auzefSosyal Tabakalaşmasosyoloji

Sosyal Tabakalaşma 2022-2023 Final Soruları

Sosyal Tabakalaşma 2022-2023 Final Soruları

1. Amerikan Sosyolojisinde 1930’lar boyunca gerçekleştirdiği Yankee City ve 1949 ‘da yayımladığı Social Class in America isimli çalışmalarıyla 1940’lardan sonra tabakalaşma alanında önemli etkileri oluşturan isim/ isimler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : W. Lloyd Warner

2. Bordüye göre Okulun tabakalaşma bakımından genellikle fark edilmeyen rolü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Okulkültürel sermayenin eşit olmama pozisyonunu korur

3. Marx ile Weber’i sentezleyerek üçüncü yol teorisini geliştiren teorisyen hangisidir?

Cevap : Anthony Giddens

4. Eric Olin Wright’ın toplumdaki üretim sistemi ile bağlantılı geliştirdiği dört sınıf modelinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap : Ücretliler

5. Nicos Poulantzas’a göre aşağıdakilerden hangisi geleneksel küçük burjuvazinin bir bileşeni değildir?

Cevap : Yeni ücretliler

6. Şerif Mardin’e göre klasik Osmanlı tabakalaşma sisteminde eksik olan tabaka hangisidir?

Cevap : Devletten bağımsız bir orta sınıf

7. Türkiye’de refah devleti uygulamaları yaygın liberalizasyona bağlı olarak 1980’lerde ciddi bir … yaşarken beklenenin aksine 2000’lerde bir …. yaşamıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Yükseliş – Düşüş

8. 1980 sonrasına yabancı sermayeye dayalı bir büyüme modeli için temelde benimsenen politika aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yabancı sermayeye devlet güvencesi vermek

9. Toplumsal hareketliliğin yoğunluğu ve yaygınlığına göre, tabakalaşma tasnifi nasıl yapılır?

Cevap : Kapalı-açık

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de mesleki itibar skalasında son sırada yer alır?

Cevap : Dansöz

11. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamda gelir eşitsizliklerini ele almak üzere geliştirilmiştir?

Cevap : Gini katsayısı

12. Amerikan sosyolojisinde ilk ses çalışmalarını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

Cevap : Chicago okulu ( Ekolojik Okul )

13. Hacettepe üniversitesi Nufüs Etütleri Enstitüsü tarafından 5 yılda bir düzenli olarak yürütülen araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Türkiye’de nüfus ve sağlık araştırması

14. Aşağıdakilerden hangisi kadın yoksulluğu ve toplumsal cinsiyete dayalı gelir eşitsizliğinin sebep ve göstergelerinden biri değildir?

Cevap : Ekonomik istikrarsızlık

15. Türkiye’de kullanılmaya başlayan ilk ses ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Veri Sesi

16. Amerikan sosyolojisinde tabakalaşma çalışmalarının dayandığı teorik gelenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Marksist Sınıf Teorisi

17. Avrupa birliğinde ortak kullanılan ilk ses çalışmaları aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : ESeC

18. Daniel Bell ve AlvinToffler’e göre sanayi sonrası toplumu karakterize eden en önemli unsur hangisidir?

Cevap : Bilgi toplumunun yükselişi

19. Fordist üretim sisteminin temelini oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yürüyen Bant Tekniği

20. Marx’a göre ara sınıfları teşkil eden iki grup aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Lümpen proleterya-Küçük burjuvazi

21. Türkiye’de çalışanların iyi bir işten beklentisi nedir?

Cevap : İş garantisi

22. Aşağıdakilerden hangisi Fordizmin toplumsal yapı üzerindeki etkilerinden biri değildir?

Cevap : Üretimde brokratik olmayan bir örgütlenme ve yönetim anlayışı

23. 1980 sonrasında Türkiye’de işçi sınıfının ve orta sınıfın parçalanma yaşamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ekonomideki sektörel ve yapısal değişimler

24. Aşağıdaki teorik çerçevelerden hangisi toplumsal tabakalaşma ve eşitsizliğin toplumsal yapının işleyişi için olumlu olduğunu ileri sürmektedir?

