auzefSağlık İşletmelerinde Kalite YönetimiSağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

#1. Aktif olarak sağlık kurumuna şikayetlerini ulaştıran ancak etrafındaki kişilere olumsuz ağızdan ağıza iletişim yayma veya hukuksal işlem başlatma eğiliminde olmayan grup aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : C) konuşanlar

#2. Aşağıdakilerden hangisi kalite ödüllerinin amaçlarından biri değildir?

Cevap : B) kişisel değerlendirmeyi ortadan kaldırmak

Kalite ödüllerinin amaçları arasında Toplam Kalite Yönetimi (TKY) konusunda bilgilendirmek, TKY’yı yaygınlaştırmak, sürekli gelişim felsefesini teşvik etmek ve kalite uygulamalarının yararlarına yönelik bilgi paylaşımı sağlamak yer alır. Ancak, kişisel değerlendirmeyi ortadan kaldırmak kalite ödüllerinin amaçları arasında değildir.

#3. Bir grup insanın yaratıcı ve yenilikçi düşünce içeren,yeni fikir üretimi olarak da ifade edilen, her üyenin bir fikir söylerken diğer üyelere ilham vererek çok sayıda fikir üretebildiği tekniğe ne ad verilir?

Cevap : D) beyin fırtınası

#4. ......bir örgütün önceden belirlenmiş standartlarla uygunluğunun yetkili bir kuruluş tarafından incelenmesi ve onaylanmasını içeren resmi faaliyetler sürecidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) akreditasyon

#5. Hizmet alan herkesin zarar görmesine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri kabul edilebilir bir düzeyde tutmak için alınabilecek tedbir ve iyileştirme faaliyetleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Cevap : B) hasta güvenliği

#6. ..... bir süreç içinde yer alan işlerin ve bu işler arasındaki mantıksal ilişkilerin belli semboller, oklar ve açıklamalar kullanılarak şekilsel gösterimidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) iş akış şeması

#7. Aşağıdakilerden hangisi yalın yöntemler arasında gösterilmez?

Cevap : E) balık kılçığı

Yalın yöntemler arasında 5S, kaizen, görsel yönetim ve kanban yer alır. Ancak balık kılçığı, diğer adıyla Ishikawa diyagramı, problem çözme ve neden-sonuç ilişkilerini analiz etmek için kullanılan bir tekniktir ve yalın yöntemler arasında gösterilmez.
Bu yüzden doğru cevap E) balık kılçığı’dır.

#8. Hizmet alan kişinin memnun kalmadığı olumsuz deneyimler sonucu durumu dengelemek,öfkesini yatıştırmak amacıyla işletmeye zarar verecek olumsuz tutum ve tavırlar sergilenmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : A) misilleme

#9. Aşağıdakilerden hangisi çalışan güvenliğine yönelik uygulamalar arasında yer almaz?

Cevap : E) kaynakların etkin kullanılması için koruyucu ekipman alınmaması

#10. Aşağıdakilerden hangisi yüzde (%) olarak ifade edilen bir ölçüm verisidir?

Cevap : E) yatak işgal oranı

Yatak işgal oranı, genellikle hastanelerde yatakların kullanım durumu hakkında bilgi veren ve yüzde (%) olarak ifade edilen bir ölçüm verisidir. Diğer seçenekler (tıbbi hasta sayısı, düşen hasta sayısı, ortalama ameliyat maliyeti ve doktor hemşire oranı) yüzde olarak ifade edilmez.

#11. Aşağıdakilerden hangisi stratejik öneme sahip olan en üst dezeydeki süreçler aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) ana süreçler

#12. Aşağıdakilerden hangisi ekip çalışmasının geliştirilmesinin nedenleri arasında gösterilmez?

Cevap : C) hiyerarşik yönetimin güçlenmesi

Doğru cevap C) hiyerarşik yönetimin güçlenmesi’dir.
Ekip çalışmasının geliştirilmesi, genellikle çalışanların motivasyonunun arttırılması, üretim artışının sağlanması, örgütsel verimliliğin artması ve kalite artışının sağlanması gibi hedefler doğrultusunda gerçekleştirilir. Ancak, hiyerarşik yönetimin güçlenmesi ekip çalışmasının geliştirilmesi amaçları arasında yer almaz. Aksine, ekip çalışması genellikle hiyerarşik yapıları esnetir ve daha fazla işbirliği ve katılımı teşvik eder.

