auzefUluslar Ticaret ve Lojistik YönetimiVeri Koruma HukukuYönetim Bilişim Sistemleri

Veri Koruma Hukuku 2022-2023 Final Soruları

Veri Koruma Hukuku 2022-2023 Final Soruları

#1. Veri sorumluları sicili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Tüm veri sorumlularının kaydolması gerekir.

#2. Aşağıdakilerden hangisi ilgili kişinin haklarından birisi değildir?

Cevap : A) Veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerin bir kopyasını isteme

#3. Uygulama ve hizmetlerde "arka kapı" bırakılması için hükümetler tarafından öne sürülen temel gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) Ulusal güvenliğin sağlanması

#4. Aşağıdakilerden hangisi kişisel veri işleme faaliyeti olarak değerlendirilemez?

Cevap : E) Bir bakkalın, borçlulara ilişkin bilgileri içeren veresiye defterini herhangi bir kritere göre sıralı olmaksızın sayfalara rastgele yazması

#5. Aşağıdakilerden hangisi veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerden birisi değildir?

Cevap : D) Aydınlatma

#6. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almasına rağmen veri ihlali yaşayan veri sorumlusuna kurul tarafından ceza verilir.

#7. Aşağıdakilerden hangisinin, yalnızca yurtdışında yerleşik olan veri sorumluları tarafından atanması gerekir?

Cevap : B) Veri sorumlusu temsilcisi

#8. Aşağıdakilerden hangisi veri sorumlusu tarafından alınabilecek teknik tedbirler arasında değerlendirilemez?

Cevap : A) Risk analizi yapmak

#9. Teknoloji ve insanın etkileşimi ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Teknoloji kullanımının hiçbir riski bulunmamaktadır.

Teknoloji ve insanın etkileşimi ile ilgili verilen önermelerden yanlış olanı “A) Teknoloji kullanımının hiçbir riski bulunmamaktadır.” ifadesidir.
Teknoloji kullanımının çeşitli riskleri ve olumsuz etkileri olabilir. Bu riskler arasında sosyal medya bağımlılığı, kimlik hırsızlığı, mahremiyetin azalması, çevrimiçi zorbalık ve fiziksel sağlık sorunları gibi birçok faktör bulunmaktadır. Teknolojinin faydalarının yanı sıra, bilinçli ve sorumlu bir şekilde kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Diğer önermeler, teknolojinin insan davranışları ve toplumsal yapılar üzerindeki etkilerini doğru bir şekilde yansıtmaktadır.

#10. I. Arabulucular II. Eczacılar III. Noterler IV. Serbest avukatlar V. Özel muayenehane işleten hekimler Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine, Veri Sorumluları Sicili’ ne kayıt yükümlülüğünden istisna getirilmiştir?

Cevap : A) I, III ve IV

#11. Aşağıdakilerden hangisi veri sorumlusuna başvuru yaparken kullanılabilecek yöntemlerden birisi değildir?

Cevap : D) Telefon

#12. Tüketici Mustafa, e-ticaret platformu üzerinden bir ürün satın alıyor. Bir kereye mahsus yaptığı bu alışveriş için e-ticaret platformu üzerinde hesap oluşturmuyor yalnızca ürünün kendisine kargolanması için kimlik bilgilerini, iletişim ve ödeme bilgilerini sisteme giriyor. E-ticaret platformu tarafından ürünün tüketici Mustafa'ya gönderilmesi sürecinde işlenen kişisel veriler bağlamında dayanılması gereken veri işleme şartı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Cevap : E) Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

#13. Aşağıdakilerden hangisi kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi belirlenirken dikkate alınmaz?

Cevap : E) İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verilerin piyasadaki değerlenmesinin artarak devam edeceği öngörülen süre

#14. Kişisel verilere ilişkin suçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi, bir başkasına verilmesi ve verilerin yok edilmemesi suçlarının takibi için şikâyet edilmesi gerekir.

#15. Veri sorumlusuna başvuru ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Başvuru yapabilmek için ilgili kişinin verilerinin ihlal edilmiş olması gerekir.

#16. Aşağıdaki teknolojilerden hangisi. "işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme" hakkı ile ilişkilidir?

Cevap : E) Yapay zekâ

#17. I. Politikanın hazırlanma amacı II. Hukuka uygun imha için alınan teknik ve idari tedbirler III. İmhada kullanılacak donanıma ait teknik bilgiler IV. Saklama ve imha süreleri V. Periyodik imha süreleri Yukarıdakilerden hangileri Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında bulunması gereken unsurlar arasında yer almaktadır?

Cevap : E) I, II, IV ve V

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Veri Koruma Hukuku ve Günümüzün Dijital Dünyası

Veri koruma hukuku, dijital çağda kişisel verilerin korunmasını ve gizliliğini sağlamak için geliştirilmiş bir dizi yasa ve düzenlemeyi kapsar. Bu alan, veri sorumlularının yükümlülüklerinden, bireylerin haklarına kadar geniş bir yelpazede konuları ele alır. 2022-2023 final soruları üzerinden bu konuları detaylandırarak inceleyelim.

Veri Güvenliği Yükümlülükleri ve Teknik Tedbirler

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler, veri sorumlularının ve veri işleyenlerin kişisel verilerin korunması için alması gereken teknik ve idari tedbirleri içerir. Veri sorumlusu, denetim yükümlülüğünü kendisi yerine getirebileceği gibi başka birine de denetleme yaptırabilir. Ancak, uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almasına rağmen veri ihlali yaşayan bir veri sorumlusuna kurul tarafından ceza verilmesi yanlış bir yaklaşımdır. Bu durum, veri sorumlularının sorumluluklarını yerine getirme konusunda caydırıcı olabilir. Veri güvenliğinde teknik tedbirler arasında verilerin düzenli yedeğini almak, erişim loglarını tutmak ve veri tabanını şifrelemek yer alırken, risk analizi yapmak teknik bir tedbir olarak değerlendirilemez.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanması

Kişisel verilerin işlenmesi, belirli hukuki dayanaklara dayanmalıdır. Örneğin, bir e-ticaret platformunda tüketici Mustafa’nın kişisel verileri, ürün gönderimi için işlenirken, bu işlemin hukuki dayanağı bir sözleşmenin ifası için gerekli olmasıdır. Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza süresi belirlenirken, verilerin piyasadaki değerlenmesi dikkate alınmaz. Bu süreler, verilerin işlenme amacı ve veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörün gerekliliklerine göre belirlenir.

Veri Sorumluları ve Sicil Kayıtları

Veri sorumluları, veri işleme faaliyetlerine başlamadan önce sicile kaydolmak zorundadır. Bu sicil, kamuya açık tutulur ve isteyen herkes tarafından kontrol edilebilir. Ancak, tüm veri sorumlularının kaydolması gerektiği yönündeki ifade yanlıştır. Özellikle serbest avukatlar, noterler ve arabulucular gibi bazı meslek gruplarına istisnalar getirilmiştir. Sicil işlemleri, genellikle VERBİS üzerinden yürütülür ve kayıt işlemleri irtibat kişisi tarafından yerine getirilir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Bireylerin Hakları

Kişisel verilerin korunması, bireylerin mahremiyetini korumak ve verilerin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla çeşitli haklar tanır. Bireyler, veri sorumlularına başvurarak kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak, kişisel verilerin bir kopyasını isteme hakkı, doğrudan bir hak olarak tanımlanmamıştır. Ayrıca, başvuru yapabilmek için kişisel verilerin ihlal edilmiş olması gerekmez; kişisel verisi işlenen her birey bu haktan yararlanabilir.

Teknoloji ve İnsanın Etkileşimi

Teknolojinin hızla gelişmesi, insan davranışları ve toplumsal yapılar üzerinde derin etkiler yaratmıştır. Sosyal medyanın yaygın kullanımı, sanal bağımlılık sorunlarını ortaya çıkarmış ve kimliksizleşen bireylerin sorunlu davranışlarını daha kolay sergilemelerine yol açmıştır. Dijital çağda mahremiyet algısı büyük oranda önemini yitirmiştir ve yabancılarla aradaki sınırlar sosyal medya ortamları tarafından belirsizleştirilmiştir. Ancak, teknoloji kullanımının hiçbir riski bulunmadığını söylemek yanlıştır. Teknoloji, çeşitli riskler ve olumsuz etkiler barındırır ve bu nedenle bilinçli ve sorumlu bir şekilde kullanılması gereklidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Yasal Gereksinimler

Kişisel verilerin işlenmesi, belirli yasal gereksinimlere uygun olarak yapılmalıdır. Örneğin, kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi veya bir başkasına verilmesi gibi durumlar, ciddi hukuki sonuçlar doğurur ve hapis cezası ile cezalandırılabilir. Bu tür suçların belirli mesleklerin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi durumunda ceza yarı oranda artırılır. Ayrıca, kişisel verilerin yok edilmemesi de bir suç olarak tanımlanmıştır ve bu suçun takibi için şikayet şartı aranmaz.

Sonuç

Veri koruma hukuku, dijital çağda kişisel verilerin korunması ve gizliliğinin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Veri sorumluları, yükümlülüklerini yerine getirirken teknik ve idari tedbirleri almak, bireylerin haklarını korumak ve yasal gereksinimlere uygun hareket etmek zorundadır. Teknolojinin insan hayatındaki rolü ve etkileri göz önüne alındığında, veri koruma hukuku konusundaki farkındalığın artırılması ve yasaların etkin bir şekilde uygulanması, toplumsal güvenlik ve mahremiyetin korunması için hayati bir gerekliliktir.

Veri Koruma Hukuku 2022-2023 Final Soruları

1) Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Veri sorumlusu denetim yükümlülüğünü bizzat yerine getirebileceği gibi başka birine de denetleme yaptırabilir.
B) Teknik ve idari tedbirlerin alınması hususunda veri sorumlusu ile veri işleyen müştereken sorumludur.
C) Uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almasına rağmen veri ihlali yaşayan veri sorumlusuna kurul tarafından ceza verilir.
D) Kurul, kendisine iletilen veri ihlallerini gerek gördüğünde internet sitesi üzerinden duyurabilir.
E) Sır saklama yükümlülüğü ile sınırlı olmayan bir yükümlülüktür.

Cevap : C) Uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almasına rağmen veri ihlali yaşayan veri sorumlusuna kurul tarafından ceza verilir.

2) Aşağıdakilerden hangisi veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerden birisi değildir?

A) Teknik ve idari tedbir alma
B) Sır saklama
C) Denetim
D) Aydınlatma
E) İhlâl bildirimi

Cevap : D) Aydınlatma

3) Aşağıdakilerden hangisi veri sorumlusu tarafından alınabilecek teknik tedbirler arasında değerlendirilemez?

A) Risk analizi yapmak
B) Verilerin düzenli yedeğini almak
C) Erişim loglarını tutmak
D) Veri tabanını şifrelemek
E) Sızma testi yapmak

Cevap : A) Risk analizi yapmak

4) Aşağıdaki teknolojilerden hangisi. “işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme” hakkı ile ilişkilidir?

A) Bluetooth
B) 5G
C) Blockzincir
D) Metaverse
E) Yapay zekâ

Cevap : E) Yapay zekâ

5) Aşağıdakilerden hangisinin, yalnızca yurtdışında yerleşik olan veri sorumluları tarafından atanması gerekir?

A) Veri sorumlusu irtibat kişisi
B) Veri sorumlusu temsilcisi
C) Veri sorumlusu
D) Veri işleyen
E) ilgili kişi

Cevap : B) Veri sorumlusu temsilcisi

6) Aşağıdakilerden hangisi kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi belirlenirken dikkate alınmaz?

A) İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre
B) İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre
C) İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallara uygun olarak
D) İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği sure
E) İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verilerin piyasadaki değerlenmesinin artarak devam edeceği öngörülen süre

Cevap : E) İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verilerin piyasadaki değerlenmesinin artarak devam edeceği öngörülen süre

Veri Koruma Hukuku 2022-2023 Final Soruları

7) Aşağıdakilerden hangisi veri sorumlusuna başvuru yaparken kullanılabilecek yöntemlerden birisi değildir?

A) Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş yazılım ya da uygulama
B) Veri sorumlusunun sistemlerinde kayıtlı bulunan eposta adresi
C) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
D) Telefon
E) Güvenli elektronik imza ve mobil imza

Cevap : D) Telefon

8) Tüketici Mustafa, e-ticaret platformu üzerinden bir ürün satın alıyor. Bir kereye mahsus yaptığı bu alışveriş için e-ticaret platformu üzerinde hesap oluşturmuyor yalnızca ürünün kendisine kargolanması için kimlik bilgilerini, iletişim ve ödeme bilgilerini sisteme giriyor. E-ticaret platformu tarafından ürünün tüketici Mustafa’ya gönderilmesi sürecinde işlenen kişisel veriler bağlamında dayanılması gereken veri işleme şartı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Veri sorumlusunun hukuk yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
B) İlgi kişinin verilerinin işlenmesine açık rızasının bulunması
C) Bir hakkın tesisi, kullanması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
D) Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
E) Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Cevap : E) Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

9) Aşağıdakilerden hangisi kişisel veri işleme faaliyeti olarak değerlendirilemez?

A) Bir araştırmacının, internet üzerinden yaptığı anket ile kişisel veri toplaması
B) Bir şirketin müşterilerine alt verilerini bulut ortamında tutması
C) Bir şirketin, insan kaynakları departmanında özlük dosyalarının alfabetik sıraya göre dizili kilitli dolaplarda tutması
D) Bir şirketin, müşterilerine ait kişisel verilerini excel dosyasında tutması
E) Bir bakkalın, borçlulara ilişkin bilgileri içeren veresiye defterini herhangi bir kritere göre sıralı olmaksızın sayfalara rastgele yazması

Cevap : E) Bir bakkalın, borçlulara ilişkin bilgileri içeren veresiye defterini herhangi bir kritere göre sıralı olmaksızın sayfalara rastgele yazması

10) Uygulama ve hizmetlerde “arka kapı” bırakılması için hükümetler tarafından öne sürülen temel gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulusal güvenliğin sağlanması
B) Vergilendirmenin yapılması
C) Uygulama güvenliğinin denetlenmesi
D) Uygulamaların kullanıcı sayılarının tespiti
E) Suçun ve suçlunun tespiti

Cevap : A) Ulusal güvenliğin sağlanması

11) Veri sorumluları sicili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Veri işlemeye başlamadan önce kaydolunur.
B) Kamuya açık tutulur, isteyen herkes kontrol edebilir.
C) Kayıt işlemi irtibat kişisi tarafından yerine getirilir.
D) Tüm veri sorumlularının kaydolması gerekir.
E) Sicil işlemleri VERBİS üzerinden yürütülür.

Cevap : D) Tüm veri sorumlularının kaydolması gerekir.

12) I. Politikanın hazırlanma amacı
II. Hukuka uygun imha için alınan teknik ve idari tedbirler
III. İmhada kullanılacak donanıma ait teknik bilgiler
IV. Saklama ve imha süreleri
V. Periyodik imha süreleri
Yukarıdakilerden hangileri Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında bulunması gereken unsurlar arasında yer almaktadır?

A) IV ve V
B) II ve III
C) I, II ve V
D) II, III ve V
E) I, II, IV ve V

Cevap : E) I, II, IV ve V

13) Aşağıdakilerden hangisi ilgili kişinin haklarından birisi değildir?

A) Veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerin bir kopyasını isteme
B) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
C) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
D) Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme
E) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

Cevap : A) Veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerin bir kopyasını isteme

14) Veri sorumlusuna başvuru ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlgili kişiler başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir.
B) Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir.
C) Yazılı başvurularda başvuru tarihi, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarihtir.
D) Başvuru yapabilmek için ilgili kişinin verilerinin ihlal edilmiş olması gerekir.
E) Başvuruya yazılı olarak verilecek cevabın on sayfayı aşması durumunda ücret alınabilir.

Cevap : D) Başvuru yapabilmek için ilgili kişinin verilerinin ihlal edilmiş olması gerekir.

15) Kişisel verilere ilişkin suçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi, bir başkasına verilmesi ve verilerin yok edilmemesi suçlarının takibi için şikâyet edilmesi gerekir.
B) Kişisel veriler hukuka aykırı olarak bir başkasına vermenin cezası iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasıdır.
C) Kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmenin cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.
D) Süresi geçmiş olmasına rağmen verileri yok etmemenin cezası bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasıdır.
E) Kişisel verilere ilişkin suçların belirli bir mesleğin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesinde ceza yarı oranda artırılır.

Cevap : A) Kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi, bir başkasına verilmesi ve verilerin yok edilmemesi suçlarının takibi için şikâyet edilmesi gerekir.

16) Teknoloji ve insanın etkileşimi ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A) Teknoloji kullanımının hiçbir riski bulunmamaktadır.
B) Sosyal medyanın kullanımı sanal bir bağımlılık halini ortaya çıkarmaktadır.
C) Kimliksizleşen bireyler sorunlu davranışlarını daha kolay ortaya koymaktadır.
D) Yabancılar ile aradaki sınır sosyal medya ortamları tarafından belirsizleştirilmektedir.
E) Dijital çağda mahremiyet algısı önemini büyük oranda yitirmektedir.

Cevap : A) Teknoloji kullanımının hiçbir riski bulunmamaktadır.

Teknoloji ve insanın etkileşimi ile ilgili verilen önermelerden yanlış olanı “A) Teknoloji kullanımının hiçbir riski bulunmamaktadır.” ifadesidir.
Teknoloji kullanımının çeşitli riskleri ve olumsuz etkileri olabilir. Bu riskler arasında sosyal medya bağımlılığı, kimlik hırsızlığı, mahremiyetin azalması, çevrimiçi zorbalık ve fiziksel sağlık sorunları gibi birçok faktör bulunmaktadır. Teknolojinin faydalarının yanı sıra, bilinçli ve sorumlu bir şekilde kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Diğer önermeler, teknolojinin insan davranışları ve toplumsal yapılar üzerindeki etkilerini doğru bir şekilde yansıtmaktadır.

17) I. Arabulucular
II. Eczacılar
III. Noterler
IV. Serbest avukatlar
V. Özel muayenehane işleten hekimler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine, Veri Sorumluları Sicili’ ne kayıt yükümlülüğünden istisna getirilmiştir?

A) I, III ve IV
B) II ve V
C) Yalnızca III
D) II, III, IV ve V
E) III ve IV

Cevap : A) I, III ve IV

Veri Koruma Hukuku

​Veri Koruma Hukuku 2022-2023 Final Soruları

Açık Lise Telegram Grubu AUZEF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Veri Koruma Hukuku 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!