Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri

Vize Final
2021 Vize-Final Soruları Final Deneme-1
Vize Deneme-1 Final Deneme-2
Vize Deneme-2

Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri

Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi

Auzef Dış Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri Ders Kitabı

 

Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri 2021 Vize-Final

1- …………………bir ithalatçının talebine istinaden, bir bankanın verdiği ve ithalatçı tarafı

ndan ayrıntıları belirtilmiş, mala veya hizmete ilişkin belgelerin ibrazı karşılığında, belirtilen bir ihracatçıya ödeme yapılacağı yolundaki şartlı bir taahhüt olarak tanımlanır. Bu ödeme şekli, diğer ödeme şekillerinin eksiklerini gideren, her iki tarafa da eşit şekilde sorumluluk ve risk yükleyen, iki tarafın da çıkarlarını koruyan bir ödeme şeklidir.
Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Akreditif

2- I.Havale
II. Çek
III. Kredi Kartı
IV. Efektif
V. Emanet hizmetleri
Yukarıda verilen şekillerden hangileri ile dış ticaret işlemlerinde peşin ödeme gerçekleştirilebilir?

Cevap : I, II, III, IV ve V

3- Aşağıdakilerden hangisi ithalat ve ihracatta kambiyo takibini yapmakla mükelleftir?

Cevap : TCMB

4- Poliçede üzerine poliçe düzenlenen borçlu tarafa ne isimverilir?

Cevap : Muhatap

5- İhracat bedellerinin tahsillerine, ithalat bedellerinin ödenmesine, sermaye hareketlerine ve görünmeyen işlemlere ilişkin hükümlerden meydana gelen Merkez Bankası genelgeleri ile birlikte para ve diğer menkul kıymetler ile maden ve taşların iç piyasada tedavülü ve ülkeden ihraç veya ülkeye ithaline ilişkin usul ve esasları düzenleyen hukuki metinler bütününe, denir.
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Kambiyo mevzuatı

6- I.Maliyet
II.Hız
III.Kalite
IV.Verimlilik veesneklik
V.Güvenlik
Dış ticarette taşıma modu seçiminde yukarıda verilen hususlardan hangisinde ya da hangilerine dikkat etmemiz gerekir?

Cevap : Hepsi

7- Avrupa birliği ile Türkiye arasında katma protokol gereğince, ülkemizden birliğe üye ülkelere ihraçedilen ve gerekli gümrük muafiyetlerinden yararlanılması için tanzim edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A.TR dolaşım belgesi

8- Aşağıdakilerden hangisi taşıma modları bakımından diğerlerinden farklıdır?

Cevap : CIP Carriageandinsurancepaidto/Taşıma ve Sigorta ödenmiş olarak

9- I. Dostaneçözüm
II. Uzlaşma
III. Yargı yoluna gitme
IV. Uluslararası tahkim
Yukarıdakilerden hangisi dış ticarette yaşanan anlaşmazlıkların çözümde izlenen yollarından birisidir?

Cevap : I, II, III ve IV

10- Doğrudan nakit şeklinde olanyabancıparaya; nakde dönüştürülebilen araçlar biçimindeolanlara
da (banka kredileri, ödeme emirleri, döviz poliçeleri, mevduat sertifikaları veya seyahat çekleri vs.) ……………. denilmektedir.
Yukarıdaki tanımda boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Efektif, döviz

11- Fiyat ve kur farklarından kar elde etmek amacıyla, homojen bir malın ya da dövizin, hiç risk üstlenmeksizin, ucuz oldukları yerde satın alınıp değer kazandığı yerdesatılmasıişlemine denir.
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Arbitraj

12- Ulaştırma hızı açısından en hızlı olmasına rağmen maliyeti çok yüksektir. Değerli eşyaların ve çabuk bozulabilecek ürünlerin sevkiyatında çoğunlukla tercih edilir. Diğer ulaştırma modlarına oranla daha fazla kural ve detayın olduğu bir taşıma şeklidir. Depolama maliyetlerini azaltıcı etki yapan bir taşımamodudur.
Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki taşıma modlarından hangisi için söylenmiş olabilir?

Cevap : Havayolu

13- Yabancı para cinsinden ödemeyi sağlayan her türlü finansal enstrümana ……… denir.
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Döviz

14- Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette kullanılan belgelerden biri değildir?

Cevap : Sosyal Güvenlik Belgeleri

15- I. Satışa konu olan malın cinsi, tanımı vemiktarı
II. Malınfiyatı
III. Navlunücretleri
IV. Malın teslim şekli, yeri vezamanı
V. Malın üretimmaliyeti
Dış ticaret işlemlerinde gerçekleşen, standart bir alım-satım sözleşmesinde yukarıdaki maddelerden hangisine ya da hangilerine yer verilir?

Cevap : I, II, III ve IV

16- Dış ticaret sözleşmelerinde malların teslim şekli (Incoterms), aşağıdaki sözleşmelerden hangisinde belirtilir ve bu şekilde teslim koşullarının hukuksal çerçevesi belirlenmiş olur?

Cevap : Alım-Satım sözleşmesi

17- Aşağıdaki Incoterms 2010 teslim şekillerinden hangisi taşıma modları bakımından farklılık arzeder?

Cevap : CFR CostandFreight / Masraf ve navlun

18- Incoterms hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Dış ticarette Incoterms kurallarını kullanmak zorunlu değildir.

19- Klasik bir akreditif işleminde en az …. taraf bulunur.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : 4 (dört)

20- Uluslararası akreditif işlemlerini düzenleyen ve ICC (Uluslararası Ticaret Odası) tarafından yayınlanan akreditiflere ilişkin yeknesak kurallar bütünü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Cevap : UCP 600

21- Ulusal paranın serbestçe diğer yabancı paralara dönüştürülüp yine serbestçe yurtdışına transfer edilebiliyor olabilmesine ………. denir.
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Konvertibilite

22- Açık hesap olarak da bilinen bu ödeme yöntemi, peşin ödemenin tam tersidir. Bu ödeme yöntemi “önce mal gelir, sonra para gider” esasına dayanmaktadır. Satıcı malları ve mala ilişkin belgeleri malın bedelini tahsil etmeden göndererek, malın mülkiyetini de alıcıya devretmiş olmaktadır.
Yukarıda verilen ifadede hangi ödeme şekli açıklanmaktadır?

Cevap : Mal mukabili ödeme

23- Aşağıda verilen dış ticarette kullanılan ödeme yöntemlerinden hangisinde ithalatçının riski ve maliyeti en yüksektir?

Cevap : Peşin ödeme

24- Boya, çimento, asit vb. Kimyasal maddeler gibi analiz gerektiren malların nem oranı, erime derecesi ve bu malların formüllerini oluşturan element ya da birleşiklerin ad ve oranlarını gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İmalatçının analiz belgesi

25- I. Malların ambalajlanması, bir konteyner içine veya diğer ulaşım aracına malların istiflenmesianlamındadır.
II. Malların ambalajlanması; satım sözleşmesini kapsamında her türlü gerekliliklere uygun hareket etme anlamındadır.
III. Malların ambalajlanması, ilgili malların taşımaya uygun hale getirilmesi anlamınıtaşır.
Incoterms 2010 kurallarında, ambalajlama yukarıda belirtilen tanımdaki anlamların hangisi ya da hangilerini kapsamaz?

Cevap : Sadece I

26- İhracat gerçekleştirilmeden önce yapılan ülkedeki politik, siyasi veya mal bedelinin tahsiledilmeme risklerine karşı yapılan sigortaya nedenir?

Cevap : İhracat Kredisi Sigorta Sözleşmesi

27- I. aval
II.İhracat Sigortası
III.poliçe
IV.bono
V.çek
Yukarıdaki verilen belgelerden hangisi ya da hangileri Kambiyo Senedi olarak kabul edilebilir?

Cevap : III, IV ve V

28- Taşıma bedelinin ayrı faturalandırılması söz konusu olduğunda ihracatçının genellikle taşımacılığı yapan firmadan isteyeceği faturaya ne isim verilir?

Cevap : Navlun Faturası

29- Dış ticaret işlemlerinde, alıcı ve satıcının iradesi dışında gelişen, tarafların bulunduğu ülkelerin politik durumundan kaynaklanan savaş, iç savaş, ihtilal, grev vb. Olaylar nedeniyle ortaya çıkan imkansızlıklar olarak tanımlanan risk aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Politik Risk

30- Üç taraflı bir ilişkiyi düzenleyen bir senet olan poliçe, belirli bir kişi emrine, diğer kişiye verilen ödeme yetkisini kapsayan bir senettir. Poliçeyi düzenleyen …………,diğer taraf , senette gösterilen kişide olarak adlandırılır.
Yukarıdaki ifadede boşlukları sırasıyla ve uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : keşideci – muhatap – lehdar

31- 1.Öncelikle, taraflar (ihracatçı-ithalatçı) arasında satış (alım-satım) sözleşmesi yapılır.
2.İthalatçı tarafından, bankasına (amir bankaya), ihracatçı adına akreditif açması talimatı verilir.
3.Amir banka tarafından, muhabir bankaya akreditif iletilir.
4.Muhabir banka, ihracatçıyı (lehdar) bilgilendirir.
5.İhracatçı bilgilendirmenin ardından, ithalatçıya malları gönderir.
6.İhracatçı vesaiki kendi bankasına iletir ve mal bedelini tahsil eder.
7.Amir banka belgeleri, muhbir bankaya iletir ve ödemeyi tahsil eder.
8.Amir banka akreditif bedeli ödendiğinde belgeleri ihracatçıya teslim eder.
Yukarıda temel bir akreditif işleminin adımları verilirken bir maddede yanlışlık yapılmıştır. Akreditifin işleyişine göre yanlış olarak verilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 7. Madde

32- ………, akreditifin açılabilmesi için daha önceden kendisine banka tarafından limit tahsis etmiş, akreditifin açılması için başvuran taraftır. Yani, akreditif işlemlerinde, banka akreditifin açılması için talimatı vererek akreditif işlemini başlatan taraftır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Akreditif amiri

33- Incoterms 2020’de uygulamaya giren DPU (Delivered at PlacedUnloaded-Boşaltma adresinde teslim) teslim şekli Incoterms 2010’daki hangi teslim şeklinin yerine getirilmiştir?