#13. Sağlık çalışanları için ideal ve güvenli bir çalışma ortamının ve altyapısının sağlanması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Cevap : C) sağlıklı çalışma hayatı

#14. Aşağıdakilerden hangisi çalışan güvenliği uygulamaları kapsamında yer almaz?

Cevap : E) çalışan ücretleri

#15. Aşağıdakilerden hangisi stratejik toplam kalite yönetiminin başarısı için gerekli unsurlar arasında yer almaz?

Cevap : B) ekip çalışması yerine bireysel çalışmanın desteklenmesi

Stratejik toplam kalite yönetiminin başarısı için gerekli unsurlar arasında sürekli eğitimin sağlanması, ölçüm ve istatistiki yöntemlerin kullanılması, doğal ve sosyal çevre ile müşteri ilişkilerine özen gösterilmesi ve çalışanların yüksek motivasyonlarının sağlanması yer alır. Ancak, ekip çalışması yerine bireysel çalışmanın desteklenmesi, toplam kalite yönetiminin prensiplerine aykırıdır ve başarısını engelleyebilir. Stratejik toplam kalite yönetimi, ekip çalışmasını ve işbirliğini teşvik eder.

#16. Aşağıdakilerden hangisi hasta güvenliğini etkileyen faktörler arasında gösterilmez?

Cevap : A) doğru ilaçların doğru zamanda uygulanması

#17. ..... bireylerin nesnelerin ya da sistemlerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembolleri ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) ölçme

#18. Aşağıdakilerden hangisi şikayet yönetim sürecinin basamakları arasında yer almaz?

Cevap : C) şikayet başvurularını önleyici tedbirlerin alınması

#19. Belirli bir maliyetle sağlıkta daha fazla iyileştirme yapmaya veya aynı iyileştirme sonucuna daha düşük maliyetle ulaşmaya ne ad verilir?

Cevap : D) verimlilik

#20. Doktorların hemşirelerin ve sistemin doğasında bulunan özellikler ile personel bina ve donanımın ve tıbbi bakım sunumuyla ilgili politikaların yeterliliğiyle ilgili olan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) yapısal ölçütler

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi: Başarı ve Stratejiler

Sağlık işletmelerinde kalite yönetimi, hasta memnuniyeti ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak için kritik bir rol oynar. Kalite yönetiminin temel unsurları arasında ekip çalışması, sürekli eğitim, ölçüm ve istatistiksel yöntemlerin kullanımı ve müşteri ilişkilerine özen gösterilmesi yer alır. Bu makalede, sağlık işletmelerinde kalite yönetiminin başarıya ulaşması için gerekli stratejiler ve unsurlar incelenecektir.

Ekip Çalışmasının Önemi

Ekip çalışmasının geliştirilmesi, sağlık işletmelerinde kalite yönetiminin başarısı için kritik bir unsurdur. Ekip çalışması, çalışanların motivasyonunu artırır, üretim artışını sağlar, örgütsel verimliliği artırır ve kalite artışını teşvik eder. Ekip çalışması, hiyerarşik yönetimi güçlendirmek yerine, işbirliğini ve katılımı teşvik ederek daha esnek ve uyumlu bir çalışma ortamı oluşturur.

Kalite Ödüllerinin Amaçları

Kalite ödülleri, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) konusundaki farkındalığı artırmak, TKY’yı yaygınlaştırmak, sürekli gelişim felsefesini teşvik etmek ve kalite uygulamalarının yararlarına yönelik bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla verilir. Bu ödüllerin temel amacı, kişisel değerlendirmeyi ortadan kaldırmak değil, kurumlar arası rekabeti artırmak ve en iyi uygulamaların benimsenmesini teşvik etmektir.

Yalın Yöntemler ve Kalite Yönetimi

Yalın yönetim yöntemleri, sağlık işletmelerinde israfı azaltmak ve verimliliği artırmak için kullanılır. 5S, kaizen, görsel yönetim ve kanban gibi yöntemler, süreçlerin daha düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Ancak, balık kılçığı (Ishikawa diyagramı) gibi araçlar, yalın yöntemler arasında değil, problem çözme ve analiz teknikleri arasında yer alır.

Verimlilik ve Maliyet Etkinliği

Sağlık işletmelerinde verimlilik, belirli bir maliyetle daha fazla iyileştirme yapmayı veya aynı iyileştirme sonucuna daha düşük maliyetle ulaşmayı ifade eder. Verimlilik, kaynakların etkin kullanımı ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ile sağlanır. Bu, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırırken, maliyetleri de kontrol altında tutmayı mümkün kılar.

Akreditasyon ve Standartlara Uygunluk

Akreditasyon, sağlık işletmelerinin belirlenmiş standartlara uygunluğunu doğrulayan resmi bir süreçtir. Bu süreç, hizmet kalitesini güvence altına alarak, hasta güvenliğini ve memnuniyetini artırır. Akreditasyon, aynı zamanda sürekli iyileştirme ve kalite yönetiminin sürdürülmesi için de bir temel sağlar.

Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi

Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinin temel bir bileşenidir ve tüm tehlikeleri kabul edilebilir bir düzeyde tutmayı amaçlar. Doğru ilaçların doğru zamanda uygulanması, teşhis hatalarının önlenmesi ve hastane enfeksiyonlarının kontrol altına alınması gibi önlemler, hasta güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Stratejik Toplam Kalite Yönetimi

Stratejik toplam kalite yönetiminin başarısı, sürekli eğitim, ekip çalışması, ölçüm ve istatistiksel yöntemlerin kullanımı ve müşteri ilişkilerine özen gösterilmesi gibi unsurların etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Bu unsurlar, sağlık işletmelerinin rekabet gücünü artırırken, hizmet kalitesini de sürekli olarak iyileştirir.

Sonuç

Sağlık işletmelerinde kalite yönetimi, hasta memnuniyeti ve hizmet etkinliğini artırmak için önemli bir rol oynar. Ekip çalışmasının teşvik edilmesi, sürekli eğitim ve iyileştirme çabaları, yalın yöntemlerin uygulanması ve akreditasyon süreçlerine uyum, bu hedeflere ulaşmada kritik unsurlardır. Kalite yönetiminin stratejik bir yaklaşımla ele alınması, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmada temel bir rol oynar.

Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi ekip çalışmasının geliştirilmesinin nedenleri arasında gösterilmez?

A) çalışanların motivasyonunun arttırılması
B) üretim artışının sağlanması
C) hiyerarşik yönetimin güçlenmesi
D) örgütsel verimliliğin artması
E) kalite artışının saplaması

Cevap : C) hiyerarşik yönetimin güçlenmesi

Doğru cevap C) hiyerarşik yönetimin güçlenmesi’dir.
Ekip çalışmasının geliştirilmesi, genellikle çalışanların motivasyonunun arttırılması, üretim artışının sağlanması, örgütsel verimliliğin artması ve kalite artışının sağlanması gibi hedefler doğrultusunda gerçekleştirilir. Ancak, hiyerarşik yönetimin güçlenmesi ekip çalışmasının geliştirilmesi amaçları arasında yer almaz. Aksine, ekip çalışması genellikle hiyerarşik yapıları esnetir ve daha fazla işbirliği ve katılımı teşvik eder.

2- Aşağıdakilerden hangisi kalite ödüllerinin amaçlarından biri değildir?

A) Tky konusunda bilgilendirmek
B) kişisel değerlendirmeyi ortadan kaldırmak
C) Tky yı yaygınlaştırmak
D) sürekli gelişim felsefesını teşvik etmek
E) kalite uygulamalarının yararlarına yönelik bilgi paylaşımı sağlamak

Cevap : B) kişisel değerlendirmeyi ortadan kaldırmak

Kalite ödüllerinin amaçları arasında Toplam Kalite Yönetimi (TKY) konusunda bilgilendirmek, TKY’yı yaygınlaştırmak, sürekli gelişim felsefesini teşvik etmek ve kalite uygulamalarının yararlarına yönelik bilgi paylaşımı sağlamak yer alır. Ancak, kişisel değerlendirmeyi ortadan kaldırmak kalite ödüllerinin amaçları arasında değildir.

