(121) FELSEFE – 1 (1.oturum)

#1. • Felsefi sorularla aranılan, kav-ramların anlamını aydınlatmak ve bunlardan ne anlaşıldığını ortaya koymaktır.• Yaşamın bütününü kucaklayan, her şeye çok yönlü bakabilmemizi sağ-layan sorulardır.Verilen özelliklerden hareketle aşa-ğıdakilerden hangisinin bir felsefe sorusu olduğu söylenemez?

#2. I. Konu edinilen gerçeklik üzerineelde edilen bilgiler temellendirilir. II. Eldeki bilgilerin gerekçeleri ortaya koyulur.III. Ortaya konan düşüncelerin kesin olanları seçilir.Yukarıdakilerden hangileri felse-fede temellendirmeyle ilgili doğru bilgilerdir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireysel işlevine örnek verilebilir?

#4. Bir ifadenin aynı anda, aynı şe-kilde hem doğru hem de yanlış olduğunu iddia etmek aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlar?

#5. “Felsefe yapmak, sürekli yolda ol-maktır.” tanımını yapan Alman filo-zof aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi akıl yürüt-mede dilin önemiyle ilgili değildir

#7. İnsanın evrende olup bitenler karşı-sındaki şaşkınlığı ve hayranlık duy-gusudur.Verilen tanım felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

#8. Eğer sizin zihninizde “kuş” kavramı yoksa uzaktan gelenin bir kuş oldu-ğunu tanıyamaz ve bilemezsiniz. Bu durumda bilmeyi sağlayan yapılar – – – – dır. Bu yapılar, dış dünya ve dil arasındaki aracılardır.Verilen parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru bir bilgi elde edilmiş olur?

#9. Doğru düşünmek için kavramların sorgulanarak titizlikle seçilmesi ve yerinde kullanılması gerekir.Verilen ifade düşüncemizin aşağı-daki alanlardan hangisiyle ilişkisi-ne dikkat çekmektedir?

#10. Felsefe yapmak lazımdır diyorsunuz, o hâlde felsefe yapmak lazımdır. Felsefe yapmamak mı lazımdır diyor-sunuz, bunu yapmak için yine felsefe yapmak lazımdır.Aristoteles’in verilen ifadelerinden hareketle aşağıdakilerden hangisi-ne ulaşılabilir?

#11. Bir kimsenin şan ve şeref içinde ol-duğunu, büyük bir yere yükseldiğiniya da ölçüsüz bolluk içinde olduğunugörerek, düşleminin etkisi altında kalıponu bunlardan dolayı mutlu saymayakalkma. Çünkü gerçek özü elimizdeolan şeylerde ne açgözlülüğe ne im-renmeye ne de kıskanmaya yer kal-maz ve sen de general, senatör, kon-sül olmak istemez, belki yalnız özgürolmak istersin. Buna göre, bu amacagiden tek bir yol vardır: Elimizde olma-yan şeyleri küçük görmek!Epiktetos’un verilen metninden hareketle aşağıdakilerden hangisi-ne ulaşılabilir?

#12. Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmedi-ğimdir.Sokrates’in verilen sözü felsefenin aşağıdaki alanlarından hangisiyle ilgilidir?

#13. Bu akıl yürütmede tek tek durumlar gözlenerek olayın bütünü hakkında bir sonuca varılır.Tanımı verilen akıl yürütme türü aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Bir olay, varlık veya düşünce üzerine belirtilen fikirdir.Verilen tanım aşağıdaki kavramlar-dan hangisine aittir

#15. Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özellikleri arasında yer almaz?

#16. Öne sürülen bir görüş söz konusu olduğunda aşağıdakilerden hangi-si dikkat edilecek durumlar arasın-da yer almaz?

#17. I. Erdem nedir?II. Araban hangi renktir?III. Tiyatroya kiminle gideceksin?Yukarıdakilerden hangileri felsefe sorusudur?

#18. Bilme; özne olarak insanın, nesne olarak var olanla karşılaşması ve bunun sonucunda ortaya ürün olarak bilgiyi çıkarmasıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilme için gerekli değildir?

#19. Pythagoras, kendisini bilge olmaktan çok, bilgelik dostu olarak tanımlamış-tır. Ona göre, bilgelik, yalnız tanrılara yakışır ve insanın ömrü, tüm hakikat-leri bilmesine yeterli olmadığından ona yakışacak olan, bilgiyi sevmek ve bilgeliğe ulaşmaya çabalamaktır.Aşağıdaki felsefe tanımlarından hangisi Pythagoras’ın verilen düşünceleriyle benzerlik gösterir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Açık Lise

2021 Şubat
Türk Dili Ve Edebiyatı 8 Sınav Soruları (548 )
İngilizce 7 – Sınav Soruları 501
İngilizce 3 Sınav Soruları 242
2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online -1. Oturum
(151) Coğrafya-1
(421) Fizik-1
(441) Biyoloji-1
(111) Din Kül.Ahl.Bil.-1
(181) İngililizce-1
(181) Almanca-1
(181) Fıransızca-1
(132) Tarih-2
(999) Matematik-2

Açık Lise

2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online- 2. Oturum
(131) Tarih-1
( 541) Türk Dili ve Ed.-1
(998) Matematik-1
(431) Kimya-1
(152) Coğrafya-2
(117) Din Kül. Ahl. Bil.-7
2019-Temmuz 3. Dönem Sınav Soruları Online- 3. Oturum
(542) Türk Dili ve Ed.-2

Açık Lise

2019-Nisan 2.Dönem Sınav Soruları Online
(111) DİN KÜL. AHL. BİL. – 1(1.orurum)-Nisan2019
(112) DİN KÜL. AHL. BİL. – 2(1.oturum)-Nisan2019
(115) DİN KÜL. AHL. BİL. – 5(1.oturum)-Nisan2019
(121) FELSEFE – 1(1.oturum)-Nisan2019
(125) FELSEFE – 3(1.oturum)-Nisan2019

Açık Lise

Açık lise felsefe
Açık Lise Çıkmış Sorular

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: