auzefEğitim Sosyolojisisosyoloji

Eğitim Sosyolojisi 2023-2024 Final Soruları

Eğitim Sosyolojisi 2023-2024 Final Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti vatandaşlarının eğitim aldığı kurumlardan biri değildir?

Cevap: B) Siyasetname

Açıklama: Siyasetname, bir eğitim kurumu değil, yönetim ve siyaset üzerine yazılmış kitaplardır.

#2. Pierre Bourdieu'ya göre egemenlerin kültürel sermayesine sahip olan öğrencilerin başarı sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D) Egemen grubun kültürel sermayesine ayarlı olan okullarda bu kültüre sahip öğrenciler daha avantajlıdır.

Açıklama: Pierre Bourdieu’ya göre, egemen grubun kültürel sermayesine ayarlı olan okullarda bu kültüre sahip öğrenciler daha avantajlıdır.

#3. Çatal sistemine dayalı okul kuruluş sisteminin sorunları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap: B) İlköğretimin herkes için erişilebilir olmaması

#4. Aşağıdakilerden hangisi küresel vatandaşlık eğitiminin olumsuz sonuçlarından biri değildir?

Cevap: C) İnsanlığın evrensel değerlerinin öğretilmesi

Açıklama: Küresel vatandaşlık eğitimi, insanlığın evrensel değerlerinin öğretilmesi olumlu bir sonuç olarak kabul edilir.

#5. Aşağıdakilerden hangisi değerler eğitiminin temalarından biri değildir?

Cevap: A) Oruç tutmak

Açıklama: Oruç tutmak, dini bir pratik olup genel değerler eğitiminin temaları arasında yer almaz.

#6. Aşağıdakilerden hangisi diploma enflasyonuna sebep olan etkenlerden biri değildir?

Cevap: E) Eğitimin demokratik bir hak olması

#7. Randall Collins'in 20. yüzyılın modern toplumunu “diploma toplumu" olarak tasvir etme gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D) Diploma, belli toplumsal konumların ayrıcalıklı statü gruplarına ayrılmasını sağlar.

#8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Mustafa Sati el-Husrî'nin (Satı Bey) Ziya Gökalp'ın eğitim görüşüne itirazını ifade etmektedir?

Cevap: E) Eğitim milli ve toplumcu olmaz; bireyin yeti ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamalıdır.

Açıklama: Mustafa Sati el-Husrî, eğitimde milli ve toplumcu yaklaşımdan ziyade bireyin yeti ve yeteneklerinin geliştirilmesi gerektiğini savunur.

#9. Peter M. Blau ve Otis Dudley Duncan, teknolojik gelişmenin mesleki yapılanmaya etkisini inceleyerek kapsamlı bir toplumsal hareketlilik araştırması gerçekleştirmiştir. Bu araştırmacıların bulguları dikkate alındığında eğitimin toplumsal hareketliliğe etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: C) Alt toplumsal tabakaya mensup olanların iyi eğitimle üst tabakalara hareketliliği imkânsızdır.

Açıklama: Alt toplumsal tabakaya mensup olanların iyi eğitimle üst tabakalara hareketliliği imkânsız değildir, aksine mümkündür.

#10. Fırsat eşitliği ile meritokrasinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C) Atfedilmiş özellikler değil kazanılmış başarı önemlidir.

Açıklama: Fırsat eşitliği ve meritokrasi, atfedilmiş özelliklerden ziyade kazanılmış başarıya önem verir.

#11. Aşağıdakilerden hangisi işlevselci görüşe göre modern toplumda eşitlik anlayışının hayata geçirilmesinde etkilidir?

Cevap: B) Açık tabakalaşma sistemine dair yaygın toplumsal inanç

Açıklama: İşlevselci görüşe göre, açık tabakalaşma sistemine dair yaygın toplumsal inanç, modern toplumda eşitlik anlayışının hayata geçirilmesinde etkilidir.

#12. Kendileri eğitimli olmayan anne-baba çocuğunun eğitimi için özel imkânlar oluşturmuş ve onu ilköğretim yıllarından itibaren avukat olması yönünde teşvik etmiştir. Çocuk, hukuk eğitimi alarak başarılı bir avukat olmuştur. Yukarıdaki durum aşağıdaki açıklamalardan hangisine örnek olarak gösterilebilir?