3- Aşağıdakilerden hangisi yalın yöntemler arasında gösterilmez?

A) 5s
B) kazien
C) görsel yönetim
D) kanban
E) balık kılçığı

Cevap : E) balık kılçığı

Yalın yöntemler arasında 5S, kaizen, görsel yönetim ve kanban yer alır. Ancak balık kılçığı, diğer adıyla Ishikawa diyagramı, problem çözme ve neden-sonuç ilişkilerini analiz etmek için kullanılan bir tekniktir ve yalın yöntemler arasında gösterilmez.
Bu yüzden doğru cevap E) balık kılçığı’dır.

4- Bir grup insanın yaratıcı ve yenilikçi düşünce içeren,yeni fikir üretimi olarak da ifade edilen, her üyenin bir fikir söylerken diğer üyelere ilham vererek çok sayıda fikir üretebildiği tekniğe ne ad verilir?

A) kontrol çizelgesi
B) pareto diyagramı
C) histogram
D) beyin fırtınası
E) akış çizelgesi

Cevap : D) beyin fırtınası

5- Belirli bir maliyetle sağlıkta daha fazla iyileştirme yapmaya veya aynı iyileştirme sonucuna daha düşük maliyetle ulaşmaya ne ad verilir?

A) etkililik
B) optimallik
C) hakkaniyet
D) verimlilik
E) etkenlik

Cevap : D) verimlilik

6- ……bir örgütün önceden belirlenmiş standartlarla uygunluğunun yetkili bir kuruluş tarafından incelenmesi ve onaylanmasını içeren resmi faaliyetler sürecidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) belge
B) akreditasyon
C) standardizasyon
D) kalıte
E) uygunluk

Cevap : B) akreditasyon

7- Hizmet alan herkesin zarar görmesine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri kabul edilebilir bir düzeyde tutmak için alınabilecek tedbir ve iyileştirme faaliyetleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) etkililik
B) hasta güvenliği
C) hasta odaklı
D) süreklilik
E) sağlıklı çalışma hayatı

Cevap : B) hasta güvenliği

8- Aşağıdakilerden hangisi yüzde (%) olarak ifade edilen bir ölçüm verisidir?

A) tıbbi hasta sayısı
B) düşen hasta sayısı
C) ortalama ameliyat maliyeti
D) doktor hemşire oranı
E) yatak işgal oranı

Cevap : E) yatak işgal oranı

Yatak işgal oranı, genellikle hastanelerde yatakların kullanım durumu hakkında bilgi veren ve yüzde (%) olarak ifade edilen bir ölçüm verisidir. Diğer seçenekler (tıbbi hasta sayısı, düşen hasta sayısı, ortalama ameliyat maliyeti ve doktor hemşire oranı) yüzde olarak ifade edilmez.

9- Aşağıdakilerden hangisi şikayet yönetim sürecinin basamakları arasında yer almaz?

A) kayıt altına alınacak verı tabanının geliştirilmesi
B) gelen şikayetlerın hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi
C) şikayet başvurularını önleyici tedbirlerin alınması
D) sistemdeki hatalı noktaların tespit edilmesi
E) şikayetleri yönetecek ekip kurulması

Cevap : C) şikayet başvurularını önleyici tedbirlerin alınması

10- Doktorların hemşirelerin ve sistemin doğasında bulunan özellikler ile personel bina ve donanımın ve tıbbi bakım sunumuyla ilgili politikaların yeterliliğiyle ilgili olan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) yapısal ölçütler
B) sonuç ölçütleri
C) denetım ölçütleri
D) süreç ölçütleri
E) iyileştirme ölçütleri

Cevap : A) yapısal ölçütler

11- ….. bir süreç içinde yer alan işlerin ve bu işler arasındaki mantıksal ilişkilerin belli semboller, oklar ve açıklamalar kullanılarak şekilsel gösterimidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A) süreç çıktısı
B) kaynak
C) süreç performansı
D) iş akış şeması
E) süreç girdisi

Cevap : D) iş akış şeması

12- Hizmet alan kişinin memnun kalmadığı olumsuz deneyimler sonucu durumu dengelemek,öfkesini yatıştırmak amacıyla işletmeye zarar verecek olumsuz tutum ve tavırlar sergilenmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) misilleme
B) boykot
C) aktifler
D) pasifler
E) negatif ağızdan ağıza iletişim

Cevap : A) misilleme

13- Aşağıdakilerden hangisi hasta güvenliğini etkileyen faktörler arasında gösterilmez?

A) doğru ilaçların doğru zamanda uygulanması
B) teşhis hataları
C) teşhis güvenliğindeki aksaklıklar
D) uygun olmayan tıbbi atıklar
E) hastane enfeksiyonları

Cevap : A) doğru ilaçların doğru zamanda uygulanması

14- Aşağıdakilerden hangisi çalışan güvenliği uygulamaları kapsamında yer almaz?

A) meslek hastalıkları
B) iş kazaları
C) işe giriş muayeneleri
D) riskli çalışma şartları
E) çalışan ücretleri

Cevap : E) çalışan ücretleri

15- Aşağıdakilerden hangisi çalışan güvenliğine yönelik uygulamalar arasında yer almaz?

A) çalışan güvenliği programının hazırlanması
B) çalışan sağlık taramalarının yapılması
C) engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması
D) çalışanlara fiziksel saldırıları önleycek düzenlemelerin yapılması
E) kaynakların etkin kullanılması için koruyucu ekipman alınmaması

Cevap : E) kaynakların etkin kullanılması için koruyucu ekipman alınmaması

16- Aktif olarak sağlık kurumuna şikayetlerini ulaştıran ancak etrafındaki kişilere olumsuz ağızdan ağıza iletişim yayma veya hukuksalişlem başlatma eğiliminde olmayan grup aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) pasifler
B) öfkeliler
C) konuşanlar
D) aktivistler
E) aktifler

Cevap : C) konuşanlar

17- Sağlık çalışanları için ideal ve güvenli bir çalışma ortamının ve altyapısının sağlanması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) hasta güvenliği
B) etkililik
C) sağlıklı çalışma hayatı
D) süreklilik
E) hasta odaklılık

Cevap : C) sağlıklı çalışma hayatı

18- Aşağıdakilerden hangisi stratejik öneme sahip olan en üst dezeydeki süreçler aşağıdakilerden hangisidir?

A) yönetim süreçleri
B) destek süreçleri
C) süreçler
D) alt süreçler
E) ana süreçler

Cevap : E) ana süreçler

19- Aşağıdakilerden hangisi stratejik toplam kalite yönetiminin başarısı için gerekli unsurlar arasında yer almaz?

A) sürekli eğitimin sağlanması
B) ekip çalışması yerine bireysel çalışmanın desteklenmesi
C) ölçüm ve istatistiki yöntemlerin kullanılması
D) doğal ve sosyal çevre ile müşteri ilişkilerine özen gösterilmesi
E) çalışanların yüksek motivasyonlarının sağlanması

Cevap : B) ekip çalışması yerine bireysel çalışmanın desteklenmesi

Stratejik toplam kalite yönetiminin başarısı için gerekli unsurlar arasında sürekli eğitimin sağlanması, ölçüm ve istatistiki yöntemlerin kullanılması, doğal ve sosyal çevre ile müşteri ilişkilerine özen gösterilmesi ve çalışanların yüksek motivasyonlarının sağlanması yer alır. Ancak, ekip çalışması yerine bireysel çalışmanın desteklenmesi, toplam kalite yönetiminin prensiplerine aykırıdır ve başarısını engelleyebilir. Stratejik toplam kalite yönetimi, ekip çalışmasını ve işbirliğini teşvik eder.

20- ….. bireylerin nesnelerin ya da sistemlerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembolleri ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A) ölçme
B) değerlendirme
C) yargılama
D) ortalama
E) karşılaştırma

Cevap : A) ölçme

Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Telegram Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!