Cevap : Çatışmacı yaklaşım

Sosyal Tabakalaşma

W. Lloyd Warner ve Amerikan Sosyolojisindeki Katkıları

Amerikan sosyolojisinde önemli bir yere sahip olan W. Lloyd Warner, 1930’lar boyunca gerçekleştirdiği Yankee City çalışması ve 1949’da yayımladığı “Social Class in America” adlı eseri ile tabakalaşma alanında derin etkiler bırakmıştır. Warner, Amerikan toplumunda sınıf yapısını ve toplumsal tabakalaşmayı inceleyerek, bu alandaki teorik ve pratik bilgi birikimine önemli katkılar sağlamıştır. Warner’ın çalışmaları, toplumsal sınıfların nasıl şekillendiğini ve sınıf farklarının sosyal yapıya nasıl etki ettiğini anlamamıza yardımcı olur.

Pierre Bourdieu ve Okulun Tabakalaşmadaki Rolü

Pierre Bourdieu, okulun tabakalaşma bakımından genellikle fark edilmeyen bir rol oynadığını ileri sürer. Bourdieu’ya göre, okul kültürel sermayenin eşitsizliğini korur ve bu durum toplumsal sınıfların yeniden üretilmesine katkıda bulunur. Eğitim sisteminin bu işlevi, toplumsal sınıf farklarının devam etmesine ve sınıf atlamalarının zorlaşmasına neden olur. Bourdieu’nün bu görüşü, eğitim kurumlarının toplumsal eşitsizlikleri nasıl pekiştirdiğini anlamak açısından büyük önem taşır.

Anthony Giddens ve Üçüncü Yol Teorisi

Anthony Giddens, Marx ve Weber’in teorilerini sentezleyerek üçüncü yol teorisini geliştirmiştir. Giddens’in çalışmaları, modern toplumların karmaşık yapısını ve sosyal değişimleri anlamada yeni bir bakış açısı sunar. Üçüncü yol teorisi, sosyal adalet ve ekonomik verimliliği dengelemeye çalışarak, sınıf farklarını azaltmayı ve daha eşitlikçi bir toplumu hedefler.

Eric Olin Wright’ın Dört Sınıf Modeli

Eric Olin Wright, toplumdaki üretim sistemi ile bağlantılı olarak geliştirdiği dört sınıf modeli ile bilinir. Bu modelde kapitalistler, küçük burjuvazi, yönetici sınıf ve işçi sınıfı tanımlanmıştır. Ancak, Wright’ın modelinde “ücretliler” kategorisi yer almaz. Wright’ın sınıf teorisi, üretim ilişkileri üzerinden toplumsal sınıfları analiz eder ve sınıf mücadelesinin dinamiklerini ortaya koyar.

Nicos Poulantzas ve Küçük Burjuvazi

Nicos Poulantzas, geleneksel küçük burjuvazinin bileşenleri arasında “yeni ücretliler”i saymaz. Poulantzas, toplumsal sınıfların devletle olan ilişkilerini ve bu ilişkilerin ekonomik yapılar üzerindeki etkilerini incelemiştir. Ona göre, küçük burjuvazi, kapitalist toplumun önemli bir bileşenidir ve bu sınıfın dinamikleri toplumsal yapının anlaşılmasında kritik rol oynar.

Şerif Mardin ve Osmanlı Tabakalaşma Sistemi

Şerif Mardin’e göre, klasik Osmanlı tabakalaşma sisteminde eksik olan tabaka, devletten bağımsız bir orta sınıftır. Osmanlı toplumu, merkezi devlet yapısının baskın olduğu bir sistemde organize olmuştur ve bu, bağımsız bir orta sınıfın oluşumunu engellemiştir. Mardin’in bu tespiti, Osmanlı toplumunun sosyal yapısını ve tabakalaşma dinamiklerini anlamak açısından önemli bir bakış açısı sunar.

Türkiye’de Refah Devleti ve Liberalizasyon

Türkiye’de refah devleti uygulamaları, yaygın liberalizasyona bağlı olarak 1980’lerde ciddi bir yükseliş yaşarken, beklenenin aksine 2000’lerde bir düşüş yaşamıştır. Bu değişim, ekonomik ve politik yapılarla yakından ilişkilidir. 1980’lerde başlayan liberalizasyon politikaları, refah devleti uygulamalarını artırmış ancak 2000’lerde ekonomik ve siyasi değişimlerle birlikte bu uygulamalarda bir gerileme yaşanmıştır.

