Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma

Vize Final
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
2021 Final Soruları

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Vize Final Soruları 2021

I. Doğumda beklenen yaşam beklentisi artmıştır.
II. Engelsiz yaşam beklentisi doğumda beklenen yaşam beklentisi kadar artmamaktadır
III. Yaşlanmayla hastalıklar da artış göstermektedir
Yaşlanma ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Cevap : I ve III

I. Yaşlı insanlar aktif ve sağlıklı yaşlanma ve daha iyi bir yaşam kalitesi konusunda desteklenir.
II. Sağlık hizmetlerinin ve sosyal sistemlerin sürdürülebilirliği iyileştirilmeli.
III. Ekonomik büyüme ve yeni işlerin geliştirilmesi
Gümüş ekonomi yaklaşımı ile yaşlılar için yukarıdakilerden hangisi veya hangileri beklenmektedir?

Cevap : I.II. ve III

Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatındaki yaşlılarda meydana gelen fonksiyon azalmalarından biri değildir?

Cevap : Deneyim

Öncelikli hedefi yaşlıların sosyal uyumlarının artırılarak her bireyin onurlu bir şekilde yaşlanmasına destek olmak Aşağıdakilerden hangisinin amacıdır?

Cevap : 2002 Yaşlanma Uluslararası Eylem Planı

Aşağıdakilerden hangisi Atchley’in emeklilik evrelerinden biri değildir?

Cevap : Umutsuzluk evresi

Yaşlılara sunulan hizmetlerde yaş sınırı ve toplumsal algı düzeyinde yaşlılık, genellikle ……………………………. İle tanımlanır.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Kronolojik yaşlanma

…….. yaşlının yaşamından duyduğu memnuniyet ruhsal durumu ve mutluluğunun gösteren göstergelerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Psikolojik Göstergeler

Hastalıkların uzaktan teşhisi bilgi aktarımı ve doktorlar arasında tartışmalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Cevap : Tele danışma

Bilgi teknolojileri alanında çevrimiçi sosyal ağ ve çevrimiçi topluluk aşağıdaki hangi kavram ile ifade edilir?

Cevap : Sosyal medya

Yaşlı dostu kentler topluluk etkinlikleri veya önemli hizmetler hakkındaki bilgilerin hem kolayca erişile bilir hem de yaşlı yetişkinler için uygun formatlarda olmasını temin eder
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır?

Cevap : İletişim ve Bilgi edinme

Aşağıdakilerden hangisi Neugarten tarafından tanımlanan yaşam doyumu sağlamış bireylerin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Geleceklerinden yana umutsuzdurlar

Küresel yaşlı dostu kentler ve topluluklar ağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Yanlızca büyükşehir veya herhangi il yerel yönetimlerinin küresel ağa başvurma hakkı bulunmaktadır.

Yaşlanma sosyal güvenlik alanında en çok hangi konuda etkisini gösterecektir?

Cevap : Sosyal güvenlik sistemi etkilenmeyecektir

I. Entegre sosyal ve sağlık hizmetleriyle
II. Hareketliliklerini artırarak
III. Özerkliklerini artırarak
IV. Bağımlılıklarını artırarak
Bilgi teknolojileri yaşlıların yaşam kalitesine yukarıdakilerden hangileriyle katkı sağlayacaktır?

Cevap : I.II ve III

I. Sağlıklı olmak
II. Toplumsal kalıtım
III. Kaliteli bakım
IV. Güvenli yaşam
Aktif yaşlanmayla yukarıdakilerden hangisi veya hangileri vurgulanmaktadır?

Cevap : I.II.III. ve IV

Aşağıdakilerden hangisi Howe ve Strauss ‘ un tanımladığı kuşak dönemlerinden değildir?

Cevap : Z Kuşağı

Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatındaki yaşlılarda meydana gelen fonksiyon azalmalarından biri değildir?

Cevap : Deneyim

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerin yaşadığı sorunlardan biri değildir?

Cevap : Devlet hizmetlerinde öncelik verilmemesi

Bilgi teknolojileri ile genel olarak aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmemektedir?

Cevap : Daha az şeffaflık

I. Bilgi teknolojileri kullanımının sağladığı yeni uygulamalar
II. Küreselleşme
III. Yeni rekabetçi yaklaşımlarla
Geleneksel çalışma sistemlerinin değişimi yukarıdaki hangi neden ya da nedenlerden dolayı gerçekleşmiştir?

Cevap : I.II. ve III

Yaşlıların sağlık sorunlarıyla mücadele için aşağıdaki alanlardan hangisinde daha çok desteğe ihtiyaç yoktur?

Cevap : Özel hastaneler

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik uygulanan sosyal politikalarda ülke yönetiminin yapısı ve anayasasının kapsamı gibi nedenlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır?

Cevap Siyasi-Hukuki zemin Sosyal devlet ilkesi

I. Emek piyasaları
II. Mal ve hizmet piyasaları
III. Sosyal güvenlik sisteminde
Yaşlanan nüfus yukarıdaki hangi alan ya da alanlarda etkisini göstermektedir?

Cevap : I.II. ve III

Beşeri sermaye teorisine göre kuruluşun insan sermayesini deneyimini arttırmak için yaşlı çalışanlara hangi alanlarda imkan verilmelidir?

Cevap : Çalışan eğitimi/öğrenimi/gelişimi

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı dostu bir kent politikası olamaz?

Cevap : Yaşlılar için göçün maliyetlerini azaltmaya yönelik politikalar

Yaşlı çalışanların iş hayatında yaşadığı riskler tedbirler eşleşmelerinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Görme fonksiyonunun zayıf ışık olan ortamlarda ya da parlak ışık kaynakları yanında çabuk etkilenmesi. İş yerinde ışıkların otomatik olarak ayarlanması

Aşağıdakilerden hangisi aktif yaşlanma endeksindeki alanlardan biri değildir?

Cevap : Sosyal dışlanma

Kişiyi emeklilikten sonra çalışmaya iten etmenler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

Cevap : Emeklilik politikaları

Aktif yaşlanma için önerilen istihdama katılım için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap : 55-64 yaş arasındaki çalışanlar genellikle kadınlardır

Aşağıdakilerden hangisinde yaşlılık döneminde eşin ölümüyle ortaya çıkan sonuçlardan biri yer almamaktadır?

Cevap : Yaşlı kadınlar kolaylıkla tekrar evlenebilmektedir

Avrupa birliğinin aktif yaşlanma yılı olarak kabul ettiği sene aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 2012

I. 1980-1999 yılları arasında doğmuşlardır
II. Teknolojiyi aktif bir şekilde kullanabilirler
III. Özgürlüklerine düşkündürler
IV. Teknolojiyi kullanamazlar
V. Otoriteye boyun eğmezler
Yukarıdakilerden hangisi Y kuşağının bir özelliği değildir?

Cevap : IV

I. Fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları
II. İşlevsel durumdaki iyileşmeler
III. Sosyal ve ekonomik kaynak eksikliği
Halk sağlığı açısından kırılganlık yukarıdaki hangi boyut veya boyutlardan etkilenir?

Cevap : I. II. Ve III

I. Konut ve çevrenin bireyin yaşamına uygunluğu
II. Kamu güvenliği
III. engel hali olmadan gezilere ve seyahatlere katılabilme
IV. Sosyal destek sistemlerinin işlevselliği
Yukarıda verilen göstergeler yaşlılıkta yaşam kalitesini etkileyen faktörlerden hangisine aittir?

Cevap : Sosyal göstergeler

Ingelhart ve Abramson (1992)…… kavramının değer farklılıkları ve benzerlikleri üzerinde durduğunu
ve bu söylem içerisinde kuşaklar arası teamülden kopuşa ve çatışmaya kadar farklı görüşlerin mevcut olduğunu dile getirmişlerdirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Kuşak çatışması

I. Ülkeler yaşlanma konusunda ortak standart politikalar uygulamalı
II. Ülkeler kendilerine has yaşlanma politikaları uygulamalı
III. Ülkeler nüfuslarını azaltacak politikalar uygulamalı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ülkelerde yaşlanma politikaları için uygundur?

Cevap : I ve II

Aktif yaşlanma insanların yaşlandıkça hayat kalitelerini iyileştirmek amacıyla bu kişilere yönelik sağlık katılım ve güvenlik konusundaki fırsatların en üst düzeye çıkarılması sürecidir. Tanımı aşağıdaki kuruluşlardan hangisine aittir?

Cevap : Dünya sağlık örgütü

I. İş gücü piyasasına aktif katılım
II Toplıma katılım
III Bireysel yaşam
IV Bağımsız yaşam
Dünya sağlık örgütü tarafından tanımlanan aktif yaşlanmanın ana temaları yukarıdakilerden hangileridir?

Cevap : I II ve III

I Davranış stilleri
II Kişisel biyolojik ve psikolojik koşullar
III Sağlık ve sosyal hizmetler
IV Fiziksel çevre ve sosyal ekonomik faktörlerDünya sağlık örgütü tarafından yukarıdakilerden hangisi veya hangileri nüfus düzeyinde aktif yaşlanmanın belirleyicileri olarak benimsenmiştir?

Cevap : I II III IV

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı dostu kentler ve topluluklar girişimi nin amaçlarından biri değildir?

Cevap : Kent ve toplulukların yaşlılara yönelik aktif politikalarına maddi destek sağlamak

…………. Birçok dışlama türünün analizine izin veren bir unsurdur
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir

Cevap : Yaş ayrımcılığı

Toplumsa cinsiyete duyarlı olan ve yaşlı kadınların gereksinimlerini ele alan öncelikli alanlarda bazı politika program ve uygulamalar sunulmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu akanlardan biri değildir?

Cevap : Sosyal yardımların arttırılması

…… bireyler emekli olacakları tarihi belirledikten sonra kendilerini işten çekmeye başlamaktadır. Devam eden süreçte emekliliğin getirdiği kazanımlar hayal edilmektedir
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : Emekli öncesi dönem

I. Bakım
II. Çalışma isteği ve yeterliliğinde olanlara iş bulunması
III. Çalışma yaşamında uğraya bilecekleri yaş ayrımcılıklarının engellenmesi
IV. Çalışma yaşamındaki olumsuz durumlara karşı koruma sağlanması ve bir gelir güvencesinin sağlanması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yaşlılara yönelik politikalarda sosyal devlet ilkesinin uygulamaları arasındadır?

Cevap I II III IV

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Auzef Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Ders Kitabı PDF

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Auzef Kitabı

Auzef Yaşlı Bakımı Telegram Yaşlı Bakımı
%d blogcu bunu beğendi: