auzefFelsefeFelsefe Tarihi Sorunları-IIsosyoloji

Felsefe Tarihi Sorunları-2 2022-2023 Final Soruları

Felsefe Tarihi Sorunları-2 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Alman aydınlanmasının bir özelliğidir?

Cevap : Öncülerin etkinliği yoluyla toplumun gelişeceği düşüncesi

2. Aşağıdakilerden hangisi Kant’a göre ahlakın temelidir?

Cevap : Pratik akıl

3. Aşağıdakilerden hangisi Fransız Aydınlanmasının öncü filozofudur?

Cevap : Voltaire

4. Aşağıdakilerden hangisi Kant açısından görünün bir formudur?

Cevap : Uzay

5. Aşağıdakilerden hangisi Kant açısından bir beğeni yargısıyla ilişkilendirilen nesnelliğinin temelidir?

Cevap : Yargı verebilmenin koşulları

6. …… bilginin ve inancın birliğinin zeminidir.
“Kant felsefesi açısından boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Pratik akıl

7. Kendine varlık açısından… önce gelir, kendisi için varlık açısından ….önce gelir.
Aşağıdakilerden hangisinde boşlukları dolduracak ifadeler sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Öz varoluştan – varoluş özden

8. Aşağıdakilerden hangisi Viyana çevresinin felsefi anlayışının adıdır?

Cevap : Mantıksal olguculuk

9. Aşağıdakilerden hangisi postmodernizm tartışmasını başlatan isim olarak görülür?

Cevap : Lyotard

10. Aşağıdakilerden hangisi Mark açısından insanlık tarihi boyunca toplumların gelişiminde diğerlerine göre daha etkili olmuştur?

Cevap : Sınıf çatışmaları

11. Matematik bilimlerin hangi özelliği Husserlci fenomenolojinin kuruluşunda göz önüne alınmasının nedenidir?

Cevap : Şeylerin özlerine ulalştırabilecek bir yönteme dayanması.

12. Aşağıdakilerden hangisi Comt’a göre Batı düşünüşünün son evresidir?

Cevap : Olgucu evre

13. Aşağııdakilerden hangisi felsefeyi bir öğreti değil etkinlik olarakgörür?

Cevap : Wittgenstein

14. Aşağıdakilerden hangisi mantıksal atomculuğu savunmuştur?

Cevap : Wittgenstein

15. Aşağıdakilerden hangisi Husserl’e göre fenomenoloji araştırması için diğerlerine göre daha uygundur?

Cevap : Hayaller

16. Aşağıdakilerden hangisi Marks’a göre insan düşünüşünü diğerlerine göre daha derinden etkiler?

Cevap : Mesleği

17. Aşağıdakilerden hangisi Husserci fenomenoloji açısından saf yaşantılar alanının bir özelliğidir?

Cevap : İçkin olma

18. Aşağıdakilerden hangisi analitik felsefe metafizik ilişkisini anlatır?

Cevap : Metafiziği elemek

19. Aşağıdakilerden hangisi Viyana çevresine göre metafiziksel olanı niteler?

Cevap : Anlamsız olma.

20. Husserici fenomenoloji …… arındırılmış bilgiye dayandırılmalıdır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.

Cevap : Kuşkudan

21. Aşağıdakilerden hangisi Sartre’nin kendi seçimlerini yapan insanı anlattığı kavramdır?

Cevap : Kendisi için varlık.

22. Aşağıdakilerden hangisivaroluşcu filozofların felsefi araştırmalarını yürüttükleri temeldir?

Cevap : Var olmanın anlamı

23. Aşağıdakilerden hangisi posstmodern düşüncenin belirsizlik özelliğine uygundur?

Cevap : Düşüncelerin, eylemlerin belirsiz oluşu.

Felsefe Tarihi Sorunları-2

Felsefe Tarihi Üzerine Düşünceler

Felsefe tarihi, insanlığın düşünce ve anlayış biçimlerinin evrimini yansıtır. Bu tarih boyunca ortaya çıkan sorunlar ve tartışmalar, yalnızca belirli dönemleri veya coğrafyaları değil, genel olarak insanlık tarihinin tümünü etkileyen geniş kapsamlı konularla ilgilidir. Alman Aydınlanması, Kant’ın ahlak felsefesi, Fransız Aydınlanması, Viyana Çevresi ve postmodernizm gibi birçok felsefi hareket ve düşünür, tarih boyunca bu derin sorunları ele almıştır. Bu makalede, bu konulara dair bazı temel kavramlar ve filozofların yaklaşımlarına değinilecektir.

Alman Aydınlanması ve Kant

Alman Aydınlanması, toplumun gelişimini öncülerin etkinliği yoluyla sağlama düşüncesini benimser. Bu dönemin en önemli figürlerinden biri olan Immanuel Kant, ahlakın temelini pratik akıl üzerine inşa eder. Kant’a göre, ahlakın temel ilkeleri pratik akıldan kaynaklanır ve bu, bireyin ahlaki eylemlerini yönlendiren bir rehberdir. Ayrıca, Kant’a göre, uzay görünün bir formudur ve beğeni yargıları nesnellik kazanır. Kant’ın düşüncesinde, pratik akıl bilginin ve inancın birliğinin zeminidir.

Fransız Aydınlanması ve Voltaire

Fransız Aydınlanması’nın öncü filozoflarından biri olan Voltaire, özgür düşüncenin ve eleştirel aklın savunucusudur. Fransız Aydınlanması, insan aklının sınırlarını zorlayarak bilim, felsefe ve sanat alanlarında büyük ilerlemeler kaydetmiştir.

Viyana Çevresi ve Mantıksal Olguculuk

Viyana Çevresi, mantıksal olguculuk felsefi anlayışıyla tanınır. Bu çevre, metafiziksel iddiaları anlamsız olarak nitelendirir ve bilimsel bilgiye dayalı bir dünya görüşünü benimser. Mantıksal olguculuk, felsefenin dil analizine odaklanarak, anlamlı cümlelerin yalnızca deneyimle doğrulanabilir veya yanlışlanabilir olduğunu savunur.

Postmodernizm ve Lyotard

Postmodernizm, düşüncelerin ve eylemlerin belirsizliğini vurgulayan bir felsefi hareket olarak ortaya çıkar. Bu hareketin önemli figürlerinden biri olan Lyotard, postmodernizmi başlatan isim olarak kabul edilir. Postmodernizm, büyük anlatıların yerine yerel ve geçici anlatıları koyarak, mutlak doğruların sorgulanmasına neden olmuştur.

Marksist Felsefe ve Sınıf Çatışmaları

Karl Marx, insanlık tarihi boyunca toplumların gelişiminde sınıf çatışmalarının en etkili unsur olduğunu savunur. Marx’a göre, ekonomik yapı ve sınıf ilişkileri, toplumların evriminde belirleyici bir rol oynar. İnsan düşünüşünü en derinden etkileyen faktörlerden biri de bireyin mesleğidir.

Husserlci Fenomenoloji

Edmund Husserl, fenomenoloji araştırmalarında şeylerin özlerine ulaşmayı hedefler. Matematik bilimlerin bu özlere ulaşabilecek bir yönteme dayanması, Husserl’in fenomenolojisine önemli bir katkı sağlar. Fenomenoloji, saf yaşantılar alanının içkin olma özelliğini vurgular ve bilgiye kuşku yoluyla ulaşılmasını savunur.

Wittgenstein ve Felsefenin Etkinlik Olarak Görülmesi

Ludwig Wittgenstein, felsefeyi bir öğreti değil etkinlik olarak görür. Mantıksal atomculuğu savunan Wittgenstein, felsefi sorunların dilin yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını ileri sürer ve bu sorunların çözümünü dil analizinde bulur.

Sartre ve Varoluşçuluk

Jean-Paul Sartre, kendi seçimlerini yapan insanı “kendisi için varlık” kavramıyla açıklar. Varoluşçu filozoflar, felsefi araştırmalarını var olmanın anlamı temeline dayandırır. Varoluşçuluk, bireyin özgürlüğü ve sorumluluğu üzerine yoğunlaşır.

Bu makalede, felsefe tarihinin bazı önemli sorunlarına ve bu sorunları ele alan filozofların yaklaşımlarına değinilmiştir. Her bir filozofun ve felsefi akımın, insan düşüncesine ve toplum yapısına önemli katkıları olmuştur. Felsefe tarihi, bu çeşitlilik ve derinlikle, insanlığın düşünsel serüveninin izini sürmeye devam etmektedir.

Auzef Sosyoloji
Telegram Sosyoloji
Auzef Felsefe
Telegram FELSEFE

Felsefe Tarihi Sorunları-2 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!