Cevap: A) Bireysel güdülenme ile dikey toplumsal hareketlilik

Açıklama: Durum, bireysel güdülenme ile dikey toplumsal hareketliliğe örnektir.

#13. "Kuyruk” görüşüne göre ekonomik büyüme aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?

Cevap: C) Sermaye artımı ve teknolojik gelişme

Açıklama: Kuyruk görüşüne göre, ekonomik büyüme sermaye artımı ve teknolojik gelişme ile gerçekleşir.

#14. Aşağıdakilerin hangisi yeni teknolojilerin etkisiyle oluşmuş bilgi toplumunun eğitim değerlerinden biri değildir?

Cevap: D) Ezbercilik

Açıklama: Bilgi toplumunda ezbercilik değil, yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünme gibi değerler önemlidir.

#15. Modern üniversitenin doğuşuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: E) Kilisenin desteğiyle kuruldu.

Açıklama: Modern üniversite kilisenin desteğiyle değil, genellikle kiliseden bağımsız olarak doğmuştur.

#16. Aşağıdakilerden hangisi yeni teknolojilerin eğitimde kullanılmasının sonuçlarından biridir?

Cevap: B) Bilginin demokratikleşmesi ve herkesin erişimine açık hâle gelmesi

Açıklama: Yeni teknolojilerin eğitimde kullanılması, bilginin demokratikleşmesine ve herkesin erişimine açık hâle gelmesine yol açar.

#17. Aşağıdakilerden hangisi modernleşmeci kuramın temsilcilerinden Alex Inkeles'e göre Batı dışı ülkelerde yüksek eğitim alanlarda gözlenen modern davranışlardan biri değildir?

Cevap: A) Sivil toplumsal meselelerden uzak durmak

Açıklama: Modernleşmeci kurama göre, sivil toplumsal meselelere uzak durmak, modern davranışlardan biri olarak görülmez.

#18. Öğrencilerin ve işçilerin eğitimine yapılan harcamalar doğrudan yatırım harcamalarıdır. Yukarıdaki görüşe göre eğitimin aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkisi vardır?

Cevap: E) Ekonomik üretim

Açıklama: Eğitimin ekonomik üretimle doğrudan ilişkisi vardır.

#19. Postmodern eğitim görüşünün standart müfredatı eleştirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D) Dezavantajlı toplumsal sınıfların bakış açısını yansıtmaması

Açıklama: Postmodern eğitim görüşü, standart müfredatın dezavantajlı toplumsal sınıfların bakış açısını yansıtmadığını eleştirir.

#20. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin eğitime etkilerinden biridir?

Cevap: A) Uluslararası öğrenci değişimi ve dolaşımının artması

Açıklama: Küreselleşme, uluslararası öğrenci değişimi ve dolaşımının artmasına neden olmuştur.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Eğitim Sosyolojisi 2023-2024 Final Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi değerler eğitiminin temalarından biri değildir?

A) Oruç tutmak
B) Nezaket
C) Vatanseverlik
D) Cömertlik
E) Merhamet

Cevap: A) Oruç tutmak

Açıklama: Oruç tutmak, dini bir pratik olup genel değerler eğitiminin temaları arasında yer almaz.

2- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti vatandaşlarının eğitim aldığı kurumlardan biri değildir?

A) Mahalle mektebi
B) Siyasetname
C) Enderun
D) Medrese
E) Dârülfünün

Cevap: B) Siyasetname

Açıklama: Siyasetname, bir eğitim kurumu değil, yönetim ve siyaset üzerine yazılmış kitaplardır.

3- Postmodern eğitim görüşünün standart müfredatı eleştirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal bilimleri içermemesi
B) Bilimsel ve nesnel olmaması
C) Millî değerleri ihmal etmesi
D) Dezavantajlı toplumsal sınıfların bakış açısını yansıtmaması
E) Öğrencileri gelecekteki mesleklerine hazırlamaması

Cevap: D) Dezavantajlı toplumsal sınıfların bakış açısını yansıtmaması

Açıklama: Postmodern eğitim görüşü, standart müfredatın dezavantajlı toplumsal sınıfların bakış açısını yansıtmadığını eleştirir.

4- Aşağıdakilerden hangisi işlevselci görüşe göre modern toplumda eşitlik anlayışının hayata geçirilmesinde etkilidir?

A) Özel eğitimin teşvik edilmesi
B) Açık tabakalaşma sistemine dair yaygın toplumsal inanç
C) Toplumsal istikrar için monarşiyi güçlendirme
D) Kapitalist ekonominin temel ilkelerinin değiştirilmesi
E) Aktif toplumsal mücadele

Cevap: B) Açık tabakalaşma sistemine dair yaygın toplumsal inanç

Açıklama: İşlevselci görüşe göre, açık tabakalaşma sistemine dair yaygın toplumsal inanç, modern toplumda eşitlik anlayışının hayata geçirilmesinde etkilidir.

5- Pierre Bourdieu’ya göre egemenlerin kültürel sermayesine sahip olan öğrencilerin başarı sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşük gelirli aileler daha fazla kültürel çeşitliliğe sahiptir.
B) Kültürel sermaye nesilden nesile aktarılır.
C) Kültürel sermayesi güçlü olanlar daha fazla çalışır.
D) Egemen grubun kültürel sermayesine ayarlı olan okullarda bu kültüre sahip öğrenciler daha avantajlıdır.
E) Kültürel sermayesi güçlü olan öğrenciler okul hayatına daha uyumludur ve kurallara daha fazla uyarlar.

Cevap: D) Egemen grubun kültürel sermayesine ayarlı olan okullarda bu kültüre sahip öğrenciler daha avantajlıdır.

Açıklama: Pierre Bourdieu’ya göre, egemen grubun kültürel sermayesine ayarlı olan okullarda bu kültüre sahip öğrenciler daha avantajlıdır.

6- Aşağıdakilerin hangisi yeni teknolojilerin etkisiyle oluşmuş bilgi toplumunun eğitim değerlerinden biri değildir?

A) Yaratıcı düşünme
B) Analitik düşünme
C) Eleştirel düşünme
D) Ezbercilik
E) Yenilikçilik

Cevap: D) Ezbercilik

Açıklama: Bilgi toplumunda ezbercilik değil, yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünme gibi değerler önemlidir.

7- Aşağıdakilerden hangisi yeni teknolojilerin eğitimde kullanılmasının sonuçlarından biridir?

A) Öğrencilerin toplumsallaşmasının kolaylaşması
B) Bilginin demokratikleşmesi ve herkesin erişimine açık hâle gelmesi
C) Kadim bilginin değer kazanması
D) Öğretmenin bilgi otoritesi hâline gelmesi
E) Yerel değerlerin güçlenmesi

Cevap: B) Bilginin demokratikleşmesi ve herkesin erişimine açık hâle gelmesi

Açıklama: Yeni teknolojilerin eğitimde kullanılması, bilginin demokratikleşmesine ve herkesin erişimine açık hâle gelmesine yol açar.

8- Modern üniversitenin doğuşuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilimsel bilgi ile sanayileşmeyi destekledi.
B) Doğa bilimlerinin gelişmesi etkili oldu.
C) Sosyal bilimler ile kurumsallaştı.
D) Ulus devletlerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretti.
E) Kilisenin desteğiyle kuruldu.

Cevap: E) Kilisenin desteğiyle kuruldu.

Açıklama: Modern üniversite kilisenin desteğiyle değil, genellikle kiliseden bağımsız olarak doğmuştur.

9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Mustafa Sati el-Husrî’nin (Satı Bey) Ziya Gökalp’ın eğitim görüşüne itirazını ifade etmektedir?

A) Teknolojik gelişmenin mekânı okul değil, fabrikadır.
B) Eğitim dili Türkçe değil, evrensel bilim dili olmalıdır.
C) Din eğitiminin okul müfredatında yer alması doğru değildir.
D) Eğitim toplumsal hisler kazandırmak yerine teorik bilgiye ağırlık vermelidir.
E) Eğitim milli ve toplumcu olmaz; bireyin yeti ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamalıdır.