Cevap : DAT (Terminalde teslim)

34- Yükler bulundukları kaplardan başka kaplara aktarılmak kaydıyla farklı taşıma modlarıyla varış noktasına iletilir taşımacılıkta yükleme ve varış noktaları arasında kullanılan bütün taşıma yolları için tek bir taşımacılık sözleşmesi yapılır. Tüm taşıma modları arasında kombinasyon yapılabilir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Multimodal taşımacılık

35- Aşağıdakilerden hangisi ihracatın faydaları arasında değildir?

Cevap : Firmalara tekelleşmeyi sağlar

36- Teslim kavramının literatürde birçok anlamı vardır. Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde teslimaşağıdaki verilen ifadelerden hangisinin içerdiği anlam ile tanımlanmaktadır?

Cevap : Sözleşme konusu malların kaybı veya hasar görme riskinin satıcıdan alıcıya geçtiği yeri belirlemek için kullanılır.

37- ……….., ithalatçının mal bedelini bankasına ödedikten sonra, malları teslim almasına olanak sağlayan belgeleri bankasından teslim alarak malların mülkiyetini kazandığı ödeme şeklidir. Bu ödeme yönteminin temel özelliği, bankaların bir sorumluluk üstlenmeksizin sadece müşterilerinin vekili olarak davranmalarıdır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Vesaik mukabili ödeme

38- Bir nevi kefalet senedidir. Bir poliçenin borçlu tarafından vadesinde ödenmemesi riskine karşı bir güvence olmak üzere; alacaklının, bir bankanın ödeme teminatı vermesini istediği durumlarda, bankanın poliçe üzerinden verdiği teminattır.
Yukarıdaki ifadeler aşağıdakilerden hangisi için söylenmiş olabilir?

Cevap : Aval

39- I.Demiryolu taşımacılığında kullanılır.
II.Kıymetli evrak niteliğinde olmadığından isme (nama)düzenlenir.
III.Ciro yoluyla devredilemez.
IV.Taşınan yükün sigorta belgesidir.
Hamule senedi hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Cevap : Sadece IV

40- Dış ticaret işlemlerinde, nezdinde hesap açtığımız veya bankamızda hesap açan yurt içi ve yurt dışı muhabir bankalara ne denir?

Cevap : Hesap muhabiri

41- I.Güvenlik açısından akreditifler dönülebilir (kabili rücu) ve dönülemez (gayrikabili rücu) olmak üzere gruplanmış olsa da UCP 600 kuralları ile birlikte dönülebilir akreditifler kaldırılmış ve tüm akreditifler dönülemez koşuluna sahipolmuşlardır.
II.Ödeme sorumluluğu bakımından akreditifleri teyitli (confirmed) Akreditif, Teyitsiz (Unconfirmed) Akreditif ve Teyit Eklenebilir (May Add) Akreditif olmak üzere üçeayrılmaktadır.
III.İhracatçı açısından akreditif, açık hesap yöntemine göre daha yüksek risk taşır. Yukarıda akreditif hakkında verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Cevap : Sadece III

42- Akreditif metnini (küşat mektubunu) aşağıdaki bankalardan hangisi hazırlar?

Cevap : Amir Banka

43- Poliçe hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Poliçeyi düzenleyen tarafa lehtar denir

44- İhracatçının riski göz önünde bulundurulduğunda, ihracatçı açısından en düşük riskten en yüksek riske doğru ödeme yöntemlerinin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Cevap : peşin ödeme, akreditif, vesaik mukabili ödeme, mal mukabili ödeme

45- I.Deniz taşımacılığında kullanılır
II.Kıymetli evrak niteliğindedir
III.Ciro yoluyla devredilebilir
IV.Emre düzenlenir
V.Mutlaka nama düzenlenmelidir
Deniz konşimentosu hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Cevap : Sadece V

46- I.Incoterms 2010 kuralları, yeni versiyonun uygulamaya gireceği 1 Ocak 2020’den sonra geçerliliğini yitirecektir.
II.FAS, FOB, CFR, CIF teslim şekilleri deniz ve iç sularda taşıma için kullanılır.
III.Incoterms 2010, teslim kurallarını güncelleyerek konsolide etmiş, Incoterms 2000’de toplam 13 olankural sayısını 11’e indirmiş ve tüm kurallara ilişkin basit ve açık düzenlemeler sağlamıştır.
IV.Incoterms 2020 kuralları, Incoterms’in ilk kez hem satıcılara hem de alıcılara referanslar yaptığı versiyondur.
V.Incoterms 2010 kuralları, Incoterms 2000’de yer alan DES (Deliver ExShip-Gemide Teslim) ve DEQ(Deliver ExQuay-Rıhtımda Teslim)’ın kullanımı gereksiz hale getirmiştir.
Incoterms’in çeşitli versiyonları hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Cevap : Yalnız I

 

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: