Afet Hukuku

Afet Hukuku

Vize
Final
Vize Soruları ( 1 – 7 ) Final Deneme-1
Vize Deneme-1 Final Deneme-2
Vize Deneme-2 Final Deneme-3
Vize Deneme-3 Final Deneme-4
Vize Deneme-4

 

Afet Hukuku

1. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken en uygun ifade hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
“Doğal afetler neticesinde meydana gelen kayıpların ağırlaşmasına neden olan insan davranışlarının ceza hukukundaki görünümü, ………………………………………başlığı altında düzenlemektedir.”

A. Şerefe Karşı Suçlar
B. Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Atılması
C. Hürriyete Karşı Suçlar
D. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
E. Malvarlığına Karşı Suçlar

Cevap : B. Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Atılması

2. Yangına, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına taksirle; neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde ne ile cezalandırılır ?

A. 5 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır
B. 2 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır
C. 3 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır
D. 4 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır
E. 6 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır

Cevap : C. 3 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır

3. Türk Ceza Kanunun 171. Maddesi hangi suçu tanımlamaktadır?

A. Taksirle; yangına, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak
B. Çevrenin kasten kirletilmesi
C. Çevrenin taksirle kirletilmesi
D. İmar Kirliliğine neden olma
E. Gürültüye neden olma

Cevap : A. Taksirle; yangına, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak

4. I- İmar gibi kentsel altyapı
II-Su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı;
III- Zabıta, itfaiye gibi acil yardım,
IV-Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar
Belediye Kanununa göre , belediyelerin görev ve sorumlulukları tayin edilmiştir. Kanuna göre yukarıdakilerden hangisi belediyelerin sorumluluk alanındadır?

A. I-II
B. I-II-III
C. II-III
D. I-II-III- IV
E. II-III-IV

Cevap : D. I-II-III- IV

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur ?
I-7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” un 1.maddesinde doğal afet durumunda (deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde); bu Kanunun ve (detaylar için) bu kapsamda çıkarılacak olan yönetmeliğin uygulanacağını öngörmektedir.
II- Deprem Yönetmeliği olarak bilinen, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, afet bölgelerinde yapılacak yapıların, Türk Standartlarına ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı “Genel Teknik Şartnamesi” kurallarına uygun olacağını belirtmektedir (m.1/2).
III-7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, sivil savunma kavramını tanımladıktan sonra, 4. Maddesinde, “işbu kanunun şümulüne giren bütün hizmet ve faaliyetlerin İçişleri Bakanlığında planlanması ve icrası sırasında alınacak karar ve tedbirlerde diğer vekaletlerle işbirliği ve karşılıklı yardım hususları bir nizamname ile tespit olunacağını hükme bağlamaktadır.

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I-II
E. I-II-III

Cevap : E. I-II-III

6. I) felaketin meydana gelme olasılığına işaret eden uyarı ve felaketin askıda olduğu tehdit dönemi aşaması,
II) felaketin gerçekleşmesi esnasındaki etki aşaması,
III) arama ve kurtarma faaliyetlerinin başlamasıyla oluşan acil durum aşaması,
IV) acil müdahaleyle ilgili zorunlu hizmetlerin geçici olarak sağlandığı rehabilitasyon aşaması,
V) hayatın normale dönmesi için yapılması gereken yeniden inşa aşaması
Aşağıdaki şıklardan hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre doğal afetle mücadele devrelerinin sıralamasını doğru olarak yansıtmaktadır?

A. II-III-V-IV-I
B. I-II-III-IV-V
C. III-IV-V-I-II
D. IV-V- I-II-III
E. II-I-III-IV-V

Cevap : B. I-II-III-IV-V

7. I- Kanundur.
II- Yönetmeliktir.
III- Tüzüktür.
IV-İçtihattır.
Cümlede boş bırakılan yere yukarıdakilerden hangisi veya hangileri gelirse anlamlı olur? “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, doğal afetler karşısında devletin yaşam hakkı ve mülkiyet hakkı bağlamındaki sorumluluğunu açıklığa kavuşturan temel bir …………………”

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. Yalnız IV
E. I- IV

Cevap : C. Yalnız III

8. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, bütün doğal afet türleri bakımından da devletin sorumluluğunun belirlenmesindeki ……………………..ortaya koymaktadır?

A. Etkileşimleri
B. Etki değerlerini
C. Nüfus yoğunluğunu
D. Etki aşamasını
E. Temel ölçütleri

Cevap : E. Temel ölçütleri

9. I- Pratikteki uygulama (hem idari hem de yargısal pratik)
II- Pratikteki uygulama ( sadece idari pratik)
III- Pratikteki uygulama (sadece yargısal pratik)
IV- Önemli öğe yoktur.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının incelenmesinde, devletin sorumluluğunun araştırılması bakımından yasal çerçeve kadar önemlidir?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. III-IV
E. Yalnız IV

Cevap : A. Yalnız I

10. Aşağıdaki Avrupa İnsan Hakları kararları ile kıyas yapılan ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır ?
I-Yasal mevzuatın aranan kriterlere uygun olması yeterlidir.
II- Yaşam ve mülkiyet haklarının korunması için, uluslararası insan hakları hukukunda aranan yasal mevzuatın cezai sorumluluk ayağının Türk hukukunda mevcut olduğunu göstermektedir.
III-Yasal mevzuatın aranan kriterlere uygun olması yeterli değildir; bu mevzuatın ilgili merciler tarafından (özellikle yargı erki tarafından) etkin biçimde uygulanıp uygulanmadığı araştırılarak bir sonuca varılmaktadır.

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I-II
E. I-II-III

Cevap : A. Yalnız I

11. Her bir insan hakkı bakımından devletin yükümlülüğü uluslararası insan hakları hukukunda kaç katmandan oluşmaktadır?

A. 5
B. 4
C. 2
D. 3
E. 6

Cevap : D. 3

12. I-İlk katman saygı yükümlülüğüdür;
II-İlk katman koruma yükümlülüğüdür.
III-İlk katman genel bir tanımlamanın mevcut olduğu devletlerin, insan haklarının tam olarak gerçekleştirildiği bir ortamı yaratmak için alması gereken tedbirleri alma yükümlülüğüdür.
IV- İlk katman ilan yükümlülüğüdür.
Her bir insan hakkı bakımından uluslararası insan hakları hukukunda devletin yükümlülüğü ilk katmanı için yukarıda yazılan ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A. Yalnız II
B. II-III
C. Yalnız I
D. III-IV
E. Yalnız IV

Cevap : C. Yalnız I

13. I-İkinci katman saygı yükümlülüğüdür;
II-İkinci katman koruma yükümlülüğüdür.
III-ikinci katman genel bir tanımlamanın mevcut olduğu devletlerin, insan haklarının tam olarak gerçekleştirildiği bir ortamı yaratmak için alması gereken tedbirleri alma yükümlülüğüdür.
IV- İkinci katman ilan yükümlülüğüdür
Her bir insan hakkı bakımından uluslararası insan hakları hukukunda devletin yükümlülüğü ikinci katmanı için yukarıda yazılan ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A. Yalnız II
B. II-III
C. Yalnız I
D. III-IV
E. Yalnız IV

Cevap : A. Yalnız II

14. I-Üçüncü katman saygı yükümlülüğüdür;
II-Üçüncü katman koruma yükümlülüğüdür.
III- Üçüncü katman genel bir tanımlamanın mevcut olduğu devletlerin, insan haklarının tam olarak gerçekleştirildiği bir ortamı yaratmak için alması gereken tedbirleri alma yükümlülüğüdür.
IV- Üçüncü katman ilan yükümlülüğüdür
Her bir insan hakkı bakımından uluslararası insan hakları hukukunda devletin yükümlülüğü ikinci katmanı için yukarıda yazılan ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A. Yalnız II
B. II-III
C. Yalnız I
D. III-IV
E. Yalnız III

Cevap : E. Yalnız III

15. Aşağıdaki faaliyetlerin hangisi veya hangileri doğrudan devletin sorumluluk alanı içerisinde yer almaktadır?
Felaketin yol açabileceği zararları ve kayıpları azaltmaya dönük,
I-planlama, güvenlikle ilgili mevzuat, eğitim, erken uyarı sistemleri
II afet esnasında ve sonrasında yapılan –tahliye
III- sağlık hizmetleri, danışmanlık hizmetleri,
IV-yeniden inşa gibi kimi faaliyetler,

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I-II-III
E. I-II-III-IV

Cevap : E. I-II-III-IV

 


ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
Afet Hukuku
Acil Durum Ve Afet Yönetimi
Lolonolo outube kanalı

Lolonolo - youtube ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

Auzef Online deneme sınavları
vize final

Auzef çıkmış soru cevaplar , auzef online deneme sınavları , auzef vize soruları , auzef finalk sorualrı , auzef çan eğrisi<

/p>

Auzef Online Sınav

Auzef Online Deneme Sınavları
Auzef Vize Final Soruları

 

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: