(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1.oturum)

#1. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde uygun görülen örf ve âdetlerdendir?

#2. İslam’ı kabul eden, yaşayan toplum – ların tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi kazanımların tü – müdür. Tanımlanan kavram aşağıdakiler – den hangisidir ?

#3. Medine-i Münevvere’nin önceki ismi aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Anadolu’nun hilafetin merkezi ol – masını sağlayan padişah aşağıda – kilerden hangisidir?

#5. Kudüs’ün 1187 yılında Selahaddin-i Eyyubi tarafından haçlı işgalinden kurtarıldığı savaş hangisidir?

#6. Aşağıdaki âlimlerden hangisi Filistin’de doğmuştur?

#7. “Güzel, çirkin” kavramları hangi de – ğerleri ifade etmek için kullanılır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Endülüs’te yetişen âlimlerden biri değildir ?

#9. Huneyn Savaşı’nda Hevazinlilerin kurduğu pusu İslam ordusunun öncü kuvvetlerinin bozulmasına ve geri çekilmesine sebep oldu. Bu durum tüm orduyu etkiledi. Hz. Peygamber ise soğukkanlılığını koruyarak yerinde kaldı. Hz. Peygamber’in bu gayreti sonunda Müslümanlar tekrar onun etrafında toplandılar ve düşmanı bozguna uğrattılar. Bu olayda Hz. Peygamber’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

#10. Süleymaniye Külliyesi’nin mimarı aşağıdakilerden hangisidi r?

#11. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe suresi, 119. ayet) Bu ayette a şağıdaki değerlerden hangisi vurgulanmaktadır?

#12. “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir er – kekle bir dişiden yarattık ve birbiriniz – le tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurât suresi, 13. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayet – ten çıkarılacak bir sonuç değildir ?

#13. “Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yer – yüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, hayâlarından dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar arsızca iste – mezler. Yaptığınız her hayrı muhak – kak Allah bilir.” (Bakara suresi, 273. ayet) Bu ayette ihtiyaç sahipleri hangi özelliğinden dolayı övülmektedir?

#14. • Dîvân-ı Hikmet • Kutadgu Bilig • Dîvânu Lugâti’t-Türk Aşağıdakilerden hangisi bu eserle – rin müelliflerinden biri değildir ?

#15. Müminler, bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlıdır. Bu hadiste aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır?

#16. Aşağıdakilerden hangisi Şam bölgesi olarak isimlendirilen yerlerden biri değildir?

#17. “Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de sapar – sa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez…” (İsrâ suresi, 15. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

#18. Aşağıdaki örf ve âdetlerden hangisinin oluşmasında dinin etki – li olduğu söylenemez ?

#19. “Kubbetü’s Sahra” aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır?

#20. Aşağıdaki tarihlerden hangisi Dört Halife Dönemi’ni kapsamaktadır?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: