Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme

Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme

Vize Final
Vize Deneme-1 2021 Final Soruları
Vize Deneme-2 Final Deneme-1
Vize Deneme-3 Final Deneme-2
Vize Deneme-4 Final Deneme-3

Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme

Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme 2021 Final Soruları

Gelişim döneminde kavramsal sosyal ve pratik alanlardaki hem zihinsel hem de uyarlanabilir işleyiş bozuklukları olarak tanımlanan yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : Zihinsel işlevlerde yetersizlik

 ……….ve…………. gerilemesi……..artmasi ve ………
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir

Cevap : Doğurganlık oranının- ölüm hızının – beklenen yaşam süresinin- göçler

Aşağıdakilerden hangisi Dünya sağlık örgütünün hasta hakları kapsamında bakım ve tedavi hakkına yer verdiği Amsterdam bildirgesi olarak bilinen düzenlemesidir?

Cevap : Avrupa hasta haklarının geliştirilmesi bildirgesi

Aşağıdakilerden hangisi bakım gerektiren bireyin bebeklik döneminden yaşamının sonuna kadar sürecek Rehabilitasyon bakım hizmeti olarak ifade edilen bakım türüdür

Cevap : Geç dönemdeki bakım

Sosyal güvenlik hukukunun kapsamı dışında kalan ihtiyaç içinde bulunan yoksulluğa düşen insanlara devlet veya hükmi şahıslarca yapılan karşılıksız nakdi ve veya aynı bütün yardımları ne ad verilir

Cevap : sosyal yardımlar

Devlet adına bakım hizmetlerinden sorumlu başat merkezi yönetim kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir

Cevap : aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

Aşağıdakilerden hangisi bakımı ahlaki bir zorluk zorunluluk bir duygulanım bir insan özelliği kişiler arası iletişim ve terapötik müdahale olarak tanımlardan biri değildir

Cevap : connett

İsan bedeninin ağırlık merkezi neresidir

Cevap : sacral 2 vertebranın bir iki cm önü

Aşağıdakilerden hangisi bakım işine özgü olmamakla birlikte diğer çalışanlar gibi bakım elemanlarının da maruz kaldığı sorunlardan biridir

Cevap : Sosyal korumasızlık

Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmetlerinin yapısı ve işleyişi bağlamında bakım elemanlarını etkileyen sorunlardan biridir

Cevap : Bakım hizmetleri konusundaki eğitim eksikliği

Aktiflik yalnızca bir işgücü unsuru ya da fiziksel olarak aktif olmayı içermekte…… Ekonomik….. Spiritüel…. İşlerine ve devamlı katılımı
içermektedir

Cevap : sosyal kültürel kentleşme ve kentlileşme

Bakım gerektiren bireyin yaşam sonu bakımını yapması bakım elemanının hangi görevi bağlamında yapması gereken bir işlemdir

Cevap : bakım gerektiren bireyin geçici ya da ölümcül hastalığı sürecince desteklenmesi

17 bakım elemanına iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma ile ilgili alınan önlemleri uygulayarak mesleği ile ilgili kalite gereklilikleri çerçevesinde bakım öncesi ön hazırlık yapan hizmet alan bireyin öz bakımını vs..

Cevap : mesleki yeterlilik kurumu

Devlet memurları kanununda bakım elemanlarının memur veya sözleşmeli personel olarak atanabilmesi için aranan eğitim düzeyi
nedir?

Cevap : en az ortaokul mezunu olmak

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlığı mesleğinin getirdiği bilgi ve beceriler den biridir

Cevap : mesleki etik ve çalışan hakları bilgisi

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlarında kas iskelet sistemi ile ilgili en sık görülen rahatsızlıktır

Cevap : Bel ve sırt ağrıları

Aşağıdakilerden hangisi insan ve diğer sistem unsurları arasındaki etkileşimlerin anlaşılması ve insan refahını ve genel sistemi optimize etmek için tasarım ilke ve yöntemleri uygulayan meslek ile ilgili bilimsel bir disiplindir

Cevap : Ergonomi

Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunun boyutları ile ilgilenen bilim dalıdır

Cevap : Antropometri

eklem kas kemik ve sinirlerin diğer sistemlerle işbirliği halinde çalışmasına öğreten bilime ……. denir.

Cevap : vücut mekaniği

Aylıktan kesme cezası alan memurun brüt aylığından ne kadar kesinti yapılabilir

Cevap : 1/30 – 1/8

Aşağıdakilerden hangisi zaman akışı içinde edinilen sosyal davranış sosyal konum ve rollerin değişmesi anlamına gelen yaşlanma türüdür

Cevap : sosyal yaşlanma

26-gelişim döneminde kavramsal sosyal ve pratik alanlardaki hem zihinsel hem de uyarlanabilir işleyiş bozuklukları olarak tanımlanan yetersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : zihinsel işlevlerde yetersizlik

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde protein enerjiyi malnütrisyonu için risk faktörlerinden biri değildir?

Cevap : cinsiyet

Maslow göre en temel insan gereksinimi hangisidir?

Cevap : fizyolojik gereksinimler

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlarının sahip olmaları gereken kişisel özelliklerden biri değildir

Cevap : Analitik düşünme ve liderlik

İşlevsel yetersizlik teriminin içinde 3 kavram vardır bunlar…..

Cevap : bozulma- yeti yitimi- sakatlıktır

Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlisi olarak bakım elemanlarının uymaları gereken yasaklardan biri değildir

Cevap : toplu görüşme yapma yasağı

Aşağıdakilerden hangisi engelli bireylerin yaşamlarını zorlaştıran dışsal etkenlerden biri değildir?

Cevap : Engelin derecesi

Bakım elemanlarının fiziksel sorunları denildiğinde ilk akla gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : kas-iskelet hastalıklarına yakalanma riski

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanının başat görevidir?

Cevap : kayıt tutma ve raporlama

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet ve yardımlar alanında faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen kişi kurum ve kuruluşlar ile
gönüllü mekanizmaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu alanda yapılacak faaliyetlere ve alanda çalışan meslek elemanlarına rehberlik etme bir hizmet birimidir?

Cevap : rehberlik ve teftiş başkanlığı

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanının iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma ve kaliteye ilişkin alınan önlemleri uygulama görevi
bağlamında işlemlerden biridir

Cevap : verilen bakım hizmetinin kalite standartlarına uygun olmasını sağlamak

Bir işi etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olması gereken bilgi beceri tutum ve değerlere ne denir.

Cevap : Yeterlilik

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlarının bulundukları çalışma ortamlarında kendi sorumluluklarının bilincinde olma
yetersizliklerinden biridir

Cevap : çalıştığı kurumun politikalarını prosedürlerini ve talimatlarını takip eder

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı başarılı yaşlanma kriterlerinden biri değildir

Cevap : aile ile bir arada yaşamak

Bakım sürecinin beşinci aşaması ve hastanın probleminin giderilip giderilmediğine ya da yeni bir problemin ortaya çıkıp çıkmadığına bakıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Değerlendirme

Devlet memurları kanunu hükümlerine göre kamu görevlisi olarak bakım elemanlarının da sorumluluklarına aykırı hareket etmeleri halinde memura görevinde davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi olarak ifade edilen yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Uyarma

Aşağıdakilerden hangisi bakım sürecinde kayıt tutmanın yararlarından biri değildir?

Cevap : Sözlü iletişimi arttırmak

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlarında bel ağrısının yaygın olarak görülmesinin temel nedenlerinden biri değildir

Cevap : Personel fazlalığına bağlı olarak fiziksel yükün azalması

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının 657 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan diğer mevzuatın yürürlükte
bulunan hükümlerinin kendileri hakkında aynen uygulamasını isteyebilecekleri ifade eden haktır?

Cevap : Uygulamayı isteme hakkı

Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlarının bakım ve destek hizmetleri kapsamında bakım öncesi ön hazırlık yapma görevi bağlamında
yapılması gereken işlemlerden biridir

Cevap : bakım uygulamaları öncesi gerekli işlemler yapmak

Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmetleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı bir şekilde yaşlı engelli ve hastalara ilişkin hükümler ihtiva eden Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir düzenlemedir

Cevap : Uluslararası ekonomik sosyal ve kültürel haklar sözleşmesi

Devlet memurları kanunun da bakım elemanlarının memur ve sözleşme personel olarak atılabilmesi için aranan yaş şartı nedir

Cevap : 18

Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Auzef Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Ders Kitabı PDF

Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Auzef Kitabı

Auzef Yaşlı Bakımı Telegram Yaşlı Bakımı
%d blogcu bunu beğendi: