Yüksek statülü işlerin ebeveynlerde çocuklara miras kalması

#5. Darülfünun-ı Şahane ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Tüm okul türleri içinde açılan ilk modern okuldur

#6. 1924-1934 yılları arasında “milli eğitim” aşağıdaki uygulamalardan hangisini desteklemezdi?

Cevap : D) Eğitimin küresel hedefler ışığında dünya vatandaşlığını temel alması

#7. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme sebebi olamaz?

Cevap : A) Türkiye’nin uluslar arası öğrenciler tarafından en çok tercih edilen ülkelerden birisi olması

#8. Ziya gökalp’e göre aşağıdakilerden hangisi milli eğitimin öğelerinden biri değildir?

Cevap : C) Adem-i merkeziyetçilik

#9. Aşağıdakilerden hangisi okulun bürokratikleştiğinin bir göstergesi değildir?

Cevap : E) Öğretmenlerin öğrencileriyle kişisel ilişki kurabilmesi

#10. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin uluslar arası öğrencilere ev sahipliği yapmak istemesinin sebebi olamaz?

Cevap : E) Kültürel etkilere karşı yerel kültürünü korumak

#11. “Yaşam boyu eğitim bir eğitim sistemi değil eğitim sisteminin temelinde yer alabilecek bir ilkedir”. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu eğitim örneğidir?

Cevap : B) Meslek içi eğitim

#12. Eğitimin toplumsal değişimle ilişkisi bağlamında eleştirel pedagogların görüşlerinin diğer Yeni-Marxçı yaklaşımlardan temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Eğitim eleştirel düşünceyi de destekler ve bu sayede eğitim alanında reformlar gerçekleşmektedir

#13. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin ikinci evresi olan sanayileşme dönemindeki eğitim anlayışının özelliklerinden biri değildir?

Cevap : D) Görselleştirilmiş eğlenceli eğitim içeriğine sahiptir.

#14. “Çağdaş modern bir vatandaşın hukuki olarak tanınan medeni, siyasi ve sosyal hakları vardır.” Aşağıdakilerden hangisi modern vatandaşın sosyal haklarından biridir?

Cevap : C) eğitim hakkı

#15. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde fırsat eşitliğini sağlayıcı bir faktördür?

Cevap : A) Tüm okulların eşit imkanlara sahip olmasını sağlamak

#16. “okul eğitimi meslek öğretmez, meslek iş başında öğrenilir. Diploma işverenlerin işçi seçmesini kolaylaştırır sadece” Yukarıdaki yargıya sahip bir eğitim sosyoloğu aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmaktadır?

Cevap : A) Eleme görüşü

#17. Ziya Gökalp’e göre eğitimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Bireylerin sosyalleşmesini ve toplumsal değerleri öğrenmesini sağlamak

#18. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan eğitimin dezavantajlarından biri değildir?

Cevap : C) Öğrenciler öğretmenle ilişki kurarken daha rahat ve açık olabilirler

#19. Aşağıdakilerden hangisi “ pozitif ayrımcılık” örneği değildir?

Cevap : B) Ders kitaplarını tüm öğrencilere ücretsiz vermek

#20. Kültürel çoğulculuk yaklaşımının eğitime yansımasıyla aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkması beklenmez?

Cevap : E) Ulusal bütünlük için tek kimliğin savunulması

#21. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan eğitimin avantajlarından biri değildir?

Cevap : E) Öğretmen-öğrenci ilişkisi ders konularıyla sınırlı kalır.

#22. Aşağıdakilerden hangisi işlevci görüşe göre modern toplumda eşitlik anlayışının hayata geçirilmesinde etkilidir?

Cevap : C) Kapitalist ekonominin temel ilkelerinin değiştirilmesi

#23. “beşeri sermaye” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

Cevap : B) Kol emeği beşeri sermayeden daha etkilidir

#24. Akademik başarısı düşük öğrencilerin suça eğilimli, okul hayatında uyumsuz ve IQ puanları düşük öğrenciler olduklarını iddia eden bir eğitim sosyoloğu aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin temsilcisidir?

Cevap : B) Doğalcı yaklaşım

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

Eğitim Sosyolojisi 2021 Final Soruları-2

Auzef Eğitim Sosyolojisi
Telegram Sosyoloji

Eğitim Sosyolojisi 2021 Final Soruları-2

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: