auzefVeri MadenciliğiYönetim Bilişim Sistemleri

Veri Madenciliği Vize Deneme Sınavı -4

Auzef Veri Madenciliği Vize Deneme Sınavı -4

#1. Yaşlı ve genç yetişkinler arasındaki algılanan yaşam doyumunun farklarını incelemek amacıyla bir araştırma yapılmıştır. 10 kişilik iki gruptan oluşan, 70 yaş üstü yaşlı yetişkinlere ve 20 – 30 yaş arası genç yetişkinlere yüksek güvenilirlik ve geçerliliği olduğu bilinen bir yaşam memnuniyeti testi verilmiştir. Ölçüm puanları 0 (en düşük) – 60 (en yüksek) arasındadır. Yaşlı yetişkinlerin verdiği puanların ortalaması 44.5 ve varyansı 75.39 iken genç yetişkinlerin verdiği puanların ortalaması 28.1 ve varyansı 72.99 olarak hesaplanmıştır. Yaşlı ve genç yetişkinler arasındaki ortalama yaşam memnuniyetinin farklı olduğu iddiasını %5 anlam düzeyinde test ediniz ve yorumlayınız. - Yukarıdaki örneğe göre kritik test istatistiği değeri kaçtır?

Cevap: E) 2,23

Açıklama: Kritik test istatistiği değeri %5 anlamlılık düzeyinde 2,23’tür.

#2. Saçılım grafiği hangi tür ilişkileri görsel olarak göstermek için kullanılır?

Cevap: D) İki değişken arasındaki ilişkiler

Açıklama: Saçılım grafiği, iki değişken arasındaki ilişkileri ve bu ilişkinin yönünü ve gücünü görsel olarak göstermek için kullanılır.

#3. Belli bir parçanın üretimi için gereken ortalama zamanın 11.5 dakika olduğu biliniyor. İşe alınan 10 işçinin bu mamulü üretim süreleri gözlemleniyor ve aşağıdaki sonuçlar elde ediliyor. %5 anlam düzeyinde yeni işe alınan işçilerin bu mamulü üretim süresinin eski işçilerden daha fazla olup olmadığını araştırınız. (İpucu: Bu soru için toplanan verilerin kendisi verilmiştir. Daha önceki örneklerde ve sorularda toplanan verilerden elde edilen ortalamalar veya standart sapmalar verilmişti.) - Yukarıdaki örneğe göre hesaplanan test istatistiği değeri kaçtır?

Cevap: E) 2,06

Açıklama: T-testi kullanılarak hesaplanan test istatistiği değeri 2,06’dır.

#4. Veri setindeki değerlerin ortalama etrafındaki yayılımı ölçen istatistik hangisidir?

Cevap: B) Varyans

Açıklama: Varyans, veri setindeki değerlerin ortalama etrafındaki yayılımını ölçer ve değerlerin ne kadar dağıldığını gösterir.

#5. Hangi değişken türü, sayısal bir ilişkiye sahip değildir ancak sıralanabilir?

Cevap: D) Ordinal Değişkenler

Açıklama: Ordinal değişkenler, sayısal bir ilişkiye sahip olmadan sıralanabilir değişkenlerdir.

#6. Veri setindeki değerlerin yarısından fazlasını/ortasını belirten istatistik hangisidir?

Cevap: C) Medyan

Açıklama: Medyan, veri setindeki değerlerin ortasını belirten ve veri setini iki eşit parçaya bölen istatistiktir.

#7. Histogram hangi veri özelliklerini göstermek için kullanılır?

Cevap: A) Belli bir aralıktaki dağılım

Açıklama: Histogram, veri setindeki değerlerin belli bir aralıktaki dağılımını göstermek için kullanılır ve frekans dağılımını görselleştirir.

#8. Kutu grafiği hangi istatistikleri görsel olarak temsil eder?

Cevap: C) Çeyreklikler

Açıklama: Kutu grafiği, veri setindeki çeyreklikleri, medyanı ve olası aykırı değerleri görsel olarak temsil eder.

#9. Veri setinde en sık tekrar eden değeri ifade eden istatistik hangisidir?

Cevap: D) Mod

Açıklama: Mod, veri setinde en sık tekrar eden değeri ifade eder ve veri dağılımında tepe noktasını temsil eder.

#10. A firması tarafından üretilen ampullerden 80 adet seçilmiş ve ortalama 1258 saat çalıştığı görülmüştür. Ana kütleye ait standart sapma 94 saattir. B firması tarafından üretilen ampullerden 60 adet seçilmiş ve ortalama 1029 saat çalıştığı görülmüştür. Ana kütleye ait standart sapma 68 saattir. A firmasının ampul fiyatı daha fazla olduğu için bir test yapılacaktır. A firması tarafından üretilen ampullerin çalışma süresi, B firması tarafından üretilen ampullerin çalışma süresinden 200 saat fazlaysa, A firmasının ampulleri satın alınacaktır. 𝛼𝛼 = 0.011 için hangi firmanın ampullerinin satın alınacağını test ediniz. - Yukarıdaki örneğe göre hesaplanan test istatistiği değeri kaçtır?

Cevap: B) 2,12

Açıklama: Z-testi kullanılarak hesaplanan test istatistiği değeri 2,12’dir.

#11. Veri madenciliği ve bilgi keşfi arasındaki ilişkiyi doğru ifade eden aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Cevap: A) Veri madenciliği, bilgi keşfinin bir parçasıdır ve veri analizlerini içerir.

Açıklama: Veri madenciliği, bilgi keşfinin bir parçasıdır ve veri analizlerini içerir.

#12. Nominal değişkenler hangi özelliğe sahiptir?

Cevap: B) Kategoriler arasında hiçbir sıralama yoktur.

Açıklama: Nominal değişkenler, kategoriler arasında sıralama olmayan değişkenlerdir.

#13. Aşağıdaki ifadelerin hangileri yanlıştır? - I. Veri madenciliğinde hipotez testleri, elde edilen veri örüntülerinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını değerlendirir. - II. Hipotez testleri, değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel anlamlılığını değerlendirmek için kullanılabilir. - III. Hipotez testleri, veri madenciliğinde kullanılan algoritmaların doğruluğunu belirlemek için kullanılır.

Cevap: C) Yalnız III

Açıklama: Hipotez testleri, veri madenciliğinde kullanılan algoritmaların doğruluğunu belirlemek için kullanılmaz. Bu testler, değişkenler arasındaki ilişkilerin ve elde edilen veri örüntülerinin istatistiksel anlamlılığını değerlendirir.

#14. Kök ve yaprak diyagramı hangi amaçla kullanılır?

Cevap: B) Sürekli verilerin dağılımını göstermek için

Açıklama: Kök ve yaprak diyagramı, sürekli verilerin dağılımını ve veri setindeki bireysel değerlerin frekansını görselleştirmek için kullanılır.

#15. Pasta grafiği hangi tür verilerin görsel analizi için kullanılır?

Cevap: B) Kategorik veriler

Açıklama: Pasta grafiği, kategorik verilerin oranlarını ve yüzdelerini görsel olarak temsil etmek için kullanılır.

#16. Aşırı değerlerin bulunduğu bir veri setinde hangi merkezi eğilim ölçüsü, genellikle yanıltıcı olabilir?

Cevap: B) Medyan

Açıklama: Aşırı değerlerin bulunduğu bir veri setinde, medyan merkezi eğilim ölçüsü olarak genellikle yanıltıcı olabilir, çünkü aşırı değerler medyanı etkileyebilir.

#17. Veri madenciliği sürecinde hangi adım veri setlerinin temizlenmesini, düzenlenmesini ve hazırlanmasını içerir?

Cevap: E) Ön İşleme

Açıklama: Ön işleme, veri madenciliği sürecinde veri setlerinin temizlenmesi, düzenlenmesi ve hazırlanmasını içerir.

#18. Hangisi veri, enformasyon ve bilgi arasındaki ilişkiyi doğru ifade eder?

Cevap: C) Veri, ham ve işlenmemiş bilgileri ifade ederken, enformasyon bu verilerin işlenmiş ve düzenlenmiş hali olarak tanımlanır, bilgi ise enformasyonun işlenmiş ve kullanılabilir hali olarak tanımlanır.

Açıklama: Veri, enformasyon ve bilgi arasındaki ilişki, verinin işlenerek enformasyona, enformasyonun da anlam kazanarak bilgiye dönüşmesi sürecini yansıtır.

#19. Yaşlı ve genç yetişkinler arasındaki algılanan yaşam doyumunun farklarını incelemek amacıyla bir araştırma yapılmıştır. 10 kişilik iki gruptan oluşan, 70 yaş üstü yaşlı yetişkinlere ve 20 – 30 yaş arası genç yetişkinlere yüksek güvenilirlik ve geçerliliği olduğu bilinen bir yaşam memnuniyeti testi verilmiştir. Ölçüm puanları 0 (en düşük) – 60 (en yüksek) arasındadır. Yaşlı yetişkinlerin verdiği puanların ortalaması 44.5 ve varyansı 75.39 iken genç yetişkinlerin verdiği puanların ortalaması 28.1 ve varyansı 72.99 olarak hesaplanmıştır. Yaşlı ve genç yetişkinler arasındaki ortalama yaşam memnuniyetinin farklı olduğu iddiasını %5 anlam düzeyinde test ediniz ve yorumlayınız. - Yukarıdaki örnekte hangi test istatistiği kullanılmalıdır?

Cevap: B) T-testi

Açıklama: T-testi, küçük örneklem büyüklükleri ve bilinmeyen populasyon standart sapmaları için kullanılır.

#20. Veri setindeki en büyük ve en küçük değer arasındaki farkı gösteren istatistik hangisidir?

Cevap: B) Aralık

Açıklama: Aralık, veri setindeki en büyük ve en küçük değer arasındaki farkı ifade eder ve veri dağılımının genişliğini gösterir.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
4. Sınıf  Veri Madenciliği Bahar Dönemi
Auzef Veri Madenciliği Vize Deneme Sınavı -4

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
4. Sınıf  Veri Madenciliği Bahar Dönemi
Auzef Veri Madenciliği Vize Deneme Sınavı -4

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Veri Madenciliği Vize Deneme Sınavı -4

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
4. Sınıf  Veri Madenciliği Bahar Dönemi
Auzef Veri Madenciliği Vize Deneme Sınavı -4

Auzef Veri Madenciliği Vize Deneme Sınavı -4

İstatistiki Testler – Ünite 4

İstatistiki testler, veri analizinde önemli bir rol oynar ve hipotezlerin doğrulanması veya reddedilmesi için kullanılır. Bu testler, elde edilen verilerin belirli bir model veya dağılıma uyup uymadığını değerlendirmek için kullanılır. İstatistiki testlerin temel amacı, veri setlerindeki örüntülerin rastgele mi yoksa anlamlı mı olduğunu belirlemektir.

1. Hipotez Testleri

Hipotez testleri, araştırma sorularına yanıt bulmak için kullanılan istatistiksel yöntemlerdir. İki ana hipotez türü vardır:

Null Hipotezi (H0): Değişkenler arasında bir ilişki veya fark olmadığını ifade eder. Bu hipotez, test edilen hipotezin geçersiz olduğunu savunur.

Alternatif Hipotez (H1): Değişkenler arasında bir ilişki veya fark olduğunu ifade eder. Bu hipotez, test edilen hipotezin geçerli olduğunu savunur.

Hipotez testlerinde, p-değeri ve anlamlılık düzeyi (alpha) kullanılarak hipotezlerin kabul edilip edilmediği belirlenir. Genellikle, alpha değeri %5 (0.05) olarak kabul edilir.

2. Yaygın İstatistiki Testler

Veri analizi süreçlerinde kullanılan çeşitli istatistiki testler vardır. Bunlar arasında:

Z-Testi: Büyük örneklem büyüklükleri için kullanılır ve normal dağılıma dayalıdır. Genellikle, iki ortalama arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için kullanılır.

T-Testi: Küçük örneklem büyüklükleri için kullanılır. Tek örneklem t-testi, bağımsız iki örneklem t-testi ve eşleştirilmiş iki örneklem t-testi olmak üzere üç türü vardır.

Ki-Kare Testi: Kategorik verilerde gözlenen ve beklenen frekanslar arasındaki farkı test etmek için kullanılır. Uygunluk testi ve bağımsızlık testi olmak üzere iki türü vardır.

F Testi: İki veya daha fazla grubun varyanslarını karşılaştırmak için kullanılır. ANOVA testinde kullanılır.

3. İstatistiki Testlerin Uygulama Alanları

İstatistiki testler, birçok alanda geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Örneğin:

Tıp ve Sağlık Bilimleri: İlaçların etkisini, tedavi yöntemlerinin karşılaştırılmasını ve epidemiyolojik çalışmaların analizini içerir.

İşletme ve Ekonomi: Pazarlama stratejilerinin etkinliğini, müşteri memnuniyetini ve ekonomik göstergeler arasındaki ilişkileri analiz eder.

Sosyal Bilimler: Anket sonuçlarını, sosyodemografik verileri ve toplumsal eğilimleri değerlendirir.

Doğa Bilimleri: Çevresel verileri, biyolojik deney sonuçlarını ve fiziksel ölçümleri analiz eder.

4. Test İstatistiklerinin Hesaplanması ve Yorumlanması

İstatistiki testlerin uygulanması sırasında, test istatistikleri hesaplanır ve elde edilen değerler kritik değerlerle karşılaştırılarak yorumlanır. Kritik değerler, anlamlılık düzeyine göre belirlenir ve test istatistiğinin bu değerleri aşması durumunda null hipotez reddedilir.

Sonuç

İstatistiki testler, veri analizinde güvenilir sonuçlar elde etmek için kullanılan önemli araçlardır. Bu testler, verilerin anlamlılığını değerlendirmek ve hipotezlerin doğruluğunu test etmek için kullanılır. İstatistiki testlerin doğru uygulanması ve yorumlanması, araştırma sonuçlarının güvenilirliğini artırır ve karar verme süreçlerini destekler.

Auzef Veri Madenciliği Vize Deneme Sınavı -4

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans 4. Sınıf Bahar Dönemi Vize Soruları

İstatistiki Testler – Ünite 4

A firması tarafından üretilen ampullerden 80 adet seçilmiş ve ortalama 1258 saat çalıştığı görülmüştür. Ana kütleye ait standart sapma 94 saattir. B firması tarafından üretilen ampullerden 60 adet seçilmiş ve ortalama 1029 saat çalıştığı görülmüştür. Ana kütleye ait standart sapma 68 saattir. A firmasının ampul fiyatı daha fazla olduğu için bir test yapılacaktır. A firması tarafından üretilen ampullerin çalışma süresi, B firması tarafından üretilen ampullerin çalışma süresinden 200 saat fazlaysa, A firmasının ampulleri satın alınacaktır. 𝛼𝛼 = 0.011 için hangi firmanın ampullerinin satın alınacağını test ediniz

1- Yukarıdaki örnekte hangi test istatistiği kullanılmalıdır?

A) Z-testi
B) T-testi
C) G testi
D) Ki-kare
E) F testi

Cevap: A) Z-testi

Açıklama: Z-testi, büyük örneklem büyüklükleri ve bilinen populasyon standart sapmaları için kullanılır.

A firması tarafından üretilen ampullerden 80 adet seçilmiş ve ortalama 1258 saat çalıştığı görülmüştür. Ana kütleye ait standart sapma 94 saattir. B firması tarafından üretilen ampullerden 60 adet seçilmiş ve ortalama 1029 saat çalıştığı görülmüştür. Ana kütleye ait standart sapma 68 saattir. A firmasının ampul fiyatı daha fazla olduğu için bir test yapılacaktır. A firması tarafından üretilen ampullerin çalışma süresi, B firması tarafından üretilen ampullerin çalışma süresinden 200 saat fazlaysa, A firmasının ampulleri satın alınacaktır. 𝛼𝛼 = 0.011 için hangi firmanın ampullerinin satın alınacağını test ediniz

2- Yukarıdaki örneğe göre hesaplanan test istatistiği değeri kaçtır?

A) 2,58
B) 2,12
C) 1,96
D) 3,02
E) 2,33

Cevap: B) 2,12

Açıklama: Z-testi kullanılarak hesaplanan test istatistiği değeri 2,12’dir.

A firması tarafından üretilen ampullerden 80 adet seçilmiş ve ortalama 1258 saat çalıştığı görülmüştür. Ana kütleye ait standart sapma 94 saattir. B firması tarafından üretilen ampullerden 60 adet seçilmiş ve ortalama 1029 saat çalıştığı görülmüştür. Ana kütleye ait standart sapma 68 saattir. A firmasının ampul fiyatı daha fazla olduğu için bir test yapılacaktır. A firması tarafından üretilen ampullerin çalışma süresi, B firması tarafından üretilen ampullerin çalışma süresinden 200 saat fazlaysa, A firmasının ampulleri satın alınacaktır. 𝛼𝛼 = 0.011 için hangi firmanın ampullerinin satın alınacağını test ediniz

3- Yukarıdaki örneğe göre kritik test istatistiği değeri kaçtır?

A) 2,58
B) 2,12
C) 1,96
D) 3,02
E) 2,33

Cevap: E) 2,33

Açıklama: Kritik test istatistiği değeri %1 anlamlılık düzeyinde 2,33’tür.

Yaşlı ve genç yetişkinler arasındaki algılanan yaşam doyumunun farklarını incelemek amacıyla bir araştırma yapılmıştır. 10 kişilik iki gruptan oluşan, 70 yaş üstü yaşlı yetişkinlere ve 20 – 30 yaş arası genç yetişkinlere yüksek güvenilirlik ve geçerliliği olduğu bilinen bir yaşam memnuniyeti testi verilmiştir. Ölçüm puanları 0 (en düşük) – 60 (en yüksek) arasındadır. Yaşlı yetişkinlerin verdiği puanların ortalaması 44.5 ve varyansı 75.39 iken genç yetişkinlerin verdiği puanların ortalaması 28.1 ve varyansı 72.99 olarak hesaplanmıştır. Yaşlı ve genç yetişkinler arasındaki ortalama yaşam memnuniyetinin farklı olduğu iddiasını %5 anlam düzeyinde test ediniz ve yorumlayınız.

4- Yukarıdaki örnekte hangi test istatistiği kullanılmalıdır?

A) Z-testi
B) T-testi
C) G testi
D) Ki-kare
E) F testi

Cevap: B) T-testi

Açıklama: T-testi, küçük örneklem büyüklükleri ve bilinmeyen populasyon standart sapmaları için kullanılır.

Yaşlı ve genç yetişkinler arasındaki algılanan yaşam doyumunun farklarını incelemek amacıyla bir araştırma yapılmıştır. 10 kişilik iki gruptan oluşan, 70 yaş üstü yaşlı yetişkinlere ve 20 – 30 yaş arası genç yetişkinlere yüksek güvenilirlik ve geçerliliği olduğu bilinen bir yaşam memnuniyeti testi verilmiştir. Ölçüm puanları 0 (en düşük) – 60 (en yüksek) arasındadır. Yaşlı yetişkinlerin verdiği puanların ortalaması 44.5 ve varyansı 75.39 iken genç yetişkinlerin verdiği puanların ortalaması 28.1 ve varyansı 72.99 olarak hesaplanmıştır. Yaşlı ve genç yetişkinler arasındaki ortalama yaşam memnuniyetinin farklı olduğu iddiasını %5 anlam düzeyinde test ediniz ve yorumlayınız.

5- Yukarıdaki örneğe göre hesaplanan test istatistiği değeri kaçtır?

A) 3,91
B) 3,59
C) 4,26
D) 3,02
E) 2,23

Cevap: C) 4,26

Açıklama: T-testi kullanılarak hesaplanan test istatistiği değeri 4,26’dir.

Yaşlı ve genç yetişkinler arasındaki algılanan yaşam doyumunun farklarını incelemek amacıyla bir araştırma yapılmıştır. 10 kişilik iki gruptan oluşan, 70 yaş üstü yaşlı yetişkinlere ve 20 – 30 yaş arası genç yetişkinlere yüksek güvenilirlik ve geçerliliği olduğu bilinen bir yaşam memnuniyeti testi verilmiştir. Ölçüm puanları 0 (en düşük) – 60 (en yüksek) arasındadır. Yaşlı yetişkinlerin verdiği puanların ortalaması 44.5 ve varyansı 75.39 iken genç yetişkinlerin verdiği puanların ortalaması 28.1 ve varyansı 72.99 olarak hesaplanmıştır. Yaşlı ve genç yetişkinler arasındaki ortalama yaşam memnuniyetinin farklı olduğu iddiasını %5 anlam düzeyinde test ediniz ve yorumlayınız.

6- Yukarıdaki örneğe göre kritik test istatistiği değeri kaçtır?

A) 3,91
B) 3,59
C) 4,26
D) 3,02
E) 2,23

Cevap: E) 2,23

Açıklama: Kritik test istatistiği değeri %5 anlamlılık düzeyinde 2,23’tür.

Belli bir parçanın üretimi için gereken ortalama zamanın 11.5 dakika olduğu biliniyor.
İşe alınan 10 işçinin bu mamulü üretim süreleri gözlemleniyor ve aşağıdaki sonuçlar elde
ediliyor.Veri Madenciliği Ünite 4 Soru 7
%5 anlam düzeyinde yeni işe alınan işçilerin bu mamulü üretim süresinin eski işçilerden
daha fazla olup olmadığını araştırınız. (İpucu: Bu soru için toplanan verilerin kendisi
verilmiştir. Daha önceki örneklerde ve sorularda toplanan verilerden elde edilen ortalamalar
veya standart sapmalar verilmişti.)

7- Yukarıdaki örnekte hangi test istatistiği kullanılmalıdır?

A) Z-testi
B) T-testi
C) G testi
D) Ki-kare
E) F testi

Cevap: B) T-testi

Açıklama: T-testi, küçük örneklem büyüklükleri ve bilinmeyen populasyon standart sapmaları için kullanılır.

Belli bir parçanın üretimi için gereken ortalama zamanın 11.5 dakika olduğu biliniyor.
İşe alınan 10 işçinin bu mamulü üretim süreleri gözlemleniyor ve aşağıdaki sonuçlar elde
ediliyor.Veri Madenciliği Ünite 4 Soru 7
%5 anlam düzeyinde yeni işe alınan işçilerin bu mamulü üretim süresinin eski işçilerden
daha fazla olup olmadığını araştırınız. (İpucu: Bu soru için toplanan verilerin kendisi
verilmiştir. Daha önceki örneklerde ve sorularda toplanan verilerden elde edilen ortalamalar
veya standart sapmalar verilmişti.)

8- Yukarıdaki örneğe göre hesaplanan test istatistiği değeri kaçtır?

A) 2,91
B) 3,19
C) 2,26
D) 1,83
E) 2,06

Cevap: E) 2,06

Açıklama: T-testi kullanılarak hesaplanan test istatistiği değeri 2,06’dır.

Belli bir parçanın üretimi için gereken ortalama zamanın 11.5 dakika olduğu biliniyor.
İşe alınan 10 işçinin bu mamulü üretim süreleri gözlemleniyor ve aşağıdaki sonuçlar elde
ediliyor.Veri Madenciliği Ünite 4 Soru 7
%5 anlam düzeyinde yeni işe alınan işçilerin bu mamulü üretim süresinin eski işçilerden
daha fazla olup olmadığını araştırınız. (İpucu: Bu soru için toplanan verilerin kendisi
verilmiştir. Daha önceki örneklerde ve sorularda toplanan verilerden elde edilen ortalamalar
veya standart sapmalar verilmişti.)

9- Yukarıdaki örneğe göre kritik test istatistiği değeri kaçtır?

A) 2,91
B) 3,19
C) 2,26
D) 1,83
E) 2,06

Cevap: D) 1,83

Açıklama: Kritik test istatistiği değeri %5 anlamlılık düzeyinde 1,83’tür.

10- Aşağıdaki ifadelerin hangileri yanlıştır?

I. Veri madenciliğinde hipotez testleri, elde edilen veri örüntülerinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını değerlendirir.
II. Hipotez testleri, değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel anlamlılığını değerlendirmek için kullanılabilir.
III. Hipotez testleri, veri madenciliğinde kullanılan algoritmaların doğruluğunu belirlemek için kullanılır.
A) I-II-III
B) Hepsi doğru
C) Yalnız III
D) I-II
E) II-III

Cevap: C) Yalnız III

Açıklama: Hipotez testleri, veri madenciliğinde kullanılan algoritmaların doğruluğunu belirlemek için kullanılmaz. Bu testler, değişkenler arasındaki ilişkilerin ve elde edilen veri örüntülerinin istatistiksel anlamlılığını değerlendirir.

Auzef Veri Madenciliği Vize Deneme Sınavı -4

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans
Veri Madenciliği Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans 4. Sınıf Bahar Dönemi Vize Soruları ve Deneme Sınavları, 2024 Sınav Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!