1980 Sonrası Yabancı Sermaye Politikası

1980 sonrasında Türkiye, yabancı sermayeye dayalı bir büyüme modeli benimsemiş ve bu modelin temelde benimsenen politikası yabancı sermayeye devlet güvencesi vermek olmuştur. Bu politika, yabancı yatırımların artırılması ve ekonomik büyümenin desteklenmesi amacıyla uygulanmıştır. Yabancı sermaye girişinin teşvik edilmesi, Türkiye’nin ekonomik kalkınma stratejisinin önemli bir parçası olmuştur.

Toplumsal Hareketlilik ve Tabakalaşma

Toplumsal hareketliliğin yoğunluğu ve yaygınlığına göre, tabakalaşma kapalı ve açık olarak tasnif edilir. Kapalı sistemlerde sosyal hareketlilik sınırlıdır ve sosyal sınıflar arasındaki geçişler zordur, açık sistemlerde ise hareketlilik daha yaygındır. Toplumsal hareketlilik, bireylerin sosyal ve ekonomik statülerinde değişiklik yapabilme kapasitesini ifade eder ve bu, toplumların dinamik yapısını anlamak için kritik bir kavramdır.

Türkiye’de Mesleki İtibar Skalası

Türkiye’de mesleki itibar skalasında son sırada yer alan meslek “dansöz”dür. Bu durum, toplumsal değerler ve mesleklerin itibarı üzerine yapılan değerlendirmeleri yansıtır. Mesleki itibar, toplumun belirli mesleklere atfettiği saygınlık ve prestiji ifade eder ve bu, sosyal tabakalaşma üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Gelir Eşitsizliklerini Ele Alan Araçlar

Gelir eşitsizliklerini ele almak üzere geliştirilmiş olan Gini katsayısı, toplumsal gelir dağılımındaki eşitsizlikleri ölçmek için kullanılan önemli bir istatistiki araçtır. Gini katsayısı, gelir dağılımındaki adaletsizliği sayısal olarak ifade eder ve bu, ekonomik ve sosyal politikaların etkilerini değerlendirmek için kullanılır.

Amerikan Sosyolojisinde İlk SES Çalışmaları

Amerikan sosyolojisinde ilk SES (Sosyoekonomik Statü) çalışmalarını Chicago Okulu (Ekolojik Okul) yapmıştır. Bu okul, kentsel sosyoloji ve toplumsal yapılar üzerindeki çalışmalarıyla tanınır. Chicago Okulu’nun SES çalışmaları, sosyal bilimler alanında önemli bir yer tutar ve kentsel alanlardaki sosyoekonomik farklılıkları incelemek için kullanılmıştır.

Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü Araştırması

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 5 yılda bir düzenli olarak yürütülen “Türkiye’de Nüfus ve Sağlık Araştırması”, Türkiye’nin demografik ve sağlık profilini anlamak için kritik öneme sahiptir. Bu araştırma, nüfus dinamikleri ve sağlık göstergeleri hakkında önemli veriler sağlar ve bu, sosyal politikaların şekillendirilmesinde kullanılmaktadır.

Kadın Yoksulluğu ve Gelir Eşitsizliği

Kadın yoksulluğu ve toplumsal cinsiyete dayalı gelir eşitsizliğinin sebep ve göstergelerinden biri olmayan “ekonomik istikrarsızlık”, bu olguların anlaşılması için yapılan analizlerde göz ardı edilmemesi gereken bir faktördür. Kadınların iş gücüne katılımı ve gelir eşitsizliği, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından kritik konular arasındadır.

Türkiye’de İlk SES Ölçeği

Türkiye’de kullanılmaya başlayan ilk SES (Sosyoekonomik Statü) ölçeği “Veri Sesi”dir. Bu ölçek, toplumsal tabakalaşma ve sosyoekonomik durumun ölçülmesinde kullanılmıştır. SES ölçekleri, bireylerin sosyoekonomik statülerini belirlemek ve toplumsal eşitsizlikleri analiz etmek için önemli araçlardır.

Amerikan Sosyolojisinde Tabakalaşma Çalışmaları

Amerikan sosyolojisinde tabakalaşma çalışmalarının dayandığı teorik gelenek, Marksist Sınıf Teorisi’dir. Bu teori, toplumsal sınıfların ekonomik temelleri ve sınıf mücadeleleri üzerinde yoğunlaşır. Marksist Sınıf Teorisi, sınıf farklılıklarının toplumsal yapının temel dinamiklerinden biri olduğunu savunur.

Avrupa Birliğinde Ortak Kullanılan İlk SES Çalışmaları

Avrupa Birliği’nde ortak kullanılan ilk SES çalışmaları “ESeC” (European Socio-economic Classification) ile gerçekleştirilmiştir. Bu sınıflandırma, AB ülkeleri arasında sosyoekonomik durumun karşılaştırmalı analizini yapmayı amaçlar. ESeC, Avrupa’da sosyoekonomik sınıflandırma çalışmalarında standart bir ölçüt olarak kullanılmaktadır.

Daniel Bell ve Alvin Toffler’e Göre Sanayi Sonrası Toplum

Daniel Bell ve Alvin Toffler’e göre sanayi sonrası toplumu karakterize eden en önemli unsur, bilgi toplumunun yükselişidir. Bu görüş, bilgi ve teknolojinin modern toplumlarda artan önemini vurgular. Sanayi sonrası toplumlarda bilgi, ekonomik ve sosyal yapının temel unsurlarından biri haline gelmiştir.

Fordist Üretim Sistemi

Fordist üretim sisteminin temelini oluşturan unsur, yürüyen bant tekniğidir. Bu teknik, seri üretim süreçlerinde verimliliği artırmak amacıyla kullanılmıştır. Fordizm, modern üretim sistemlerinin temelini oluşturmuş ve endüstriyel üretim süreçlerinde devrim yaratmıştır.

Marx’a Göre Ara Sınıflar

Marx’a göre ara sınıfları teşkil eden iki grup, lümpen proleterya ve küçük burjuvazidir. Bu sınıflar, kapitalist toplum yapısında ara konumda yer alırlar ve sınıf mücadelelerinde farklı rollere sahiptirler. Marx’ın sınıf teorisi, toplumsal yapının ekonomik temellerini ve sınıf ilişkilerini analiz eder.

Türkiye’de Çalışanların İşten Beklentisi

Türkiye’de çalışanların iyi bir işten beklentisi “iş garantisi”dir. Bu, istihdam güvencesinin Türkiye’deki işgücü için ne kadar önemli olduğunu gösterir. İş garantisi, çalışanların ekonomik güvenlik ve istikrar açısından temel beklentilerinden biridir.

Fordizmin Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkileri

Fordizmin toplumsal yapı üzerindeki etkilerinden biri olmayan “üretimde bürokratik olmayan bir örgütlenme ve yönetim anlayışı”, Fordist üretim sisteminin karakteristik özelliklerinden biridir. Fordizm, modern üretim süreçlerinin örgütlenme ve yönetim yapısını şekillendirmiştir.

1980 Sonrasında Türkiye’de Sınıf Yapısının Değişimi

1980 sonrasında Türkiye’de işçi sınıfının ve orta sınıfın parçalanma yaşamasının nedeni, ekonomideki sektörel ve yapısal değişimlerdir. Bu değişimler, toplumsal sınıf yapısının dönüşümüne neden olmuştur. Ekonomik ve sektörel değişimler, sınıf yapısının dinamiklerini ve toplumsal hareketliliği etkilemiştir.

Toplumsal Tabakalaşma ve Çatışmacı Yaklaşım

Toplumsal tabakalaşma ve eşitsizliğin toplumsal yapının işleyişi için olumlu olduğunu ileri süren teorik çerçeve “çatışmacı yaklaşım”dır. Bu yaklaşım, toplumsal çatışmaların ve sınıf mücadelesinin toplumsal değişim ve gelişmenin itici gücü olduğunu savunur. Çatışmacı yaklaşım, toplumsal tabakalaşmanın ve eşitsizliklerin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini analiz eder.

Sosyoloji Lisans Telegram Sosyoloji

Sosyal Tabakalaşma 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!