Cevap: E) Eğitim milli ve toplumcu olmaz; bireyin yeti ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamalıdır.

Açıklama: Mustafa Sati el-Husrî, eğitimde milli ve toplumcu yaklaşımdan ziyade bireyin yeti ve yeteneklerinin geliştirilmesi gerektiğini savunur.

10- Çatal sistemine dayalı okul kuruluş sisteminin sorunları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Okulların öğretim rolünü önceleyip eğitim rolünün gereğini yapmaması
B) İlköğretimin herkes için erişilebilir olmaması
C) Üst kademe okullara geçişte sınıf ve statü ayrıcalıklarının devam etmesi
D) Ortaöğretim düzeyinde toplumsal sınıflılığı yansıtan okulların bulunması
E) Eğitimde fırsat eşitliğinin tüm toplumu kapsamaması

Cevap: B) İlköğretimin herkes için erişilebilir olmaması

Açıklama: ?

11- Aşağıdakilerden hangisi küresel vatandaşlık eğitiminin olumsuz sonuçlarından biri değildir?

A) Eğitimin tek tipleşmesi
B) Yerel değerlerin eğitiminin ihmal edilmesi
C) İnsanlığın evrensel değerlerinin öğretilmesi
D) Egemen siyasi güçlerin kültürel değerlerinin benimsenmesi
E) Eğitimin millilik karakterini kaybetmesi

Cevap: C) İnsanlığın evrensel değerlerinin öğretilmesi

Açıklama: Küresel vatandaşlık eğitimi, insanlığın evrensel değerlerinin öğretilmesi olumlu bir sonuç olarak kabul edilir.

12- Kendileri eğitimli olmayan anne-baba çocuğunun eğitimi için özel imkânlar oluşturmuş ve onu ilköğretim yıllarından itibaren avukat olması yönünde teşvik etmiştir. Çocuk, hukuk eğitimi alarak başarılı bir avukat olmuştur. Yukarıdaki durum aşağıdaki açıklamalardan hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A) Bireysel güdülenme ile dikey toplumsal hareketlilik
B) Ailenin çocuğun yeteneklerine güvenmemesi
C) Ailenin çözüm bekleyen önemli bir hukuk sorununun olması
D) Eğitimde fırsat eşitliği sağlayan eğitim sistemi
E) Eğitim yoluyla toplumsal hareketliliğe inancın zayıflığı

Cevap: A) Bireysel güdülenme ile dikey toplumsal hareketlilik

Açıklama: Durum, bireysel güdülenme ile dikey toplumsal hareketliliğe örnektir.

13- Aşağıdakilerden hangisi modernleşmeci kuramın temsilcilerinden Alex Inkeles’e göre Batı dışı ülkelerde yüksek eğitim alanlarda gözlenen modern davranışlardan biri değildir?

A) Sivil toplumsal meselelerden uzak durmak
B) Güncel gelişmelerden haberdar olmak amacıyla ulusal ya da uluslararası basını izlemek
C) Doğum kontrol gibi yeni yöntemlere açık olmak
D) Kaderciliği terk edip bilim ve tıbbın etkisine inanmak
E) Kendisi ve çocuklarının yüksek eğitim alması yönünde hevesli olmak

Cevap: A) Sivil toplumsal meselelerden uzak durmak

Açıklama: Modernleşmeci kurama göre, sivil toplumsal meselelere uzak durmak, modern davranışlardan biri olarak görülmez.

14- Randall Collins’in 20. yüzyılın modern toplumunu “diploma toplumu” olarak tasvir etme gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha fazla kişi diploma sahibi olmasına rağmen diplomanın kültürel değeri düşmüştür.
B) Diploma, gelecekteki işleri için öğrencilere garanti sağlar.
C) Diploma, ayrımcılığa karşı eşitlik sağlayıcı önemli bir unsurdur.
D) Diploma, belli toplumsal konumların ayrıcalıklı statü gruplarına ayrılmasını sağlar.
E) Eğitim ve diploma bir alanda uzmanlık kazanmanın tek yoludur.

Cevap: D) Diploma, belli toplumsal konumların ayrıcalıklı statü gruplarına ayrılmasını sağlar.

Açıklama: ?

15- Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin eğitime etkilerinden biridir?

A) Uluslararası öğrenci değişimi ve dolaşımının artması
B) Eğitimde fırsat eşitliğinin artması
C) Eğitimin vatandaşlık hakkı olması
D) Millî eğitim sistemlerinin güçlenmesi
E) Yabancı dil eğitiminin yaygınlaşması

Cevap: A) Uluslararası öğrenci değişimi ve dolaşımının artması

Açıklama: Küreselleşme, uluslararası öğrenci değişimi ve dolaşımının artmasına neden olmuştur.

16- Peter M. Blau ve Otis Dudley Duncan, teknolojik gelişmenin mesleki yapılanmaya etkisini inceleyerek kapsamlı bir toplumsal hareketlilik araştırması gerçekleştirmiştir. Bu araştırmacıların bulguları dikkate alındığında eğitimin toplumsal hareketliliğe etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Teknolojik gelişme, eğitimli emek gücüne ihtiyacı artırmayabilir.
B) Seçkinlerin çocuklarının iyi eğitime ulaşma imkânı daha fazladır.
C) Alt toplumsal tabakaya mensup olanların iyi eğitimle üst tabakalara hareketliliği imkânsızdır.
D) Az sanayileşmiş ülkelerde eğitim, toplumsal konum edinmenin en önemli yoludur.
E) Amerikan toplumunda sosyoekonomik seviye ile eğitim arasında yakın bir ilişki vardır.

Cevap: C) Alt toplumsal tabakaya mensup olanların iyi eğitimle üst tabakalara hareketliliği imkânsızdır.

Açıklama: Alt toplumsal tabakaya mensup olanların iyi eğitimle üst tabakalara hareketliliği imkânsız değildir, aksine mümkündür.

17- Fırsat eşitliği ile meritokrasinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okul başarısı değil sınıfsal köken önemlidir.
B) Bireysel başarı değil baba mesleği önemlidir.
C) Atfedilmiş özellikler değil kazanılmış başarı önemlidir.
D) Diploma değil toplumsal ağ önemlidir.
E) Bireysel yetenek değil ailevi köken önemlidir.

Cevap: C) Atfedilmiş özellikler değil kazanılmış başarı önemlidir.

Açıklama: Fırsat eşitliği ve meritokrasi, atfedilmiş özelliklerden ziyade kazanılmış başarıya önem verir.

18- Öğrencilerin ve işçilerin eğitimine yapılan harcamalar doğrudan yatırım harcamalarıdır. Yukarıdaki görüşe göre eğitimin aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkisi vardır?

A) Entelektüel birikim
B) Toplumsal refah
C) Ekonomik tüketim
D) Kültürel birikim
E) Ekonomik üretim

Cevap: E) Ekonomik üretim

Açıklama: Eğitimin ekonomik üretimle doğrudan ilişkisi vardır.

19- Aşağıdakilerden hangisi diploma enflasyonuna sebep olan etkenlerden biri değildir?

A) Eğitimin kitleselleşmesi
B) Meslekler için eğitim ile kazanılan yeterliliklerin artması
C) Eğitim standartlarının yükselmesi
D) Mesleki yeterliliklere sahip çok kişinin olması
E) Eğitimin demokratik bir hak olması

Cevap: E) Eğitimin demokratik bir hak olması

Açıklama: ?

20- “Kuyruk” görüşüne göre ekonomik büyüme aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?

A) Kaliteli yükseköğrenim
B) Okullarda teorik eğitim verilmesi
C) Sermaye artımı ve teknolojik gelişme
D) Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması
E) Meslek eğitimine yönelik okulların açılması

Cevap: C) Sermaye artımı ve teknolojik gelişme

Açıklama: Kuyruk görüşüne göre, ekonomik büyüme sermaye artımı ve teknolojik gelişme ile gerçekleşir.

@lolonolo_com

 

Auzef Eğitim Sosyolojisi
Telegram Sosyoloji

Eğitim Sosyolojisi 2023-2024 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!